Ustawa o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 228,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 269,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz prezentujący omówienie nowych regulacji polskiego rynku ubezpieczeń i reasekuracji wraz z odwołaniem się do orzecznictwa i praktycznych przykładów z branży ubezpieczeniowej Komentarz do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz prezentujący omówienie nowych regulacji polskiego rynku ubezpieczeń i reasekuracji wraz z odwołaniem się do orzecznictwa i praktycznych przykładów z branży ubezpieczeniowej

Komentarz do ustawy z 11 września 2015 r. o działalności ubezpieczeniowej i reasekuracyjnej został opracowany przez prawników specjalizujących się w prawie instytucji finansowych, w szczególności w prawie ubezpieczeniowym, posiadających bogate doświadczenie w doradztwie prawnym dla dużych podmiotów ubezpieczeniowych przy jednoczesnym zachowaniu biznesowego podejścia do rozwiązywania problemów prawnych. Dzięki lekturze książki managerowie zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji poznają praktyczne przykłady dostosowania wewnętrznych procesów w zarządzaniu przedsiębiorstwami finansowymi, sprzedaży produktów i obsługi klientów do nowych regulacji. Komentarz zawiera liczne odwołania do innych aktów prawnych, które mają swe źródło w polskim lub europejskim stanie legislacyjnym, oraz sposobów interpretacji przepisów ustawy przez organy nadzoru nad instytucjami finansowymi. W komentarzu czytelnicy znajdą również przykłady wzorów kolejnych dokumentów, które powinny zostać zaimplementowane w procesy obsługi klientów, sprzedaży produktów ubezpieczeniowych, m.in. przykład ankiety potrzeb, zgody na udzielenie informacji o danych wrażliwych ubezpieczonego. W książce ujęto też interpretacje przepisów, które budzą najwięcej kłopotów w branży, m.in. relacje z agentami i sposoby ich wynagradzania, outsourcing.

Książka uwzględnia obszerne zmiany, jakie w tym zakresie obowiązują od 1 stycznia 2016 r. Obejmują one m.in.:

 • nowe zapisy prokonsumenckie, które dotyczą nowych elementów obecnych w procesie sprzedaży produktów ubezpieczeniowych i sporządzania umowy ubezpieczenia, do których należą przede wszystkim rozszerzone obowiązki informacyjne zakładów ubezpieczeń (analizy potrzeb klienta, karta informacyjna o produkcie, wymogi formalne dotyczące ogólnych warunków ubezpieczenia);
 • zmiany w kształcie produktów ubezpieczeniowych i postanowieniach ogólnych warunków ubezpieczenia oraz innych wzorach umownych, m.in. dotyczących likwidacji szkód, poszerzonych uprawnieniach ubezpieczonego;
 • zmienione regulacje dotyczące outsourcingu dla zakładów ubezpieczeniowych i reasekuracyjnych (lista czynności, zasady, warunki outsourcingu, odpowiedzialność i kontrola, ewidencja umów);
 • zwiększone uprawnienia Komisji Nadzoru Finansowego w procesach nadzorczo-kontrolnych i wydawaniu rekomendacji;
 • zmiany w procesach wewnętrznych zakładów ubezpieczeń,
 • zmiany w ubezpieczeniach grupowych, szczególnie w zakresie wynagradzania ubezpieczających i regulacji dotyczących ubezpieczeń z UFK.

W książce omówiono także zakres przedmiotowy nowej ustawy. Zostały zaprezentowane nowe formy prawne, w ramach których może działać zakład ubezpieczeń i reasekuracji, a także zamieszczono precyzyjne wyjaśnienia nowych definicji (m.in. oddział, system zarządzania, zdarzenie losowe, uprawniony z umowy ubezpieczenia).

Książka zawiera dokładny opis powoływania do życia zakładów ubezpieczeniowych i zakładów reasekuracyjnych przez polskie podmioty gospodarcze, jak też zagraniczne spółki. Przeanalizowano wymogi co do osób pełniących kluczowe funkcje w organach nadzorczych spółek w zakładach ubezpieczeniowych i zakładach reasekuracji oraz obowiązki firm ubezpieczeniowych względem organów kontrolnych zarówno na początku swojej działalności, jak i na dalszych etapach rozwoju, zwłaszcza w kwestii tworzenia rezerw kapitałowych i informowania o stanie wypłacalności, a także sporządzania odpowiedniej dokumentacji. Nie pominięto też komentarza odnośnie do etapu likwidacji i planu naprawczego zakładu ubezpieczeń i zakładu reasekuracji.

Dokładnie zbadano każdy modelowy produkt ubezpieczeniowy, zwłaszcza ubezpieczenia na cudzy rachunek, ubezpieczenia grupowe oraz ubezpieczenia z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego. Dużo miejsca poświęcono omówieniu nowych obowiązków informacyjnych zakładów ubezpieczeń i zakładów reasekuracji stosowanych do każdego rodzaju usługi ochrony, które należy przekazywać klientowi przed przystąpieniem do umowy oraz w trakcie jej wykonywania czy likwidacji.

W książce zamieszczono liczne przykłady orzeczeń i interpretacji wcześniejszych przepisów regulujących branżę ubezpieczeniową dokonanych przez sądy powszechne i organy nadzoru. Bardzo często w komentarzu pojawiają się odwołania do uchylonej ustawy o działalności ubezpieczeniowej, w ten sposób akcentowane są wprowadzane zmiany i przedstawiane poprzednie treści artykułów wraz z przykładami ich stosowania w modelach zarządzania zakładami ubezpieczeniowymi. Dzięki temu komentarz ukazuje nie tylko zmiany w literalnym brzmieniu poszczególnych regulacji, ale też przestrzeganiu ich w praktyce biznesowej.

