Bestseller

Dostęp do informacji publicznej + Płyta CD

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 119,20 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Kompleksowy poradnik o udostępnianiu informacji publicznej z uwzględnieniem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa Jest to drugie wydanie publikacji, która w formie poradnikowej omawia zasady dostępu do informacji publicznej – zarówno prostej,... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Kompleksowy poradnik o udostępnianiu informacji publicznej z uwzględnieniem ustawy o ponownym wykorzystaniu informacji publicznej

Praktyczne wskazówki w świetle obowiązujących przepisów i orzecznictwa

Jest to drugie wydanie publikacji, która w formie poradnikowej omawia zasady dostępu do informacji publicznej – zarówno prostej, złożonej jak i zasady ponownego wykorzystania informacji. Wyjaśnia jakie informacje można uznać za publiczne oraz kto i w jakim zakresie może je udostępnić lub o ich udostępnienie wystąpić.  W książce omówiono również ograniczenia w dostępie do informacji publicznej oraz postępowanie odwoławcze i skargowe w tym zakresie. Przedstawiono wszystkie formy udostępniania informacji publicznej, czyli: BIB, wniosek, centralne repozytorium, wgląd do dokumentu, wstępne na posiedzenie organów kolegialnych.

Drugie wydanie tej publikacji uwzględnia:

 • nową ustawę o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego –  w dniu 16 czerwca 2016 r. weszła w życie ustawa z 25.2.2016 r. o ponownym wykorzystywaniu informacji publicznej (Dz.U. z 2016 poz. 352);
 • wpływ nowelizacji ustawy – Prawa zamówień publicznych na dostęp do informacji publicznej – w dniu 28 lipca 2016 r. weszła w życie ustawa z 22 czerwca 2016 r. nowelizująca ustawę – Prawo zamówień publicznych (Dz.U. z 2016 r. Nr 1020);
 • nową możliwość rozpoznania sprawy w postępowaniu uproszczonym – w dniu 15 sierpnia 2015 r. weszła w życie ustawy z 9 kwietnia2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz. U. poz. 658)
 • najnowsze orzecznictwo sądów administracyjnych;
 • nowe problemy w interpretowaniu ustawy, które wciąż się pojawiają – wyjaśnione w formie odpowiedzi na pytanie.

Nowa ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego (której nowe regulacje są szczegółowo omówione w książce) wprowadziła do polskiego porządku prawnego dwa dotychczas nieznane pojęcia – informacji sektora publicznego oraz ponownego wykorzystywania informacji. Rozszerzyła też zakres stosowania (podmiotowego) o biblioteki, muzea i archiwa.

W stosunku do poprzedniego wydania Książa została poszerzona m.in. o następujące zagadnienia:

 • Implementacja WCAG 2.0. na stronach Biuletynu Informacji Publicznej
 • Praktyczne wytyczne jak tworzyć stronę BIB
 • Prywatność osoby fizycznej
 • Forma ustalenia opłaty za udostępnienie informacji publicznej
 • Egzekucja naliczonej opłaty za udostępnianie informacji publicznej

Integralną częścią książki są wzory dokumentówna płycie CD. Wzory dotyczą udostępniania informacji publicznej, tj.:

 • wniosek o udostępnienie informacji publicznej,
 • wniosek o udostępnienie informacji przetworzonej,
 • decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej ze względu na ochronę tajemnicy przedsiębiorcy,
 • decyzja o odmowie udostępnienia informacji publicznej przetworzonej, gdy to udostępnienie nie jest szczególnie istotne dla interesu publicznego,
 • decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie udostępnienia informacji publicznej,
 • pismo informujące wnioskodawcę o późniejszym rozpatrzeniu jego wniosku,
 • pismo informujące wnioskodawcę o konieczności poniesienia przez niego kosztów związanych z wytworzeniem lub doręczeniem informacji publicznej,
 • pismo informujące o tym, że wnioskowane dane nie stanowią informacji publicznej,
 • pismo informujące o nieposiadaniu wnioskowanej informacji publicznej,
 • odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia informacji publicznej organu wykonawczego JST,
 • skarga na bezczynność w przedmiocie nieudostępnienia w terminie informacji publicznych,
 • wezwanie do usunięcia naruszenia prawa,
 • decyzja o odmowie udostępnienia informacji wydawana przez podmiot inny niż podmiot administracji publicznej
 • Decyzja O ODMOWIE UDOSTĘPNIENIA INFORMACJI PUBLICZNEJ ZE WZGLĘDU NA OCHRONĘ INFORMACJI NIEJAWNYCH

