Przedsprzedaż

PAKIET: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Tom I-II

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 426,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 449,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: SSA prof. ALK dr hab. Tomasz Szanciło

Autor: SSR Andrzej Antkiewicz, SSR Piotr Borkowski, SSR dr Marcin Drabik, SSO dr Przemysław Feliga, SSO Anna Gałas, SSA Krzysztof Górski, SSO Sylwia Jastrzemska, SSO Grzegorz Karaś, SSR Kamil Kazimierczak, SSO Grzegorz Kochan, SSO dr Aneta Łazarska, SSA Marcin Łochowski, SSA Dorota Markiewicz, SSO dr Dagmara Olczak-Dąbrowska, SSO prof. nadzw. dr hab. Piotr Osowy, SSA Jerzy Paszkowski, SSR dr Tomasz Radkiewicz, SSA Dariusz Rystał, SSA dr Jacek Sadomski, SSO Ewa Stryczyńska, SSO Anna Szymańska-Grodzka, SSA Iwona Wiszniewska

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz to jedna z najobszerniejszych polskich ustaw i jedna z najczęściej nowelizowanych. Publikacja w gruntowny i wyczerpujący sposób prezentuje zasady, które rządzą postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i... więcej ›

Więcej o książce

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz to jedna z najobszerniejszych polskich ustaw i jedna z najczęściej nowelizowanych. Publikacja w gruntowny i wyczerpujący sposób prezentuje zasady, które rządzą postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego, prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Komentarz w dwóch tomach zawiera omówienie następujących kwestii:

 1. przepisów dotyczących ogólnych zasad postępowania cywilnego;
 2. postępowanie rozpoznawczego:
  • proces [sąd, prokurator, organizacje pozarządowe, Państwowa Inspekcja Pracy, powiatowy (miejski) rzecznik konsumentów, podmioty uprawnione do udziału w postępowaniu na podstawie odrębnych przepisów, strony, koszty procesu, postępowanie, postępowania odrębne]
  • postępowanie nieprocesowe (przepisy ogólne, sprawy z zakresu prawa osobowego, sprawy z zakresu prawa rodzinnego, opiekuńczego i kurateli, sprawy z zakresu prawa rzeczowego, sprawy z zakresu prawa spadkowego, sprawy z zakresu przepisów o przedsiębiorstwach państwowych i o samorządzie załogi przedsiębiorstwa państwowego, sprawy depozytowe, postępowanie rejestrowe),
  • postępowanie w razie zaginięcia lub zniszczenia akt;
 3. postępowania zabezpieczającego (przepisy ogólne, zabezpieczenie roszczeń pieniężnych, inne wypadki zabezpieczenia);
 4. postępowania egzekucyjnego (egzekucja świadczeń pieniężnych, przepisy szczególne o egzekucji);
 5. przepisów z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego (jurysdykcja krajowa, immunitet sądowy i egzekucyjny, postępowanie, uznanie i stwierdzenie wykonalności, uznanie i wykonanie niektórych orzeczeń sądów państw członkowskich Unii Europejskiej oraz pochodzących z tych państw ugód i dokumentów urzędowych);
 6. sądu polubownego (arbitrażowego) (zapis na sąd polubowny, skład sądu polubownego, właściwość sądu polubownego, postępowanie przed sądem polubownym, wyrok sądu polubownego i zakończenie postępowania, skarga o uchylenie wyroku sądu polubownego, uznanie i stwierdzenie wykonalności wyroku sądu polubownego lub ugody przed nim zawartej)

