Bestseller

Pisma procesowe w sprawach rodzinnych z objaśnieniami i płytą CD

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 179,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 189,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Do książki dołączona jest płyta z edytowalnymi wersjami wzorów. Prezentowana pozycja została podzielona... więcej ›

Opis książki

Publikacja obejmuje ponad 140 wzorów pism, w tym, w przeważającej mierze pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe, występujących w sprawach rodzinnych. Do książki dołączona jest płyta z edytowalnymi wersjami wzorów.

Prezentowana pozycja została podzielona na 2 części.

Część I. Wzory pism procesowych w sprawach rodzinnych obejmuje:

Wzory pozwów i wniosków wszczynających postępowanie nieprocesowe w sprawach rodzinnych według:

 1. Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego, np.:
  • pozew o ustalenie nieistnienia małżeństwa
  • wniosek o zezwolenie na zawarcie małżeństwa przez pełnomocnika
  • wniosek o pozbawienie małżonka samodzielnego zarządu majątkiem wspólnym
  • wniosek o podziału majątku wspólnego
  • wniosek o separację
  • pozew o ustalenie macierzyństwa
  • pozwy o zaprzeczenie macierzyństwa i ojcostwa
  • wniosek o odebranie dziecka
  • wniosek o ograniczenie, zawieszenie, pozbawienie, przywrócenie władzy rodzicielskiej
  • pozew o rozwiązanie przysposobienia
  • pozew o alimenty
  • pozew o podwyższenie, obniżenie, uchylenie alimentów
  • wniosek o ustanowienie opieki i powołanie opiekuna
  • wniosek o przyznanie opiekunowi wynagrodzenia za sprawowanie opieki
  • wniosek o ustanowienie kuratora w celu sprawowania zarządu przedmiotami przypadającymi dziecku z tytułu darowizny lub testamentu
  • wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby niepełnosprawnej
  • wniosek o uchylenie kurateli
 2. ustawy o dokumentach paszportowych oraz ustawy o zmianie imienia i nazwiska, np.:
  • wniosek o wyrażenie zgody zastępującej zgodę jednego z rodziców na wydanie dokumentu paszportowego
  • wniosek o wyrażenie zgody na zmianę nazwiska dziecka
 3. Kodeksu cywilnego oraz Kodeksu pracy, np.:
  • wniosek o określenie miejsca zamieszkania dziecka
  • wniosek o zezwolenie na rozwiązanie stosunku pracy nawiązanego samodzielnie przez osobę ograniczoną w zdolności do czynności prawnych
 4. ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi
  • wniosek o zobowiązanie osoby uzależnionej od alkoholu do poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego
  • wniosek o określenie sposobu wykonywania opieki nad osobą ubezwłasnowolnioną zobowiązaną do poddania się leczeniu odwykowemu przez orzeczenie o umieszczeniu takiej osoby w domu pomocy społecznej dla osób uzależnionych od alkoholu
 5. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich oraz ustawy o przeciwdziałaniu narkomanii:
  • wniosek o zmianę ośrodka wychowawczego
  • wniosek o skierowanie osoby uzależnionej, która nie ukończyła osiemnastu lat, na przymusowe leczenie i rehabilitację
 6. ustawy – Prawo o aktach stanu cywilnego, np. :
  • wniosek o rozstrzygnięcie o sporządzeniu nowego aktu urodzenia przysposobionego
  • wniosek o ustalenie danych osobowych dziecka nieznanych rodziców
 7. ustawy o ochronie zdrowia psychicznego, np. :
  • wniosek o udzielenie zgody na wyrażenie zgody na przyjęcie do szpitala psychiatrycznego osoby niepozostającej pod władzą rodzicielską
  • wniosek o ustanowienie kuratora dla osoby przebywającej w szpitalu psychiatrycznym

Wzory niektórych innych pism procesowych w sprawach rodzinnych według:

 1. Kodeksu postępowania cywilnego, np. :
  • wniosek o ustanowienie adwokata lub radcy prawnego
  • wniosek o zawieszenie postępowania
  • apelacja
  • zażalenie
  • skarga kasacyjna
  • wniosek o nakazanie zapłaty sumy pieniężnej
  • wniosek o wszczęcie egzekucji świadczeń alimentacyjnych
 2. ustawy o postępowaniu w sprawach nieletnich,
  • zażalenie na postanowienie o niewszczęciu postępowania wobec nieletniego
  • zażalenie na postanowienie o umieszczeniu nieletniego w schronisku dla nieletnich

