Przedsprzedaż

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 141,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Autor: adw. Stefan Jaworski

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3137). Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności... więcej ›

Więcej o książce

Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz do zmian w sposób szczegółowy omawia wszystkie zmiany zawarte w projekcie ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3137). Potrzeba opracowania tego projektu wynika z konieczności usprawnienia postępowania w sprawach cywilnych i w konsekwencji skrócenia czasu rozpoznania spraw przez sądy poprzez koncentrację materiału dowodowego w fazie wstępnej procesu (podczas posiedzenia przygotowawczego) z jednoczesnym założeniem, że sprawa powinna zakończyć się na pierwszym posiedzeniu, dzięki czemu będzie można uniknąć wszelkich skarg na przewlekłość, skarg do ETPCz, odpowiedzialności dyscyplinarnej i quasi-dyscyplinarnej sędziów, itd.

Najistotniejsze zmiany w Kodeksie postępowania cywilnego dotyczą:

 • wprowadzenia fazy postępowania przygotowawczego, w trakcie której zostanie opracowany tzw. plan rozprawy, zawierający określenie żądania stron, kwestii spornych, terminy kolejnych posiedzeń;
 • wprowadzeniu systemu „zażaleń poziomych" , rozpoznawanych przez inny skład sądu który wydał zaskarżone orzeczenie w przypadku niektórych kategorii orzeczeń;
 • wydawania postanowień zaskarżalnych na posiedzeniu niejawnym jako zasady i uzasadnianie ich jedynie na wniosek strony;
 • modyfikacji w niektórych postępowaniach odrębnych (uproszczonym, nakazowym, elektronicznym postępowaniu upominawczym i upominawczym);
 • poszerzenia kompetencji referendarzy sądowych poprzez umożliwienie im wykonywania czynności także w sądach apelacyjnych, wydawania nakazów zapłaty w postępowaniu nakazowym;
 • ułatwienia dochodzenia konsumentom i innym podmiotom swych praw przed sądem przez uniemożliwienie korzystania w sprawach przeciwko konsumentom z właściwości przemiennej.

Poza zmiana procedury cywilnej projektowane są zmiany innych ustaw, szczególna uwagę trzeba jednak jeszcze zwrócić na zmiany dotyczące kosztów postępowania, których celem jest m.in.:

 • częściowe dostosowanie wysokości opłat sądowych do aktualnej siły nabywczej i wartości pieniądza oraz aktualnego poziomu cen dóbr i usług. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez podwyższenie najniższych stawek opłat sądowych;
 • częściowe obniżenie nakładów finansowych Skarbu Państwa na utrzymanie aparatu wymiaru sprawiedliwości. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez wprowadzenie odpłatności niektórych czynności dotychczas nieodpłatnych, podwyższenie najniższych stawek opłat i odstąpienie od zwracania uiszczonych opłat poniżej określonego minimum;
 • częściowa racjonalizacja systemu opłat. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez przyjęcie jednolitej opłaty minimalnej, zmniejszenie liczby stawek opłat stałych, ujednolicenie opłat w niektórych sprawach i odstąpienie od zwracania opłat; 
 • częściowa redukcja zbędnego obciążenia sądów. Cel ten zamierza się osiągnąć poprzez przywrócenie opłaty od wniosku o uzasadnienie orzeczenia sądu, zaliczanej na poczet opłaty od środka zaskarżenia w przypadku jego wniesienia.

W publikacji nie zostały jednak omówione tylko zmiany wynikające z niniejszej zmiany, zawiera ona także komentarz do innych nowelizacji takich jak m.in.:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3254), którego celem jest zapewnienie ochrony praw małoletnich dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro. W zakresie zmian do KPC projekt wprowadza dodatkowe regulacje tj. etap postępowania poprzedzającego potencjalny rozwód lub separację, nazwany rodzinnym postępowaniem informacyjnym;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks spółek handlowych oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3236), który wprowadza zmiany w związku z utworzeniem nowego rodzaju spółki tzw. prostej spółki akcyjnej;
 • projekt ustawy o realizowaniu usług społecznych przez centrum usług społecznych (Druk sejmowy Nr 3040), który wprowadza instytucję centrum usług społecznych;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw (Druk sejmowy Nr 3023) - zmiany w zakresie KPC są konsekwencją wprowadzenia rejestru zapewnionego przez ministra właściwego do spraw rodziny na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, a także zasady nierozdzielania rodzeństwa na etapie umieszczania dzieci w pieczy zastępczej;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (Druk sejmowy Nr 2697), którego celem jest umożliwienie merytorycznego rozpoznania przez Sąd Najwyższy każdej dopuszczalnej pod względem formalnym skargi kasacyjnej, bez wstępnej kontroli skargi w postaci tzw. przedsądu;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (Druk RCL UD 180), który określa zasady postępowania z informacjami niejawnymi w postępowaniu cywilnym, a także sposób postępowania z takimi aktami oraz doprecyzowuje przepisy regulujące przeprowadzenie dowodu z zeznań świadka i zwalniania z tajemnicy służbowej i zawodowej lub związanej z pełnieniem funkcji.

W publikacji każdy omawiany artykuł zawiera wyszczególnione elementy najważniejsze dla praktyki, ponadto do każdego zagadnienia została wskazana linia orzecznicza. Pomimo tego, że są to nowe zmiany, to niektóre orzeczenia możemy stosować odpowiednio, a czasami także zmiany nie wpływają na niektóre orzecznictwo.

Prezentowana pozycja przeznaczona jest przede wszystkim dla profesjonalistów: sędziów, prokuratorów, adwokatów oraz radców prawnych. Będzie ona również użyteczna dla prawników: aplikantów sądowych, adwokackich, radcowskich i prokuratorskich, studentów i absolwentów studiów prawniczych, ale również dla osób prywatnych, borykających się z problemami postępowania cywilnego.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa rok i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu cywilnego,
 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez adwokata z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów nieopłaconej pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego z urzędu,
 • Rozporządzenia w sprawie sposobu uiszczania opłat sądowych w sprawach cywilnych

oraz wszystkich aktów wykonawczych do wyżej wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: 31 lipca 2019
Seria: Komentarze & Linia orzecznicza
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-812-8540-7
Liczba stron: 400
Oprawa: Miękka
Waga: 484 g