Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6

Redakcja: prof. dr hab. Adam Olejniczak

Autor: prof. dr hab. Zbigniew Banaszczyk, prof. UW dr hab. Adam Brzozowski, prof. nadzw. dr hab. Przemysław Drapała, prof. UŚ dr hab. Monika Jagielska, prof. UW dr hab. Maciej Kaliński, prof. dr hab. Piotr Machnikowski, dr hab. Piotr Mostowik, prof. dr hab. Małgorzata Pyziak-Szafnicka, prof. dr hab. Andrzej Śmieja, prof. dr hab. Kazimierz Zawada, prof. dr hab. Fryderyk Zoll

Opis produktu:

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6 jest dopełnieniem zagadnień części ogólnej prawa zobowiązań podjętej w tomie 5. Aktualny stan prawny: Drugie wydanie tomu uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo. Omówiono tu aktualny stan prawny, ale też odniesiono się do jego kształtowania w historycznym rozwoju... więcej ›

Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Prawo zobowiązań - część ogólna. System Prawa Prywatnego. Tom 6 jest dopełnieniem zagadnień części ogólnej prawa zobowiązań podjętej w tomie 5.

Aktualny stan prawny: Drugie wydanie tomu uwzględnia najnowszą literaturę i orzecznictwo. Omówiono tu aktualny stan prawny, ale też odniesiono się do jego kształtowania w historycznym rozwoju opisywanych instytucji.

Cechy publikacji:

 • kompleksowe omówienie zagadnień prawa zobowiązań, które w poprzednim wydaniu ujęte były w dwóch osobnych pozycjach (w tomie oraz wydanym później suplemencie),
 • omówienie obok prawa krajowego także regulacji unijnych oraz odniesienie się do rozwiązań przyjętych w innych krajach,
 • przedstawienie propozycji możliwych rozwiązań legislacyjnych na przyszłość.

Książka omawia następujące kwestie:

 • odpowiedzialność odszkodowawcza (pojęcie i rodzaje szkody, związek przyczynowy, naprawienie szkody, ustalenie wysokości odszkodowania),
 • bezpodstawne wzbogacenie (jako źródło zobowiązania, brak podstawy wzbogacenia, stan wzbogacenia, roszczenie o zwrot, wygaśnięcie obowiązku zwrotu),
 • czyny niedozwolone (m.in. odpowiedzialność za własne czyny, odpowiedzialność za cudze czyny: wykonawcę powierzonej czynności, małoletniego, niepoczytalnego, odpowiedzialność za szkody wyrządzone przez zwierzęta, przedmioty wyrzucone z pomieszczenia),
 • odpowiedzialność za szkodę wyrządzoną przy wykonywaniu władzy publicznej (m.in. rodzaje odpowiedzialności: za wydanie niezgodnego z prawem aktu normatywnego, za szkodę wyrządzoną niezgodnym z prawem prawomocnym orzeczeniem lub ostateczną decyzją),
 • odpowiedzialność za produkt (źródła prawa międzynarodowego i unijnego, odpowiedzialność za produkt niebezpieczny, rękojmia, gwarancja, zbieg podstaw odpowiedzialności),
 • wykonanie i skutki niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań (wykonanie zobowiązań przez spełnienie świadczenia, niewykonanie zobowiązania, nienależyte wykonanie zobowiązania, roszczenia o spełnienie świadczenia),
 • klauzula rebus sic stantibus (w Kodeksie zobowiązań, w Kodeksie cywilnym do 30.9.1990 r., po 30.9.1990 r., według Zasad Europejskiego Prawa Umów),
 • przelew wierzytelności (przedmiot, umowa, skutki, szczególne przypadki: w celu inkasa, w celu zabezpieczenia, w miejsce wykonania, w celu zapłaty, faktoring),
 • przejęcie długu (długi podlegające zwalniającemu przejęciu, umowa przejęcia długu, skutki prawne przejęcia, przejęcie długu przyszłego, w zobowiązaniach solidarnych, długu związanego z prowadzeniem przedsiębiorstwa, kumulatywne przystąpienie do długu),
 • wygaśnięcie zobowiązań (datio in solutum, potrącenie, odnowienie, złożenie przedmiotu świadczenia do depozytu sądowego, zwolnienie z długu),
 • skarga pauliańska (konstrukcja, przesłanki: obiektywna i subiektywne, sankcja czynności dokonanej z pokrzywdzeniem wierzyciela, porównanie z innymi instytucjami).

Uznane grono autorów: Prezentowany tom pod redakcją prof. UAM dr hab. Adama Olejniczaka jest wynikiem zbiorowego wysiłku grona autorów – cenionych specjalistów w swoich dziedzinach, praktyków, a także pracowników uczelni wyższych, reprezentujących różne ośrodki naukowe i różne środowiska. Poszczególne rozdziały są owocem wieloletnich studiów nad danym zagadnieniem, poprzedzonych licznymi publikacjami.

Publikacja przeznaczona jest przede wszystkim dla:

 • Praktyków prawa: adwokatów, radców prawnych, notariuszy oraz sędziów
 • Teoretyków prawa
 • Aplikantów zawodów prawniczych i studentów pragnących pogłębić swoją wiedzę

Szczegóły

Seria: System Prawa Prywatnego
Rok wydania: 2014
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-5868-0
Liczba stron: 1732
Waga: 2120 g