Prawo instrumentów finansowych. System Prawa Handlowego. Tom 4

Promocyjna cena
%
 • 339,15 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 299,25 zł
  Cena katalogowa: 399,00 zł
  %
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Tom 4 z serii Systemu Prawa Handlowego jest najnowszym, a jednocześnie pierwszym w Polsce kompleksowym i systemowym omówieniem unormowania i problematyki klasycznych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych na rynku kapitałowym. Publikacja uwzględnia najnowsze... więcej ›

Opis książki

Tom 4 z serii Systemu Prawa Handlowego jest najnowszym, a jednocześnie pierwszym w Polsce kompleksowym i systemowym omówieniem unormowania i problematyki klasycznych papierów wartościowych oraz instrumentów finansowych na rynku kapitałowym.

Publikacja uwzględnia najnowsze orzecznictwo, w tym sądów krajowych, zagranicznych oraz Trybunału Sprawiedliwości UE. Wywód prowadzony jest przy uwzględnieniu najnowszej i wiodącej literatury przedmiotu, w tym zagranicznej, a także z wykorzystaniem dokumentów organów nadzoru nad rynkiem kapitałowym (m.in. Komisji Finansowego – KNF, Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych – ESMA, Securities and Exchange Commission – SEC, Międzynarodowej Organizacji Komisji Papierów Wartościowych – IOSCO).

Publikacja uwzględnia przede wszystkim najnowsze unormowania prawa rynku kapitałowego UE, zarówno stosowanego bezpośrednio, jak i podlegającego wdrożeniu do prawa polskiego, w tym przede wszystkim:

 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 596/2014 z 16.4.2014 r. w sprawie nadużyć na rynku (rozporządzenie w sprawie nadużyć na rynku) oraz uchylająca dyrektywę 2003/6/WE Parlamentu Europejskiego i Rady i dyrektywy Komisji 2003/124/WE, 2003/125/WE i 2004/72/WE (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 1 ze zm.; tzw. rozporządzenie MAR); które weszło w życie 3.7.2016 r. Zmianie ulegną m.in. obowiązki spółek publicznych, a także pojawią się nowe kary, a istniejące dotąd ulegną zasadniczemu podwyższeniu.
 • dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/57/UE z 16.4.2014 r. w sprawie sankcji karnych za nadużycia na rynku (dyrektywa w sprawie nadużyć na rynku) (Dz.Urz. UE Nr 173, s. 179; tzw. dyrektywa MAD II);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 648/2012 z 4.7.2012 r. w sprawie instrumentów pochodnych będących przedmiotem obrotu poza rynkiem regulowanym, kontrahentów centralnych i repozytoriów transakcji (Dz.Urz. UE Nr 201, s. 1 ze zm.; tzw. rozporządzenie EMIR);
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 236/2012 z 14.3.2012 r. w sprawie krótkiej sprzedaży i wybranych aspektów dotyczących swapów ryzyka kredytowego, tzw. rozporządzenie w sprawie krótkiej sprzedaży;
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i rady (UE) Nr 575/2013 z 26.6.2013 r. w sprawie wymogów ostrożnościowych dla instytucji kredytowych i firm inwestycyjnych, zmieniające rozporządzenie (UE) Nr 648/2012 (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 1-337), tzw. rozporządzenie CRR oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2013/36/UE z 26.6.2013 r. w sprawie warunków dopuszczenia instytucji kredytowych do działalności oraz nadzoru ostrożnościowego nad instytucjami kredytowymi i firmami inwestycyjnymi, zmieniająca dyrektywę 2002/87/WE i uchylająca dyrektywy 2006/48/WE oraz 2006/49/WE (Dz.U. L 176 z 27.6.2013, s. 338-436), tzw. dyrektywę CRD IV;
 • rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 1286/2014 z 26.11.2014 r. w sprawie dokumentów zawierających kluczowe informacje, dotyczących detalicznych produktów zbiorowego inwestowania i ubezpieczeniowych produktów inwestycyjnych (PRIIP) (Dz.U. L 352 z 9.12.2014, s. 1-23), tzw. rozporządzenie PRIIPs, obowiązujące od 1.1.2017 r.;
 • wybrane planowane zmiany wynikające z rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 600/2014 z 15.5.2014 r. w sprawie rynków instrumentów finansowych oraz zmieniające rozporządzenie (EU) Nr 648/2012 (Dz.Urz. UE L Nr 173, s. 84 ze zm.; tzw. rozporządzenie MiFIR) oraz dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/1034 z 23.6.2016 r. zmieniającą dyrektywę 2014/65/UE w sprawie rynków instrumentów finansowych (Dz.Urz. UE Nr 175, s. 8; tzw. dyrektywa MiFID II);
 • zmiany w unormowaniu funduszy inwestycyjnych w prawie polskim, wprowadzające instytucje alternatywnych funduszy inwestycyjnych i alternatywnych spółek inwestycyjnych oraz podmiotów nimi zarządzających oraz implementujące rozwiązania dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/91/UE z 23.7.2014 r. zmieniającej dyrektywę 2009/65/WE w sprawie koordynacji przepisów ustawowych, wykonawczych i administracyjnych odnoszących się do przedsiębiorstw zbiorowego inwestowania w zbywalne papiery wartościowe (UCITS) w zakresie funkcji depozytariusza, polityki wynagrodzeń oraz sankcji (Dz.Urz. UE L Nr 257, s. 186; tzw. dyrektywa UCITS V) oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/61/UE z 8.6.2011 r. w sprawie zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi i zmiany dyrektyw 2003/41/WE i 2009/65/WE oraz rozporządzeń (WE) Nr 1060/2009 i (UE) Nr 1095/2010 (Dz.Urz. UE L Nr 174, s. 1 ze zm.; dyrektywa ZAFI) w innym zakresie.