Komentarz omawia także przepisy przejściowe oraz zawiera załącznik z najnowszym podziałem ubezpieczeń na dział I ubezpieczeń na życie i dział II pozostałych ubezpieczeń osobowych oraz ubezpieczeń majątkowych.

Dzięki tej książce dowiesz się:

 • Co powinien zawierać skorowidz?
 • Jakie postanowienie powinny zawierać ogólne warunki ubezpieczeń?
 • W jaki sposób prawidłowo przygotować i przeprowadzić analizę potrzeb?
 • Jakie obowiązki informacyjne spoczywają na ubezpieczycielach przy dystrybucji umów z ubezpieczeniowego funduszu kapitałowego, a jakie obowiązki informacyjne stosuje do umów strukturyzowanych?
 • Jakie są warunki odstąpienia od umowy bądź wystąpienia z umowy ubezpieczenia?
 • W jakich przypadkach nie stosuje się zakazu wypłaty wynagrodzenia dla ubezpieczającego?
 • Jakie są nowe zasady rozliczeń obowiązujące w ubezpieczeniach grupowych?
 • Czym jest outsourcing ubezpieczeniowy i jakie obszary działalności instytucji ubezpieczeniowej można wyoutsoursować?
 • Na czym polega system zarządzania ryzykiem w zakładach ubezpieczeń i reasekuracji?
 • Jakie są założenia nowego systemu wypłacalności?
 • Jak często zakłady ubezpieczeń mają obowiązek informowania o stanie swojej wypłacalności i kondycji finansowej?
 • Jakie nowe narzędzia nadzorcze posiada Komisja Nadzoru Finansowego?

Problemy, które rozwiążesz dzięki książce:

 • Czy wiadomość e-mail stanowi trwały nośnik?
 • Jakie wymogi musi spełniać system zarządzania funkcjonujący w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji?
 • Czy na zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji spoczywa odpowiedzialność za czynności wyoutsoursowane?
 • Jakie obowiązki spoczywają na zakładach ubezpieczeń lub reasekuracji w przypadku niedostosowania się do rekomendacji organów nadzoru?
 • Jakie dodatkowe dokumenty muszą sporządzać zakłady ubezpieczeń lub zakłady reasekuracji?
 • Jakie wynagrodzenie może być wypłacane pośrednikowi i czy można wynagradzać ubezpieczających?
 • Jakie uprawienia posiada organ nadzoru przeprowadzający wizytę nadzorczą w zakładzie ubezpieczeń lub w zakładzie reasekuracji?
 • Czy osoba nieposiadająca wyższego wykształcenia może pełnić kluczową funkcję w zakładzie ubezpieczeń lub zakładzie reasekuracji?
 • Jakie procedury należy zastosować, gdy z analizy potrzeb wynika, że nie istnieją przesłanki do zaoferowania klientowi odpowiedniego produktu?
 • Jakie zgody powinien uzyskać zakład ubezpieczeń lub zakład reasekuracji od klienta?
 • Co należy zrobić z umowami zawartymi przed dniem 1 stycznia 2016 r., tj. przed wejściem w życie nowej ustawy?
 • Jaki termin przysługuje ubezpieczonemu na odstąpienie od umowy ubezpieczenia na życie?
 • W oparciu o jaki wskaźnik powinna być kształtowana wysokość opłaty likwidacyjnej?
 • Kiedy klient powinien otrzymać pierwszą informację od zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji po zawarciu umowy ubezpieczenia?

W książce znajdują się przykładowe propozycje wzorów nowych dokumentów:

 • wzór zgody na wystąpienie o udzielenie informacji o stanie zdrowia ubezpieczonego lub osoby, na której rachunek ma być zawarta umowa ubezpieczenia,
 • wzór wniosku o zatwierdzenie zmiany statutu zakładu ubezpieczeń lub zakładu reasekuracji,
 • wzór zawiadomienia o zamiarze zbycia bezpośrednio lub pośrednio akcji lub praw z akcji krajowego zakładu ubezpieczeń,
 • wzór wniosku o zmianę zakresu działalności krajowego zakładu reasekuracji,
 • wzór ogłoszenia o zwołaniu Walnego Zgromadzenia Towarzystwa Ubezpieczeń Wzajemnych,
 • wzór wniosku o zatwierdzenie przeniesienia portfela ubezpieczeń,
 • wzór ogłoszenia o połączeniu zakładów ubezpieczeń,
 • wzór wniosku o zmianę zasięgu terytorialnego lub rzeczowego zakresu działalności krajowego zakładu ubezpieczeń,
 • wzór wniosku o wyłączenie pracownika organu,
 • wzór zawiadomienia o posiedzeniu Rady Nadzorczej,
 • wzór pełnomocnictwa do uczestnictwa i wykonywania prawa głosu na walnym zgromadzeniu towarzystwa,
 • wzór wniosku o uznanie towarzystwa za małe towarzystwo ubezpieczeń wzajemnych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Ustawy w praktyce
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 886
 • Waga: 1254 g
 • ISBN: 978-83-255-8415-3
 • EAN: 9788325584153
 • Kod serwisu: 00643700