DARMOWA DOSTAWA JUŻ OD 150 ZŁ! Sprawdź szczegóły

x


  
  
  


  
  

Zapowiedź

Kodeks spółek handlowych. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 284,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 299,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: dr hab. Marta Litwińska-Werner

Opis produktu:

Kodeks spółek handlowych. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), która reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych. Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą... więcej ›

Więcej o książce

Kodeks spółek handlowych. Komentarz zawiera kompleksowe omówienie ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 1030 ze zm.), która reguluje tworzenie, organizację, funkcjonowanie, rozwiązywanie, łączenie, podział i przekształcanie spółek handlowych.

Publikacja uwzględnia nowe poglądy doktryny, najnowszą literaturę oraz orzecznictwo Sądu Najwyższego i Sądów Apelacyjnych. Ponadto komentarz uwzględnia także najnowsze zmiany w obowiązującym prawie wprowadzone m.in.:

 1. ustawą z 31.3.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615), która wprowadza definicję instytucji finansowej, którą jest bank, fundusz inwestycyjny, towarzystwo funduszy inwestycyjnych, alternatywną spółkę inwestycyjną zarządzaną przez zarządzającego ASI w rozumieniu przepisów o funduszach inwestycyjnych i zarządzaniu alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi, prowadzącego działalność na podstawie zezwolenia oraz takiego zarządzającego, zakład ubezpieczeń, zakład reasekuracji, towarzystwo emerytalne, fundusz emerytalny lub dom maklerski, mające siedzibę w Rzeczypospolitej Polskiej albo w państwie należącym do Organizacji Współpracy Gospodarczej i Rozwoju (OECD) (wejście w życie 4.6.2016 r.);
 2. ustawą z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 4), która dotyczy wprowadzenia ułatwień w podejmowaniu i prowadzeniu działalności gospodarczej w formie spółki jawnej, spółki komandytowej i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością poprzez rozszerzenie możliwości zawiązania, zmiany i rozwiązania takich spółek przy wykorzystaniu wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym oraz udogodnienia w zakresie składania wniosków do rejestru i w zakresie uiszczania opłat sądowych od tych wniosków (wejście w życie 15.1.2015 r. oraz 1.4.2016 r.);
 3. ustawą z 15.5.2015 r. – Prawo restrukturyzacyjne (Dz.U. z 2015 r. poz. 978), którą uchylono przepis przewidujący, że wierzytelność wspólnika albo akcjonariusza z tytułu pożyczki udzielonej spółce kapitałowej uważa się za jego wkład do spółki przypadku ogłoszenia jej upadłości w terminie dwóch lat od dnia zawarcia umowy pożyczki, oraz jednoczesne ustanowienie kategorii czwartej zaspokojenia. Według ustawodawcy nie obejmował przypadków, w których upadłość nie wykluczała możliwości zwrotu pożyczki wspólnikowi. Wyłączono także odpowiedzialność członków zarządu spółki za niezłożenie wniosku o ogłoszenie upadłości w czasie, gdy prowadzona jest egzekucja przez zarząd przymusowy albo przez sprzedaż przedsiębiorstwa w całości na podstawie przepisów Kodeksu postępowania cywilnego – dotyczy to sytuacji gdy obowiązek złożenia wniosku o ogłoszenie upadłości powstał w czasie prowadzenia egzekucji (przepisy te stosuje się odpowiednio do likwidatorów). Po zmianach nie trzeba już będzie likwidować i wykreślać z rejestru podmiotu po przeprowadzeniu postępowania upadłościowego i zaspokojeniu wierzycieli – w przypadku, gdy spółka nadal będzie posiadać majątek, o jego dalszych losach zdecydują udziałowcy (wejście w życie 1.1.2016 r.);
 4. ustawą z 9.10.2015 r. o zmianie ustawy o terminach zapłaty w transakcjach handlowych, ustawy – Kodeks cywilny oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1830), która wprowadza mechanizm naliczania odsetek cywilnych w oparciu o stopę referencyjną Narodowego Banku Polskiego, rozróżniając wysokość ustawowych odsetek kapitałowych od ustawowych odsetek za opóźnienie (te ostatnie są wyższe). Doprecyzowano, że jeżeli wspólnik nie uiścił dopłaty w określonym terminie, obowiązany jest do zapłaty odsetek ustawowych za opóźnienie. Analogiczną zmianę wprowadzono w przepisie dotyczącym wpłat akcjonariuszy (wejście w życie 1.1.2016 r.).

Komentarz zawiera także omówienie projektowanej zmiany dotyczącej nowego unormowania zasad kształtowania wynagrodzeń w spółkach handlowych z udziałem Skarbu Państwa, jednostek samorządu terytorialnego, a także państwowych i komunalnych osób prawnych, m.in. poprzez powiązanie wysokości wynagrodzenia członków organów zarządzających z bieżącą sytuacją spółki, jej wielkością oraz skalą prowadzonej działalności, a tym samym skali ponoszonej odpowiedzialności (projekt ustawy o zasadach kształtowania wynagrodzeń osób kierujących niektórymi spółkami, druk sejmowy Nr 514 – wejście w życie 30 dni od dnia ogłoszenia)

Prezentowany komentarz jest doskonałym narzędziem pracy dla sędziów i prokuratorów, radców prawnych, adwokatów oraz uczestników obrotu gospodarczego. Ponadto będzie on przydatny dla aplikantów zawodów prawniczych, a także studentów prawa i przedsiębiorców prowadzących sprawy handlowe.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 25 września 2016 r. do 25 września 2017 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu spółek handlowych
 • Prawa upadłościowego
 • Prawa restrukturyzacyjnego
 • ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym
 • Prawo o komercjalizacji i prywatyzacji

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw. Czytelnik tego Komentarza może korzystać z wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych on-line.

Szczegóły

Premiera: Wrzesień 2017 r.
Seria: Komentarze Becka
Rok wydania: 2017
Wydanie: 4
ISBN: 978-83-255-8761-1
Liczba stron: 1400
Waga: 200 g