Uchwały i zarządzenia organów samorządu terytorialnego dotyczące spraw finansowych + płyta CD

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja zawiera ponad 30 najważniejszych uchwał i zarządzeń w sprawach finansowych – większość z nich związana jest z ostatnimi zmianami w przepisach prawa. Od 1.1.2017 r. będą  obowiązywać: nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – dokonuje... więcej ›

Opis książki

Publikacja zawiera ponad 30 najważniejszych uchwał i zarządzeń w sprawach finansowych – większość z nich związana jest z ostatnimi zmianami w przepisach prawa.

Od 1.1.2017 r. będą  obowiązywać:

 1. nowelizacja rozporządzenia w sprawie klasyfikacji budżetowej – dokonuje ona szereg istotnych zmian dla struktury dochodów i wydatków budżetów JST. Nowe pozycje klasyfikacyjne dotyczą projektów budżetów JST na rok 2017 i projektu ustawy budżetowej na rok 2017;
 2. scentralizowany system rozliczeń VAT (tzw. centralizacja VAT). W związku z tym, organy wykonawcze jednostek samorządu terytorialnego powinny w związku z centralizacją  wydać stosowne zarządzenie w sprawie określenia zasad centralizacji rozliczeń VAT (element polityki rachunkowości), w celu przygotowania się do wypełnienia nowych obowiązków;
 3. nowe zasady udzielania dotacji oświatowych. W związku z tym dotychczasowe uchwały wymagają zmian m.in. w zakresie wskazywanych w nich podstaw obliczania wysokości dotacji oraz danych o liczbie uczniów w dotowanej jednostce oświatowej;
 4. nowa, nieznana dotychczas polskiemu prawu, instytucja  zamówień bezpośrednich tzw. zamówienia in house;
 5. w pełnym zakresie (po okresie przejściowym) regulacje dotyczące wspólnej obsługi samorządowych jednostek organizacyjnych.  

W związku z zamówieniami in-house w niniejszej publikacji przedstawiamy wzory:

 1. uchwały w sprawie określenia sposobu prowadzenia gospodarki komunalnej w zakresie gospodarowania odpadami komunalnymi – od 1.1.2017 r. zaistniała prawna możliwość udzielenia zamówienia wewnętrznego na rzecz spółki komunalnej;
 2. zarządzenia w sprawie zatwierdzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego;
 3. protokołu postępowania o udzielenie zamówienia w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu przesłanek in-house;
 4. ogłoszenia o zamiarze zawarcia umowy w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu przesłanek in-house;
 5. ogłoszenia o udzieleniu zamówienia w trybie z wolnej ręki przy spełnieniu przesłanek in-house.

Na płycie CD znajdują się edytowalne wzory wszystkich dokumentów zawartych w publikacji.

Zobacz wzory zawarte na płycie >>

 

W książce znajdują m.in. następujące wzoru uchwał (poza wyżej wymienionymi) które związane są ze zmianą przepisów albo wynikają z trudności z ich wdrożeniem:

