DARMOWA DOSTAWA DLA ZAMÓWIEŃ OD 49 ZŁ! • Tylko w dniach 25-27 maja » Sprawdź szczegóły ›

x

Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej. Wzory decyzji w wyjaśnieniami

25% taniej
Promocyjna cena 25% taniej
 • 104,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  25% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Niniejsze opracowanie wyjaśnia wątpliwości pojawiające się w praktyce organów administracji w związku z przyznawaniem świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej. W publikacji znajduje się, m.in.: Ponad 60 wzorów dokumentów na płycie CD (postanowień, zawiadomień, ale głównie są to decyzje administracyjne) Liczne opisy stanów... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Niniejsze opracowanie wyjaśnia wątpliwości pojawiające się w praktyce organów administracji w związku z przyznawaniem świadczeń z zakresu ustawy o pomocy społecznej.

W publikacji znajduje się, m.in.:

 1. Ponad 60 wzorów dokumentów na płycie CD (postanowień, zawiadomień, ale głównie są to decyzje administracyjne)
 2. Liczne opisy stanów faktycznych, które stanowią komentarz do zaprezentowanych wzorów,
 3. Szczegółowy opis procedury z KPA oraz  ustawy o pomocy społecznej w zakresie: terminów, toku postępowania, dowodów w postępowaniu, rozstrzygnięcia, procedury odwoławczej w poszczególnych instancjach, trybu postępowania i przesłanek wzruszenia decyzji ostatecznej, procedury postępowania w sprawie nienależnie pobranych świadczeń,
 4. Szczegółowy opis procedury postępowania w sprawach o udzielenie wszystkich świadczeń pieniężnych i niepieniężnych z pomocy społecznej (warunki i tryb wypłaty świadczeń),
 5. Przykłady liczbowe przedstawiające zasady liczenia dochodów dla celów przyznania prawa do zasiłku,
 6. Przykłady liczbowe określające zasady obliczania wysokości wypłaconych świadczeń
 7. Przykłady wyjaśniające jak liczyć termin wypłaty zasiłków.

W książce "Procedury udzielania świadczeń z pomocy społecznej" znajdą Państwo:

 1. Ogólne zasady udzielania świadczeń z pomocy społecznej

  1. omówienie zasad i kryteriów przyznawania świadczeń z pomocy społecznej:
   • rodzaje świadczeń z pomocy społecznej,
   • organizacja pracy ośrodka (upoważnienia wydawane przez ośrodek, struktura organizacyjna, obowiązki kierownika, kwalifikacje i uprawnienia pracowników socjalnych),
   • osoby uprawnione do otrzymania zasiłków (w tym omówienie zagadnienia przedstawiciela ustawowego) oraz warunki (przesłanki) ich przyznawania,
   • sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód nabyty, dochód w walucie obcej, dochód utracony, przychody, które nie zalicza się do dochodów itd.),
   • dokumenty konieczne do przyznania prawa do zasiłków (wniosek o udzielenie pomocy, złożenie wniosku drogą elektroniczną),
   • okres na jaki organ przyznaje świadczenia,
  2. omówienie ogólnych zasad związanych z procedurą administracyjną (KPA):
   • na udzielenie świadczeń pieniężnych wydaje się decyzje (konieczność przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego), a nie wydaje się jej przy świadczeniach niepieniężnych,
   • właściwość miejscowa organu osoby ubiegającej się o świadczenie,
   • zmiana adresu strony a skutek doręczenia pism
  3. zasady zwrotu wydatków na świadczenia z pomocy społecznej
  4. wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczeń z pomocy społecznej:
   • braki formalne,
   • problemy ze zwrotem wydatków między gminami,
   • złożenie wniosku przez osobę, która nie jest stroną postępowania,
   • wyłączenie pracownika od udziału w postępowaniu,
   • ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
   • ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
  5. omówienie sytuacji, w których świadczenia z pomocy społecznej nie przysługują lub przyznaje się tylko świadczenie niepieniężne,
 2. Opis procedury postępowania w sprawach o udzielenie świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej:

