Fundacje i stowarzyszenia. Współpraca organizacji pozarządowych z administracją publiczną

Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym. Współpraca taka jest... więcej ›

Opis książki

Niniejsza książka została przygotowana celem zaprezentowania różnych aspektów funkcjonowania trzeciego sektora (stowarzyszeń i fundacji) w kontekście współpracy z instytucjami publicznymi działającymi na szczeblu centralnym, regionalnym i lokalnym.

Współpraca taka jest coraz częściej podejmowana nie tylko na obszarze realizacji obowiązków nałożonych ustawą o pożytku publicznym i wolontariacie, ale również podczas rozwiązywania palących problemów społecznych występujących na terenie działania instytucji i organizacji, podnoszenia standardów pracy, rozwoju infrastruktury, wzajemnej wymiany doświadczeń, czy też realizacji partnerskich inicjatyw o skali międzynarodowej.

W związku z tą problematyką prezentujemy liczne wzory dokumentów np.:

 1. program współpracy gminy z organizacjami pozarządowymi,
 2. uchwała w sprawie określenia szczegółowego sposobu konsultacji społecznych z Radą Działalności Pożytku Publicznego lub z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji,
 3. uchwała w sprawie określenia trybu i szczegółowych kryteriów oceny wniosków o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej,
 4. umowa o wykonanie inicjatywy lokalnej

Trzecie wydanie tej publikacji uwzględnia:

 1. rozporządzenie MPRiPS z 17.8.2016 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz.U. z 2016 r. poz. 1300) – które obowiązuje od 1.9.2016 r.,
 2. rozporządzenie MPRiPS z 14.4.2016 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2016, poz. 570) – które obowiązuje od 6.5.2016 r.
 3. ustawę z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz ustawy o fundacjach (Dz.U. 2015 poz. 1339) – która obowiązuje od 24.9.2015 r.,
 4. ustawę z 25.9.2015 r. o zmianie ustawy – Prawo o stowarzyszeniach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. 2015 poz. 1923) – która obowiązuje od 20.5.2015 r.

Powyższe akty prawne:

 1. wprowadzają nowe obszary i mechanizmy współpracy finansowej i pozafinansowej między sektorem a administracją publiczną,
 2. zmieniają tryb i procedury zakładania i działalności stowarzyszeń zwykłych i rejestrowych na terenie naszego kraju,
 3. doprecyzowują zasady odpłatnej działalności pożytku publicznego oraz realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe.

Duży akcent w książce położony jest na pozyskiwanie przez fundacje i stowarzyszenia źródeł finansowania zewnętrznego. W związku z tym przedstawiamy programy dotacyjne, granty, dofinansowania z UE, relacje ze sponsorami i związane z tym wzory dokumentów np. :

 1. lista kontrolna do sprawdzenia zgodności wniosku o dofinansowanie z zasadą równości szans kobiet i mężczyzn,
 2. opis propozycji projektu ubiegającego się o finansowe wsparcie programu dotacyjnego Komisji Europejskiej,
 3. umowa sponsoringu.

Książka dostarcza odpowiedzi na następujące pytania:

 • jakie są nowe obowiązki dla administracji publicznej w zakresie powoływania i współpracy z radami pożytku publicznego oraz uchwalania programów współpracy z trzecim sektorem (rocznych i wieloletnich),
 • jakie zmiany w zasadach: rejestracji stowarzyszeń w KRS, wynagradzania członków zarządu tych organizacji oraz pozyskiwania dotacji obowiązują od 20.5.2016 r.,
 • co zmieni się w zasadach przekształcania stowarzyszeń zwykłych w rejestrowe od 1.1.2017 r.,
 • jakie są zasady przekazywania otrzymanej przez organizację pozarządową dotacji innym stowarzyszeniom i fundacjom celem realizacji zadania publicznego,
 • w jaki sposób stowarzyszenie lub fundacja może uzyskać status organizacji pożytku publicznego (OPP) oraz jakie prawa i obowiązki wynikają z posiadania tego statusu,
 • jak zaplanować strategię rozwoju organizacji i opracować budżet na kolejne lata funkcjonowania,
 • jakie są źródła finansowania OPP i w jaki sposób można z nich korzystać (zbiórki publiczne, składki, 1% z podatku dochodowego i inne),
 • jak przygotować kompletną dokumentację aplikacyjną na konkurs dotacyjny,
 • w jaki sposób nawiązać współpracę między OPP a organami administracji publicznej (zlecanie zadań publicznych, zasady rozliczeń oraz sprawozdawczości),
 • jaki jest zakres działań organizacji pozarządowych korzystających ze wsparcia finansowego organów administracji publicznej,
 • w jaki sposób budować relacje z innymi podmiotami w celu realizacji projektów społecznych i inwestycyjnych oraz wielostronnych przedsięwzięć partnerskich,
 • jak rozwiązać problemy pojawiające się w zakresach procedur konkursowych, umów dotacyjnych, obowiązków sprawozdawczych, programów współpracy i inicjatyw lokalnych.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 362
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 588 g
 • ISBN: 978-83-255-8950-9
 • EAN: 9788325589509
 • Kod serwisu: 00668900

Kategorie