 1. uchwała w sprawie trybu prac nad budżetem;
 2. uchwała budżetowa na 2017 r. i uchwały zmieniające uchwałę budżetową;
 3. uchwalanie WPF. Nie mniejszym wyzwaniem niż uchwalenie WPF są
  dla skarbników JST  śródroczne zmiany budżetu i aktualizacja uchwał
  w sprawie WPF. Duże znaczenie ma w tym zakresie funkcja WPF, jaką jest potwierdzenie zachowania relacji spłaty zobowiązań (art. 243 ustawy o finansach publicznych). Relacje w tym zakresie między budżetem a uchwałą w sprawie WPF wyjaśnia przedmiotowa publikacja. W odniesieniu do WPF książka odpowiada także na pytanie dotyczące ujmowania w prognozie wydatków i dochodów
  z tytułu 500+;
 4. uchwały związane z reformą przedszkolną – gminy, które stoją przed wyzwaniem zapewnienia od 1.9.2017 r. miejsc w placówkach wychowania przedszkolnego dzieciom 3-letnim. Mogą to zrobić w partnerstwie publiczno-prywatnym, wiąże się to jednak z koniecznością organizowania konkursów dla zapewniania miejsc w przedszkolach dla dzieci w wieku od 3 lat, zobowiązane są niezwłocznie  przygotować procedury konkursowe dla przedszkoli niepublicznych i niepublicznych innych form wychowania przedszkolnego, a od 1.1.2017 r. także dla niepublicznych szkół podstawowych, w których zorganizowano oddział przedszkolny (przedstawiamy wzory uchwał, które uwzględniają zmiany w zakresie dotacji dla podmiotów niepublicznych związane ze zmianami ustawy o systemie oświaty od 1.1.2017 r.);
 5. uchwała w sprawie wspólnej obsługi  – tylko do 31.12.2016 r. mogą funkcjonować  w obecnym kształcie zespoły obsługi administracyjno-ekonomicznej szkół i przedszkoli (tzw. GZEAS-y). Od 1.1.2017 r. wspólna obsługa samorządowych jednostek organizacyjnych odbywać się musi już na nowych zasadach, co wiąże się z koniecznością podjęcia stosownej uchwały w sprawie wspólnej obsługi. Publikacja wyjaśnia także zagadnienia związane z zakresem powierzanych zadań, jak również z rozkładem odpowiedzialności kierowników jednostek obsługujących i obsługiwanych za realizację zadań objętych powierzeniem;
 6. uchwała w sprawie emisji obligacji przychodowych – w ostatnich latach rośnie popularność i zainteresowanie obligacjami przychodowymi. Wynika to ze zmian związanych z limitami zadłużenia JST, które obowiązują od początku 2014 r. i w istotny sposób uzależniają zdolność kredytową gminy od efektywności finansowej podejmowanych działań, w tym zdolności generowania nadwyżki dochodów bieżących nad wydatkami bieżącymi;
 7. uchwały dotyczące dotacji dla klubów sportowych – zawierają podstawy prawne do udzielania klubom sportowym dotacji na inne zadania, niż cele publiczne określone w ustawie o działalności pożytku publicznego i wolontariacie; 
 8. uchwały dotyczące dotacji celowych na przedsięwzięcia z zakresu ochrony środowiska. Inwestycje w ochronę środowiska pozostają jednym z priorytetowych zadań JST, w części zadania w tym zakresie realizowane są z wykorzystaniem instrumentu dotacji. Podejmowanym w tym zakresie uchwałom w dalszym ciągu towarzyszą wątpliwości dotyczące podstawowych kwestii, jak okres objęty dotowaniem; pojęcie przedsięwzięcia, czy też kryteriów wyboru inwestycji. Książka przybliżając istniejące wątpliwości proponuje określone rozwiązania z przytoczeniem argumentacji uzasadniających dane stanowiska; 
 9. uchwała dotycząca zasad udzielania bonifikat w zapłacie ceny sprzedaży lokali mieszkalnych zbywanych na rzecz dotychczasowych najemców – w zasobach nieruchomości jednostek samorządowych (w szczególności gmin) w dalszym ciągu znajdują się duże zasoby budynków mieszkalnych. Przyjmowana przez JST polityka gospodarowania zasobem zakłada zbywanie lokali mieszkalnych, szczególnie w sytuacji budynków wybudowanych kilkadziesiąt lat temu. Sprzyja temu kompetencja rady gminy  do podjęcia  uchwały  w sprawie zasad udzielania bonifikat w zapłacie ceny sprzedaży nieruchomości zbywanej jako lokal mieszkalny. Norma kompetencyjna zawarta w ustawie o gospodarce nieruchomościami zmieniona została z dniem 29.8.2015 r., a jej brzmienie rodzi wątpliwości dotyczące, m.in., wskazanych w przepisie dwóch sytuacji, w których podejmowana jest przedmiotowa uchwała;
 10. uchwały dotyczące gospodarki komunalnej. Książka wyjaśnia, jaki są formy prowadzenia gospodarki komunalnej, wynikające z przepisów ograniczenia oraz zakres możliwych dyspozycji organu stanowiącego, który rozstrzyga o sposobie i formach prowadzenia gospodarki komunalnej. Po 1.1.2017 r. jednym z możliwych sposobów prowadzenie gospodarki komunalnej będzie zawarcie umów ze spółką komunalną w trybie zamówienia z wolnej ręki (in-house).

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Finanse publiczne w praktyce
 • Stan prawny: Listopad 2016 r.
 • Rok wydania: 2016
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 420
 • Waga: 708 g
 • ISBN: 978-83-255-9038-3
 • EAN: 9788325590383
 • Kod serwisu: 00674800