  1. Warunki przyznawania prawa do zasiłku stałego (osoby uprawnione, kryterium dochodowe, przesłanka niezdolności do pracy z powodu wieku lub choroby, ustalenie wysokości tego zasiłku, okres przyznania zasiłku, problem z ustaleniem terminu, od którego należy przyznać prawo do zasiłku stałego w razie kontynuacji wypłaty świadczenia; wyszczególnienie sytuacji w których zasiłek stały nie przysługuje,
  2. Warunki przyznawania prawa do zasiłku okresowego (osoby uprawnione, przesłanki, które musi spełnić osoba lub rodzina ubiegająca się o zasiłek okresowy, przesłanki kryterium dochodowego i wyjątku od niego, przesłanka odstąpienia od zwrotu nienależnie pobranego świadczenia, ustalanie wysokości zasiłku, okres przyznania zasiłku; wyszczególnienie sytuacji w których zasiłek okresowy nie przysługuje,
  3. Warunki przyznawania prawa do zasiłku celowego (osoby uprawnione, kryterium dochodowe, katalog okoliczności uzasadniających udzielenie pomocy społecznej w przypadku zasiłku celowego, zasiłek celowy zwrotny, zasiłek celowy a kontrakt socjalny, ustalenie wysokości tego zasiłku, okres przyznania zasiłku, Zasiłek celowy na pokrycie strat poniesionych w wyniku zdarzenia losowego, klęski żywiołowej lub ekologicznej, Specjalny zasiłek celowy, Zasiłek celowy na ekonomiczne usamodzielnienie, wyszczególnienie sytuacji w których zasiłek stały nie przysługuje,
  4. Wynagrodzenie za sprawowanie opieki, a także kurateli.
 3. Opis procedury postępowania w sprawach o udzielenie świadczeń niepieniężnych z pomocy społecznej – warunki i tryb przyznania świadczenia niepieniężnego w formie:

  1. pracy socjalnej (tryb udzielania tego świadczenia, jego dokumentowanie, superwizja pracy socjalnej),
  2. biletu kredytowego (osoby uprawnione, kryterium dochodowe, tryb udzielania pomocy),
  3. opłacania składki na ubezpieczenie zdrowotne (osoby uprawnione, kryterium dochodowe, wysokość opłacanej składki, okres na jaki jest przyznane ubezpieczenie, wyrejestrowanie z ubezpieczenia),
  4. składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe dla osoby rezygnującej z zatrudnienia (wyjaśnienia pojęcia osoby uprawnionej, spełnienie przesłanki kryterium dochodowego oraz niepodlegania ubezpieczeniom, Przesłanka dotycząca braku innego tytułu do ubezpieczenia, ustalenie wysokości opłacanej składki, ustalenie okresu na jaki przyznaje się składki, wyszczególnienie sytuacji w których świadczenie nie przysługuje),
  5. na ekonomiczne usamodzielnienie (osoby uprawnione, kryterium dochodowe, tryb udzielania pomocy, wyszczególnienie sytuacji w których świadczenie nie przysługuje),
  6. sprawienia pogrzebu (osoby uprawnione, zlecenie sprawiania pogrzebu osobie zewnętrznej, zwrot wydatków z zasiłku pogrzebowego),
  7. poradnictwa specjalistycznego (osoby uprawnione, rejestr jednostek specjalistycznego poradnictwa),
  8. interwencji kryzysowej,
  9. schronienia (osoby uprawnione, przesłanka „pozbawienia lokalu”, indywidualny program wychodzenia z bezdomności, Prowadzenie placówki dla bezdomnych jako zadanie zlecone z zakresu pomocy społecznej,
  10. niezbędnego ubrania (osoby uprawnione, kryterium dochodowe, odzież nowa a używana,
  11. posiłku (osoby uprawnione, spełnienie przesłanki dotyczącej występującego co najmniej jednego problemu oraz kryterium dochodowego, Wyjątek przy przekroczeniu kryterium dochodowego, Program osłonowy dotyczący pomocy w zakresie dożywiania, formy pomocy – talon, zakup posiłków, Podmioty, które mogą świadczyć pomoc w formie posiłku, Porozumienia z placówkami żywieniowymi, wyszczególnienie sytuacji w których świadczenie nie przysługuje,
  12. usług opiekuńczych (Rodzaje usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych, osoby uprawnione, kryteria dochodowe oraz inne warunki, wszczynanie postępowania administracyjnego, Szczegółowe warunki przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze w drodze uchwały, Szczegółowe warunki świadczenia specjalistycznych usług opiekuńczych i pobierania opłat, wyszczególnienie sytuacji w których świadczenie nie przysługuje, Zwolnienie z odpłatności za specjalistyczne usługi opiekuńcze,
  13. mieszkania chronionego (osoby uprawnione, kryteria dochodowe oraz inne warunki, rodzaj i zakres wsparcia, odpłatność za pobyt w mieszkaniu chronionym, Przesłanki odstąpienia od żądania zwrotu należności z tytułu przybywania w mieszkaniu chronionym),
  14. pobytu i usług w domu pomocy społecznej (osoby uprawnione, katalog osób zobowiązanych do wnoszenia opłaty, wszczęcie postępowania administracyjnego, zasady umieszczenia w do mu pomocy społecznej bez zgody osoby wymagającej pomocy, Właściwość miejscowa organu w sprawie wniosku o umieszczenie w domu pomocy społecznej, Jednostki uprawnione do prowadzenia domów pomocy, Wydanie decyzji o odpłatności za pobyt w domu pomocy społecznej, Umowa ustalająca wysokość opłaty wnoszonej przez zobowiązanych, Decyzja zobowiązująca do ponoszenia odpłatności, Wnoszenie opłaty zastępczo przez gminę, Opłata za pobyt w DPS wnoszona przez inne osoby, Sposób wnoszenia opłaty, Zwolnienie z opłaty,
 4. Ogólne zasady postępowania