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • Jaką ustawę należy zastosować do danego wniosku o informacje publiczną?
 • Jakie są kryteria do stwierdzenia, że dana osoba pełni funkcje publiczne (wtedy zniesiona jest ochrona prywatności)?
 • Jak rozróżnić wniosek o udostępnieni informacji publicznej od wniosku o ponowne wykorzystanie informacji publicznej?
 • Jakie nowe rozwiązania proceduralne wprowadza ustawa o ponownym wykorzystaniu informacji sektora publicznego?
 • Czy można odmówić udostępniania informacji publicznej ze względu na formę wniosku?
 • Jak zmiany w Prawie zamówień publicznych wpływają na udostępnianie informacji publicznej?
 • Czy można odmówić udostępniania treści umów, do których nie stosuje się Prawa zamówień publicznych?
 • Co robić, gdy podmiot nie ma żądanej informacji?
 • Co zrobić, by wnioskodawca nie uznał, że podmiot pozostaje w bezczynności?
 • Kiedy dana informacja jest przetworzona i kiedy trzeba ją udostępniać?
 • W jakich przypadkach można odmówić udostępnienia informacji zgodnie z formą i sposobem zaproponowanym przez wnioskodawcę?
 • Jak ustalić opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek?
 • Jak wykonać test sprawdzający, czy dana informacja jest publiczna?
 • Kiedy informacja publiczna zostanie uznana za przetworzoną?
 • Co to jest dokument wewnętrzny i czy jest on uznawany za informacje publiczną?
 • Kiedy opinia prawna sporządzona przez organ administracji publicznej zostanie uznana za informacje publiczną?
 • Czy materiały o charakterze pomocniczym, służące do wypracowania stanowiska lub decyzji na przyszłość, czy też korespondencję między dwoma urzędami należy uznać za informację publiczną?
 • Kiedy będzie spełniony wymóg wykazania szczególnie ważnego interesu społecznego w przypadku starania się o przygotowanie informacji przetworzonych?
 • Jakie informacje i w jakiej formie należy zamieszczać w BIP
 • Kiedy strona BIP zostanie uznana za przejrzystą?
 • Jak funkcjonuje Scentralizowany System Dostępu do Informacji Publicznej oraz Centralne Repozytorium Informacji?
 • Jak spełnić wymogi lokalowe i techniczne przy dostępie do posiedzeń organów kolegialnych oraz organów jednostek pomocniczych JST?
 • Jaki jest tryb udzielania informacji publicznej na wniosek?
 • Kiedy nastąpi bezczynność w zakresie udzielenia informacji publicznej?
 • Co zrobić w przypadku opóźnień w przekazywaniu informacji publicznej na wniosek?
 • W jakich przypadkach można odmówić udostępnienia informacji zgodnie z formą i sposobem zaproponowanym przez wnioskodawcę?
 • Jakie obowiązki spoczywają na podmiocie zobowiązanym do przekazania informacji publicznej w celu ponownego wykorzystania?
 • Jak ustalić opłatę za udostępnienie informacji publicznej w celu ponownego wykorzystywania na wniosek?
 • Jakie są najważniejsze zasady, które powinny zostać uwzględnione przy ponownym wykorzystaniu informacji publicznej?

O praktycznym wymiarze niniejszej publikacji stanowią liczne odpowiedzi na pytania oraz zbiór orzecznictwa Naczelnego Sądu Administracyjnego oraz Wojewódzkich Sądów Administracyjnych, które w procesie stosowania prawa nadają kształt pojęciom i normom ustawowym, ustalając praktykę stosowania poszczególnych przepisów. W celu umocnienia przedstawianych poglądów orzeczniczych dodatkowo powołane zostały odpowiednie fragmenty uzasadnień. Dodatkową wartością są wyjaśnienia autorów (w formie komentarzy do orzeczeń) wskazujących praktyczne konsekwencje wydanych wyroków sądowych.

Książka nie koncentruje się tylko na samej ustawie o dostępie do informacji publicznej, ale dotyczy także zagadnień, które wiążą się ze dostępem do informacji publicznej, choć są uregulowane w innych aktach prawnych. Dotyczy to szczególnie takiej problematyki, jak: dostęp do informacji o środowisku, prawo prasowe, tajemnica skarbowa, czy udzielania informacji publicznej odnoszącej się do zamówień publicznych. Dzięki temu opracowanie obejmuje większość zagadnień, z którymi można się spotkać przy stosowaniu ustawy o dostępie do informacji publicznej.

Publikacja jest więc przeznaczona dla praktyków, którzy na co dzień stykają się z omawianą problematyką – do niezbędnego minimum ograniczono w niej zatem rozważania teoretyczne. Natomiast skoncentrowano się na zagadnieniach użytecznych. Dlatego też w publikacji każdy z prezentowanych rozdziałów kończy się zestawem odpowiedzi na najczęściej zadawane pytania, które powstają w związku z daną problematyką i zbiorem orzecznictwa dotyczącym danego tematu.

Szczegóły

Seria: Sektor publiczny
Rok wydania: 2016
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-8875-5
Liczba stron: 484
Oprawa: Miękka
Waga: 798 g