BESTSELLERY ROKU DO 25% TANIEJ ›› Najczęściej wybierane tytuły Sprawdź wszystkie 

x


  
  
  


  
  

Zapowiedź

Prawo umów handlowych. System Prawa Handlowego. Tom 5

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Mirosław Stec

Autor: prof. dr hab. Mirosław Bączyk, prof. zw. dr hab. Wojciech J. Katner, prof. dr hab. Alfred Klein †, dr hab. Marcin Krajewski, prof. dr hab. Kazimierz Kruczalak †, dr Jan Lic, prof. UJ dr hab. Krzysztof Oplustil, prof. UAM dr hab. Marcin Orlicki, dr hab. Marlena Pecyna, prof. dr hab. Jerzy Pisuliński, dr Łukasz Przyborowski, prof. dr hab. Ewa Rott-Pietrzyk, dr Marcin Spyra, prof. dr hab. Janusz A. Strzępka, dr hab. Grzegorz Tracz, prof. dr hab. Stanisław Włodyka, prof. UKSW dr hab. Piotr Zapadka

Opis produktu:

Piąte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, m.in. wynikające z: ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), gdzie w rozdziale poświęconym umowom kredytowym omówiono nowe... więcej ›

Więcej o książce

Piąte wydanie Prawa umów handlowych uwzględnia wszystkie zmiany, które ukazały się od poprzedniego wydania, m.in. wynikające z:

 • ustawy z 23.3.2017 r. o kredycie hipotecznym oraz o nadzorze nad pośrednikami kredytu hipotecznego i agentami (Dz.U. z 2017 r. poz. 819), gdzie w rozdziale poświęconym umowom kredytowym omówiono nowe zagadnienia dotyczące m.in.: prawnego ujęcia umowy o kredyt hipoteczny oraz wariantów prawnych takiej umowy i ich konsekwencje, podmiotów umowy o kredyt hipoteczny, etapów procedury zawierania umowy o kredyt hipoteczny, zdolności kredytowej kredytobiorcy, charakteru prawnego procedury oceny zdolności kredytowej konsumenta, zawierania innych umów powiązanych z umową o kredyt hipoteczny, treści umowy o kredyt hipoteczny w wersji właściwej, celu udzielenia kredytu, spłaty kredytu hipotecznego przed terminem, zakończenia bankowego stosunku kredytu hipotecznego, umów o usługi doradcze dla kredytobiorcy.
 • ustawy z 7.4.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ułatwienia dochodzenia wierzytelności (Dz.U. z 2017 r. poz. 933), która dotyczy m.in. modyfikacji reguł odpowiedzialności solidarnej inwestora w procesie budowlanym (art. 6471 KC).

Publikacja została także wzbogacona o nowe zagadnienia dotyczące:

 • zabezpieczenia wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, w tym m.in. zabezpieczenia akcesoryjnego, regulacji nadmiernego zabezpieczenia, wielości zabezpieczeń, administratora zabezpieczeń;
 • zastrzeżenia prawa własności rzeczy sprzedanej, w tym: źródło regulacji, treść i funkcja zastrzeżenia prawa własności, pozycja prawna kupującego w umowie sprzedaży z zastrzeżeniem prawa własności, problematyka zaspokojenia się z przedmiotu zabezpieczenia polegającego na zastrzeżeniu prawa własności;
 • umowy zabezpieczającego przystąpienia do długu, gdzie autor przedstawił charakter prawny i przedmiot umowy, jej zawarcie i treść, zakres odpowiedzialności przystępującego do długu, realizację zabezpieczenia oraz rozliczenie między dłużnikiem głównym a przystępującym do długu;
 • umów koncernowych, a w szczególności umowy o odprowadzanie zysków, w świetle szczątkowych regulacji w polskim prawie. Omówiono w niezbędnym zakresie formy odpowiedzialności (kontraktową i deliktową) w odniesieniu do tych umów (koncernowych);
 • umowy agencyjnej w kwestii wpływu przepisów wymuszających swoje zastosowanie na prawo właściwe wybrane przez strony dla umów o świadczenie usług, a także prawo wskazane za pośrednictwem miarodajnych norm kolizyjnych w razie braku wyboru prawa;
 • umowy dystrybucyjnej (dealerskiej), gdzie zaprezentowano wzorce dla stron tych umów mające istotne znaczenie przy kształtowaniu ich treści, tj. regulację przyjętą w DCFR (Draft Common Frame of Reference) oraz wzorce umów dystrybucyjnych opracowane przez Międzynarodową Izbę Handlową;
 • ewolucji uregulowania prawnego rękojmi za wady fizyczne i prawne sprzedanej rzeczy, która ma na celu dostosowanie prawa polskiego do wymagań dyrektywy 2011/83/UE w sprawie praw konsumentów;
 • notarialnego tytułu egzekucyjnego oraz postępowania nakazowego zmierzającego do wydania nakazu zapłaty na podstawie art. 485 § 3 KPC, które zapewne spotkają się z zainteresowaniem w praktyce bankowej w związku z uchyleniem przepisów o bankowych tytułach egzekucyjnych.Uzupełniono również tematykę poświęconą postaciom kompleksowej obsługi kontrahenta banku, której sprzyja rozwój różnych form technologii bankowych, a która obecnie stała się zasadniczą płaszczyzną konkurencji między bankami, jak np. umowa o świadczenie kompleksowej zindywidualizowanej obsługi;
 • umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, w tym przedstawiono m.in.: problem stosowania rozwiązań prawa budowlanego i przepisów Kodeksu cywilnego o umowie o roboty budowlane do umów o wykonywanie remontów budowlanych, charakter prawny i treść umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, odpowiedzialność za wady w umowach o wykonanie remontu budynku lub budowli, odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady w umowach o wykonanie remontu budynku lub budowli w systemie generalnego wykonawstwa robót budowlanych.

