Sprawozdania finansowe za 2015 r. w jednostkach finansów publicznych

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 119,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 159,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją. 1. Nowelizacja ustawy o rachunkowości W dniu 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Do 30 marca 2016 r. należy sporządzić sprawozdania finansowe za 2015 r. W tym celu z końcem roku należy zamknąć księgi rachunkowe, a ta czynność powinna być poprzedzona inwentaryzacją.

1. Nowelizacja ustawy o rachunkowości

W dniu 23 września 2015 r. weszła w życie ustawa z 23.7.2015 r. o zmianie ustawy o rachunkowości oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1333). W jej wyniku:

 • transakcje zysków i strat nadzwyczajnych zostały usunięte dla innych jednostek niż banki, zakłady ubezpieczeń, zakłady reasekuracji oraz spółdzielcze kasy oszczędnościowo-kredytowe (przepis obowiązuje do sprawozdań składanych za okres 1.1.2016–31.12.2016 r.),
 • do art. 4 dodano ust. 1a i 1b, przez co uściślono stosowanie zasady rzetelnego obrazu oraz zasadę istotności,
 • w art. 3 w ust. 1 dodany został pkt 37d, którym zdefiniowano pojęcie zaangażowania w kapitale,
 • zmieniono art. 44b ust. 10 RachU i przyjęto zasadę, że okres dokonywania odpisów amortyzacyjnych od wartości firmy jest zależny przewidywanego okresu ekonomicznej użyteczności,
 • do artykułu 57 dodano ust. 3 (gdzie zdefiniowano warunki nie obejmowania konsolidacją jednostek zależnych),
 • zmieniono pojęcia związane z konsolidacją sprawozdań finansowych (np. definicja znaczącego wpływu, definicja jednostki dominującej, definicja jednostek powiązanych).

W zakresie konsolidacji zmiany w ustawie o rachunkowości dostosowują prawo bilansowe do wymogów Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/34/UE z 26.6.2013 r. w sprawie rocznych sprawozdań finansowych, skonsolidowanych sprawozdań finansowych i powiązanych sprawozdań niektórych rodzajów jednostek, zmieniającą dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2006/43/WE oraz uchylającą dyrektywy Rady 78/660/EWG i 83/349/EWG.

2. Nowelizacja Krajowych Standardów Rachunkowości

Warto też pamiętać o nowelizacjach Krajowych Standardów Rachunkowości

Na posiedzeniu Komitetu w dniu 4.3.2014 r. została podjęta uchwała w sprawie przyjęcia nowelizacji KSR Nr 6. Nowelizacja standardu ma na celu dostosowanie treści standardu do zmienionych zapisów MSR Nr 19. Znowelizowany KSR Nr 6 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania. KSR Nr 6 "Rezerwy, bierne rozliczenia międzyokresowe kosztów, zobowiązania warunkowe" ukazał się w Dz. Urz. Ministra Finansów z 7.4.2014 r. poz. 12.

Komitet Standardów Rachunkowości na posiedzeniu w dniu 25.11.2014 r. podjął uchwałę w sprawie przyjęcia znowelizowanego Krajowego Standardu Rachunkowości Nr 7 "Zmiany zasad (polityki) rachunkowości, wartości szacunkowych, poprawianie błędów, zdarzenia następujące po dacie bilansu – ujęcie i prezentacja". Standard został opublikowany w Dz.Urz. Ministra Finansów z 22.1.2015 r. poz. 6. Znowelizowany KSR Nr 7 stosuje się po raz pierwszy do sprawozdań finansowych sporządzonych za rok obrotowy kończący się po dniu ogłoszenia nowelizacji, z możliwością wcześniejszego zastosowania.

3. Zmiany w zasadach badania sprawozdań finansowych

W dniu 1.4.2015 r. Komisja Nadzoru Audytowego (KNA), zatwierdzając odpowiednie uchwały Krajowej Rady Biegłych Rewidentów, zatwierdziła do stosowania w Polsce przez biegłych rewidentów i podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych, wydawane przez Radę Międzynarodowych Standardów Rewizji Finansowej i Usług Atestacyjnych (ang. International Auditing and Assurance Standards Board, IAASB):

 • Międzynarodowe Standardy Badania,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Przeglądu,
 • Międzynarodowe Standardy Usług Atestacyjnych Innych niż Badania i Przeglądy Historycznych Informacji Finansowych,
 • a także Międzynarodowy Standard Kontroli Jakości.

Podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych wykonujące badania lub przeglądy sprawozdań finansowych jednostek zainteresowania publicznego, sporządzonych za okresy kończące się pomiędzy 31.12.2016 r. a 31.12.2017 r., zobowiązane są do dostosowania swojej działalności do nowych zasad wewnętrznej kontroli jakości do 1.1.2016 r., a pozostałe podmioty do 1.1.2017 r.

Przewidziano również możliwość dobrowolnego, wcześniejszego stosowania nowych standardów przez podmioty uprawnione do badania sprawozdań finansowych.

Ponadto ukazała się uchwała nr 2783/52/2015 Krajowej Rady Biegłych Rewidentów z 10.2.2015 r. w sprawie krajowych standardów rewizji finansowej.

4. Nowelizacja klasyfikacji budżetowej

Zmiany w klasyfikacji budżetowej mają wpływ na sporządzenie rachunku zysków i strat (poprzez odpowiednie powiązania z paragrafami klasyfikacji budżetowej).

5. Kontrowersje w sporządzaniu sprawozdań finansowych

W zakresie sporządzania sprawozdań pojawia się wiele wątpliwości. Większość z nich dotyczy księgowania na przełomie lat budżetowych. Zebraliśmy je w formie 20 odpowiedzi na pytania.

