Przedsprzedaż

Fuzje i przejęcia spółek kapitałowych. Zagadnienia rachunkowe i podatkowe

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 236,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 249,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: dr Anna Bernaziuk, dr Andre Helin, Rafał Kowalski, dr Kristof Zorde

Praktyczny przewodnik w zakresie stosowania procedur i rozwiązań dotyczących przeprowadzania procesów połączeniowych w ramach spółek kapitałowych. Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy... więcej ›

 • Polecane z tym produktem
 • Inni klienci kupili również
Polecane z tym produktem
Inni klienci kupili również
Więcej o książce

Praktyczny przewodnik w zakresie stosowania procedur i rozwiązań dotyczących przeprowadzania procesów połączeniowych w ramach spółek kapitałowych.

Autorzy książki, opierając się na pytaniach klientów firmy BDO Sp. z o.o. oraz swoim doświadczeniu stworzyli praktyczną pozycję, która pomoże lepiej zrozumieć skomplikowane przepisy regulujące fuzje i przejęcia. W kontekście nabycia i łączenia spółek kapitałowych decydującą rolę odgrywają szczegółowo opisane przez Autorów aspekty prawne, finansowe, rachunkowe, a także podatkowe wspomnianych procesów. Bardzo ważną rolę pełnią także praktyczne porady dotyczące tego, w jaki sposób przygotować się do kontaktów z potencjalnie przejmowanym przedsiębiorstwem, dlaczego warto skorzystać z pomocy doradców przy procesie przejęcia i jak ważne jest przeprowadzenie analizy due diligence.

W 5. wydaniu publikacji uwzględniono zmiany wynikające m.in. z:

 • ustawy 26.1.2018 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 398 ze zm.). Nowelizacja dotyczy ustawy z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.). Biorąc pod uwagę potrzeby leżące zarówno po stronie obrotu gospodarczego, jak i po stronie sądów rejestrowych, ustawa przewiduje obowiązek sporządzania i składania sprawozdań finansowych w postaci elektronicznej w odpowiednim formacie danych, ułatwiającym późniejsze ich wykorzystanie. Oprócz tego ustawa stanowi, że sporządzone w postaci elektronicznej sprawozdanie finansowe, sprawozdanie z działalności oraz sprawozdanie z płatności na rzecz administracji publicznej może być podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym bądź profilem zaufanym ePUAP. Uznano, że przepisy ustawy o rachunkowości powinny regulować tę kwestię wprost, aby nie było żadnych wątpliwości, że podpisując takie dokumenty można posługiwać się nie tylko kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lecz także profilem zaufanym ePUAP. Zmiana dotyczy także Kodeksu spółek handlowych, a odnosi się do sposobu zawarcia umowy spółki lub wykonania innej czynności dotyczącej spółki, które mogą nastąpić także przy wykorzystaniu wzorca umowy lub innych wzorców udostępnionych w systemie teleinformatycznym. Ustawa weszła w życie 27.1.2018 r.
 • ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62), których celem jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, a także zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co zapewni większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji. Zmiana dotyczy dobrowolności w stosowaniu mechanizmu podzielonej płatności. Inicjatywę w powyższym zakresie pozostawia się nabywcy towarów lub usług, niemniej jednak skorzystanie przez niego z tej metody rozliczeń będzie oznaczało określone konsekwencje zarówno dla nabywcy, jak i dostawcy towarów lub usługodawcy. Ponadto dobrowolność korzystania z tego mechanizmu oznacza, że można ją stosować w sposób wybiórczy, czyli nie każda faktura musi być uregulowana z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności – to nabywca decyduje, którą fakturę zapłaci z zastosowaniem tego mechanizmu i wobec którego dostawcy go zastosuje. Zmiany wchodzą w życie 1.7.2018 r.
 • ustawy z 15.12.2017 r. o zmianie ustawy o podatku od towarów i usług oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 62) polegające na wprowadzeniu w ustawie z 29.9.1994 r. o rachunkowości (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 395 ze zm.) dla jednostek sporządzających sprawozdanie finansowe zgodnie z załącznikiem Nr 1 do ustawy obowiązku ujawniania w informacji dodatkowej wartości środków zgromadzonych na rachunku VAT. Zmiany wchodzą w życie 1.7.2018 r.
 • ustawy z 27.10.2017 r. o zmianie ustawy – Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2017 r. poz. 2169), której celem jest zapewnienie większej stabilności wpływów z tytułu podatku od towarów i usług, ale również zapobieganie unikaniu płacenia podatku od towarów i usług, co zapewni większe bezpieczeństwo podatkowe, pewność prowadzenia działalności gospodarczej oraz zachowanie równych zasad konkurencji, ochronę podatników przed poniesieniem konsekwencji nieuczciwości kontrahentów, wprowadzenie procedury rzetelnej oceny kontrahentów, umożliwienie uzyskania przez podatnika informacji o sytuacji podatkowej kontrahenta. Ustawa weszła w życie 27.11.2017 r.
 • rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL Nr UD117), które dotyczą dematerializacji akcji spółek. Projekt ten ma na celu wprowadzenie podstawy dla obligatoryjnej dematerializacji akcji spółek akcyjnych oraz spółek komandytowo-akcyjnych, poza zakresem unormowanym w art. 5 ust. 1 ustawy o obrocie instrumentami finansowymi. Dematerializacja powinna objąć zarówno akcje imienne, jak i akcje na okaziciela.

