NEWSLETTER • Bądź na bieżąco! • Zapisz się i odbierz rabat 10% » Sprawdź ›

x

Ustawa o finansach publicznych. Ustawa o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 313,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 369,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja: prof. WSIZ dr Wojciech Misiąg

Autor: dr Michał Bitner, dr r.pr. Rafał Cieślak, dr Małgorzata Frysztak, prof. dr hab. Elżbieta Kornberger-Sokołowska, dr Agnieszka Mikos-Sitek, prof. dr hab Artur Nowak-Far, Małgorzata Humel-Maciewiczak, dr Elżbieta Malinowska-Misiąg, Lidia Opioła, dr Wojciech Robaczyński, dr Tomasz Skica, dr Piotr Sołtyk, dr Karol Szmaj, Mateusz Winiarz, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka, dr Julia Zdanukiewicz, Marek Głuch, Ireneusz Kołakowski, Janusz Kot, Anna Rotter

Opis produktu:

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz  wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W publikacji znajduje się skomentowana ustawa... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Ustawa o finansach publicznych. Komentarz ma na celu przybliżenie zasad i zakresu działania jednostek budżetowych w zakresie gospodarki finansowej oraz  wskazanie praktycznego wpływu przepisów ustawy na obowiązki poszczególnych podmiotów zobowiązanych do stosowana przepisów tej ustawy. W publikacji znajduje się skomentowana ustawa z 27.8.2009 r. o finansach publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 885 ze zm.). w drugim wydaniu do publikacji została dołączona ustawa z 17.12.2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 168 ze zm.).

Publikacja uwzględnia liczne i najnowsze zmiany, wynikające m.in. z:

 • ustawy z 5.9.2016 r. o umowie koncesji na roboty budowlane lub usługi (Druk sejmowy Nr 752) dotyczące implementacji do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 2014/23/UE z 26.2.2014 r. w sprawie udzielania koncesji (Dz.Urz. UE L Nr 94, s. 1 ze zm.);
 • ustawy o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 (tzw. ustawy okołobudżetowej, Druk sejmowy Nr 917) dotyczące realizacji dochodów z budżetu państwa z tytułu dywidend od spółek, w których prawa z akcji i udziałów Skarbu Państwa na 30.9.2016 r. wykonywał minister właściwy do spraw Skarbu Państwa;
 • ustawy z 22.6.2016 r. o zmianie ustawy – Prawo zamówień publicznych oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2016 r. poz. 1020) dotyczące m.in. określenia warunków udziału w postępowaniu w sposób niezwiązany z przedmiotem zamówienia lub nieproporcjonalny do przedmiotu zamówienia, nieprzekazania do publikacji w Dzienniku Urzędowym Unii Europejskiej lub w Biuletynie Zamówień Publicznych ogłoszenia o zamówieniu, ogłoszenia o ustanowieniu systemu kwalifikowania wykonawców, ogłoszenia o sprostowaniu, zmianach lub dodatkowych informacjach odnośnie takich ogłoszeń lub ogłoszenia o udzieleniu zamówienia, niezamieszczenia specyfikacji istotnych warunków zamówienia na stronie internetowej, zawarcia umowy ramowej;
 • ustawy z 16.11.2016 – Przepisy wprowadzające ustawę o Krajowej Administracji Skarbowej, które wprowadzają nową ustawę o Krajowej Administracji Skarbowe i liczne zmiany w wielu ustawach, głownie dotyczące zmiany nazewnictwa organów kontroli celno-skarbowej oraz kwestii przejściowych. W miejsce obecnie funkcjonujących: administracji podatkowej, kontroli skarbowej i Służby Celnej zostanie powołana Krajowa Administracja Skarbowa, która będzie podporządkowana ministrowi właściwemu do spraw finansów publicznych. Zadania organów kontroli skarbowej przejmują głównie naczelnicy urzędów celno-skarbowych;
 • ustawy z o szczególnych rozwiązaniach służących realizacji ustawy budżetowej na rok 2017 z dnia 2 grudnia 2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 1984) zgodnie z którą od 9.12.2016 r. obowiązują dodatkowe wyłączenia dotyczące zaciągania pożyczek i kredytów przez Skarb Państwa, emisji skarbowych papierów wartościowych oraz innych operacji związanych bezpośrednio z zarządzaniem państwowym długiem publicznym;
 • projektu ustawy o zmianie ustawy o finansach publicznych (Druk sejmowy Nr 1014 i Nr 368), która ma za zadanie wyeliminowanie wątpliwości interpretacyjnych dotyczących stosowania przez administracje publiczną ulg w spłacie należności pieniężnych o charakterze cywilnoprawnym oraz w zakresie niepodatkowych należności budżetowych o charakterze publicznoprawnym;
 • projektu ustawy o o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz o nadzorze publicznym (Druk sejmowy Nr 1092), która istotnie rozszerza przedmiotowy zakres dokumentu stanowiącego rezultat przeprowadzonego badania nazywanego sprawozdaniem.

