Monitor Prawniczy Nr 1/2017

20% taniej
Promocyjna cena 20% taniej
 • 52,00 zł z VAT
  Cena katalogowa: 65,00 zł z VAT
  20% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W numerze 1/2017 polecamy m.in.:  O odsetkach po roku obowiązywania nowych rozwiązań, dr hab. Michał Wojewoda, dr Wojciech Robaczyński. Problematyka odsetek zawsze wywołuje żywe zainteresowanie uczestników obrotu. Nic zatem dziwnego, że każda zmiana stanu prawnego w tym zakresie odbija się szerokim echem, tym bardziej, gdy zmiana ma... więcej ›

Więcej o czasopiśmie

W numerze 1/2017 polecamy m.in.: 

 • O odsetkach po roku obowiązywania nowych rozwiązań, dr hab. Michał Wojewoda, dr Wojciech Robaczyński. Problematyka odsetek zawsze wywołuje żywe zainteresowanie uczestników obrotu. Nic zatem dziwnego, że każda zmiana stanu prawnego w tym zakresie odbija się szerokim echem, tym bardziej, gdy zmiana ma charakter poważny. Z taką poważną zmianą mieliśmy do czynienia z początkiem 2016 r. Od 1.1.2016 r. obowiązują nowe regulacje odsetkowe, zawarte w znowelizowanych art. 359 i 481 Kodeksu cywilnego, a także w ustawie z 8.3.2013 r. o terminach zapłaty w transakcjach handlowych. Wejście w życie nowych przepisów poprzedziły prace ustawodawcze, które pierwotnie zmierzały w innym kierunku i, co więcej, zakończyły się uchwaleniem w sierpniu 2015 r. zmian w KC, jednak nie tych, które ostatecznie weszły w życie na podstawie ustawy z 9.10.2015 r. W zamierzeniu autorów, niniejszy artykuł stanowi pierwszą z cyklu wypowiedzi poświęconych przedstawieniu znowelizowanego kształtu odsetek w stosunkach cywilnoprawnych. Na cykl ten – poza niniejszym opracowaniem – będą się jeszcze składały artykuły poświęcone odsetkom w transakcjach handlowych, kwestiom intertemporalnym, a także odsetkom w stosunkach z elementem zagranicznym. Mają one służyć przedstawieniu stanowiska autorów co do aktualnej roli odsetek w obrocie, w tym funkcji, jakie odsetki realizują. Dotyczy to zarówno odsetek kapitałowych, jak i nowego ujęcia odsetek za opóźnienie. Należy bowiem z góry zauważyć, że skutkiem ostatniej nowelizacji stało się dużo wyraźniejsze niż przedtem rozgraniczenie odsetek kapitałowych i odsetek za opóźnienie – zarówno pod względem konstrukcyjnym, jak i co do wysokości. Należy zastrzec, że poniższe rozważania dotyczyć będą przede wszystkim zagadnień prawa materialnego. Problemy pojawiające się na płaszczyźnie proceduralnej będą jedynie sygnalizowane, tym bardziej, że znalazły one już wyraz w wypowiedziach innych autorów.
 • Charakter prawny zgody konsumenta na spełnienie świadczenia w okolicznościach powodujących utratę prawa odstąpienia od umowy, Mirosław Gumularz, Patrycja Kozik. Artykuł ma na celu identyfikację i analizę praktycznych trudności stosowania przepisów ustawy z 24.6.2014 r. o prawach konsumenta w przypadku, gdy przedmiotem umowy zawieranej z konsumentem jest świadczenie usług lub dostarczanie treści cyfrowych. O ile spełnienie obowiązków informacyjnych przy wskazanych umowach zdaje się nie sprawiać większych praktycznych trudności, o tyle istotne wątpliwości dotyczą realizacji ustawowego (konsumenckiego) prawa odstąpienia od tych umów. Na gruncie PrKonsU okoliczność, że usługi lub treści cyfrowe nie mogą – z uwagi na charakter świadczenia – zostać zwrócone, sama w sobie nie pozbawia konsumenta prawa odstąpienia od umowy. Prawo to, zgodnie z artykułem 38 pkt 1 oraz pkt 13 PrKonsU, konsument może utracić dopiero w konsekwencji wykonania (w przypadku usług) lub rozpoczęcia wykonywania (w przypadku treści cyfrowych on-line) zobowiązania przez przedsiębiorcę przed upływem 14-dniowego terminu do odstąpienia od umowy, o ile świadczenie jest spełniane za wyraźną zgodą konsumenta. Celem niniejszego artykułu jest omówienie charakteru prawnego powyższej zgody jako przesłanki utraty prawa odstąpienia od umowy.
 • Rekompensata publiczna – nowy instrument prawny w decyzjach Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów, dr Marcin Kozaczek, Renata Tomiczak. Obserwujemy obecnie coraz częstsze przypadki stosowania przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów – w decyzjach dotyczących praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów – sankcji w postaci rekompensaty publicznej, czyli zobowiązania przedsiębiorcy do zapłaty określonej sumy na rzecz konsumentów, czy też zapewnienia konsumentom na koszt przedsiębiorcy innych świadczeń, mających dla nich wartość finansową. Celem niniejszego artykułu jest krytyczna analiza tej praktyki.  
 • Sądowa kontrola indywidualnych aktów administracyjnych wydawanych przez Narodowe Centrum Badań i Rozwoju oraz Narodowe Centrum Nauki, dr Beata Bińkowska-Artowicz. Celem opracowania jest przedstawienie zakresu kontroli sądowoadministracyjnej nad działalnością agencji wykonawczych: Narodowego Centrum Badań i Rozwoju w Warszawie i Narodowego Centrum Nauki w Krakowie. Jak słusznie podkreśla się w literaturze przedmiotu, wprowadzenie do systemu prawnego instytucji agencji wykonawczych jest wzorowane na regulacjach przyjętych w rozporządzeniu Rady (WE) z 19.12.2002 r. Nr 58/2003 ustanawiającym statut agencji wykonawczych, którym zostaną powierzone niektóre zadania w zakresie zarządzania programami wspólnotowymi.

Szczegóły

Seria: Monitor Prawniczy
Rok wydania: 2017
ISBN: 977123065017401
ISSN: 1230-6509
Oprawa: Miękka
Waga: 154 g

Pliki do pobrania

Tagi