W książce na nowo opracowano zagadnienia dotyczące agenta i brokera ubezpieczeniowego.

Publikacja w sposób szczegółowy prezentuje poszczególne typy umów handlowych zawierane przez spółki handlowe. Składa się z dwóch części: ogólnej oraz szczegółowej.

Pierwsza część zawiera ogólną charakterystykę umów, ich klasyfikację, opis zasad ich zawierania, zmiany i wykonania, a także dotyczących zabezpieczenia wierzytelności umownych i odpowiedzialności odszkodowawczej.

Część ogólna tomu zawiera omówienie takich kwestii, jak:

 • Uwagi wstępne dotyczące obrotu gospodarczego, czynności prawnych w obrocie gospodarczym (handlowym), źródeł prawa;
 • Ogólna charakterystyka umów handlowych,typologia i klasyfikacja umów handlowych, powiązania umów handlowych m.in. umowy bazowe, umowy sprzężone, umowy długoterminowe, kontrakty międzynarodowe, umowy z prawem opcji, umowy handlowe podmiotów publicznych;
 • Zawarcie, zmiana i wykonanie umów w obrocie gospodarczym;
 • Umowy zawierane na odległość i poza lokalem przedsiębiorstwa;
 • Zabezpieczenie wierzytelności umownych w obrocie gospodarczym, tj.: hipoteki, zastawu, przewłaszczenia na zabezpieczenie, zastrzeżenia własności rzeczy sprzedanej, poręczenia, gwarancji i zabezpieczającego przystąpienia do długu;
 • Odpowiedzialność odszkodowawcza z umów handlowych m.in. podstawy i zakres odpowiedzialności kontraktowej w obrocie gospodarczym, przesłanki odpowiedzialności kontraktowej, odpowiedzialność za osoby trzecie, odpowiedzialność culpa in contrahendo, zwolnienie z odpowiedzialności, kary umowne, a także odpowiedzialność deliktowa za szkody wynikłe z zobowiązań umownych;

Część szczegółowa została poświęcona analizie szczególnych rodzajów umów. Autorzy omawiają kwestie dotyczące umów, takich jak:

 • Umowy organizacyjne − umowy założycielskie, umowy koncernowe;
 • Umowy o pośrednictwo gospodarcze,m.in. ogólna charakterystyka umowy agencyjnej, morskiej umowy agencyjnej, umowy akwizycyjnej, umów dealerskich, umowy komisu, umowy factoringowej, jak również prowadzenie działalności maklerskiej oraz charakterystyka podmiotów związanych z powyższymi umowami;
 • Umowy w obrocie przedsiębiorstwami − ogólna charakterystyka przedsiębiorstwa, jego zbycie, wkład, darowiznę, oddanie oraz użytkowanie;
 • Umowy i porozumienia o współpracę przedsiębiorców takie jak: umowy o kooperację przemysłową, umowy o wspólne działanie, umowy dystrybucyjne, umowy kompensacyjne, umowy specjalizacyjne, umowy kartelowe;
 • Umowy w obrocie towarowym – rodzaje umów w obrocie towarowym, sprzedaż, dostawa, kontraktacja, zamiana;
 • Umowy w zakresie czynności bankowych – regulacja prawna bankowych stosunków obligacyjnych, umowa rachunku bankowego i bieżącego, umowa o lokatę terminową, umowa kredytowa, umowa gwarancji bankowej, umowy bankowe związane z obrotem wekslowym;
 • Umowy w zakresie inwestycji budowlanych – umowy o prace geologiczne i roboty geodezyjno-kartograficzne, umowa o prace projektowe, umowa o roboty budowlane, umowy o wykonywanie remontu budynków lub budowli, umowy o nadzór inwestorski, umowy o zastępstwo inwestycyjne, umowy deweloperskie oraz zagadnienia współodpowiedzialności w procesie budowlanym;
 • Umowy transportowe – umowa przewozu, umowa czarteru środka transportowego, umowa spedycji, dochodzenie roszczeń;
 • Umowy w zakresie ubezpieczeń – pojęcie, funkcje oraz ich typy i podział, cechy umowy zabezpieczenia, strony umowy i inni uczestnicy stosunku zabezpieczenia, zawarcie umowy, elementy podmiotowo istotne umowy ubezpieczenia, obowiązki stron umowy.

Autorzy − wybitni specjaliści z dziedziny prawa handlowego, przedstawiciele doktryny i praktyki −uwzględniają w szerokim zakresie najnowsze orzecznictwo, dorobek doktryny, nowe opinie i analizy istotne z punktu widzenia praktyków.

Tom ten pozwala na usystematyzowanie wiedzy z szeroko pojętego prawa handlowego, będzie więc bardzo przydatny dla prawników obsługujących wszystkie podmioty gospodarcze: radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, a także dla sędziów, prokuratorów oraz aplikantów. Będzie on również stanowił nieocenioną pomoc w prawidłowej wykładni instytucji i przepisów prawa.

Szczegóły

Premiera: Wrzesień 2017 r.
Seria: System Prawa Handlowego
Rok wydania: 2017
Wydanie: 5
ISBN: 978-83-255-9688-0
Liczba stron: 1752