Dotacje oświatowe + płyta CD

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Książka omawia zasady ustalania, udzielenia i wykorzystania dotacji oświatowych. Uwzględnia liczne zmiany obowiązujące od 1.1.2019 r. oraz 1.9.2019 r. Dotyczę one m.in. zasad finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych; maksymalnego limitu środków z dotacji które można przeznaczyć na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę; wydatków z dotacji na uczniów niepełnosprawnych oraz uchwał dotacyjnych. Jako dodatek, książka zawiera rozdział omawiający zagadnienie dotacji podręcznikowych. Do publikacji dołączona jest również płyta CD zawierająca wzory dokumentów (w tym uchwały prawa miejscowego).... więcej ›

Opis książki

Od 1.1.2019 r., a częściowo od 1.9.2019 r., weszła w życie ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy - Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245). Ustawa ta dokonała również zmian w zakresie dotacji oświatowych ustawy o finansowaniu działań oświatowych.

Ponadto w dniu 1.9.2018 r. weszła w życie zmiana Karty Nauczyciela (Dz.U. z 2017 poz. 2203), polegająca na dodaniu art. 10a, który nakłada również na podmioty niepubliczne obowiązek zatrudniania nauczycieli na umowę o pracę (praktyka do 1.9.2018 r. była taka, że były to często umowy cywilnoprawne). Jego modyfikacji dokonano od 1.1.2019 r. wspomnianą wyżej ustawą z 22.11.2018 r. Przepis ten ma zastosowanie w przypadku zatrudniania wszystkich nauczycieli, niezależnie od zajmowanego stanowiska czy wymiaru zatrudnienia, a więc także do zatrudniania nauczycieli pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych, czy też nauczycieli zatrudnionych w niepełnym wymiarze zajęć.

Głównym celem zmian wprowadzonych przez nowelizacją z 22.11.2018 r. jest odbudowa prestiżu kształcenia zawodowego w Polsce, poprzez poprawę jakości i efektywności kształcenia w szkołach i placówkach. Wprowadzane już w 2019 r. zmiany dotyczą również szkół i placówek publicznych i niepublicznych prowadzonych przez osoby fizyczne bądź prawne niezaliczane do sektora finansów publicznych.

Zmiany te dotyczą:

 • organizacji i funkcjonowania szkół niepublicznych,
 • finansowaniu kształcenia zawodowego,
 • ustalania wysokości i sposobu wykorzystania dotacji

W zakresie prawa oświatowego zmiany dotyczą m.in.:

 1. nowych pojęć dotyczących typu i rodzaju szkoły, tj.: szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe, kształcenie w formie dziennej, kształcenie w formie stacjonarnej, kształcenie w formie zaocznej,
 2. obowiązku wskazania we wniosku o wpis do rejestru jednostek oświatowych nie tylko adresu siedziby szkoły i placówki (tak jak było dotychczas), ale także (od 1.1.2019 r.) innych lokalizacji prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych, jeżeli ich utworzenie jest przewidywane. Pociąga to za sobą również zmiany we wniosku o wpis do ewidencji szkół i placówek niepublicznych oraz w wydawanych przez JST zaświadczeniach o wpisie do ewidencji szkół niepublicznych i decyzjach zezwalających na założenie szkoły i placówki publicznej,
 3. zasad zmian wpisu do ewidencji szkół i placówek niepublicznych – od 1.9.2019 r. ustawodawca wskazał odrębny termin dotyczący zmiany osoby prowadzącej. Zgodnie z nowo dodanym ust. 14 w art. 168 PrOśw, w przypadku zmiany organu prowadzącego szkołę lub placówkę wniosek składa się nie później niż na miesiąc przed planowanym dniem zmiany organu prowadzącego,
 4. elementów obowiązkowych w regulaminach otwartego konkursu ofert na prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego, realizujących zadania gminy (wcześniej w ustawie nie było określonych elementów obowiązkowych regulaminu, teraz zostały wskazane). W regulaminie należy wskazać m.in. przewidywany okres, w jakim uczniowie będą mogli korzystać z placówek wychowania przedszkolnego, wybranych w drodze konkursu oraz miejsce, w których uczniowie będą kontynuowali wychowanie przedszkolne, po zakończeniu korzystania z wychowania przedszkolnego w placówkach wychowania przedszkolnego.

