Przedsprzedaż

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 331,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. dr hab. Andrzej Zieliński †

Autor: prof. USz dr hab. r.pr. Kinga Flaga-Gieruszyńska

Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego. Prezentowane, 10. wydanie... więcej ›

Więcej o książce

Kodeks postępowania cywilnego jest zarówno jedną z najobszerniejszych polskich ustaw, jak i jedną z najczęściej nowelizowanych. W związku z tym zaistniała potrzeba przygotowania kolejnego, 10. wydania komentarza do Kodeksu postępowania cywilnego.

Prezentowane, 10. wydanie komentarza zostało zaktualizowane i uzupełnione o wszystkie najnowsze zmiany oraz orzecznictwo i poglądy doktryny.

Komentarz w sposób szczegółowy pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.:

 • przepisów ogólnych dotyczących postępowania cywilnego;
 • właściwości sądu, wyłączenia sędziego, stron w postępowaniu sądowym;
 • kosztów procesowych;
 • terminów w postępowaniu cywilnym;
 • mediacji i postępowania pojednawczego;
 • dowodów;
 • środków odwoławczych;
 • postępowań: odrębnych, nieprocesowego, zabezpieczającego;
 • organów postępowania egzekucyjnego i ich właściwości;
 • tytułów egzekucyjnych;
 • wszczęcia i zawieszenia postępowania egzekucyjnego;
 • egzekucji: świadczeń pieniężnych oraz niepieniężnych, z ruchomości, z wynagrodzenia za pracę, z rachunków bankowych, z udziałem Skarbu Państwa oraz przedsiębiorców, a także egzekucji z świadczeń alimentacyjnych.

Prezentowany komentarz uwzględnia wszystkie najnowsze zmiany wprowadzone m.in.:

 • ustawą z 5.8.2015 r. o zmianie ustawy o ochronie konkurencji i konsumentów oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2015 r. poz. 1634), która dotyczy wprowadzenia przepisów lepiej chroniących konsumentów przed tzw. missellingiem, szczególnie w zakresie produktów finansowych (ubezpieczenia na życie, kredyty hipoteczne w obcej walucie, kredyty konsumenckie tzw. chwilówki);
 • ustawą z 24.11.2017 r. o zmianie niektórych ustaw w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych (Dz.U. z 2017 r. poz. 2491), która dotyczy wprowadzenia nowych unormowań w celu przeciwdziałania wykorzystywaniu sektora finansowego do wyłudzeń skarbowych, w tym ograniczenie luki w podatku VAT, poprzez m.in. zwiększenie zadań i uprawnień Krajowej Administracji Skarbowej;
 • ustawą z 8.12.2017 r. o Sądzie Najwyższym (Dz.U. z 2018 r. poz. 5), która dotyczy wprowadzenia instytucji korygującej prawomocne orzeczenia sądowe w postaci skargi nadzwyczajnej; wyodrębnienia dwóch nowych Izb Sądu Najwyższego: Izby Kontroli Nadzwyczajnej i Spraw Publicznych oraz Izby Dyscyplinarnej; trybu wyłaniania kandydatów na stanowisko sędziego Sądu Najwyższego; zmiany wieku (65 lat), w którym sędziowie przechodzą w stan spoczynku; przyspieszonego trybu uchylenia immunitetu;
 • ustawą z 8.12.2017 r. o Służbie Ochrony Państwa (Dz.U. z 2018 r. poz. 138), która dotyczy powołania nowej formacji ochronnej – Służby Ochrony Państwa (SOP) odpowiedzialnej za ochronę osób i obiektów o kluczowym znaczeniu dla funkcjonowania państwa, co – zdaniem wnioskodawców – pozwoli uporządkować i doprecyzować przepisy mające dotychczas zastosowanie do funkcjonariuszy BOR poprzez wyjaśnienie szeregu wątpliwości interpretacyjnych oraz ma na celu poszerzenie kompetencji wzmacniających kompleksowy wymiar działania formacji w dziedzinie zapewnienia bezpieczeństwa podmiotom znajdującym się pod jej ochroną poprzez przyznanie nowej formacji ochronnej prawa do podejmowania czynności operacyjno-rozpoznawczych;
 • ustawą o wykonywaniu niektórych czynności organu centralnego w sprawach rodzinnych z zakresu obrotu prawnego na podstawie prawa Unii Europejskiej i umów międzynarodowych (druk sejmowy Nr 1827), który dotyczy określenia zasad i trybu postępowania Ministra Sprawiedliwości, polskich sądów oraz innych polskich organów w sprawach objętych czterema aktami prawa międzynarodowego i wspólnotowego, tj.: 1) Europejską Konwencją o uznaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, 2) Konwencją haską dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, 3) Konwencją haską o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci i 4) rozporządzeniem Rady (WE) Nr 2201/2003 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 1296), który dotyczy wprowadzenia możliwości wnoszenia sprzeciwu co do części nakazu wydanego w elektronicznym postępowaniu upominawczym;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej oraz edukacji prawnej oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1868), który dotyczy rozszerzenia zakresu przedmiotowego ustawy poprzez umożliwienie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego i prowadzenia nieodpłatnej mediacji, jak również rozszerzenie kręgu osób uprawnionych do otrzymania pomocy w ramach ustawy, m.in. o osoby bezrobotne, niepełnosprawne, zadłużone czy wobec których wytoczono powództwo eksmisyjne lub którym wypowiedziano umowę najmu lokalu mieszkalnego, a także wprowadzenia obowiązku przekierowania osoby uprawnionej przez osobę udzielającą nieodpłatnej pomocy prawnej do innych systemów pomocy oraz wprowadza nowe uprawnienia i obowiązki dla powiatów;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2067), który dotyczy wprowadzenia ułatwienia dla stron przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej oraz przyspiesza i usprawnia działania sądu rejestrowego i wprowadza ułatwienia w kontakcie strony z sądem; proponowane rozwiązania są kolejnym etapem reformy prawa gospodarczego, dotyczącej Krajowego Rejestru Sądowego (KRS);
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 1653), który dotyczy wprowadzenia zmian ułatwiających pracownikom realizację uprawnień pracowniczych związanych z równym traktowaniem pracowników, ochroną osób korzystających z uprawnień rodzicielskich, mobbingiem, wydawaniem świadectw pracy i terminem przedawnienia roszczeń ze stosunku pracy;
 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego, ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji oraz ustawy o księgach wieczystych i hipotece (druk sejmowy Nr 2064), który dotyczy dostosowania systemu prawa do wyroku TK, wprowadzenia przepisów mających skuteczniej chronić prawa wierzycieli, którzy uzyskali zabezpieczenie swoich roszczeń pieniężnych w postaci ustanowienia na majątku dłużnika: hipoteki przymusowej, zakazu zbywania lub obciążania nieruchomości, która nie ma księgi wieczystej, hipoteki morskiej, zakazu zbywania spółdzielczego własnościowego prawa do lokalu;
 • projektem ustawy o kosztach komorniczych (druk sejmowy Nr 1581), który dotyczy zastąpienia obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie opłat i kosztów działalności komorników sądowych;
 • projektem ustawy o komornikach sądowych (druk sejmowy Nr 1582), który dotyczy zastąpienia obowiązującej ustawy o komornikach sądowych i egzekucji w zakresie ustroju i zasad pełnienia służby na stanowisku komornika sądowego.

W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

Komentarz w sposób jasny i przejrzysty pozwala na rozwiązanie pojawiających się w praktyce problemów związanych z wykładnią przepisów zawartych w Kodeksie postępowania cywilnego. Dla wygody Czytelników, ułatwiając szybką orientację w tekście, niniejsza publikacja wyróżnia się szczegółową strukturą wewnętrzną, z precyzyjnym, przejrzystym i jednolitym podziałem zagadnień.

Gwarancją praktyczności są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie on również użyteczny dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, oraz dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: 22 sierpnia 2019
Seria: Komentarze Kodeksowe
Rok wydania: 2019
Wydanie: 10
ISBN: 978-83-8128-663-3
Liczba stron: 1900
Oprawa: Twarda
Waga: 2400 g