Zapowiedź

Kodeks postępowania cywilnego. Tom I A-B. Komentarz do art. 1-729

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 379,05 zł z VAT
  Cena katalogowa: 399,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: prof. SWPS dr hab. Agnieszka Góra-Błaszczykowska

Autor: prof. dr hab. Sławomir Cieślak, dr Paweł Cioch, dr hab. Radosław Flejszar, SSR dr Katarzyna Gajda-Roszczynialska, dr Agata Harast-Sidowska, prof. zw. dr hab. Janusz Jankowski, dr Miłosz Jan Kaczyński, dr hab. Michał Krakowiak, prof. UŁ dr hab. Ireneusz Kunicki, adw. dr Małgorzata Malczyk, dr hab. Maciej Muliński, dr Mariusz Sorysz

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.6.2019 r. oraz – jako jeden z pierwszych na rynku – szczegółowo omawia planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137). Komentarz... więcej ›

Więcej o książce

Komentarz uwzględnia stan prawny na dzień 1.6.2019 r. oraz – jako jeden z pierwszych na rynku – szczegółowo omawia planowane zmiany wynikające z projektu ustawy o zmianie ustawy - Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137).

Komentarz umożliwia zrozumienie zasad rządzących postępowaniem w sprawach z zakresu prawa cywilnego, rodzinnego i opiekuńczego oraz prawa pracy, jak również w sprawach z zakresu ubezpieczeń społecznych oraz w innych sprawach cywilnych.

Komentarz omawia szczegółowo zagadnienia dotyczące m.in.:

 • przepisów ogólnych dot. postępowania cywilnego,
 • właściwości sądu,
 • wyłączenia sędziego,
 • stron w postępowaniu sądowym,
 • kosztów procesowych,
 • terminów w postępowaniu cywilnym,
 • mediacji i postępowania pojednawczego,
 • dowodów,
 • środków odwoławczych,
 • postępowań odrębnych,
 • postępowania nieprocesowego.

Ponadto Czytelnik może zapoznać się z nowymi poglądami doktryny, najnowszą literaturą oraz orzecznictwem Sądu Najwyższego i Trybunału Konstytucyjnego.

Komentarz uwzględnia wszystkie ostatnie zmiany KPC, w tym wprowadzone:

 • projektem ustawy o zmianie ustawy – Kodeks rodzinny i opiekuńczy oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3254), który ma na celu ochronę praw małoletnich dzieci przed zachowaniami naruszającymi ich dobro, projekt przewiduje m.in. nową drogę dochodzenia do uzyskania świadczeń alimentacyjnych poprzez alimentacyjny nakaz zapłaty; wprowadza obowiązek zawiadamiania prokuratora o toczącym się przed sądem postępowaniu opiekuńczym dotyczącym dziecka; rozszerza instytucję mediacji i umożliwia bezpłatny udziału w niej stron; wprowadza nową instytucję tzw. rodzinnego postępowania informacyjnego; projekt wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia;
 • ustawą z 5.7.2018 r., która reguluję kwestie związane z zarządem sukcesyjnym; zmiany weszły w życie 25.11.2018 r.
 • ustawą z 26.1.2018 r., która określa zasady i tryb postępowania MS, polskich sądów oraz innych polskich organów w sprawach objętych działaniem: 1) Europejskiej Konwencji sporządzoną z 1980 r. o uznaniu i wykonywaniu orzeczeń dotyczących pieczy nad dzieckiem oraz o przywracaniu pieczy nad dzieckiem, 2) Konwencji haskiej z 1980 r. dotyczącą cywilnych aspektów uprowadzenia dziecka za granicę, 3) Konwencji haskiej z 1996 r. o jurysdykcji, prawie właściwym, uznawaniu, wykonywaniu i współpracy w zakresie odpowiedzialności rodzicielskiej oraz środków ochrony dzieci i 4) rozporządzenia Rady (WE) nr 2201/2003 o jurysdykcji oraz uznawaniu i wykonywaniu orzeczeń w sprawach małżeńskich oraz w sprawach dotyczących odpowiedzialności rodzicielskiej. Nowela określa właściwość sądu dla spraw, o których mowa w art. 5691. Ponadto nowelizacja rozszerza katalog spraw rodzinnych, w jakich może zostać złożona skarga kasacyjna oraz określa podmioty legitymowane do jej złożenia; określa termin, w jakim sprawy powinny być rozstrzygnięte; wprowadza obligatoryjne uzasadnianie postanowień wydanych w tych sprawach; zmiana weszła w życie 27.8.2018 r.;
 • ustawą z 27.10.2017 r., która wprowadza postępowanie w sprawach z zakresu regulacji rynku wodno-kanalizacyjnego; zmiana weszła w życie 12.12.2017 r.
 • ustawą z 12.10.2017 r., która wprowadzenia przepisy stanowiące podstawę prawną dla sądów rodzinnych do zlecenia kuratorowi sądowemu przeprowadzania wywiadów środowiskowych w sprawach rodzinnych i opiekuńczych, także po wydaniu orzeczenia podlegającego wykonaniu oraz po powzięciu przez sąd opiekuńczy informacji mogącej stanowić podstawę faktyczną do wszczęcia postępowania z urzędu; zmiany weszły w życie 5.1.2018 r.

Ponadto w publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

Autorzy, wykorzystując wieloletnie doświadczenie w wykładni i stosowaniu tych przepisów, udzielają wielu teoretycznych oraz praktycznych wskazówek co do możliwości i dopuszczalności konkretnych rozwiązań prawnoprocesowych.

Publikacje stanowi niezbędne narzędzie pracy dla pracowników wymiaru sprawiedliwości – sędziów i prokuratorów oraz pełnomocników procesowych - adwokatów, radców prawnych, a także dla notariuszy, komorników sądowych oraz aplikantów wszystkich zawodów prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 15 czerwca 2019 r. do 15 czerwca 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Kodeksu postępowania cywilnego,
 • Kodeksu cywilnego,
 • Ustawy o komornikach sądowych i egzekucji,
 • Ustawy o kosztach sądowych w sprawach cywilnych

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw.

Szczegóły

Premiera: Czerwiec 2019 r.
Seria: Komentarze Kompaktowe
Rok wydania: 2019
Wydanie: 3
ISBN: 978-83-812-8566-7
Oprawa: Twarda