Powyżej wspomniane zmiany dotyczą głównie kwestii organizacyjnych: nowe typy szkół – szkoły branżowe II stopnia, nowe (modyfikacja dotychczasowych) zasady rejestracji rejestracja szkół niepublicznych, tryb zmian organu prowadzącego szkołę lub placówkę, statut szkół. Na kwestie dotacyjną wpływają w sposób pośredni gdyż definiują jedynie zakres jednostek (beneficjentów), które mogą być dotowane.

Główna zmiana w zakresie dotacji, czyli związana z zasadami udzielania i wykorzystania związana jest z nowelizacją ustawy o finansowaniu działań oświatowych (dokonaną przez ww. wspomnianą nowelizacją z 22.11.2018 r.). Dotyczy ona m.in.:

 1. zmian w zasadach finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych – dotacja na słuchacza uczestniczącego w kwalifikacyjnym kursie zawodowym lub na słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy. Do 31.12.2018 r. dotacja zależała od efektów (liczba zdanych egzaminów), a obecnie będą dwa rodzaje dotacji na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych: dotacja wypłacana co miesiąc na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który uczestniczy w tym kursie w szkole publicznej oraz dotacja na każdego słuchacza kwalifikacyjnego kursu zawodowego, który zdał egzamin zawodowy. Sposób dotowania będzie też zależny zatem od tego czy szkoła jest szkołą publiczna czy niepubliczną;
 2. zmian w zakresie ustalania kwoty dotacji dla szkół publicznych, w których realizowany jest obowiązek szkolny lub obowiązek nauki poprzez wyłączenie przy obliczaniu wskaźnika zwiększającego szkół dla dorosłych. Zmiana polega na wyłączenia ze wzoru określającego wskaźnik zwiększający, szkół, w których nie jest realizowany obowiązek szkolny;
 3. zmian sposobu wykorzystania dotacji polegające na:
  • dookreśleniu maksymalnej wysokości środków jakie mogą być przeznaczane na wynagrodzenie osoby fizycznej, będącej osobą prowadzącą w ujęciu rocznym,
  • określeniu maksymalnego limitu środków z dotacji które można przeznaczyć na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę,
  • doprecyzowaniu iż dotacja może być wydatkowana na sprzęt rekreacyjny i sportowy dla dzieci objętych wczesnym wspomaganiem rozwoju, uczniów, wychowanków i uczestników zajęć rewalidacyjno-wychowawczych – taka zmiana ogranicza kupowanie sprzętu na przykład w szkołach ogólnodostępnych,
  • doprecyzowaniu co należy rozumieć przez wydatki związane z realizacją zadań związanych z organizacją kształcenia specjalnego (uczniowie posiadający orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) oraz wydatki na organizację zajęć rewalidacyjno-wychowawczych (nowo dodany ust. 5 w art. 35 FinZadOśwU – przed rokiem 2019 dotacja na uczniów niepełnosprawnych nie była rozliczana oddzielnie wydatkami na kształcenie specjalne. W związku z tym w szkołach, przedszkolach specjalnych wszystkie wydatki będzie można rozliczyć z dotacji, natomiast w szkołach ogólnodostępnych już tak nie będzie można robić, gdyż dotacja związana z wydatkami na cele specjalne,
  • dodaniu, że wydatki z dotacji przekazanej na uczniów niepełnosprawnych (posiadających orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego) w szkołach, przedszkolach ogólnodostępnych będą rozliczane współczynnikiem na wydatki inne (np. najem pomieszczeń, czynsz, itp.) niż wydatki związane z realizacją zadań wynikającą z orzeczenia,
  • sprecyzowaniu, że środki otrzymane na kwalifikacyjne kursy zawodowe będą podlegały rozliczeniu i mogą być wykorzystane zgodnie z przeznaczeniem określonym w art. 35 FinZadOśwU (czyli takim samym jak w przypadku innych szkół prowadzonych przez osoby fizyczne i prawne niebędące JST). Ponadto środki te mogą służyć refundacji wydatków poniesionych przez szkołę w okresie roku budżetowego poprzedzającego rok wypłacenia dotacji;
 4. uchwał dotacyjnych – zmiany polegają na wprowadzeniu do uchwał rad powiatów i miast na prawach powiatów nowych danych o licznie słuchaczy w każdym miesiącu udzielania dotacji dla szkół publicznych prowadzących kwalifikacyjne kursy zawodowe. Dodatkowo w uchwałach roku 2019 na potrzeby rozliczenia dotacji za rok 2019 i lat kolejnych należy określić rodzaj danych żądanych od beneficjenta z tytułu wykorzystania dotacji na wydatki na ucznia objętego kształceniem specjalnym.

