Kadry w oświacie 2017 + Płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli,... więcej ›

Opis książki

Książka przedstawia nie tylko wyjaśnienia do tzw. „ruchu kadrowego w oświacie”, który związany jest z reformą oświatową, ale sprawy kadrowe w oświacie ujmuje w szerszym kontekście. Prezentuje bowiem zasady zatrudniania i przenoszenia pracowników oświatowych (nauczycieli, czy też pracowników samorządowych), uprawnienia pracownicze w trakcie trwania stosunku pracy (np. czas pracy, urlopy dla poratowania zdrowia, uprawnienia emerytalne itd.) oraz zasady zwalniania (wygaśnięcia, czy też rozwiązania stosunku pracy).

Uwzględnia liczne zmiany jakie w tym zakresie wprowadzają ustawy:

 1. z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2017 r. poz. 59)
 2. z dnia 14 grudnia 2016 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo oświatowe (Dz. U. z 2017 r. poz. 60).

Książka uwzględnia również zmiany w Karcie nauczyciela jakie wejdą:

 1. 1 marca 2017 r. (od 1.3.2017 r. w celu potwierdzenia spełniania warunku, że nauczyciel nie był prawomocnie ukarany karą dyscyplinarną dyrektor placówki, przed nawiązaniem stosunku pracy z nauczycielem, jest obowiązany zasięgnąć informacji z centralnego rejestru orzeczeń dyscyplinarnych, prowadzonego przez Ministra Edukacji Narodowej),
 2. 1 września 2017 r. (dotyczą np. godzin karcianych, czy też tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli)

Książka uwzględnia również ważne zmiany jakie wprowadziła nowelizacja ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych, która począwszy od dnia 1.10.2017 r. obniża wiek emerytalny dla ubezpieczonych urodzonych po 31.12.1948 r. w przypadku kobiet do co najmniej 60 lat, natomiast wobec mężczyzn do co najmniej 65 lat. W związku z tą nowelizacją w przypadku rozwiązania przez pracodawcę stosunku pracy na podstawie ustawy wprowadzającej prawo oświatowe, wygaśnięcia stosunku pracy z uwagi na upływ okresu stanu nieczynnego nauczyciel, który spełni wymogi określone w Karcie nauczyciela będzie mógł nabyć prawo do emerytury.

W książce nadmieniamy również o projektowanych rozporządzeniach wykonawczych związanych z tematyką książki:

 1. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie szczegółowych kwalifikacji wymaganych od nauczycieli,
 2. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej zmieniającego rozporządzenie w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, ogólnych warunków przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego oraz wynagradzania za pracę w dniu wolnym od pracy,
 3. rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej w sprawie kryteriów i trybu dokonywania oceny pracy nauczyciela, trybu postępowania odwoławczego oraz składu i sposobu powoływania zespołu oceniającego,

Jak wiadomo, w związku z wejściem od dnia 1.9.2017 r. reformy systemu oświaty z nauczycielami nawiązuje się stosunek pracy w nowym typie szkół. Aby jednak szkoła mogła jednak funkcjonować wg nowych zasad już od 1.9.2017 r. to wiele czynności musi być podjęte już wcześniej. Przykładowo:

 1. Do 15 maja należy poinformować nauczycieli o zmianie ich miejsca zatrudnienia;
 2. Do 15 maja należy poinformować nauczycieli gimnazjum, z którymi nie jest możliwe kontynuowanie zatrudnienia o przeniesieniu w stan nieczynny.

Najważniejsze zmiany związane z ruchem kadrowym w oświacie to:

 1. Wprowadzono liczne regulacje w zakresie statusu prawnego dyrektorów gimnazjum, które są likwidowane, wygaszane, przekształcane w szkoły podstawowe lub włączane do istniejących szkół podstawowych;
 2. Wprowadzono szczególne zasady rozwiązywania stosunków pracy z nauczycielami, którzy stracą zatrudnienie w wyniku przekształcenia systemu oświaty
 3. Zmieniono zasady przeprowadzania konkursów na stanowisko dyrektora szkoły;
 4. Wprowadzono ograniczenia w możliwości dodatkowego zatrudnienia lub kontynuowanie dodatkowego zatrudnienia dla dyrektorów szkół i nauczycieli;
 5. Wprowadzono zasady ochrony zatrudnienia nauczycieli, którzy stracą zatrudnienie w wyniku przekształcenia systemu oświaty;
 6. Uregulowano zasady pracy nauczyciela w dwóch szkołach jednocześnie;
 7. Wprowadzono odmienne zasady w odbywaniu stażu na kolejne stopnia awansu i jego kontynuacji po ustaniu zatrudnienia przez nauczyciela gimnazjum;
 8. Rozszerzono katalog nieobecności w pracy skutkujących wydłużeniem stażu;
 9. Wprowadzono zmiany uprawniające nauczyciela do uzyskania uprawnień emerytalnych nauczycieli gimnazjum zwolnionych na podstawie przepisów wprowadzających.

