Fundusz alimentacyjny

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 96,75 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach: ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1217), która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. – zmiana dotyczy... więcej ›

 • Inni klienci kupili również
 • Polecane z tym produktem
 • Pakiety z tym produktem
Polecane z tym produktem
Pakiety z tym produktem
Więcej o książce

Książka jest oparta na ustawie o pomocy osobom uprawnionym do alimentów i obejmuje następujące zmiany w przepisach:

 1. ustawa z 24.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 poz. 1217), która w zdecydowanej większości swojej treści zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. – zmiana dotyczy kwestii związanej z definicją utraty i uzyskania dochodu (co jest istotne przy ustalaniu prawa do świadczeń z funduszu);
 2. ustawa z 10.7.2015 r. o zmianie ustawy o świadczeniach rodzinnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz.1359), która zacznie obowiązywać od 1.1.2016 r. i dotyczy przede wszystkim zagadnień odnoszących się do składania wniosków drogą elektroniczną oraz uzyskiwania przez organy stosownych dokumentów (zaświadczeń) koniecznych do rozpatrzenia wniosku drogą elektroniczną – będzie to miało wpływ na szybsze rozpatrywanie wniosków oraz łatwiejszą weryfikację składanych przez Wnioskodawców oświadczeń i dokumentów;
 3. ustawa z 24 .7.2015 r. o zmianie ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz.U. z 2015 r. poz. 1302), która weszła w życie we wrześniu (część przepisów od 3.9.2015 r., a część od 18.9.2015 r.).

Zmiany, które już weszły w życie lub wejdą w najbliższym czasie zmieniają dotychczasowy stan rzeczy w zakresie dotyczącym składania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego oraz w zakresie postępowania wobec dłużnika alimentacyjnego prowadzonych zarówno przez organ właściwy wierzyciela. jak i organ właściwy dłużnika.

Zmiany dotyczą już samego składania wniosków i związanych z tym obowiązków zarówno wnioskodawcy, jak i organu właściwego wierzyciela.

Znaczącą i bardzo oczekiwaną zmianą jest uchylenie przepisów nakładających obowiązek wydawania decyzji zobowiązującej dłużnika do zwrotu należności oraz konieczności wszczynania postępowania egzekucyjnego w trybie administracyjnym. Obecnie egzekucja będzie prowadzona jedynie przez komorników sądowych. Ważnym atutem książki jest to, że współautorami są cenieni i posiadający bogate doświadczenie komornicy sądowi.

Publikacja jest odpowiedzią na zapotrzebowanie wśród organów zajmujących się szeroko pojętym funduszem alimentacyjnym, gdyż wprowadzone zmiany wzbudzają wiele wątpliwości i zarazem trudności w ich praktycznym zastosowaniu – książka na znaczną część z tych wątpliwości odpowiada wprost, a w niektórych przypadkach wskazuje możliwe rozwiązania. Zawiera również wiele wzorów dokumentów, w tym dotyczące nowego trybu postępowania egzekucyjnego (wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji).

Książka ukazuje się w okresie wzmożonej pracy związanej z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Może więc stanowić źródło wiedzy rozstrzygające wątpliwości pojawiające się w trakcie rozpatrywania wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Zawarte w książce (i na płycie CD) wzory decyzji mogą zostać zastosowane przy wydawaniu decyzji na nowy okres świadczeniowy przez dany organ.

Książka zawiera 41 niezbędnych wzorów + schematy księgowe.

W książce „Fundusz alimentacyjny” otrzymają Państwo:

 1. omówienie zasad i kryteriów przyznawania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
  • organizacja pracy działów na przełomie okresów świadczeniowych
  • procedura postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
  • osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
  • sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany),
  • dokumenty konieczne do przyznania prawa do zasiłku oraz trudności w ocenie formalnej tych dokumentów,
  • określenie momentu nabycia prawa do świadczenia,
  • warunki przyznawania prawa do świadczeń z funduszu,
  • warunki, w jakich nie przysługuje prawo do świadczeń,
  • zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo o zasiłku – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ;
 2. wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego:
  • braki formalne,
  • niemożność załatwienia sprawy w terminie,
  • konieczność zawieszenia postępowania,
  • ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
  • ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
 3. opis procedowania w razie konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśnięcie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
 4. wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
 5. procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu (oraz rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych);
 6. procedura postępowania względem dłużnika alimentacyjnego (postępowanie organu właściwego wierzyciela oraz właściwego dłużnika);
 7. wniosek dłużnika alimentacyjnego o umorzenie należności – tryb postępowania;
 8. postępowanie egzekucyjne o świadczenia alimentacyjne – egzekucja prowadzona przez komornika sądowego;
 9. rozliczanie dochodów pochodzących ze zwrotów od komornika – ewidencja księgowa;
 10. księgowania w zakresie funduszu alimentacyjnego:
  • prawa do świadczeń dla osób uprawnionych,
  • należności od dłużnika alimentacyjnego,
  • świadczenia nienależnie pobrane,
  • koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
  • umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
  • odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego;
 11. liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów – rzetelne informacje, ułatwiające prawidłową interpretację przepisów;
 12. 41 wzorów dokumentów, dostępnych także w wersji elektronicznej na dołączonej płycie CD – w tym nowe: wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy), wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy oraz zaktualizowane wzory.

