Zamówienia publiczne w instytucjach kultury

Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia? Pojawiają się bowiem wątpliwości: Czy dana... więcej ›

Opis książki

Zmiany w zamówieniach publicznych uchwalone w 2016 r. są bardzo istotne dla systemu zamówień publicznych, w tym dla instytucji kultury. W praktyce podstawowym pytaniem pozostaje: jak poprawnie określić przedmiot zamówienia? Pojawiają się bowiem wątpliwości:

 1. Czy dana dostawa lub usługa może zostać zakwalifikowana do zakresu działalności kulturalnej?
 2. Jak poprawnie oszacować wartość przedmiotu zamówienia, aby nie spotkać się z zarzutem zaniżenia wartości zamówienia w celu niezastosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Odrębnym zagadnieniem są zasady udzielania zamówień, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych, czy to ze względu na przedmiot z zakresu kultury, czy wartość zamówienia. W tym zakresie należy podjąć decyzję odnośnie do wprowadzenia regulaminu udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych. Ważne jest, że wprowadzenie regulaminu wskazuje również na wypełnienie obowiązków w zakresie kontroli zarządczej.

W regulaminie kierownik jednostki wskazuje sposób wypełnienia wymogów określonych w ustawie organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej, to jest zapewnienie przejrzystości, równego traktowania podmiotów zainteresowanych wykonaniem zamówienia oraz uwzględnienie okoliczności mogących mieć wpływ na jego udzielenie.

Celem najszerszej z nowelizacji ustawy – Prawo zamówień publicznych z 2016 r., która weszła w życie w dniu 28 lipca 2016 r. było przede wszystkim wdrożenie do polskiego prawa dyrektyw 2014/24/UE oraz 2014/25/UE. Nowela istotnie wpłynęła na zakres stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych, zasady udzielania zamówień oraz na sposób przygotowania i prowadzenia przez zamawiających postępowań o udzielenie zamówień publicznych.

W szczególności, nowelizacją:

 • uzupełniono i uporządkowano przesłanki wyłączenia obowiązku stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • wprowadzono nowe zasady udzielania zamówień publicznych, a także zmodyfikowano niektóre z zasad funkcjonujących do tej pory,
 • zmodyfikowano zasady obliczania wartości zamówienia,
 • zmodyfikowano reguły opisywania przedmiotu zamówienia,
 • zmieniono zasady prowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego,
 • wprowadzono szczególną procedurę udzielania zamówień na usługi społeczne i inne szczególne usługi obejmujące usługi, których wykaz stanowi załącznik XIV do dyrektywy 2014/24/UE.

W niniejszej publikacji zostały omówione zagadnienia dotyczące:

 • wyłączeń (zwolnień) z obowiązku stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych,
 • zasad udzielania zamówień publicznych,
 • najczęściej wykorzystywanych przez instytucje kultury przesłanek stosowania trybu z wolnej ręki,
 • zasad działania komisji przetargowych,
 • zasad udzielania pełnomocnictw i upoważnień z zakresu zamówień publicznych przez kierownika jednostki,
 • zakresu odpowiedzialności dyrektora i pracowników jednostki za zamówienia publiczne,
 • oceny gospodarności i efektywności gospodarowania środkami publicznymi w zakresie udzielania zamówień publicznych,
 • obowiązku sprawowania kontroli zarządczej, w tym procedur udzielania zamówień publicznych,
 • stosowania przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych do zamówień z zakresu kultury, których wartość nie przekracza progów unijnych,
 • specyfiki udzielania zamówień o wartości przekraczającej 30 000 euro w instytucjach kultury,
 • sposobu określania przedmiotu zamówienia,
 • dokumentowania postępowań o udzielanie zamówienia, do udzielenia którego nie stosuje się przepisów ustawy.

W książce tej odpowiadamy na następujące pytania:

 • Jak prawidłowo zdefiniować przedmiot zamówienia?
 • Jak prawidłowo oszacować wartość zamówienia?
 • W jakich przypadkach instytucja kultury stosuje przepisy ustawy – Prawo zamówień publicznych?
 • Jaka jest odpowiedzialność dyrektora i pracowników instytucji kultury za udzielanie zamówień publicznych?
 • Jakie są zasady odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych związanej z udzielaniem zamówień publicznych bez stosowania ustawy – Prawo zamówień publicznych?
 • Jaki jest wpływ decyzji dyrektora instytucji kultury na wyznaczenie zakresu odpowiedzialności pracowników?
 • Czy dyrektor instytucji kultury może się uwolnić od odpowiedzialności?

W książce znajduje się ponad 30 wzorów dokumentów niezbędnych w postępowaniu przetargowym, np.:

 1. regulamin udzielania zamówień publicznych, do których nie stosuje się przepisów ustawy – Prawo zamówień publicznych – wraz załącznikami:
  • wniosek o udzielenia zamówienia,
  • notatka sporządzona na okoliczność dokonania zamówienia o wartości szacunkowej poniżej 15 000 euro,
  • zaproszenie do składania ofert,
  • oferta wykonania zamówienia,
  • protokół zamówienia publicznego,
  • protokół z ustalenia wartości zamówienia, którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty określonej w art. 4 pkt 8 ustawy – Prawo zamówień publicznych;
 2. umowy:
  • umowa na roboty budowlane – przebudowę widowni i sceny,
  • umowa na przygotowanie scenariusza spotkań autorskich,
  • umowa o świadczenie usług polegających na wyeksponowaniu materiałów promocyjnych księgarni w budynku instytucji kultury,
  • umowa na zakup usług – zorganizowanie koncertu plenerowego,
  • umowa na zakup drukarek,
  • umowa na zakup usługi sprzątania,
  • umowa na zakup usług inspektora nadzoru budowlanego,
  • umowa zlecenie na zakup usług – przyjęcie funkcji ambasadora wybranych książek,
  • umowa o przeniesienie praw autorskich,
  • umowa licencyjna – zakup licencji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Stan prawny: Maj 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 200
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 340 g
 • ISBN: 978-83-255-9737-5
 • EAN: 9788325597375
 • Kod serwisu: 00701500

Kategorie