  1. Terminy i przekroczenie terminów w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej (dotyczące rodzinnego wywiadu środowiskowego, związane z odbywaniem kary pozbawienia wolności lub tymczasowego aresztowania, związane z gromadzeniem i przetwarzaniem danych w rejestrze centralnym, związane z udzielaniem świadczeń z pomocy społecznej itd.), Obliczanie terminów, Przywrócenie terminu dla strony (właściwość organów, wstrzymanie wykonania).
  2. Przerwane toku postępowania (Przesłanki przerwania toku postępowania wynikające z Kodeksu postępowania administracyjnego, Procedura zawieszenia i umorzenia postępowania.
  3. Dowody w postępowaniu w sprawach z zakresu pomocy społecznej (na gruncie ustawy KPA, oraz ustawy o pomocy społecznej, dokumenty urzędowe i inne dokumenty itd., Rodzinny wywiad środowiskowy).
  4. Pomoc w rozwiązywaniu trudnych sytuacji życiowych (Zasada subsydiarności, Współpraca z pracownikiem socjalnym, Formy współdziałania z organem administracji publicznej, Kontrakt socjalny).
  5. Rozstrzygnięcia w postępowaniu o udzielenie świadczeń z pomocy społecznej (Postanowienia, Decyzje).
 5. Środki zaskarżenia w postępowaniu administracyjnym o udzielenie pomocy społecznej

  1. Odwołania i terminy wniesienia odwołania od decyzji administracyjnej (uchybienia terminów, zasada określająca sposób liczenia terminów, przywracanie terminów).
  2. Właściwość organów.
  3. Przebieg postępowania odwoławczego (Wniesione odwołanie a rygor natychmiastowej wykonalności decyzji, Postępowanie odwoławcze w II instancji, Czynności postępowania odwoławczego – czynności przed organem I i II instancji, decyzja kasacyjna, Uchylenie decyzji organu I instancji i cofnięcie do ponownego rozpatrzenia, Stwierdzenie niedopuszczalności odwołania oraz uchybienia terminu do wniesienia odwołania).
  4. Decyzje organu I instancji po orzeczeniu Samorządowego Kolegium Odwoławczego
 6. Tryb postępowania i przesłanki wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej

  1. Postępowanie wyjaśniające,
  2. Podstawy wzruszenia decyzji,
  3. Uchylenie ostatecznej decyzji administracyjnej (zmiana sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej, Świadczenie nienależnie pobrane jako podstawa uchylenia decyzji ostatecznej, Brak współdziałania z pracownikiem socjalnym w rozwiązywaniu swojej trudnej sytuacji życiowej, Dysproporcja między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny, Brak zgody na przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego lub jego aktualizację, Utrata prawa do świadczeń przez osobę odbywającą karę pozbawienia wolności, Zbieg świadczeń jako podstawa uchylenia decyzji ostatecznej,
  4. Zmiana ostatecznej decyzji administracyjnej (zmiana sytuacji osobistej, dochodowej lub majątkowej, Zmiana formy świadczenia z pieniężnej na niepieniężną, Dysproporcja między udokumentowaną wysokością dochodu a sytuacją majątkową osoby lub rodziny,
  5. Wygaśnięcie decyzji administracyjnej (tryb postępowania na podstawie KPA oraz na podstawie ustawy o pomocy społecznej, wstrzymanie wypłaty świadczenia),
  6. Stwierdzenie nieważności ostatecznej decyzji administracyjnej (przesłanki stwierdzenia nieważności, Ograniczenia dotyczące stwierdzenia nieważności decyzji),
  7. Wznowienie postępowania administracyjnego (przesłanki wznowienia, procedura wznowienia, wznowienie postępowania z urzędu, Właściwość wznowienia postępowania).
 7. Procedura postępowania w sprawie niezależnie pobranych świadczeń

  1. Świadczenia nienależnie pobrane – definicje, wyjaśnienia,
  2. Wszczęcie postępowania (przesłanki wszczęcia, Znaczenie warunku przekroczenia kryterium dochodowego,
  3. Tryb dochodzenie należności z tytułu nienależnie pobranych świadczeń,
  4. Ustalenie sposobu spłaty (Potrącenie świadczenia uznanego za nienależnie pobrane z bieżących wypłat, Decyzja o zwrocie nienależnie pobranego świadczenia,
  5. Rodzaje decyzji administracyjnych związanych z nienależnie pobranymi świadczeniami.

Szczegóły

Seria: Sektor publiczny
Stan prawny: Czerwiec 2016 r.
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-8783-3
Liczba stron: 380
Oprawa: Miękka
Waga: 626 g