Publikacja została podzielona na rozdziały, z których każdy zawiera praktyczne przykłady i opis tych przypadków, które z pewnością ułatwią zrozumienie skutków rachunkowych i podatkowych fuzji i przejęć.

Publikacja obejmuje:

 • opis procesu przejęcia przedsiębiorstw, ich rodzaje i formy, motywy, tryb przejmowania oraz szczegółowy opis procesu due diligence, mającego duże znaczenie w kontekście prac przygotowawczych, towarzyszących przejęciom;
 • proces łączenia spółek kapitałowych, w szczególności zaś jego proceduralne aspekty uregulowane w Kodeksie spółek handlowych – począwszy od etapu przygotowawczego, sporządzenia planu połączenia, podejmowania uchwał połączeniowych aż po rejestrację połączenia w KRS. Poruszono tu także zagadnienie fuzji spółek publicznych oraz międzynarodowych z udziałem spółki europejskiej;
 • zagadnienia rozliczenia skutków połączenia w sprawozdaniu finansowym, z uwzględnieniem różnic w tym zakresie wynikających z zastosowania wymogów prawa polskiego z ustawy o rachunkowości, jak i znowelizowanych Międzynarodowych Standardów Sprawozdawczości Finansowej (identyfikacja podmiotu przejmującego, ustalenie ceny nabycia, ujawnienie wartości firmy lub ujemnej wartości firmy, przejęcie odwrotne);
 • wybrane połączenia spółek i ich skutki ekonomiczno-finansowe ustalone na podstawie polskich i międzynarodowych standardów rachunkowości oraz ich analizę porównawczą (połączenie LBO; jednostek pod wspólną kontrolą, odwrotne);
 • praktyczne przykłady ilustrujące zastosowanie wymogów standardów międzynarodowych do rozliczenia skutków połączenia w księgach rachunkowych (metody wyceny wartości niematerialnych i prawnych);
 • zmiany wprowadzone do standardów międzynarodowych w zakresie ujmowania i rozliczania skutków połączeń spółek;
 • całościowe omówienie podatkowych aspektów fuzji i przejęć (zasada sukcesji, obowiązki w zakresie rejestracji dla celów podatkowych i rozliczenie podatkowe spółki przejmowanej, opodatkowanie spółki nowo zawiązanej, rozliczenie straty podatkowej spółki, amortyzacja, opodatkowanie fuzji transgranicznych, zaliczenie wydatków na konsolidacje do kosztów uzyskania przychodów, opodatkowanie wspólnika spółki przejmowanej, ubezpieczenia społeczne, podatki i opłaty lokalne).

Wyjątkową zaletą książki jest całościowe przedstawienie procesu fuzji i przejęć z uwzględnieniem specyfiki tak fundamentalnych polskich ustaw, jak: Kodeks spółek handlowych, ustawa o obrocie instrumentami finansowymi, o ofercie publicznej, o nadzorze nad rynkiem finansowym, ustawa o rachunkowości i ustawy podatkowe: dochodowym od osób prawnych, od osób fizycznych, VAT, podatków i opłat lokalnych. Skutki rachunkowe i podatkowe zilustrowano wieloma przykładami.

Publikacja zawiera liczne wykresy, rysunki i tabele, wzbogacające jej wartość komparatystyczną i ułatwiające Czytelnikowi samodzielną analizę porównawczą zasad prawnych i finansowo-rachunkowych towarzyszących procesom połączeń spółek.

Autorzy publikacji są ekspertami w swojej dziedzinie: biegłymi rewidentami, doradcami podatkowymi, z bogatym doświadczeniem w procesach fuzji i przejęć, mającymi także doświadczenie międzynarodowe. W związku z uczestniczeniem w procesach przejęć i przekształceń wielu przedsiębiorstw, ich uwagi stanowią cenne źródło praktycznej wiedzy z tego zakresu. Pozycja ta będzie wyjątkowo przydatna dla osób świadczących usługi doradcze w zakresie fuzji i przejęć, a także biorących udział w tego typu transakcjach.

Komentarz przeznaczony jest przede wszystkim dla osób zajmujących się w swojej działalności zawodowej stosowaniem przepisów prawa bilansowego: członków rad nadzorczych, dyrektorów, głównych księgowych, biegłych rewidentów, analityków finansowych, a także dla radców prawnych, adwokatów, doradców podatkowych, sędziów i prokuratorów oraz dla ekonomistów, a także dla studentów wydziałów ekonomicznych i zarządzania.

 

Szczegóły

Premiera: 28 lutego 2019
Seria: Podatkowe Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
Wydanie: 5
ISBN: 978-83-812-8884-2
Liczba stron: 500
Oprawa: Twarda
Waga: 1440 g