RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Bestseller

Prawo zamówień publicznych. Komentarz

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 207,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 259,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Niniejsza publikacja to praktyczny i wyczerpujący komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), który dotyczy zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
 • Pakiety z tym produktem
Pakiety z tym produktem
Więcej o książce

Niniejsza publikacja to praktyczny i wyczerpujący komentarz do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), który dotyczy zasad i trybu udzielania zamówień publicznych, środki ochrony prawnej, kontrolę udzielania zamówień publicznych oraz organy właściwe w sprawach uregulowanych w ustawie.

Komentarz zawiera wszystkie zmiany, mające na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

 • dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.),
 • dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243 ze zm.).

Wydanie piąte Komentarza zawiera jasne i wyczerpujące omówienie znowelizowanych przepisów Prawa zamówień publicznych oraz uwzględnia wszystkie zmiany uchwalone m.in. w:

 • ustawie z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020 ze zm.), która wprowadziła obszerne zmiany w zakresie uproszczenia i uelastycznienia procedur w zamówieniach publicznych;
 • ustawie z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996), która dotyczy modyfikacji przepisów dotyczących systemu gwarantowania depozytów oraz stworzenia ram prawnych umożliwiających przeprowadzenie postępowania przymusowej restrukturyzacji;
 • ustawie z 5.9.2016 r. o usługach zaufania oraz identyfikacji elektronicznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 1579), która dotyczy stworzenia warunków do realizacji rozporządzenia w sprawie identyfikacji elektronicznej i usług zaufania w odniesieniu do transakcji elektronicznych na rynku wewnętrznym (tzw. eIDAS), co posłuży ujednoliceniu usług zaufania i zasad sprawowania nadzoru oraz umożliwi wzajemne uznawanie środków identyfikacji elektronicznej, zwłaszcza przez instytucje sektora publicznego;
 • ustawie z 20.5.2016 r. o efektywności energetycznej (Dz.U. z 2016 r. poz. 831), która dotyczy wprowadzenia przepisów prawnych ustalających cele w zakresie oszczędności energii do 2020 r. dla sektora publicznego oraz w odniesieniu do systemu świadectw efektywności energetycznej, a także określenia planu działań w zakresie efektywności energetycznej;
 • ustawie z 22.7.2016 r. o zmianie ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1265), która dotyczy wprowadzenia minimalnej stawki godzinowej dla osób wykonujących pracę na podstawie określonych umów zlecenia oraz umów o świadczenie usług, do których stosuje się przepisy o zleceniu;
 • ustawie z 7.7.2016 r. o zmianie ustawy o działach administracji rządowej oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1250), która dotyczy m.in. zmian w strukturze działu administracji rządowej budownictwo, planowanie i zagospodarowanie przestrzenne oraz mieszkalnictwo, polegającej na dookreśleniu, że w zakresie spraw należących do tego działu znajdują się sprawy rewitalizacji, z wyłączeniem spraw wynikających z realizacji polityki regionalnej w zakresie obszarów zdegradowanych społecznie;
 • ustawie z 5.9.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (druk sejmowy Nr 612), która dotyczy wprowadzenia do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1 ze zm.).

Autor bardzo przystępnie wyjaśnia ważne i kontrowersyjne zagadnienia pojawiające się w toku postępowania o zamówienie publiczne, a oddzielne komentarze do każdego artykułu sprawiają, że korzystanie z publikacji jest dla Czytelnika bardzo wygodne i umożliwia szybkie dotarcie do poszukiwanej informacji. Opracowanie zawiera ponadto wzory dostępnych on-line oświadczeń, dokumentów i umów najczęściej stosowanych przy udzielaniu zamówień publicznych. W publikacji uwzględniono również najnowsze orzeczenia Krajowej Izby Odwoławczej i Sądów Okręgowych.

Prezentowany komentarz jest pozycją niezwykle przydatną dla wszystkich osób zajmujących się zagadnieniami związanymi z zamówieniami publicznymi. W sposób przystępny i zrozumiały rozwiewa znaczną część wątpliwości interpretacyjnych związanych z zapisami ustawy w poszczególnych jej artykułach.

Niniejsza publikacja przeznaczona jest dla praktyków, stosujących na co dzień Prawo zamówień publicznych, a także dla wszystkich zainteresowanych tematem zamówień publicznych. Ponadto skierowana jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 5 listopada 2016 r. do 5 listopada 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa zamówień publicznych oraz wszystkich aktów wykonawczych,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych.

A także darmowego dostępu do następujących wzorów pism:

Rozdział 1

 1. Regulamin pracy komisji przetargowej
 2. Wniosek do kierownika zamawiającego o wszczęcie postępowania o zamówienie publiczne
 3. Decyzja w sprawie powołania Komisji Przetargowej do przygotowania i przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego
 4. Decyzja w sprawie powołania biegłego do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego
 5. Oświadczenie składane przez przewodniczącego, wiceprzewodniczącego, sekretarza, członka komisji powoływanej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego

Rozdział 2

 1. Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia
 2. Wzór formularza oferty
 3. Wzór formularza cenowego
 4. Oświadczenie o spełnieniu warunków udziału w  postępowaniu
 5. Oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia
 6. Oświadczenie o przynależności do grupy kapitałowej
 7. Wyjaśnienia treści SIWZ

Rozdział 3

 1. Zaproszenie do negocjacji bez ogłoszenia
 2. Zaproszenie do negocjacji z ogłoszeniem
 3. Zaproszenie do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki
 4. Zaproszenie do dialogu konkurencyjnego
 5. Zaproszenie do złożenia oferty – bez ogłoszenia
 6. Zaproszenie do złożenia oferty wstępnej
 7. Zaproszenie do złożenia oferty – z ogłoszeniem
 8. Zaproszenie do złożenia oferty
 9. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty/wykonawcach których oferty zostały odrzucone/wykonawcach którzy zostali wykluczeni
 10. Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty
 11. Zaproszenie do składania ofert – umowa ramowa

Rozdział 4

 1. Odwołanie – wzór
 2. Wezwanie do przystąpienia do postępowania odwoławczego
 3. Przystąpienie do postępowania odwoławczego po stronie zamawiającego
 4. Skarga na wyrok KIO – wzór
 5. Odpowiedź na odwołanie

Rozdział 5

 1. Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania
 2. Przedłużenie ważności oferty – wzór
 3. Rozdział 6
 4. Umowa na dostawy – wzór
 5. Umowa ramowa – wzór
 6. Umowa o roboty budowlane
 7. Umowa dostawy – wzór

Szczegóły

Seria: Komentarze Becka
Rok wydania: 2016
Wydanie: 5
ISBN: 978-83-255-8748-2
Liczba stron: 1544
Waga: 1282 g