Sprawozdania w jednostkach pomocy społecznej. Zamknięcie roku 2015

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 104,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Jednostki pomocy społecznej sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych oraz sprawozdania statystyczne. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań: 10 listopada 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Jednostki pomocy społecznej sporządzają sprawozdania finansowe, sprawozdania budżetowe, sprawozdania z zakresu operacji finansowych, sprawozdania z wydatków strukturalnych oraz sprawozdania statystyczne. Poniżej podajemy terminy sporządzania tych sprawozdań:

 • 10 listopada 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za październik.
 • 10 grudnia 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za listopad.
 • 15 stycznia 2016 r. upływa termin przekazania sprawozdań rzeczowo finansowych – finansowych z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów za IV kwartał 2015 r.
 • 15 stycznia 2016 r. – zakończenie inwentaryzacji drogą z spisu natury, i potwierdzenia sald
 • 31 stycznia 2016 r. upływa termin przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do zarządów JST sprawozdania kwartalnego Rb-27ZZ oraz Rb-50 za IV kwartał.
 • 1 lutego 2016 r. upływa termin:
  • przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST rocznego jednostkowego sprawozdania Rb-27S i Rb-28S,
  • przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-Z oraz Rb-N za IV kwartał oraz rocznego Rb-UZ,
  • przekazania przez jednostki bezpośrednio realizujące zadania do JST kwartalnego jednostkowego sprawozdania Rb-ZN za IV kwartał.
 • 10 luty 2016 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za styczeń; dane wypełniane są w zakresie klasyfikacji budżetowej planu i wykonania,
 • 10 marca 2015 r. upływa termin przekazania przez jednostki pomocy społecznej do zarządu JST sprawozdania jednostkowego Rb-27S oraz Rb-28S za luty
 • Do 31 marca 2016 r.należy sporządzić:
  • sprawozdania finansowe za 2015 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją,
  • roczne sprawozdania z wydatków strukturalnych Rb-WSa.

Dzięki książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jak sporządzić roczne sprawozdania finansowe – szczegółowe omówienie bilansu, rachunku zysków i strat i zestawienia zmian w funduszu wraz z przedstawieniem powiązań poszczególnych wierszy z kontami,
 2. jak w sprawozdaniu finansowym ująć salda kont bilansowych, prawidłowo wyliczyć wynik finansowy i zaprezentować zmiany w funduszu jednostki,
 3. jak wyceniać aktywa i dokonać odpis aktualizujący, w tym odpis na należności od dłużników alimentacyjnych,
 4. jak w sprawozdaniu Rb-27S ująć plan, należności, dochody i saldo końcowe należności w stosunku do dochodów zaplanowanych, w tym dochody z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych ustaw zleconych gminom,
 5. jak w sprawozdaniu Rb-28S ująć plan, jego zaangażowanie, wydatki wykonane oraz zobowiązania w stosunku do wydatków zaplanowanych; szczegółowe omówienie zagadnień związanych z zaangażowaniem;
 6. jak w sprawozdaniu Rb-27ZZ ująć plan, należności, dochody przekazane i wykonane w tym potrącone na rzecz jednostek samorządu terytorialnego oraz saldo końcowe należności z tytułu realizacji zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostkom samorządu terytorialnego ustawami; szczegółowe omówienie zagadnień związanych z wykazywaniem potrąceń na rzecz jednostek samorządu terytorialnego i ich związek z Rb-27S;
 7. jak w sprawozdaniu Rb-50 ująć wydatki realizowane w ramach zadań zleconych oraz jakie zależności występują miedzy sprawozdaniami Rb-50, a Rb-28S i sprawozdaniem Rb-50 o dochodach związanych z wykonywaniem zadań zleconych, sporządzanym przez jednostki samorządu terytorialnego,
 8. jakie wydatki w pomocy społecznej należy uznać za strukturalne i do jakich kodów je przypisać (np. rehabilitacja dzieci i młodzieży– kod 71; wynagrodzenia pracownika socjalnego nadzorującego realizowanie przez pełnoletnich wychowanków opuszczających rodziny zastępcze oraz całodobowe placówki opiekuńczo- wychowawcze – kod 71;
 9. jak stosować właściwe formy przekazywania sprawozdań z operacji finansowych,
 10. jak prawidłowo stosować zasady sporządzania korekt,
 11. jak kwalifikować zobowiązania do właściwych tytułów dłużnych,
 12. jak prezentować zobowiązania według właściwych grup wierzycieli,
 13. jak wykazywać należności według prawidłowych gup dłużników,
 14. jak zachować zgodność danych wykazanych w sprawozdaniu Rb-Z i Rb-UZ,
 15. jak wypełniać poszczególne części sprawozdań rzeczowo-finansowych z realizacji ustaw: o świadczeniach rodzinnych i ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, w tym jak rozliczać koszty obsługi zadań z uwzględnieniem wykluczenia wydatków na obsługę zasiłku dla opiekuna. W jaki sposób sprawdzić wydatki wykazywane w sprawozdaniach rzeczowo-finansowych z wydatkami ujętymi w sprawozdaniu Rb-28S.

Schematy księgowań w zakresie:

 1. Kosztów i przychodów na przełomie roku budżetowego,
 2. Różnic inwentaryzacyjnych,
 3. Rozliczenie międzyokresowe czynne i bierne
 4. Rezerwy,
 5. Różnice kursowe,
 6. Ustalanie wyniku finansowego,
 7. Korekty błędów,
 8. Odpisy aktualizujące należności,
 9. Zwiększeń i zmniejszeń funduszu jednostki.

Wzory dokumentów:

 1. Uzgodnienie sald – odcinek A i B,
 2. Protokół z weryfikacji należności,
 3. Zestawienie obrotów i sald dla ręcznie prowadzonych ksiąg inwentarzowych,
 4. Zarządzenie o inwentaryzacji,
 5. Przykładowe rozliczenie (wycena) spisu materiałów spisanych w koszty a niezużytych,do końca roku,
 6. Zestawienie różnic inwentaryzacyjnych,
 7. Protokół weryfikacji różnic inwentaryzacyjnych,
 8. Zarządzenie do odpisu aktualizującego w OPS,
 9. Bilans, rachunek zysków i strat i zestawienie zmian w funduszu,
 10. Sprawozdania budżetowe Rb-27S, Rb-ZZ, Rb-28S, Rb-50,
 11. Sprawozdania Rb-Z, Rb-N, Rb-UZ, Rb-UN,
 12. Sprawozdania Rb-WSa,
 13. Sprawozdania rzeczowo-finansowe z funduszu alimentacyjnego,
 14. Sprawozdania rzeczowo-finansowe ze świadczeń rodzinnych.

Książka zawiera ponadto liczne tabele, zestawienia oraz przykłady sporządzania poszczególnych sprawozdań z uwzględnieniem specyfiki jednostek pomocy społecznej.

Szczegóły

Seria: Sektor publiczny
Stan prawny: październik 2015 r.
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-255-7978-4
Liczba stron: 324
Waga: 520 g

Pliki do pobrania