Część II. Wzory niektórych innych pism w sprawach rodzinnych zawiera m.in. wzory:

 • umowy majątkowej małżeńskiej
 • przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa
 • oświadczenie o wyrażeniu zgody przez przedstawiciela ustawowego na umieszczenie w szpitalu psychiatrycznym osoby podopiecznej

Niniejsze, 3. wydanie zostało zaktualizowane i uzupełnione oraz wzbogacone o najnowsze orzecznictwo. Ponadto zawiera aktualny stan prawny i uwzględnia projektowe zmiany Kodeksu rodzinnego i opiekuńczego wprowadzone m.in.:

 1. Drukiem sejmowym Nr 3157 (ustawa o rodzicielskim świadczeniu uzupełniającym), projekt dotyczy przyznania świadczeń osobom, które urodziły i wychowały albo wychowały co najmniej czworo dzieci i nie nabyły prawa do emerytury lub też ich emerytura wypłacana przez organ rentowy jest niższa od najniższej emerytury;
 2. Drukiem sejmowym Nr 3023 (zmiana ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy wzmocnienia narzędzi wspierania rodziny, tak aby liczba dzieci umieszczanych corocznie w pieczy zastępczej ulegała dalszemu stopniowemu zmniejszaniu, a także wprowadzenia mechanizmów zapewniających efektywniejsze pozyskiwanie nowych kandydatów do pełnienia funkcji rodziny zastępczej czy chętnych do prowadzenia rodzinnego domu dziecka, tak aby dzieciom umieszczanym w pieczy zastępczej zapewnić optymalne warunki rozwoju;
 3. Drukiem sejmowym Nr 2299 (zmiana ustawy – Kodeks karny oraz niektórych innych ustaw), projekt dotyczy zgodnie z uzasadnieniem – ograniczenia zjawiska przemocy ekonomicznej poprzez wprowadzenie szeregu przepisów nowelizujących obecne prawo tak, by umożliwić penalizację przemocy ekonomicznej pomiędzy osobami najbliższymi w tym poszerzenia katalogu źródeł, z których można prowadzić egzekucję alimentów a także zwiększenia wysokości i dostępności świadczeń z Funduszu Alimentacyjnego.

W publikacji uwzględniony został dwustan prawny – dotychczas obowiązujące przepisy zestawione zostały z przepisami projektu ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw (druk sejmowy Nr 3137). Projekt ten przewiduje szerokie zmiany m.in. w zakresie:

 • przygotowania sprawy do rozpoznania;
 • przeciwdziałania nadużyciu prawa procesowego;
 • czynności stron i sądu w postępowaniu dowodowym, przepisów regulujących zeznania świadków;
 • uzasadniania wyroków i postępowania odwoławczego;
 • postępowania w sprawach gospodarczych;
 • właściwości sądów, składu sądu, kosztów procesu, publicznej dostępności do posiedzeń sądu;
 • postępowania zabezpieczającego;
 • kosztów sądowych.

Wzory przeznaczone są dla bardzo szerokiego kręgu odbiorców. Skierowane są przede wszystkim do profesjonalistów: adwokatów, radców prawnych, notariuszy, rozpoczynających karierę zawodową sędziów i prokuratorów, którym przyjdzie się zmierzyć w pracy zawodowej z trudną problematyką prawa rodzinnego, przesyconą zarówno kwestiami natury stricte prawnej, jak i psychopedagogicznej, socjologicznej i ekonomicznej.

Będą one użyteczne również dla: studentów i absolwentów studiów prawniczych, aplikantów adwokackich, radcowskich, sądowych i prokuratorskich oraz notarialnych, ale również dla pracowników socjalnych, asystentów rodziny oraz osób prywatnych, borykających się na co dzień z problemami dotyczącymi rodzin i dzieci, wymagającymi interwencji prawnej na drodze postępowania sądowego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 784
 • Waga: 840 g
 • ISBN: 978-83-8158-489-0
 • EAN: 9788381584890
 • Kod serwisu: 00796200

Tagi