WIOSENNA WYPRZEDAŻ › Ponad 250 publikacji 20% taniej! - Sprawdź szczegóły

x


  
  
  


  
  

Zapowiedź

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 312,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 329,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Roman Hauser, prof. dr hab. Marek Wierzbowski

Autor: dr Maksymilian Cherka, SNSA Janusz Drachal, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, SNSA Maria Jagielska, prof. dr hab. Jacek Jagielski, SWSA dr Grzegorz Rząsa, dr hab. Rafał Stankiewicz, dr hab. Paweł Wajda, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, dr Karolina Wojciechowska, dr hab. Katarzyna Zalasińska

Opis produktu:

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2000 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Kolejne 5. wydanie komentarza... więcej ›

Polecane z tym produktem
Więcej o książce

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz, to praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2000 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 718 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami.

Kolejne 5. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 9.3.2017 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1183), która wchodzi w życie 1.6.2017 r. Celem niniejszej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań, które:

 1. pozwolą usprawnić postępowania administracyjne oraz skrócić czas ich trwania m.in. dzięki przyznaniu stronom możliwości decydowania w szerszym zakresie o realizacji ich prawa do pełnego, dwukrotnego rozpoznania sprawy w procedurze administracyjnej,
 2. zmniejszą ilość rozstrzygnięć kasatoryjnych, gdyż strona będzie mogła zapobiec przekazaniu sprawy do ponownego rozpoznania, a dodatkowo – wprowadzona zostanie przyspieszona procedura, w której sąd administracyjny będzie mógł skontrolować prawidłowość decyzji kasatoryjnej,
 3. przyczynią się do bardziej partnerskiego podejścia administracji do obywateli przez wprowadzenie zasad i szczegółowych regulacji pozwalających na efektywniejszą realizację zasady pogłębiania zaufania obywateli do władzy publicznej (m.in. zasada przyjaznej interpretacji prawa i rozstrzygania wątpliwości faktycznych na korzyść strony) oraz na wykorzystanie metod polubownego rozwiązywania kwestii spornych (mediacja).

Ponadto wprowadzane zmiany zmierzają do zapewnienia adekwatności administracyjnych kar pieniężnych do zaistniałych przypadków naruszenia prawa. Jego celem jest uregulowanie ogólnych dyrektyw wymiaru kar, przesłanek odstąpienia od nałożenia kary, terminów przedawnienia nałożenia i egzekucji kary oraz warunków udzielania ulg w zapłacie kar pieniężnych. Obecnie, nakładanie kar administracyjnych cechuje niejednokrotnie automatyzm, który może powodować nieuzasadnione zróżnicowanie sytuacji podmiotów podlegających ukaraniu.

Ponadto uwzględniono wszystkie dotychczas uchwalone zmiany dotyczące:

 • wprowadzenia kolejnego etapu procesu zmian legislacyjnych w obszarze informatyzacji i cyfryzacji podmiotów realizujących zadania publiczne (ustawa z 10.1.2014 r., Dz.U. z 2014 r. poz. 183) – wejście w życie 15.5.2018 r.;
 • wprowadzenia jawności oświadczeń majątkowych sędziów; wprowadzenia rozwiązań, które zapewnią, że postępowania dyscyplinarne wobec sędziów i prokuratorów wszczęte przed upływem pięciu lat od chwili popełnienia czynu przedawniać się będą z upływem ośmiu lat od chwili popełnienia czynu, a także odformalizowania i zwiększenia efektywności skargi wnoszonej na przewlekłość postępowania oraz zapewnienia odpowiedniej rekompensaty za przewlekłość postępowania (ustawa z z 30.11.2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2103) – wejście w życie 6.1.2017 r.;
 • dostosowania przepisów określających organy uprawnione do podejmowania za Skarb Państwa czynności w postępowaniu przed sądami administracyjnymi, konieczne w związku z rozszerzeniem zakresu działania Prokuratorii Generalnej Rzeczypospolitej Polskiej o zastępstwo Skarbu Państwa, państwowych jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej albo organów administracji rządowej w postępowaniu przed sądami administracyjnymi (ustawa z 15.12.2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 2261) – wejście w życie 1.1.2017 r.;
 • usprawnienia postępowania w sprawie wszczęcia postępowania przymusowej restrukturyzacji, uwzględnienie specyfiki przedmiotu tego postępowania oraz przyspieszenie procesu weryfikacji prawidłowości decyzji w postępowaniu sądowoadministracyjnym (ustawa z 10.6.2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 996) – wejście w życie 9.10.2016 r.;
 • przesłanek oraz warunków wniesienia skargi do sądu administracyjnego (ustawa z 13.5.2016 r., Dz.U. z 2016 r. poz. 846) – wejście z życie 15.7.2016 r.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz bardzo liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności:

 • skład sądu i wyłączenie sędziego;
 • strony, uczestnicy postępowania oraz pełnomocnicy;
 • zagadnienia związane z postępowaniem przed wojewódzkim sądem administracyjnym, w tym m.in. doręczenia i terminy, a także z postępowaniem mediacyjnym i uproszczonym;
 • uchwały NSA;
 • wznowienie postępowania;
 • wykonywanie orzeczeń sądowych;
 • postępowanie w obrocie zagranicznym;
 • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt;
 • zagadnienia poświęcone środkom odwoławczym;
 • skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia;
 • koszty postępowania.

Gwarancją praktycznego charakteru publikacji są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości. Ponadto, w kolejnym wydaniu Komentarza czytelnik może zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem sądowym.

Publikacja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla profesjonalistów: adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, lecz może również służyć jako nieoceniona pomoc dla aplikantów czy studentów kierunków prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony www.legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi;
 • Prawa o ustroju sądów administracyjnych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wymienionych ustaw. Czytelnik tego Komentarza może korzystać z wszystkich wersji czasowych wymienionych aktów prawnych on-line.

Szczegóły

Premiera: Maj 2017 r.
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2017
Wydanie: 5
ISBN: 978-83-255-9559-3
Liczba stron: 1400
Waga: 200 g