Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych. Komentarz praktyczny z orzecznictwem

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 143,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 169,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) ujęty w blokach tematycznych systematyzujących proces zakupów... więcej ›

Więcej o książce

Proces udzielania zamówień publicznych po nowelizacji Prawa zamówień publicznych to praktyczny komentarz z orzecznictwem do ustawy z 29.1.2004 r. – Prawo zamówień publicznych(t.j. Dz. U z 2015 r. poz. 2164) ujęty w blokach tematycznych systematyzujących proces zakupów zgodnie z jego faktycznym przebiegiem omawiający w sposób kompleksowy proces udzielania zamówień publicznych.

Komentarz zawiera omówienie bardzo obszernej zmiany wprowadzonej ustawą z 13.5.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 366), która ma na celu wdrożenie do polskiego porządku prawnego dyrektyw Parlamentu Europejskiego i Rady:

 • dyrektywy 2014/24/UE z 26.2.2014 r. w sprawie zamówień publicznych, uchylającej dyrektywę 2004/18/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 65 ze zm.),
 • dyrektywy 2014/25/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych, uchylającej dyrektywę 2004/17/WE (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 243 ze zm.).

Najważniejsze zmiany wprowadzone przedmiotową nowelizacją obejmują m.in.uproszczenie procedur udzielania zamówień publicznych i ich uelastycznienie, co przyniesie korzyści zarówno zamawiającym jak i wykonawcom, szczególnie małym i średnim przedsiębiorcom przez:

 • lepsze wykorzystanie negocjacji jako sposobu doprecyzowania warunków umów z wykonawcami w celu uzyskania usługi, które najlepiej odpowiada potrzebom zamawiającego,
 • zmniejszenie obowiązków formalnych na etapie ubiegania się o udzielenie zamówienia; przedstawianie przez wykonawców oświadczenia o spełnianiu warunków w postaci jednolitego europejskiego dokumentu zamówienia; obowiązek złożenia wszystkich dokumentów co do zasady przez wykonawcę, którego oferta została uznana za najkorzystniejszą.

W komentarzu omówiono m.in. zagadnienia dotyczące:

 • planu zakupów – znowelizowana ustawa Prawo zamówień publicznych wprowadza obowiązek tworzenia planu zakupów; praca w kompleksowy sposób omawia zasady tworzenia planu w świetle nowych regulacji prawnych;
 • przygotowania postępowania:
  • dialog techniczny – zasady przygotowania i jego prowadzenie, informacje na temat zakresu i treści regulaminu prowadzenia dialogu,
  • opis przedmiotu zamówienia – jego kluczowe elementy w świetle przepisów i orzecznictwa,
  • prawo opcji – czym jest i kiedy można je stosować,
  • podział zamówienia na części – przepisy i zasady prowadzenia postępowania z podziałem na części,
  • szacowanie wartości zamówienia – przy uwzględnieniu kategorii zakupowych,
  • tworzenie dokumentacji w postępowaniach z uwzględnieniem specyfiki poszczególnych trybów;
 • dokumentów wymaganych od wykonawców – problematyczne zagadnienia i zawiłości prawne w zakresie dokumentów w przypadku wykonawcy, podmiotu trzeciego, podwykonawcy i konsorcjum;
 • przebiegu postępowań dla trybów przetargowych i bez przetargowych oraz trybu "z wolnej ręki" – wraz z uwzględnieniem znacznych zmian, wprowadzonych przez nowelizację;
 • oceny wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu i ofert – uzupełnianie i wyjaśnianie oświadczeń i dokumentów, wyjaśnianie oferty i poprawianie omyłek, wykluczenie i odrzucenie, procedura self-cleaning;
 • wyboru oferty i unieważnienia postępowania – obowiązki informacyjne zamawiającego, przesłanki unieważnienia postępowania;
 • umów – definicja "istotnych" zmian umowy i nowe zasady modyfikacji umów po nowelizacji, zasady kształtowania umowy, okoliczności uzasadniające zmiany umów, umowy ramowe;
 • środków ochrony prawnej po nowelizacji – korzystanie z nich po nowelizacji.

Prezentowany komentarz zawiera omówienie przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych w sposób procesowy, usystematyzowany według poszczególny instytucji, a nie według kolejności przepisów.

W poszczególnych rozdziałach została wyraźnie wyróżniona część wspólna dotycząca wszystkich podmiotów zamawiających, jak i część dotycząca wyłącznie tzw. zamawiających sektorowych.

Komentarz adresowany jest do wszystkich zainteresowanych problematyką zamówień publicznych. Szczególnie polecany jest osobom świadczącym na co dzień pomoc prawną w zakresie specjalności zamówień publicznych. Ponadto przeznaczony jest zarówno dla zamawiających, jak i wykonawców oraz dla ich pełnomocników będących adwokatami bądź radcami prawnymi.

Autorami komentarza są wieloletni praktycy, doradcy oraz osoby, które zarządzały największymi i złożonymi organizacjami zakupowymi w Polsce. Każdy z nich posiada wykształcenie prawnicze.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 1 grudnia 2016 r. do 31 grudnia 2019 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa zamówień publicznych,
 • rozporządzenia w sprawie rodzajów dokumentów, jakich może żądać zamawiający od wykonawcy w postępowaniu o udzielenie zamówienia,
 • dyrektywy 2014/24/UE w sprawie zamówień publicznych,
 • dyrektywy 2014/25/UE w sprawie udzielania zamówień przez podmioty działające w sektorach gospodarki wodnej, energetyki, transportu i usług pocztowych,
 • ustawy o dostępie do informacji publicznej

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Prawo Sądowe
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-8857-1
Liczba stron: 672
Oprawa: Miękka
Waga: 816 g