Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników. Praxis

 • Seria: Praxis
 • Wydanie: 2
 • Rok: 2019
Promocyjna cena 15% taniej
 • 322,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 379,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale... więcej ›

Opis książki

Praxis. Prawo rodzinne dla sędziów i pełnomocników to praktyczny komentarz do ustawy z 25.2.1964 r. – Kodeks rodzinny i opiekuńczy (t.j. Dz.U. z 2017 r. poz. 682 ze zm.) w ujęciu systemowym. Książka obejmuje nie tylko komentarz do Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, ale także do pozakodeksowych regulacji dotyczących prawa rodzinnego, tj.: Konstytucji RP, ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka, ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie, ustawy o pomocy osobom uprawnionym do alimentów, ustawy o świadczeniach rodzinnych, ustawy o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci oraz unormowań międzynarodowych zawartych w prawie prywatnym międzynarodowym i ustawie o umowach międzynarodowych. Ponadto w książce omówiono także prawo procesowe przydatne podczas spraw związanych ze zobowiązaniami rodzinnymi.

Przedstawiona publikacja składa się z 4 części.

Część A publikacji to praktyczny komentarz do poszczególnych instytucji i spraw z zakresu materialnego prawa rodzinnego omawiający m.in.:

 • zawarcie małżeństwa,
 • prawa i obowiązki małżonków,
 • ustawowy ustrój majątkowy,
 • umowne ustroje majątkowe,
 • przymusowy ustrój majątkowy,
 • ustanie małżeństwa,
 • separacja,
 • macierzyństwo,
 • ojcostwo,
 • stosunki między rodzicami a dziećmi,
 • przysposobienie,
 • obowiązek alimentacyjny,
 • opieka nad małoletnim,
 • opieka nad ubezwłasnowolnionym całkowicie,
 • kuratela,
 • pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego – unormowania krajowe,
 • pozakodeksowe regulacje dotyczące prawa rodzinnego – unormowania międzynarodowe.

W części B zamieszczono wzory umowy, porozumienia, wniosków i pism procesowych z zakresu prawa rodzinnego materialnego, dotyczące wszystkich powyższych zagadnień.

W części C znajduje się komentarz praktyczny dotyczący procedur stosowanych w sprawach rodzinnych, które dotyczą:

 • właściwości sądu,
 • strony, zdolności sądowej i procesowej, współuczestnictwa w sporze,
 • kosztów procesu,
 • postępowania,
 • postępowania nieprocesowego.

Natomiast w ostatniej części D zamieszczono wzory orzeczeń z zakresu prawa rodzinnego.

W publikacji zastosowano system wzajemnych odesłań pomiędzy wszystkimi częściami pracy (A-B-C-D), który tworzy gotowe rozwiązania praktyczne, a liczne elementy tj.: przykłady, wskazówki praktyczne, odwołania do praktyki orzeczniczej ułatwiają zrozumienie skomplikowanej materii. Ponadto książka zawiera wzory pism do umowy, porozumienia, pism procesowe oraz orzecznictwa (260 wzorów), do których w komentarzu do prawa rodzinnego materialnego i procesowego znajdują się liczne referencje. Wszystkie zagadnienia przedstawiono z wielu perspektyw – zarówno pełnomocnika procesowego i reprezentowanego przez niego klienta, jak i sędziego prowadzącego sprawy z zakresu prawa rodzinnego. Publikacja będzie również przydatna dla prokuratorów oraz specjalistów zajmujących się prawem rodzinnym w praktyce.

Kolejne wydanie zawiera najnowsza doktrynę i orzecznictwo, a także zmiany legislacyjne takie jak m.in.:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy Kodeks cywilny, Kodeks rodzinny i opiekuńczy, Kodeks postępowania cywilnego oraz o zmianie innych ustaw (druk sejmowy Nr 2471), który dotyczy ustanowienia dla osoby niepełnosprawnej intelektualnie, która ukończyła 16 lat opiekuna medycznego; odstąpienia od używania stosowanych w innych ustawach określeń „niedorozwój umysłowy” oraz „upośledzenie umysłowe” a zamiast nich posłużenie się pojęciem „niepełnosprawności intelektualnej
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 2299), który dotyczy ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego;
 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (druk sejmowy Nr 2697), który dotyczy umożliwienia merytorycznego rozpoznania przez Sąd Najwyższy każdej dopuszczalnej pod względem formalnym skargi kasacyjnej, bez wstępnej kontroli skargi w postaci tzw. przedsądu, sprawowanego jednoosobowo w oparciu o bardzo ogólnie sformułowane kryteria.

Ponadto w publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (UD 309). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

Komentarz uwzględnia również projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz ustawy – Kodeks postępowania cywilnego (UB13). Zmiany polegałyby na umożliwieniu ukończenia procesów o zaprzeczenie ojcostwa, o zaprzeczenie macierzyństwa oraz o ustalenie bezskuteczności uznania dziecka wszczętych za życia dziecka, a także umożliwieniu ustalenia macierzyństwa lub ojcostwa na drodze sądowej w następstwie skutecznego zakwestionowania pochodzenia dziecka po jego śmierci, a także wpisaniu wymagań profesjonalnych w stosunku do kuratorów powoływanych na podstawie art. 99 KRO oraz nałożeniu na nich obowiązku udzielania na piśmie, temu z rodziców, który nie uczestniczy w postępowaniu, niezbędnych informacji o jego przebiegu i podjętych czynnościach, jeżeli nie stoi temu na przeszkodzie dobro dziecka. Jednocześnie wprowadzone byłyby podstawy do finansowania wynagrodzenia tegoż kuratora ze środków publicznych poprzez odesłanie do zasad zawartych w odpowiednich regulacjach procesowych.

Publikacja ta przeznaczona jest dla szerokiego kręgu odbiorców, którzy w swej działalności zawodowej zajmują się stosowaniem i wykładnią przepisów prawa rodzinnego i opiekuńczego. Korzystać z niej powinni: sędziowie, adwokaci, notariusze, radcowie prawni, prokuratorzy, aplikanci. Będzie ona użyteczna również dla: studentów i absolwentów studiów prawniczych, a także studentów oraz absolwentów pedagogiki i psychologii. Publikacja może stanowić także nieocenioną pomoc dla kuratorów sądowych, pracowników socjalnych, powiatowych centrów pomocy rodzinie czy też podmiotów zaangażowanych w pieczę zastępczą.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Praxis
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 2
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1964
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2480 g
 • ISBN: 978-83-8128-957-3
 • EAN: 9788381289573
 • Kod serwisu: 00773300

Kategorie