W pierwszej części publikacji autorzy: wybitni specjaliści, wykorzystujący swoje doświadczenie wynikające z praktyki oraz teoretycy zajmujący się tematyką  finansów publicznych  w sposób wyczerpujący objaśniają poszczególne artykuły ustawy, poruszając przy tym zagadnienia takie jak:

 • działanie oraz organizacja jednostek budżetowych i samorządowych zakładów budżetowych;
 • funkcjonowanie agencji wykonawczych, instytucji gospodarki budżetowej i państwowych funduszy celowych;
 • zasady funkcjonowania jednostek sektora finansów publicznych w zakresie gospodarki finansowej;
 • kontrola procesów związanych z gromadzeniem i rozdysponowywaniem środków publicznych oraz gospodarowaniem mieniem;
 • zarządzanie państwowym długiem publicznym oraz procedury ostrożnościowe i sanacyjne;
 • Wieloletni Plan Finansowy Państwa;
 • wieloletnia prognoza finansowa jednostki samorządu terytorialnego;
 • budżet państwa w układzie zadaniowym;
 • planowanie, uchwalanie i wykonywanie, a także zakres budżetu państwa oraz budżetów jednostek samorządu terytorialnego;
 • zasady rachunkowości, planowania i sprawozdawczości obowiązujące w sektorze finansów publicznych;
 • gospodarowanie środkami publicznymi pochodzącymi z budżetu Unii Europejskiej oraz z innych źródeł zagranicznych;
 • kontrola zarządcza i audyt wewnętrzny oraz koordynacja kontroli zarządczej i audytu wewnętrznego w jednostkach sektora finansów publicznych.

W drugiej części publikacji omówiono takie zagadnienia jak:

 • odpowiedzialność za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zakres, zasady, kary za naruszenie dyscypliny finansów publicznych oraz ich wymiar, przedawnienie oraz zatarcie skazania);
 • organy właściwe w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, takie jak komisje orzekające oraz Główna Komisja Orzekająca;
 • postępowanie w sprawach o naruszenie dyscypliny finansów publicznych (m.in. zasady, dowody, zawiadomienie o naruszenie dyscypliny finansów publicznych, czynności sprawdzające i postępowanie wyjaśniające, wniosek o ukaranie, postępowanie przed komisją orzekającą, posiedzenie, rozprawa, zażalenia i odwołania, ponowne rozpoznanie sprawy, wznowienie postępowania, koszty postępowania).

Drugie wydanie Komentarza przedstawia rozbudowane połączenie kwestii doktrynalnych, dorobku judykatury i aktualnego orzecznictwa. Autorzy wskazują także na znaczące problemy praktyczne, wynikające z niespójności niektórych rozwiązań przyjętych w ustawie, podpowiadając konkretne rozwiązania.

Komentarz – dzięki praktycznym wskazówkom Autorów – pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w ustawie o finansach publicznych. W celu ułatwienia posługiwania się komentarzem i dla szybkiej orientacji w tekście wprowadzono rozbudowaną strukturą wewnętrzną, ze szczegółowym i przejrzystym podziałem zagadnień.

Na precyzyjną nawigację wewnętrzną składają się:

 • szczegółowy podział wewnętrzny komentarza do danego artykułu,
 • spisy treści do artykułów,
 • tytuły tez, pozwalające w szybki sposób na znalezienie właściwego zagadnienia,
 • numery tez pozwalające na sprawne korzystanie z  wewnętrznych odesłań oraz odszukanie podstawowych haseł w indeksie.

Zespół autorski, pod redakcją Prof. WSIZ dr Wojciecha Misiąga, jako wybitne grono praktykujących specjalistów w dziedzinie finansów, stworzył niezbędny w pracy praktyków prawa zbiór objaśnień uwzględniający najnowszy stan prawny. Książka przeznaczona jest w szczególności dla adwokatów, radców prawnych, sędziów. Stanowi również niezbędną pomoc dla urzędników organów publicznych związanych z sektorem finansów publicznych oraz samorządowych, a także doktorantów i aplikantów zawodów prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 16 stycznia 2017 r. do 16 stycznia 2018 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Ustawy o finansach publicznych,
 • Przepisów wprowadzających ustawę o finansach publicznych,
 • Ustawy o rekapitalizacji niektórych instytucji finansowych,
 • Ustawy o udzielaniu przez Skarb Państwa wsparcia instytucjom finansowym,
 • Ustawy o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych,
 • Ustawy budżetowej,
 • Ustawy o samorządzie gminnym, powiatowym i województwa

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2017
Wydanie: 2
ISBN: 978-83-255-8757-4
Liczba stron: 1472
Oprawa: Twarda
Waga: 1884 g