RODO 2018 • Rewolucyjne zmiany w ochronie danych » Skorzystaj z wiedzy ekspertów! SPRAWDŹ ›

x


  
  
  


  
  

Ubi ius, ibi remedium. Księga dedykowana pamięci profesora Jana Kolasy

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 189,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 199,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 15:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opis produktu:

Pozycja  "Ubi ius, ibi remedium" jest publikacją dedykowaną pamięci wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, Panu Profesorowi Janowi Kolasie. Księga zawiera teksty autorstwa wybitnych praktyków jak i teoretyków prawa, bliskich współpracowników jubilata. W publikacji omówiono zagadnienia: dekolonizacji... więcej ›

Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Pozycja  "Ubi ius, ibi remedium" jest publikacją dedykowaną pamięci wybitnego specjalisty z zakresu prawa międzynarodowego, Panu Profesorowi Janowi Kolasie.

Księga zawiera teksty autorstwa wybitnych praktyków jak i teoretyków prawa, bliskich współpracowników jubilata. W publikacji omówiono zagadnienia:

 • dekolonizacji (pojecie, zasady i zakres czasowy dekolonizacji, problem małych wysp, roszczenia państw sąsiednich, a także zagadnienia wznowienia spraw już rozstrzygniętych)
 • prawa sędziego do niezawisłości a prawa człowieka do niezawisłego sądu (zastosowanie prawa do rzetelnego procesu wobec sporów dotyczących kariery zawodowej sędziów, wolność wypowiedzi sędziów i jej konsekwencje)
 • kształtowania się polityki bezpieczeństwa Austrii na początku lat 90. (radziecka hipoteka, członkostwo w UE a status wieczystej neutralności, rozszerzenie NATO)
 • zintegrowanego porządku prawnego (teoria Kelsena, nowa teoria prawa, porządek bez normy prawnej)
 • prawnomiędzynarodowej ochrony morświna (status prawny morświna a także jego program ochrony)
 • porównania EKPC i Amerykańskiego Paktu Praw Człowieka (pakt z San Jose a Konwencja rzymska, organizacja, zasady działania, zakres działania, orzekanie, funkcja konsultacyjna i zapobiegawcza, kontrola wykonana orzeczeń)
 • sądu międzynarodowego jako ustawodawcy
 • wolności stowarzyszania się w orzecznictwie organów EKPC dotyczących łowiectwa
 • reparacji wojennych (przed I wojną światową, traktat wersalski, reparacja po II wojnie światowej, straty wojenne Polski)
 • podmiotów uprawnionych do samostanowienia
 • sporów w sektorze telekomunikacyjnym
 • znaczenia opinii instytucji międzynarodowych we współczesnym świecie (opinie: świata polityki, instytucji specjalnych, świata nauki, organów organizacji międzynarodowych, doradcze MTS, Komisji Weneckiej, Komisji Europejskiej)
 • dylematu ustrojowego UE (dwubiegunowość systemów prawa i systemu UE, prawo międzynarodowe jako źródło integracji europejskiej, pluralizm prawny i konstytucyjny, federalizm UE)
 • ram prawnych i zakresu przedmiotowego współpracy UE z europejskimi państwami o małym obszarze terytorialnym (współpraca UE z Andorą, Monako, San Marino, unia celna, układy monetarne, umowy w sprawie opodatkowania dochodów z oszczędności w formie wypłacania odsetek, umowy o współpracy, uczestnictwo w strefie Schengen, współpraca ze Stolicą Apostolską)
 • najemnictwa (współczesne formy, prywatne przedsiębiorstwa świadczące usługi wojskowe lub ochroniarskie, luka w prawie)
 • Porozumienia Paryskiego w sprawie zmian klimatu (decyzja COP 21, struktura, mechanizm i charakter prawny Porozumienia)
 • współpracy zagranicznej jednostek samorządu terytorialnego
 • wpływu zasady państwa prawnego na tworzenie prawa UE (kontekst konstytucyjny i międzynarodowy, treść, znaczenie i zakres zasady państwa prawnego, standardy techniki legislacyjnej, kontrola sądowa)
 • raportu Sekretarza Generalnego ONZ na temat kryzysu migracyjno-uchodźczego