NAJBARDZIEJ AKTUALNY STAN PRAWNY

Prezentowany komentarz uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634), która dotyczy wprowadzenia przepisów lepiej chroniących konsumentów przed tzw. „missellingiem”, szczególnie w zakresie produktów finansowych (ubezpieczenia na życie, kredyty hipoteczne w obcej walucie, kredyty konsumenckie tzw. „chwilówki”);
 • ustawą z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491), która dotyczy wprowadzenia nowych unormowań w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w tym ograniczenie luki w podatku VAT, poprzez m.in. zwiększenie zadań i uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej;
 • ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), która dotyczy prowadzenia instytucji korygującej prawomocne orzeczenia sądowe w postaci skargi nadzwyczajnej; wyodrębnienia dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej; trybu wyłaniania kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego; zmiany wieku (65 lat), w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku; przyspieszonego trybu uchylenia immunitetu;
 • ustawą z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138), która dotyczy powołania nowej formacji ochronnej – Służby Ochrony Państwa (SOP) odpowiedzialnej za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, co – zdaniem wnioskodawców – pozwoli uporządkować i doprecyzować przepisy mające dotychczas zastosowanie do funkcjonariuszy BOR poprzez wyjaśnienie szeregu wątpliwości interpretacyjnych oraz ma na celu poszerzenie kompetencji wzmacniających kompleksowy wymiar działania formacji w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom znajdującym się pod jej ochroną poprzez przyznanie nowej formacji ochronnej prawa do podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • ustawą z 6.3.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę – Prawo przedsiębiorców oraz inne ustawy dotyczące działalności gospodarczej (Dz.U. z 2018 r. poz. 650), która dotyczy określenia zasad wprowadzenia zmian w szeregu ustaw odrębnych, będących konsekwencją uchwalenia ustawy – Prawo przedsiębiorców oraz innych ustaw z pakietu „Konstytucji Biznesu”;
 • ustawą z 26.1.2018 r. – Przepisy wprowadzające ustawę o Straży Marszałkowskiej (Dz.U. z 2018 r. poz. 730), która dotyczy – zgodnie z uzasadnieniem – określenia zasad wprowadzenia ustawy o Straży Marszałkowskiej;
 • ustawą z 26.1.2018 r. o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 416), który dotyczy określenia zasad i trybu postępowania Ministra Sprawiedliwości, polskich sądów oraz innych polskich organów w sprawach objętych czterema aktami prawa międzynarodowego i wspólnotowego, tj. 1) Europejską Konwencją o uznaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, 2) Konwencją haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, 3) Konwencją haską o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci i 4) rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej;
 • ustawą z 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398), który dotyczy wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego i wprowadza ułatwienia w kontakcie strony z sądem; proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • ustawą z 28.2.2018 r. o kosztach komorniczych (Dz.U. z 2018 r. poz. 770), który dotyczy zastąpienia obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych;
 • ustawą z 22.3.2018 r. o komornikach sądowych (Dz.U. z 2018 r. poz. 771), który dotyczy zastąpienia obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1653), który dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 1296), który dotyczy wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1868), który dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także wprowadzenia obowiązku przekierowania osoby uprawnionej przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy oraz wprowadza nowe uprawnienia i obowiązki dla powiatów;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy Nr 2064), który dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu.

W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

SĘDZIOWSKI SKŁAD AUTORSKI

Autorami komentarza są sędziowie sądów apelacyjnych, okręgowych i rejonowych. Dzięki swojemu doświadczeniu zawodowemu autorzy komentują praktyczne aspekty każdego zagadnienia. Pozwala to uzyskać odpowiedzi na wątpliwości, które rodzą się podczas stosowania przepisów podczas procesu. Ponadto wielu autorów posiada także tytuły naukowe, co pozwala na połączenie wiedzy praktycznej i teoretycznej.

SZEROKIE GRONO ODBIORCÓW

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Może on stanowić również nieodzowną pomoc dla aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale także dla osób prywatnych, które na co dzień borykają się z problemami związanymi z postępowaniem cywilnym.

PRAKTYCZNE PODEJŚCIE DO TEMATU

Praktyczny charakter publikacji zagwarantowany jest poprzez odpowiedni dobór składu autorskiego. Autorzy wykorzystując swą wieloletnią praktykę oraz doświadczenie w przejrzysty i zrozumiały sposób prezentują wszelkie kwestie mogące budzić wątpliwości. Oprócz literalnego komentarza w tej pozycji przedstawiono również dorobek doktryny oraz starannie wyselekcjonowane orzecznictwo

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: 30 września 2019
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-270-4
Liczba stron: 2500
Oprawa: Twarda
Waga: 1940 g