W książce wyjaśniono m.in. następujące problemy związane z interpretacją przepisów:

 1. w zakresie nabycia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jeżeli pojawiają się wątpliwości interpretacyjne dotyczące spełnienia przez wnioskodawcę kryteriów ustawowych – daje praktyczne rozwiązania, omówienie przykładów;
 2. w zakresie przeprowadzenia postępowania administracyjnego dotyczącego przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego – przykłady, praktyczne rozwiązania.
 3. prezentacja kolejnych etapów w trakcie prowadzonych postępowań administracyjnych z omówieniem wątpliwości interpretacyjnych i wskazaniem rozwiązań.

Schematy księgowe zawarte w książce:

 1. prawo do świadczeń dla osób uprawnionych,
 2. należności od dłużnika alimentacyjnego,
 3. świadczenia nienależnie pobrane,
 4. koszty obsługi świadczeń z funduszu alimentacyjnego i ich przedstawienie w sprawozdaniu rzeczowo-finansowym,
 5. umorzenie i odpis należności z tytułu funduszu alimentacyjnego,
 6. odsetki od należności dłużników alimentacyjnych z tytułu funduszu alimentacyjnego.

Wzory dokumentów zawarte w książce:

 1. Wzór wniosku o przyłączenie się do egzekucji (zgodnie z nowymi przepisami ustawy)
 2. Wzór decyzji odmawiającej wycofania wniosku o zatrzymanie prawa jazdy oraz zaktualizowane wzory
 3. Wezwanie do usunięcia braków formalnych
 4. Decyzja o pozostawieniu wniosku bez rozpatrzenia
 5. Wezwanie do poprawienia bądź uzupełnienia wniosku pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpatrzenia
 6. Zawiadomienie o przedłużeniu terminu załatwienia sprawy
 7. Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego
 8. Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego
 9. Oświadczenie o niepobieraniu świadczeń z funduszu alimentacyjnego w gminie właściwej ze względu na miejsca zameldowania
 10. Decyzja przyznająca prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 11. Odmowa przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 12. Decyzja administracyjna wydana w trybie art. 132 KPA
 13. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego
 14. Decyzja uchylająca prawo do świadczenia z funduszu alimentacyjnego za zgodą strony
 15. Decyzja zmieniająca ostateczną decyzję przyznającą prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 16. Wniosek o stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej
 17. Postanowienie o wznowieniu postępowania administracyjnego
 18. Decyzja administracyjna wydana w związku z ponownym rozpatrzeniem sprawy w trybie art. 151 § 1 pkt 2 KPA
 19. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie ustalenia, czy świadczenia wypłacone na podstawie decyzji administracyjnej były świadczeniami nienależnie pobranymi
 20. Decyzja w sprawie nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego z potrąceniem z bieżących wypłat
 21. Decyzja w sprawie rozłożenia na raty i potrącania z bieżących wypłat nienależnie pobranego świadczenia z funduszu alimentacyjnego przypisanego do zwrotu
 22. Zawiadomienie wraz z informacją skierowane do dłużnika alimentacyjnego – w trybie art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 lit. a–c
 23. Wezwanie do podjęcia działań wobec dłużnika alimentacyjnego wraz z informacją skierowane do organu właściwego dłużnika – w trybie art. 27 ust. 7 pkt 1 i 3 lit. a–c
 24. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną
 25. Decyzja w sprawie zwrotu przez dłużnika alimentacyjnego należności z tytułu otrzymanych przez osobę uprawnioną świadczeń z funduszu alimentacyjnego
 26. Decyzja umarzająca zaległości zgodnie z art. 30 ust. 1 PomAlimU w związku z art. 28 ust. 1 pkt 2 i pkt 4 PomAlimU
 27. Decyzja odmawiająca umorzenia zaległości zgodnie z art. 30 ust. 2 PomAlimU
 28. Wystąpienie organu właściwego wierzyciela do organu właściwego dłużnika z wnioskiem o przeprowadzenie wywiadu i odebranie oświadczenia majątkowego w związku z wnioskiem dłużnika alimentacyjnego o umorzenie zaległości z art. 30 ust. 2 PomAlimU
 29. Pismo w toku postępowania administracyjnego do dłużnika alimentacyjnego dotyczące jego wniosku o umorzenie zaległości
 30. Wezwanie dłużnika alimentacyjnego na wywiad alimentacyjny i do złożenia oświadczenia majątkowego
 31. Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 32. Pismo do organu prowadzącego egzekucję – komornika sądowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 33. Pismo do Powiatowego Urzędu Pracy w toku postępowania administracyjnego w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 34. Decyzja umarzająca postępowanie administracyjne w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 35. Decyzja w sprawie uznania dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań alimentacyjnych
 36. Decyzja wygaszająca należności dłużnika alimentacyjnego w związku z jego śmiercią
 37. Wniosek do prokuratury rejonowej o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego
 38. Wniosek do starosty o zatrzymanie prawa jazdy dłużnika alimentacyjnego
 39. Pismo do prokuratury rejonowej w sprawie złożonego wniosku o ściganie za przestępstwo z art. 209 § 1 Kodeksu karnego

Szczegóły

Seria: Finanse publiczne w praktyce
Rok wydania: 2015
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-8074-2
Liczba stron: 294
Waga: 496 g

Pliki do pobrania