Książce odpowiadamy na pytania, które obecnie sprawiają najwięcej problemów np.:

 1. Kiedy można dokonać przedłużenia powierzenia stanowiska dyrektora szkoły, którego kadencja kończy się 31.08.2017 r. lub 31.08.2018 r.?
 2. Co będzie się działo z pracownikami zatrudnionymi na podstawie art. 7 ustawy o systemie oświaty?
 3. Jak postępować z nauczycielami, którzy stosunek pracy zostanie rozwiązany bądź wygaśnie w wyniku przekształcenia systemu oświaty?
 4. Co będzie się działo z pracownikami samorządowymi zatrudnionymi w szkole?
 5. Jakie działania zobowiązany jest podjąć dyrektor w przypadku braku możliwości dalszego zatrudnienia nauczyciela gimnazjum?
 6. Co z nauczycielami, dla których zabraknie godzin do pełnego etatu?
 7. Jakie rekompensaty przysługują nauczycielom, z którymi rozwiązano stosunek pracy ?
 8. Czy zmienią się uprawnienia emerytalne nauczycieli?
 9. Jakie obowiązki nałożono na dyrektora w przypadku posiadania wolnych stanowisk pracy dla nauczycieli?
 10. Jakie rodzaje nieobecności będą skutkować przedłużeniem stażu?
 11. Na jakich zasadach nauczyciel gimnazjum będzie mógł kontynuować staż na kolejny stopień awansu zawodowego?
 12. Jakich nauczycieli (i jakich czynności) dotyczy obowiązek uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie?
 13. Jakie są konsekwencję naruszenia warunku uzyskania zgody na dodatkowe zatrudnienie?
 14. Jakich nauczycieli należy zatrudniać w pierwszej kolejności zgodnie z przepisami wprowadzającymi?
 15. Jak udokumentować warunek braku karalności – dodany nowelizacją Karty Nauczyciela z 18.3.2016 r. (Dz.U. z 2016 r. poz. 668)?
 16. Jak jest tygodniowy obowiązkowy wymiar godzin zajęć nauczycieli poszczególnych typów szkół po 1.9.2017 r. (czyli po nowelizacji ustawy – Karta Nauczyciela)?
 17. jakiego rodzaju zajęcia opiekuńcze i wychowawcze uwzględniające potrzeby i zainteresowania uczniów mogą być prowadzone w ramach godzin karcianych (od 1.9.2017 r. w ramach godzin karcianych nauczyciel nie prowadzi zajęć świetlicowych oraz zajęć z zakresu pomocy psychologiczno-pedagogicznej),
 18. Jakie są zasady przyznawania godzin ponadwymiarowych, które wprowadziła ustawa wprowadzająca przepisy – Prawo oświatowe?
 19. Jak obliczyć wysokość emerytury oraz odprawy emerytalnej?
 20. Jakie zasady rozwiązywania stosunku pracy pracowników likwidowanych lub przekształcanych szkół?
 21. Jakie nowe regulacje w zakresie przenoszenia pracowników w stan nieczynny wprowadza ustawa wprowadzająca?
 22. Jak obliczyć wysokość odprawy dla zwalnianego pracownika?
 23. Jakie są przesłanki uzyskania kolejnego stopnia awansu zawodowego (wymagania kwalifikacyjne, odbyte staże itd.)?
 24. Jakie są ograniczenia możliwość skorzystania z urlopu dla poratowania zdrowia w związku z wejściem w życie przepisów wprowadzających prawo oświatowe?

Dodatkowe wyjaśnienia w książce, które nie są związane ze zmianami wprowadzonymi przez Prawo oświatowe np.:

 1. W jakich sytuacjach można zatrudnić nauczyciela na czas określony?
 2. Jakie są warunki zatrudnienia na podstawie mianowania?
 3. Jakie są wymagania stawiane nauczycielom zatrudnionym na określone stanowisko (art. 9, 10 Karty Nauczyciela)?
 4. Jak przygotować umowę o pracę z nauczycielem?
 5. Jakie są elementy obowiązkowe i nieobowiązkowe umowy o pracę?
 6. W jaki sposób prowadzić nabór na stanowisko nauczyciela?
 7. Jaki jest zakres obowiązków nauczyciela – jakie czynności oprócz „nauczania” muszą wykonywać nauczyciele w ramach swoich godzin pracy (np. uczestnictwo w uroczystościach szkolnych, uczestniczenie w przeprowadzaniu egzaminu ósmoklasisty itd.)?
 8. Jakie są przesłanki udzielenia i ograniczenia prawa do udzielania urlopu dla poratowania zdrowia po raz pierwszy?

Kadry i płace - kompleksowa oferta poradników Sprawdź wszystkie

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Stan prawny: Kwiecień 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Liczba stron: 252
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 436 g
 • ISBN: 978-83-255-9691-0
 • EAN: 9788325596910
 • Kod serwisu: 00700100

Kategorie