Bestseller

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 339,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Piąte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, m.in. wynikające z: ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), gdzie... więcej ›

Opis książki

Piąte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, m.in. wynikające z:

 • ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), gdzie w rozdziale poświęconym umowom kredytowym omówiono nowe zagadnienia dotyczące m.in.: prawnego ujęcia umowy o kredyt hipoteczny oraz wariantów prawnych takiej umowy i ich konsekwencje, podmiotów umowy o kredyt hipoteczny, etapów procedury zawierania umowy o kredyt hipoteczny, zdolności kredytowej kredytobiorcy, charakteru prawnego procedury oceny zdolności kredytowej konsumenta, zawierania innych umów powiązanych z umową o kredyt hipoteczny, treści umowy o kredyt hipoteczny w wersji właściwej, celu udzielenia kredytu, spłaty kredytu hipotecznego przed terminem, zakończenia bankowego stosunku kredytu hipotecznego, umów o usługi doradcze dla kredytobiorcy.
 • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która dotyczy m.in. modyfikacji reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym (art. 6471 KC).

Publikacja została także wzbogacona o nowe zagadnienia dotyczące:

 • zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w tym m.in. zabezpieczenia akcesoryjnego, regulacji nadmiernego zabezpieczenia, wielości zabezpieczeń, administratora zabezpieczeń;
 • zastrzeżenia prawa własności rzeczy sprzedanej, w tym: źródło regulacji, treść i funkcja zastrzeżenia prawa własności, pozycja prawna kupującego w umowie sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności, problematyka zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia polegającego na zastrzeżeniu prawa własności;
 • umowy zabezpieczającego przystąpienia do długu, gdzie autor przedstawił charakter prawny i przedmiot umowy, jej zawarcie i treść, zakres odpowiedzialności przystępującego do długu, realizację zabezpieczenia oraz rozliczenie między dłużnikiem głównym a przystępującym do długu;
 • umów koncernowych, a w szczególności umowy o odprowadzanie zysków, w świetle szczątkowych regulacji w polskim prawie. Omówiono w niezbędnym zakresie formy odpowiedzialności (kontraktową i deliktową) w odniesieniu do tych umów (koncernowych);
 • umowy agencyjnej w kwestii wpływu przepisów wymuszających swoje zastosowanie na prawo właściwe wybrane przez strony dla umów o świadczenie usług, a także prawo wskazane za pośrednictwem miarodajnych norm kolizyjnych w razie braku wyboru prawa;
 • umowy dystrybucyjnej (dealerskiej), gdzie zaprezentowano wzorce dla stron tych umów mające istotne znaczenie przy kształtowaniu ich treści, tj. regulację przyjętą w DCFR (Draft Common Frame of Reference) oraz wzorce umów dystrybucyjnych opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową;
 • ewolucji uregulowania prawnego rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy, która ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów;
 • notarialnego tytułu egzekucyjnego oraz postępowania nakazowego zmierzającego do wydania nakazu zapłaty na podstawie art. 485 § 3 KPC, które zapewne spotkają się z zainteresowaniem w praktyce bankowej w związku z uchyleniem przepisów o bankowych tytułach egzekucyjnych.Uzupełniono również tematykę poświęconą postaciom kompleksowej obsługi kontrahenta banku, której sprzyja rozwój różnych form technologii bankowych, a która obecnie stała się zasadniczą płaszczyzną konkurencji między bankami, jak np. umowa o świadczenie kompleksowej zindywidualizowanej obsługi;
 • umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, w tym przedstawiono m.in.: problem stosowania rozwiązań prawa budowlanego i przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane do umów o wykonywanie remontów budowlanych, charakter prawny i treść umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, odpowiedzialność za wady w umowach o wykonanie remontu budynku lub budowli, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w umowach o wykonanie remontu budynku lub budowli w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych.

W książce na nowo opracowano zagadnienia dotyczące agenta i brokera ubezpieczeniowego.

Publikacja w sposób szczegółowy prezentuje poszczególne typy umów handlowych zawierane przez spółki handlowe. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej.

Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także dotyczących zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej.

Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii, jak:

 • Uwagi wstępne dotyczące obrotu gospodarczego, czynności prawnych w obrocie gospodarczym (handlowym), źródeł prawa;
 • Ogólna charakterystyka umów handlowych,typologia i klasyfikacja umów handlowych, powiązania umów handlowych m.in. umowy bazowe, umowy sprzężone, umowy długoterminowe, kontrakty międzynarodowe, umowy z prawem opcji, umowy handlowe podmiotów publicznych;
 • Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym;
 • Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, tj.: hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej, poręczenia, gwarancji i zabezpieczającego przystąpienia do długu;
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych m.in. podstawy i zakres odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność za osoby trzecie, odpowiedzialność culpa in contrahendo, zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne, a także odpowiedzialność deliktowa za szkody wynikłe z zobowiązań umownych;

Część szczegółowa została poświęcona analizie szczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak:

 • Umowy organizacyjne − umowy założycielskie, umowy koncernowe;
 • Umowy o pośrednictwo gospodarcze,m.in. ogólna charakterystyka umowy agencyjnej, morskiej umowy agencyjnej, umowy akwizycyjnej, umów dealerskich, umowy komisu, umowy factoringowej, jak również prowadzenie działalności maklerskiej oraz charakterystyka podmiotów związanych z powyższymi umowami;
 • Umowy w obrocie przedsiębiorstwami − ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, jego zbycie, wkład, darowiznę, oddanie oraz użytkowanie;
 • Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców takie jak: umowy o kooperację przemysłową, umowy o wspólne działanie, umowy dystrybucyjne, umowy kompensacyjne, umowy specjalizacyjne, umowy kartelowe;
 • Umowy w obrocie towarowym – rodzaje umów w obrocie towarowym, sprzedaż, dostawa, kontraktacja, zamiana;
 • Umowy w zakresie czynności bankowych – regulacja prawna bankowych stosunków obligacyjnych, umowa rachunku bankowego i bieżącego, umowa o lokatę terminową, umowa kredytowa, umowa gwarancji bankowej, umowy bankowe związane z obrotem wekslowym;
 • Umowy w zakresie inwestycji budowlanych – umowy o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, umowy o nadzór inwestorski, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy deweloperskie oraz zagadnienia współodpowiedzialności w procesie budowlanym;
 • Umowy transportowe – umowa przewozu, umowa czarteru środka transportowego, umowa spedycji, dochodzenie roszczeń;
 • Umowy w zakresie ubezpieczeń – pojęcie, funkcje oraz ich typy i podział, cechy umowy zabezpieczenia, strony umowy i inni uczestnicy stosunku zabezpieczenia, zawarcie umowy, elementy podmiotowo istotne umowy ubezpieczenia, obowiązki stron umowy.

Autorzy − wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki −uwzględniają w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Tom ten pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie więc bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie on również stanowił nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: System Prawa Handlowego
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1752
 • Waga: 2200 g
 • ISBN: 978-83-255-9688-0
 • EAN: 9788325596880
 • Kod serwisu: 00716400