 • legalności wysiedlenia ludności niemieckiej w wyniku II wojny światowej
 • rozwoju regulaminów trybunałów międzynarodowych
 • narodowych sędziów w MTS (uwagi na tle polskiej i rosyjskiej literatury przedmiotu)
 • związku etyki i prawa w świetle rezolucji Rady Bezpieczeństwa 2249
 • suwerenności i współzależności w świetle prawa międzynarodowego i stosunków zagranicznych państwa
 • międzynarodowej współpracy w ochronie praw własności intelektualnej (nowe tendencje i formy współpracy)
 • konstytucjonalnoprawnych aspektów nadawania statusu uchodźcy w RP
 • implementacji Konwencji prawa morza Narodów Zjednoczonych (UNCLOS)
 • form współpracy państw na wybranych rzekach międzynarodowych
 • lex generalis w prawie międzynarodowym
 • niezmienności problemów społeczności międzynarodowej (kryzysy migracyjne, Arktyka: teoria sektorów, współczesne znaczenie)
 • dotyczące Puszczy Białowieskiej (międzynarodowe regulacje uniwersalne i bilateralne, soft law, środki pomocnicze w stosowaniu prawa międzynarodowego)
 • orzekania ex aequo et bono (w orzecznictwie arbitrażowym, jako podstawa orzekania Sądu Światowego, lex mercatoria)
 • immunitetów (geneza i istota)
 • roli Prokuratora w postępowaniu przed MTK (aspekty prawno-organizacyjne, inicjowanie postępowania przed Trybunałem, kompetencje Prokuratora w postępowaniu przygotowawczym, udział Prokuratora w postępowaniu, strategia na lata 2016–2018)
 • obowiązków państwa bandery, państwa portu oraz państwa pochodzenia marynarza wynikające z konwencji o pracy na morzu
 • Sądu do spraw Służby Publicznej (podstawy prawne funkcjonowania i orzekania, skład i sposób powoływania sędziów, specyfika postępowania, likwidacja SDSP)
 • orzecznictwa sądów konstytucyjnych jako zasady źródła zakłóceń zasady pacta sunt servanda
 • państwa w prawie międzynarodowym
 • roszczeń państw arktycznych do bieguna północnego (postanowienia UNCLOS dotyczące szelfu kontynentalnego oraz Komisji Granic Szelfu Kontynentalnego, roszczenia do poszerzonego szelfu nieprzekraczającego 350 mil i wychodzącego poza 350 mil i obejmującego biegun północny)
 • granicy polsko-niemieckiej (umowa poczdamska, układ zgorzelecki z 1950 r., układ Polska-RFN z 1970 r., traktat o ostatecznej regulacji z 1990 r.)
 • roszczeń z tytułu zniweczenia korzyści bez naruszenia zobowiązania w prawie WTO
 • suwerenności państwa w aspekcie funkcjonalnym
 • wpływu orzecznictwa ETPC na kształtowanie się i interpretację praw człowieka w kontekście medycyny (EKPC a rozwój medycyny, sprawy medyczne i bioetyczne, prawo do życia, zakaz tortur i nieludzkiego traktowania, prawo do wolności, prawo do rzetelnego procesu sądowego, prawo do skutecznego środka odwoławczego, zakaz dyskryminacji, prawo do prywatności)
 • zasady pierwszeństwa i ochrony uprawnień wynikających z prawa unijnego a odroczenie daty utraty mocy przepisu krajowego przez Trybunał Konstytucyjny
 • zarządzania kryzysem uchodźczym w UE w świetle Międzynarodowych i unijnych standardów ochrony praw jednostki (kryzys uchodźczy po II wojnie światowej, zarządzanie kryzysem drugiej dekady XXI w.)
 • praw i zasad zawartych w Karcie Praw Podstawowych UE a polskie sądy (bezpośrednie  stosowanie Karty Praw Podstawowych UE, skutek horyzontalny)
 • kierunków zmian w obszarze zintegrowanego zarządzania zewnętrznymi granicami UE (Europejska Agencja Zarządzania Współpracą Operacyjną na Zewnętrznych Granicach Państw Członkowskich UE, Europejska Agencja Straży Granicznej i Przybrzeżnej)
 • wartości UE (pojęcie i kategorie wartości w prawie UE, katalog wartości: poszanowanie godności osoby ludzkiej, wolność, demokracja, równość, państwo prawa, poszanowanie praw człowieka.

Szczegóły

Seria: Księgi pamiątkowe
Rok wydania: 2016
ISBN: 978-83-255-9154-0
Liczba stron: 688
Waga: 1252 g

Pliki do pobrania