Powyższe zmiany, jak również rozwój orzecznictwa RIO i sądów administracyjnych, a także rozbieżności w poglądach organów kontrolujących dotacje oraz wcześniejsze zmiany ustawy o systemie oświaty skłoniły Wydawnictwo C.H.Beck do przygotowania publikacji Dotacje oświatowe. Książka omawia zasady ustalania, udzielenia i wykorzystania dotacji oświatowych. Uwzględnia liczne zmiany obowiązujące od 1.1.2019 r. oraz 1.9.2019 r. Dotyczę one m.in. zasad finansowania kwalifikacyjnych kursów zawodowych; maksymalnego limitu środków z dotacji które można przeznaczyć na wynagrodzenie osób zatrudnionych na umowę o pracę; wydatków z dotacji na uczniów niepełnosprawnych oraz uchwał dotacyjnych. Jako dodatek, książka zawiera rozdział omawiający zagadnienie dotacji podręcznikowych. Do publikacji dołączona jest również płyta CD zawierająca wzory dokumentów (w tym uchwały prawa miejscowego).

Dzięki tej publikacji dowiedzą się Państwo m.in.:

 • jak bezbłędnie obliczyć kwotę dotacji w roku 2019;
 • jak w poprawny sposób obliczać wysokość dotacji, jeśli prawo uzależnia ją od części oświatowej subwencji ogólnej;
 • jak obliczyć miesięczną dotację na słuchaczy kwalifikacyjnych kursów zawodowych i dotację za zdany egzamin zawodowy;
 • jaką metodą obliczyć od 1.1.2019 r. dotacje na 6-letnie niepełnosprawne dziecko;
 • w jaki sposób i kiedy aktualizować wysokość dotacji oświatowej;
 • do jakiej wysokości beneficjent ma zwrócić nadpłaconą dotację;
 • do jakiej wysokości organ ma dopłacić o dotacji po jej aktualizacji
 • czy można aktualizować wysokość dotacji po zamknięciu roku budżetowego;
 • jak prawidłowo ustalać liczbę uczniów w jednostce dotowanej;
 • na co wolno wydatkować dotację oświatową w zakresie roku 2018 i dotację za rok 2019 i lata kolejne;
 • w jaki sposób należy rozliczać się z wykorzystania dotacji oświatowej;
 • jakie treści zamieścić w nowej uchwale o dotacjach oświatowych podjętej w nowym stanie prawnym;
 • jak skutecznie kontrolować wykorzystanie dotacji oświatowej oraz liczbę uczniów w dotowanej jednostce;
 • co robić w przypadku, gdy kontrolowana placówka odmówi okazania dokumentów podczas kontroli bądź w ogóle nie wpuści kontrolerów;
 • jak dochodzić zwrotu od beneficjenta dotacji podlegającej zwrotowi do budżetu;
 • jak wnioskować o umorzenie kwoty dotacji przypadającej do zwrotu;
 • jak rozliczyć się przed z inną gminą;
 • jak dokonać zmiany w zezwoleniu na prowadzenie szkoły publicznej;
 • jak zarejestrować szkołę niepubliczną od 1.9.2019 r.
 • jak wskazać „następcę prawnego" osoby fizycznej prowadzącej szkołę niepubliczną, w przypadku jego śmierci;
 • jak i kiedy dokonać zmian formy pozaszkolnej;
 • jak przeprowadzić konkurs dla przedszkola, innej formy wychowania przedszkolnego, szkoły podstawowej, w której zorganizowano oddział przedszkolny (niepubliczny), aby uzupełnić ofertę przedszkoli miejskich;
 • jak zarejestrować szkołę lub placówkę niepubliczną;
 • jak uzyskać zezwolenie na prowadzenie szkoły lub placówki publicznej.

Podatki i księgowość - kompleksowa oferta publikacji Sprawdź wszystkie >

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 5
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 304
 • Waga: 540 g
 • ISBN: 978-83-8158-507-1
 • EAN: 9788381585071
 • Kod serwisu: 00796000