Vademecum dyrektora jednostki pomocy społecznej + Płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające jego ramy działania. Fundament pracy który wyjaśnia trudne zagadnienia na danym stanowisku. Książka uwzględnia... więcej ›

Opis książki

Książki z serii Vademecum to swoista „mapa drogowa” prowadząca specjalistów przez zagmatwane regulacje prawne wyznaczające jego ramy działania. Fundament pracy który wyjaśnia trudne zagadnienia na danym stanowisku.

Książka uwzględnia najnowsze zmiany w przepisach:

 1. omawia wpływ nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (która weszła w życie 1.6.2017 r.) na działalność organów pomocy społecznej,
 2. omawia konsekwencje dla jednostek pomocy społecznych zmian dokonanych przez tzw. „specustawę VAT”, która wprowadziła obowiązek (od 1.1.2017 r.) centralizacji rozliczeń VAT,
 3. nawiązuje do wydanej w dniu 22 maja 2017 r. interpretacji Dyrektora Krajowej Informacji Podatkowej w zakresie nieuznawania za podatnika VAT powiatu w zakresie usług pieczy zastępczej. Jest to zmiana dotychczasowej linii organów podatkowych.
 4. nawiązuje do ustawy o zmianie niektórych ustaw w związku z zadaniami organów administracji publicznej w zakresie niektórych rejestrów publicznych z 23.3.2017 r. (Dz.U. z 2017 r. poz. 777). W jej wyniku zmianie ulegnie (od 1.7.2017 r.) art. 23 ust. 4 pkt. 3 lit. d ustawy o świadczeniach rodzinnych.

Dzięki tej książce dowiedzą się Państwo m.in.:

 1. jakie są zasady wynagradzania za pracę (w tym dodatki do wynagrodzenia) i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą dyrektora jednostki pomocy społecznej,
 2. jak ustalić właściwość miejscową OPS, który ma udzielić wsparcia osobie potrzebującej,
 3. jaki jest zakres i warunki przyznawania świadczeń (głównie pieniężnych) z ustawy o pomocy społecznej oraz ich wysokość,
 4. jakie są zasady przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 5. jak ustalić odpłatność za specjalistyczne usługi opiekuńcze oraz wysokość wynagrodzenia dla opiekunów prawnych i kuratorów,
 6. jaki jest zakres i jakie są zasady wsparcia dla osób pozbawionych schronienia i posiłku,
 7. jakie są zasady ustalania opłat za pobyt w domu pomocy społecznej,
 8. jak powinna przebiegać procedura postępowania w sprawie odpłatności za pobyt czy też skierowania do domu pomocy społecznej,
 9. jak zorganizować funkcjonowanie OPS-u w celu wypłaty świadczeń rodzinnych, świadczenia wychowawczego i świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 10. jak opracować procedurę udzielania pomocy wychowankom realizującym proces usamodzielniania na podstawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 11. jak zorganizować superwizję pracy socjalnej,
 12. jakie są zasady realizacji procedury „Niebieskiej Karty”,
 13. w jakich sytuacjach wystąpi odpowiedzialność majątkowa kierownika jednostki pomocy społecznej,
 14. jakie są zasady udzielania przez dyrektorów jednostek pomocy społecznej pełnomocnictw i upoważnień dla pracowników,
 15. jakie są zasady upoważniania (przez organ wykonawczy gminy) dyrektorów OPS do wydawania decyzji administracyjnych z zakresu pomocy społecznej,
 16. jakie są zasady opodatkowania VAT świadczonych przez gminę usług opiekuńczych.

Książka została podzielona na cztery części.

W części pierwszej omówiono zagadnienia związane z określeniem wymagań kwalifikacyjnych wobec dyrektorów jednostek pomocy społecznej, zasad ich wynagradzania (w tym wypłaty dodatków do wynagrodzenia) i przyznawania innych świadczeń związanych z pracą. Przedstawiono również kwestie czasu pracy, urlopów, uprawnień z tytułu rodzicielstwa oraz zasad rozwiązania stosunku pracy. Dyrektor jednostki pomocy społecznej jest jednocześnie osobą wykonującą wobec pozostałych pracowników jednostki czynności z zakresu prawa pracy. W książce opisano m.in. zasady zatrudniania i zwalniania pracowników w jednostkach pomocy społecznej, przeprowadzania ocen okresowych oraz obowiązki i uprawnienia wobec PFRON.

W drugiej części przedstawiono wyjaśnienia w zakresie różnych obszarów regulujących działanie pomocy społecznej, np.

 1. procedura wydawania decyzji z zakresu pomocy społecznej po nowelizacji Kodeksu postępowania administracyjnego (ustalanie właściwości miejscowej organy, bezczynność itd.),
 2. zakres, warunki, wysokość przyznawanych świadczeń (głównie pieniężnych) z ustawy o pomocy społecznej – w tym zasady przeprowadzenia rodzinnego wywiadu środowiskowego,
 3. weryfikacja uprawnień do ww. świadczeń,
 4. organizowanie usług opiekuńczych i specjalistycznych usług opiekuńczych,
 5. wypłaty wynagrodzenia opiekunom prawnym i kuratorom,
 6. procedura udzielania pomocy wychowankom realizującym proces usamodzielniania na postawie przepisów ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej,
 7. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie (głównie omówienie procedury „Niebieska Karta),
 8. wsparcie dla osób bezdomnych (pozbawionych schronienia i posiłku),
 9. zasady kierowania do DPS-ów,
 10. superwizja pracy socjalnej.

W trzeciej części książki znajdują się wyjaśniania różnych aspektów prawnych (które nie są bezpośrednio związane z pomocą społeczną), z którymi spotykają dyrektorzy jednostek pomocy społecznej. Przedstawione w książce opinie specjalistów z zakresu różnych ustaw (np. ustawy – Prawo zamówień publicznych, ustawy o ochronie danych osobowych itd.) odnoszą się do aktualnych, obecnie występujących problemów prawnych, z jakimi mają do czynienia jednostki pomocy społecznej.

Część czwarta stanowi natomiast zbiór zagadnień przybliżających problematykę finansowania pomocy społecznej i odpowiedzialności za gospodarkę finansową. Zawarto w niej również wyjaśnienia z zakresu opodatkowania VAT usług świadczonych przez jednostki pomocy społecznej, w tym najnowszą interpretację indywidualną z 22.5.2017 r. rozstrzygającą kwestię opodatkowania VAT środków otrzymanych na zadania w zakresie wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej przez powiatową jednostkę organizacyjną od innych powiatów oraz gmin, uznającą, że czynności te nie podlegają opodatkowaniu VAT.

Niniejsza publikacja jest skierowana przede wszystkim do osób kierujących ośrodkami pomocy społecznej, powiatowymi centrami wspierania rodziny, czy też domami pomocy społecznej.

Duża część książki (część pierwsza, trzecia i czwarta, które są wspólne dla wszystkich jednostek) jest również interesująca dla innych jednostek organizacyjnych pomocy społecznej, np.

 1. regionalnych ośrodków polityki społecznej,
 2. placówek specjalistycznych poradnictwa, w tym rodzinnego,
 3. ośrodków wsparcia i ośrodków interwencji kryzysowej – dla tych jednostek interesujące będzie kwestia realizacji procedury „Niebieskie Karty”,

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Vademecum specjalisty
 • Stan prawny: czerwiec 2017 r.
 • Rok wydania: 2017
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 564
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 940 g
 • ISBN: 978-83-255-9522-7
 • EAN: 9788325595227
 • Kod serwisu: 00705400

Kategorie