Ponadto Wydawnictwo wystąpiło do Ministra Finansów o interpretację "w jakiej formie należy inwentaryzować drogi i jak często". Odpowiedź publikujemy w tym wydaniu książki.

6. Czym różni się to wydanie książki od poprzedniego

To już 7 wydanie książki "Sprawozdania finansowe w jednostkach finansów publicznych".

Aktualne wydanie książki jest zaktualizowane na bazie powyżej opisanych zmian oraz poszerzone w porównaniu z pozycją dotyczącą zamknięcia 2014 r. o dodatkowe odpowiedzi na pytania dotyczące księgowania na przełomie lat budżetowych oraz odpisów aktualizujących.

7. Zakres publikacji

W publikacji tej przedstawiono zarówno zagadnienia związane z zamykaniem ksiąg rachunkowych jak i ze sporządzaniem sprawozdawczości finansowej. W publikacji omówiono zagadnienia dotyczące zasad:

 • zamykania ksiąg rachunkowych w budżecie jednostki samorządu terytorialnego, państwowych i samorządowych jednostkach budżetowych oraz samorządowych zakładach budżetowych;
 • prowadzenia ksiąg rachunkowych (wymagania w zakresie poprawności i kompletności ksiąg i etapy ich zamykania; uzgodnienie ksiąg; zapisy we wstępnie zamkniętych księgach; ostateczne zamknięcie ksiąg; przechowywanie oraz ochrona ksiąg;
 • podpisywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • udostępniania rocznego sprawozdania finansowego;
 • przechowywania rocznego sprawozdania finansowego;
 • odpowiedzialności za roczne jednostkowe sprawozdanie finansowe;
 • korygowania błędnych zapisów księgowych;
 • księgowania na przełomie roku budżetowego;
 • przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej i jej rozliczenia oraz ujęcia jej skutków w księgach rachunkowych;
 • księgowań związanych z zamknięciem ksiąg rachunkowych;
 • wycena składników aktywów i pasywów na dzień bilansowy;
 • różnice kursowe,
 • ustalanie i księgowanie wydatków niewygasających w jednostkach budżetu państwa i jednostkach samorządu terytorialnego,
 • dokonywanie odpisów aktualizujących,
 • środki pozostałe na wydzielonym rachunku dochodów na koniec roku
 • sporządzanie poszczególnych elementów sprawozdania finansowego, jak również sprawozdania łącznego i skonsolidowanego bilansu jednostki samorządu terytorialnego w powiązaniu z kontami księgi głównej,
 • ustalania wyniku finansowego budżetu JST
 • zatwierdzania i badania sprawozdań finansowych jednostek samorządu terytorialnego,

W książce znajduje się ponadto:

 • ponad 30 schematów księgowań
 • dokumentacja inwentaryzacyjna
 • arkusze konsolidacyjne
 • tabele i zestawienia w zakresie sporządzania sprawozdań

Dzięki naszej publikacji będzie można:

 • prawidłowo sporządzić sprawozdanie finansowe za 2015 r.,
 • poznać księgowania związane z przenoszeniem sald kont na koniec roku obrotowego,
 • zamknąć księgi rachunkowe za 2015 r.,
 • przeprowadzić inwentaryzację i jej rozliczenie oraz ujęcie jej skutków w księgach rachunkowych,
 • wycenić składniki aktywów i pasywów zgodnie z art. 28 ustawy o rachunkowości,
 • dokonać odpowiednich wyłączeń wzajemnych rozliczeń między jednostkami
 • zaksięgować błąd po sporządzeniu sprawozdania finansowego za 2015 r. i jego zatwierdzeniu

Spis treści dodatkowych odpowiedzi na pytania:

 • Zaksięgowanie dodatkowego wynagrodzenia rocznego na koniec roku
 • Ewidencja rozliczenia dotacji
 • Księgowanie faktur z przełomu roku budżetowego
 • Zwrot wydatków poniesionych w poprzednim roku obrachunkowym w jednostce budżetowej
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za media na koniec roku
 • Ewidencja zwrotu dotacji udzielonej na rzecz przedszkola niepublicznego
 • Koszty na przełomie roku w księgach rachunkowych jednostki budżetowej
 • Faktura prognoza za gaz
 • Faktura prognoza za energię
 • Ewidencja zwrotu kwoty pozostającej na rachunku dochodów własnych z poprzedniego roku budżetowego
 • Ewidencja faktury korekta za szkolenie – zwrot nadpłaty w następnym roku obrotowym
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za przełomie roku
 • Moment ujęcia faktury w księgach rachunkowych
 • Ewidencja faktur zakupu, korekty oraz kompensaty w jednostkach budżetowych
 • Działalność szkoleniowa prowadzona w ramach rachunku wydzielonego
 • Przypisy należności z tytułu rachunków wystawianych na przełomie lat budżetowych
 • Rachunek kontrahenta zagranicznego – data wystawienia faktury różni się od daty wykonania usługi
 • Księgowania na przełomie lat - zwrot wydatków za przekroczenie limitów telefonów
 • Koszty na przełomie lat budżetowych – usługi telekomunikacyjne
 • Ewidencja dostaw niefakturowanych za media na koniec roku
 • Faktury na przełomie roku budżetowego

Szczegóły

Seria: Finanse publiczne w praktyce
Stan prawny: Listopad 2015 r.
Rok wydania: 2015
ISBN: 978-83-255-7980-7
Liczba stron: 462
Waga: 744 g

Pliki do pobrania