System uwzględnia również liczne i najnowsze zmiany w prawie polskim, wynikające m.in. z:

 • nowelizacji ustawy o obrocie instrumentami finansowymi wprowadzone m.in. ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) oraz ustawą o działaniach antyterrorystycznych z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 904);
 • ustawy o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych wprowadzone m.in. ustawą o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji z 10.6.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 996) oraz ustawą o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw z 31.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 615);
 • ustawy z 31.3.2016 r. o zmianie ustawy o funduszach inwestycyjnych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 615), które zmieniają regulację dotyczącą nadzoru wewnętrznego i zewnętrznego oraz funkcjonowania zarządzających alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi w celu monitorowania i nadzorowania ryzyka, jakie mogą generować zarządzający alternatywnymi funduszami inwestycyjnymi dla stabilności finansowej oraz inwestorów i kontrahentów, a także innych uczestników;
 • ustawy o nadzorze makroostrożnościowym nad systemem finansowym i zarządzaniu kryzysowym w systemie finansowym z 5.8.2015 r. (Dz.U. z 2015 r. poz. 1513);
 • ustawy z 10.6.2016 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym, systemie gwarantowania depozytów oraz przymusowej restrukturyzacji (Dz.U. z 2016 r. poz. 996), które zmieniają przepisy dotyczące systemu gwarantowania depozytów;
 • ustawy z 15.7.2015 r. o obligacjach (Dz.U. z 2015 r. poz. 238), które m.in. stworzyły podstawy do ustanawiania i działania zgromadzenia obligatariuszy, rozszerzyły zakres instrumentów dostępnych dla emitenta;
 • ustawy o prawach konsumenta z 30.5.2014 r. (Dz.U. z 2014 r., poz. 827).

Publikacja została podzielona na pięć części.

W części I. Zagadnienia ogólne omówiono założenia, cele i pojęcie prawa instrumentów i rynku finansowego, regulację rynku instrumentów finansowych oraz pojęcie i konstrukcję instrumentów finansowych i papierów wartościowych.

W części II. Papiery wartościowe i instrumenty finansowe omówiono zagadnienia dotyczące:

 • dłużnych papierów wartościowych i instrumentów finansowych (m.in. weksle i czeki, obligacje, listy zastawne, bankowe papiery wartościowe, skarbowe papiery wartościowe, jednostki rozrachunkowe otwartych funduszy emerytalnych, Jednostki uczestnictwa i certyfikaty inwestycyjne funduszy inwestycyjnych);
 • prawa akcyjnego (m.in. akcje, warranty subskrypcyjne);
 • towarowych papierów wartościowych i instrumentów finansowych, takich jak: konosamenty, zbywalne instrumenty związane z redukcją emisji zanieczyszczeń;
 • instrumentów pochodnych.

Część III. Rynek instrumentów finansowych dotyczy takich zagadnień jak:

 • informacje na rynku instrumentów finansowych (m.in. informacje przekazywane przez emitentów i sprzedających, informacje przekazywane przez inwestorów, informacje przekazywane przez podmioty organizujące obrót i rozliczenia, informacje przekazywane przez podmioty władzy publicznej);
 • obrót instrumentów finansowych (m.in. podstawy sukcesji w zorganizowanym obrocie instrumentami finansowymi, umowa sprzedaży zdematerializowanych instrumentów finansowych);
 • instrumenty ochrony inwestorów na rynku instrumentów finansowych (m.in. zagadnienia ogólne ochrony inwestorów na rynku kapitałowym wraz z uwzględnieniem przepisów o ochronie konsumentów, ochrona przed nadużyciami na rynku, ochrona klienta na rynku usług inwestycyjnych, ochrona inwestora przed niewypłacalnością na rynku kapitałowym oraz instrumenty nadzoru ostrożnościowego);

Część IV. Zabezpieczenia na instrumentów finansowych dotyczy zabezpieczeń na instrumentach finansowych.

W części V. Międzynarodowy obrót instrumentami finansowymi omówiono międzynarodowy obrót instrumentami finansowymi.

System przeznaczony jest dla szerokiego kręgu odbiorców. Skierowany jest przede wszystkim do prawników zajmujących się rynkiem kapitałowym, pracowników instytucji finansowych zaangażowanych w operacje instrumentami finansowymi na rynku kapitałowym (funduszy inwestycyjnych, domów maklerskich, banków i banków powierniczych),jak również do osób zainteresowanych funkcjonowaniem tego rynku i instrumentami finansowymi(maklerów, brokerów, emitentów papierów wartościowych, pracowników spółek giełdowych). Będzie on użyteczny także dla studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych, notarialnych oraz prokuratorskich.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2016
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1688
 • Wymiary: 155x235 mm
 • Waga: 2100 g
 • ISBN: 978-83-255-8755-0
 • EAN: 9788325587550
 • Kod serwisu: 00665600

Kategorie