Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 169,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Redakcja naukowa: prof. UWr dr hab. Bartłomiej Krzan

Autor: dr hab. Michał Balcerzak, prof. dr hab. Jan Barcz, prof. zw. dr hab. Janina Ciechanowicz-McLean, prof. dr hab. Władysław Czapliński, dr hab. Piotr Daranowski, dr Anna Doliwa-Klepacka, dr hab. prof. UAM Tadeusz Gadkowski, dr Marcin Kałduński, prof. dr hab. Maria Magdalena Kenig Witkowska, prof. dr hab. Leon Kieres, dr hab. Dagmara Kornobis-Romanowska, dr Michał Kowalski, dr hab. Brygida Kuźniak, prof. dr hab. Roman Kwiecień, prof. US dr hab. Piotr Łaski, prof. dr hab. Leonard Łukaszuk, prof. UWr dr hab. Małgorzata Masternak-Kubiak, prof. dr hab. Jerzy Menkes, prof. UWr dr hab. Barbara Mielnik, prof. dr hab. Cezary Mik, dr hab. prof UŚ Barbara Mikołajczyk, dr Joanna Połatyńska, prof. dr hab. Anna Przyborowska-Klimczak, Dorota Pyć, prof. dr hab. Janusz Symonides, dr Agata Wnukiewicz-Kozłowska, prof. dr hab. Krzysztof Wójtowicz, prof. dr hab. Anna Wyrozumska, Lech Antonowicz, Zdzisław Brodecki, Krystian Complak, Witold Daniłowicz, David Edward, Malgosia Fitzmaurice, Ewa Galewska, Genowefa Grabowska, Robert Grzeszczak, Knut Ipsen, dr Adriana Kalicka-Mikołajczyk, Elżbieta Karska, Artur Kozłowski, dr hab. prof. ALK Jerzy Kranz, Marek Jan Łukaszuk, dr hab. prof. UŚ Joanna Nowakowska-Małusecka, Maciej Perkowski, Franciszek Połomski, Michał Rynkowski, Jacek Skrzydło, dr Michał Stępień, Marta Tykarska, Jerzy Tyranowski, Tadeusz Wasilewski, Andrzej Wasilkowski, prof. UZ dr hab. Izabela Wróbel, Mieczysława Zdanowicz, dr hab. Marek Zieliński

Pozycja  "Ubi ius, ibi remedium" jest publikacją dedykowaną pamięci wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, Panu Profesorowi Janowi Kolasie. Księga zawiera teksty autorstwa wybitnych praktyków jak i teoretyków prawa, bliskich współpracowników... więcej ›

Więcej o książce

Pozycja  "Ubi ius, ibi remedium" jest publikacją dedykowaną pamięci wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, Panu Profesorowi Janowi Kolasie.

Księga zawiera teksty autorstwa wybitnych praktyków jak i teoretyków prawa, bliskich współpracowników jubilata. W publikacji omówiono zagadnienia:

 • dekolonizacji (pojecie, zasady i zakres czasowy dekolonizacji, problem małych wysp, roszczenia państw sąsiednich, a także zagadnienia wznowienia spraw już rozstrzygniętych)
 • prawa sędziego do niezawisłości a prawa człowieka do niezawisłego sądu (zastosowanie prawa do rzetelnego procesu wobec sporów dotyczących kariery zawodowej sędziów, wolność wypowiedzi sędziów i jej konsekwencje)
 • kształtowania się polityki bezpieczeństwa Austrii na początku lat 90. (radziecka hipoteka, członkostwo w UE a status wieczystej neutralności, rozszerzenie NATO)
 • zintegrowanego porządku prawnego (teoria Kelsena, nowa teoria prawa, porządek bez normy prawnej)
 • prawnomiędzynarodowej ochrony morświna (status prawny morświna a także jego program ochrony)
 • porównania EKPC i Amerykańskiego Paktu Praw Człowieka (pakt z San Jose a Konwencja rzymska, organizacja, zasady działania, zakres działania, orzekanie, funkcja konsultacyjna i zapobiegawcza, kontrola wykonana orzeczeń)
 • sądu międzynarodowego jako ustawodawcy
 • wolności stowarzyszania się w orzecznictwie organów EKPC dotyczących łowiectwa
 • reparacji wojennych (przed I wojną światową, traktat wersalski, reparacja po II wojnie światowej, straty wojenne Polski)
 • podmiotów uprawnionych do samostanowienia
 • sporów w sektorze telekomunikacyjnym
 • znaczenia opinii instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie (opinie: świata polityki, instytucji specjalnych, świata nauki, organów organizacji międzynarodowych, doradcze MTS, Komisji Weneckiej, Komisji Europejskiej)
 • dylematu ustrojowego UE (dwubiegunowość systemów prawa i systemu UE, prawo międzynarodowe jako źródło integracji europejskiej, pluralizm prawny i konstytucyjny, federalizm UE)
 • ram prawnych i zakresu przedmiotowego współpracy UE z europejskimi państwami o małym obszarze terytorialnym (współpraca UE z Andorą, Monako, San Marino, unia celna, układy monetarne, umowy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacania odsetek, umowy o współpracy, uczestnictwo w strefie Schengen, współpraca ze Stolicą Apostolską)
 • najemnictwa (współczesne formy, prywatne przedsiębiorstwa świadczące usługi wojskowe lub ochroniarskie, luka w prawie)
 • Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu (decyzja COP 21, struktura, mechanizm i charakter prawny Porozumienia)
 • współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego
 • wpływu zasady państwa prawnego na tworzenie prawa UE (kontekst konstytucyjny i międzynarodowy, treść, znaczenie i zakres zasady państwa prawnego, standardy techniki legislacyjnej, kontrola sądowa)
 • raportu Sekretarza Generalnego ONZ na temat kryzysu migracyjno-uchodźczego
 • legalności wysiedlenia ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej
 • rozwoju regulaminów trybunałów międzynarodowych
 • narodowych sędziów w MTS (uwagi na tle polskiej i rosyjskiej literatury przedmiotu)
 • związku etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249
 • suwerenności i współzależności w świetle prawa międzynarodowego i stosunków zagranicznych państwa
 • międzynarodowej współpracy w ochronie praw własności intelektualnej (nowe tendencje i formy współpracy)
 • konstytucjonalnoprawnych aspektów nadawania statusu uchodźcy w RP
 • implementacji Konwencji prawa morza Narodów Zjednoczonych (UNCLOS)
 • form współpracy państw na wybranych rzekach międzynarodowych
 • lex generalis w prawie międzynarodowym
 • niezmienności problemów społeczności międzynarodowej (kryzysy migracyjne, Arktyka: teoria sektorów, współczesne znaczenie)
 • dotyczące Puszczy Białowieskiej (międzynarodowe regulacje uniwersalne i bilateralne, soft law, środki pomocnicze w stosowaniu prawa międzynarodowego)
 • orzekania ex aequo et bono (w orzecznictwie arbitrażowym, jako podstawa orzekania Sądu Światowego, lex mercatoria)
 • immunitetów (geneza i istota)
 • roli Prokuratora w postępowaniu przed MTK (aspekty prawno-organizacyjne, inicjowanie postępowania przed Trybunałem, kompetencje Prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, udział Prokuratora w postępowaniu, strategia na lata 2016–2018)
 • obowiązków państwa bandery, państwa portu oraz państwa pochodzenia marynarza wynikające z konwencji o pracy na morzu
 • Sądu do spraw Służby Publicznej (podstawy prawne funkcjonowania i orzekania, skład i sposób powoływania sędziów, specyfika postępowania, likwidacja SDSP)
 • orzecznictwa sądów konstytucyjnych jako zasady źródła zakłóceń zasady pacta sunt servanda
 • państwa w prawie międzynarodowym
 • roszczeń państw arktycznych do bieguna północnego (postanowienia UNCLOS dotyczące szelfu kontynentalnego oraz Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego, roszczenia do poszerzonego szelfu nieprzekraczającego 350 mil i wychodzącego poza 350 mil i obejmującego biegun północny)
 • granicy polsko-niemieckiej (umowa poczdamska, układ zgorzelecki z 1950 r., układ Polska-RFN z 1970 r., traktat o ostatecznej regulacji z 1990 r.)
 • roszczeń z tytułu zniweczenia korzyści bez naruszenia zobowiązania w prawie WTO
 • suwerenności państwa w aspekcie funkcjonalnym
 • wpływu orzecznictwa ETPC na kształtowanie się i interpretację praw człowieka w kontekście medycyny (EKPC a rozwój medycyny, sprawy medyczne i bioetyczne, prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, prawo do wolności, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do skutecznego środka odwoławczego, zakaz dyskryminacji, prawo do prywatności)
 • zasady pierwszeństwa i ochrony uprawnień wynikających z prawa unijnego a odroczenie daty utraty mocy przepisu krajowego przez Trybunał Konstytucyjny
 • zarządzania kryzysem uchodźczym w UE w świetle Międzynarodowych i unijnych standardów ochrony praw jednostki (kryzys uchodźczy po II wojnie światowej, zarządzanie kryzysem drugiej dekady XXI w.)
 • praw i zasad zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE a polskie sądy (bezpośrednie  stosowanie Karty Praw Podstawowych UE, skutek horyzontalny)
 • kierunków zmian w obszarze zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami UE (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej)
 • wartości UE (pojęcie i kategorie wartości w prawie UE, katalog wartości: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka.

Szczegóły

Seria: Księgi pamiątkowe
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-9154-0
Liczba stron: 688
Waga: 1252 g

Pliki do pobrania