NAWET 25% TANIEJ! • Szukasz informacji o najnowszych rabatach? » Sprawdź wszystkie aktualne promocje TUTAJ ›

x


  
  
  


  
  

Metodyka pracy w sądach administracyjnych

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 189,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego. Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień jak: czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Metodyka pracy w sądach administracyjnych podejmuje ważną problematykę odnoszącą się m.in. do zadań i obowiązków sędziego sądu administracyjnego.

Część I publikacji to praktyczny komentarz zawierający omówienie m.in. takich zagadnień jak:

 • czynności sądowe (np. czynności przewodniczących wydziałów, sędziów i asystentów),
 • postępowanie w I instancji czyli właściwość sądu, dopuszczalność skargi, podstawy wyłączenia sędziego, braki formalne, wstrzymanie wykonania zaskarżonego aktu, mediację, postępowanie uproszczone, środki dyscyplinujące organ, okoliczności powodujące przerwanie biegu postępowania, rozpoznanie sprawy na rozprawie, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, orzeczenia, zwrot kosztów postępowania;
 • postępowanie w II instancji czyli podstawy wyłączenia sędziego, braki formalne, podstawy nieważności, granice zaskarżenia, przerwanie biegu postępowania, rozpoznanie sprawy na rozprawie, rozpoznanie sprawy na posiedzeniu niejawnym, orzeczenia, zwrot kosztów postępowania,
 • związanie prawomocnym orzeczeniem sądu,
 • rektyfikacja orzeczeń,
 • czynności w postępowaniach szczególnych czyli wznowienie postępowania, skarga na niezgodność z prawem prawomocnego orzeczenia, wniosek o unieważnienie prawomocnego orzeczenia, skarga na przewlekłość postępowania,
 • rozpatrywanie sporów kompetencyjnych i sporów o właściwość, a także
 • obowiązki wobec sądów, trybunałów i innych podmiotów; nadzór Prezesa NSA; udostępnianie akt i informowanie o sprawach; czynności w obrocie zagranicznym; odtworzenie akt zaginionych lub zniszczonych.

W publikacji uwzględniono najnowsze zmiany wprowadzone:

 • ustawą z 9.4.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, która wchodzi w życie 15.8.2015 r. Zmiany wprowadzające zaplanowaną, głębszą reformę systemu sądowej kontroli administracji publicznej, mające na celu usprawnienie, uproszczenie i zapewnienie szybkości postępowania przed sądem administracyjnym, zarówno w pierwszej, jak i w drugiej instancji. W szczególności zmiany dotyczą zwiększenia zakresu orzekania reformatoryjnego przez Naczelny Sąd Administracyjny (art. 188), wyposażenia wojewódzkiego sądu administracyjnego w uprawnienia merytorycznego orzekania w przypadku kontroli decyzji i postanowień administracyjnych (art. 145a), wprowadzenia uprawnień samokontrolnych sądu pierwszej instancji, które umożliwiają uwzględnianie skarg kasacyjnych (art. 179 § 2), rozszerzenia uprawnień orzeczniczych referendarzy sądowych (art. 30 § 2, art. 49 § 4, art. 79 § 4, art. 128 § 2, art. 234 § 4), wprowadzenia nowe możliwości zawiadamiania stron o wniesieniu skargi i złożenia wniosku o przystąpienie do postępowania sądowo administracyjnego. Ponadto, zmiany obejmą kwestię określenia przesłanki wyłączenia sędziego (art. 18 pkt 6a), a także wprowadzenia konstrukcji umożliwiającej rozpoznanie przez sąd skargi pomimo uchybienia terminu do wezwania organu administracyjnego do usunięcia naruszenia prawa (art. 52 § 3). Proponowane zmiany mają na celu ograniczenie zjawisk związanych z odwlekaniem w czasie procesu sądowej kontroli i rozstrzygania spraw administracyjnych,
 • ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne (...), które wchodzą w życie 11.2.2017 r. Zmiany mają na celu usprawnienie funkcjonowania e-administracji. Chodzi m.in. o wprowadzenie zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy; zapewnienie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi; uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne.
 • ustawą z 9.7.2015 r. o zmianie ustawy - Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi, mającą na celu dostosowanie przepisów prawa do wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 29.7.2014 r., SK 22/11; wprowadzana zmiana zakłada, że odrzucenie skargi kasacyjnej wniesionej w postępowaniu sądowoadministracyjnym z powodu braków musi zostać poprzedzone wezwaniem strony do usunięcia tych braków.

Część II publikacji to wzory poszczególnych pism procesowych, m.in. zarządzenie o wezwaniu do usunięcia braków formalnych skargi albo pisma procesowego, postanowienie o odrzuceniu skargi, postanowienie o odmowie wstrzymania wykonania decyzji, wyrok stwierdzający niezgodność z prawem uchwały jednostki samorządu terytorialnego, wyrok oddalający skargę o wznowienie postępowania albo o stwierdzenie niezgodności z prawem.

Publikacja jest skierowana przede wszystkim do sędziów sądu administracyjnego oraz asystentów sędziów sądu administracyjnego oraz dla aplikantów. Książka będzie także bardzo pomocna dla osób świadczących profesjonalną pomoc prawną, m.in. radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych. Autorzy szczegółowo omawiają dane zagadnienia uwzględniając liczne orzeczenia sądów administracyjnych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 3 sierpnia 2015 r. do 1 czerwca 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania administracyjnego,
 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Prawa o ustroju sądów administracyjnych,
 • Rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie wysokości oraz szczegółowych zasad pobierania wpisu w postępowaniu przed sądami administracyjnymi

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Metodyki Becka
Rok wydania: 2015
Wydanie: 1
ISBN: 978-83-255-6539-8
Liczba stron: 1296
Waga: 1164 g