Świadczenie wychowawcze + płyta CD

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 109,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 129,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

  Z uwagi na sytuację epidemiologiczną, czas realizacji zamówienia może ulec wydłużeniu.

Od 1 sierpnia 2017 r. możliwe jest ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowy okres trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+). Za wypełnienie... więcej ›

Opis książki

Od 1 sierpnia 2017 r. możliwe jest ubieganie się o świadczenie wychowawcze na nowy okres trwający od 1 października 2017 roku do 30 września 2018 roku w ramach realizacji ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Program 500+). Za wypełnienie tego zadania odpowiedzialne są urzędy gmin a w praktyce, ośrodek pomocy społecznej lub inna jednostka organizacyjna wyznaczona w danej gminie (np. centrum świadczeń).

Z dniem 1 sierpnia 2017 roku, w związku z ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny (Dz. U. z 2017 r., poz. 1428), weszły w życie liczne zmiany związane z ustaleniem prawa do świadczenia wychowawczego. Należy również pamiętać, że w ostatnim czasie miały miejsce również inne zmiany, które wpływają na prawo do świadczenia wychowawczego oraz na prowadzone postępowania administracyjne dotyczące świadczenia wychowawczego (duża nowelizacja przepisów – Kodeksu postępowania administracyjnego).

Książka Świadczenia wychowawcze wyd. 2 opisuje zmiany wprowadzone m.in. ustawą z dnia 7 lipca 2017 roku o zmianie niektórych ustaw związanych z systemami wsparcia rodziny oraz zawiera wzory nowych dokumentów związanych z ich wprowadzeniem.

Nowości wprowadzone do Programu 500+ dotyczą:

 1. Osób samotnie wychowujących dziecko/dzieci. Osoby wykazujące się jako samotnie wychowujące dziecko muszą mieć ustalone, na rzecz tego dziecka od drugiego rodzica, świadczenie alimentacyjne na podstawie tytułu wykonawczego pochodzącego lub zatwierdzonego przez sąd.
 2. Przepisów o utracie i uzyskaniu dochodu. Nowe regulacje wyłączają stosowanie przepisów dotyczących utraty i uzyskania dochodu w sytuacji, gdy wnioskodawca lub członek jego rodziny utraci dochód z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej oraz dochód z pozarolniczej działalności gospodarczej i w okresie 3 miesięcy od daty utraty dochodu ponownie uzyska dochód u tego samego pracodawcy, zleceniodawcy lub zamawiającego dzieło lub ponownie rozpocznie pozarolniczą działalność gospodarczą.
 3. Ustalania dochodu z działalności podlegającej opodatkowaniu na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne. W stosunku do osób rozliczających się na podstawie przepisów o zryczałtowanym podatku dochodowym od niektórych przychodów osiąganych przez osoby fizyczne został wprowadzony wymóg dołączenia do wniosku o 500+ zaświadczenia naczelnika urzędu skarbowego o formie opłacanego podatku, wysokości przychodu, stawce podatku oraz wysokości opłaconego podatku w roku kalendarzowym poprzedzającym okres, na jaki ustalane jest prawo do świadczenia wychowawczego.
 4. Terminów przyjmowania i rozpatrywania wniosków. W wyniku nowelizacji ujednolicony został termin składania wniosków o różne formy wsparcia. Oznacza to, że od 1 sierpnia można składać wnioski o świadczenia wychowawcze z programu „Rodzina 500 plus”, świadczenia rodzinne oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego.

W książce „Świadczenia wychowawcze” czytelnicy otrzymają:

 1. Omówienie zasad i kryteriów przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego w tym:
  • Procedurę postępowania w sprawie ustalenia prawa do świadczeń,
  • Osoby uprawnione do otrzymania zasiłków oraz warunki ich przyznawania,
  • Sposób ustalenia dochodu na członka w rodzinie (rodzaje dochodu, definicja dochodu, sposób ustalania dochodu, dochód utracony, dochód uzyskany)
  • Określenie momentu nabycia prawa do świadczenia wychowawczego,
  • Warunki przyznawania prawa do świadczenia wychowawczego
  • Warunki, w jakich nie przysługuje prawo świadczenia,
  • Zmiana sytuacji wnioskodawcy mająca wpływ na prawo do świadczenia wychowawczego – określenie tych sytuacji oraz czynności podejmowanych w takim wypadku przez organ właściwy,
  • Dokumenty konieczne do przyznania prawa do świadczenia wychowawczego oraz trudności w ocenie formalnej,
  • Organizację pracy działu zajmującego się świadczeniem wychowawczym;
 2. Wyjaśnienie trudności związanych z przyznawaniem prawa do świadczenia wychowawczego:
  • Braki formalne,
  • Niemożność załatwienia sprawy w terminie,
  • Konieczność zawieszenia postępowania,
  • Ustalenie wysokości dochodu na członka w rodzinie,
  • Ustalenie składu rodziny wnioskodawcy;
 3. Opis procedowania w sytuacji konieczności wzruszenia decyzji ostatecznej (procedura, uchylenie decyzji ostatecznej, zmiana decyzji administracyjnej, wygaśniecie decyzji administracyjnej, stwierdzenie nieważności decyzji administracyjnej, wznowienie postępowania administracyjnego, rodzaje decyzji administracyjnych kończących postępowanie);
 4. Wskazówki postępowania w przypadku odwołania do organu wyższego stopnia – postępowanie odwoławcze przed samorządowym kolegium odwoławczym – zagadnienia praktyczne (tryb postępowania, rodzaje rozstrzygnięć SKO);
 5. Procedura dochodzenia nienależnie wypłaconego świadczenia wychowawczego (m.in. rodzaje decyzji administracyjnych z tym związanych),
 6. Księgowania w zakresie świadczenia wychowawczego;
 7. Liczne przykłady oraz propozycje rozwiązań rzeczywistych problemów;

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2017
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 312
 • Waga: 665 g
 • ISBN: 978-83-812-8035-8
 • EAN: 9788381280358
 • Kod serwisu: 00714800