Bestseller

Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi. Komentarz

15% taniej
Promocyjna cena 15% taniej
 • 279,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 329,00 zł z VAT
  15% taniej
  Promocyjna cena
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami. Do komentarza zostaje dołączony... więcej ›

Opis książki

Praktyczny komentarz do ustawy z 30.8.2002 r. – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 1302 ze zm.), będący profesjonalnym opracowaniem zawierającym tekst ustawy wraz z obszernie omówionymi tezami.

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KPA i PPSA wynikające z regulacji Covid-19" Sprawdź szcegóły >

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie wszystkich instytucji występujących w ustawie. W szczególności:

 • właściwość i skład sądów administracyjnych,
 • strony – ich zdolności sądowej i procesowej, uczestników postępowania i pełnomocników,
 • postępowanie przed WSA – pisma, wnioski, skargi, doręczenia, posiedzenie sądowe, jego zawieszenie i podjęcie; orzeczenia sądowe oraz ich prawomocność,
 • środki odwoławcze – skarga kasacyjna, zażalenie,
 • uchwały NSA,
 • wznowienie postępowania i skarga o stwierdzenie niezgodności z prawem prawomocnego orzeczenia,
 • wykonywanie orzeczeń sądowych,
 • postępowania w razie zaginięcia lub zniszczenia akt oraz w obrocie zagranicznym.

Gwarancją praktycznego charakteru publikacji są Autorzy, którzy łącząc swoją wieloletnią praktykę zawodową oraz pracę naukową przedstawiają w sposób zrozumiały wszystkie zagadnienia budzące jakiekolwiek wątpliwości. Ponadto, w kolejnym wydaniu Komentarza czytelnik może zapoznać się z najnowszymi poglądami doktryny oraz orzecznictwem sądowym.

Kolejne 6. wydanie komentarza uwzględnia zmiany wprowadzone ustawą z 9.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi (Dz.U. z 2019 r. poz. 11), która wchodzi w życie 4.3.2019 r. Celem niniejszej zmiany jest wprowadzenie rozwiązań, które dotyczą:

 • rozszerzenia zakresu kognicji sądów administracyjnych również na sprawy dotyczące wiz Schengen, od teraz wojewódzkie sądy administracyjne będą właściwe w sprawach skarg na: decyzje o odmowie wydania wizy, o cofnięciu lub unieważnieniu wiz Schengen oraz działalność konsula;
 • określenie właściwości miejscowej poprzez dodanie, że do rozpoznania skargi na działalność konsula właściwy jest wojewódzki sąd administracyjny, na którego obszarze właściwości ma siedzibę urząd obsługujący ministra właściwego do spraw zagranicznych;
 • w sprawach wiz dla cudzoziemców za konsulów czynności w postępowaniu będzie podejmował minister właściwy do spraw zagranicznych, który zapewni prawidłowy udział strony w postępowaniu;
 • skargę wniesioną za pośrednictwem konsula, minister właściwy do spraw zagranicznych przekazuje sądowi wraz z kompletnymi i uporządkowanymi aktami sprawy i odpowiedzią na skargę w terminie 60 dni od dnia jej otrzymania przez konsula, a wydłużenie tego terminu jest podyktowane koniecznością wprowadzenia takich rozwiązań dostosowujących, które dadzą gwarancję należytego i optymalnego realizowania nowych zadań przez Ministra Spraw Zagranicznych z uwzględnieniem specyfiki funkcjonowania konsulów RP;
 • skargę wnosi się po wyczerpaniu środków zaskarżenia, jeżeli służyły one skarżącemu w postępowaniu przed organem właściwym w sprawie, wprowadzono jednak wyjątek od tej reguły, w przypadku decyzji, od których stronie przysługuje prawo złożenia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy, strona może od razu wnieść skargę na tę decyzję do sądu administracyjnego, nie korzystając z prawa do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy.

Ponadto uwzględniono zmiany wprowadzone ustawą z 10.1.2014 r. o zmianie ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r. poz. 183 ze zm.), której zmiany w obrębie postępowania przed sądami administracyjnymi wchodzą w życie 31.5.2019 r. Najważniejsze zmiany to:

 • wprowadzenie rozwiązania, w którym mechanizmy elektronicznego zarządzania dokumentacją będą wspierały dotychczasowy sposób prowadzenia akt sprawy sądowej,
 • zapewnienie stronie postępowania dostępu on-line do akt sprawy,
 • wprowadzenie możliwości składania pism procesowych w formie dokumentu elektronicznego w postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • uregulowanie kwestii doręczania e-pism przez sądy administracyjne (trzy przesłanki dopuszczalności elektronicznego doręczenia: żądanie strony, zgoda strony, złożenie do sądu pisma w formie dokumentu elektronicznego).

Publikacja uwzględnia najnowsze zmiany wprowadzone m.in. ustawą z 12.4.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 934), które dotyczą m.in.:

 • dostosowania przepisów ustawy do wymogów wynikających z informatyzacji w zakresie niezbędnym dla prawidłowego funkcjonowania elektronicznego postępowania sądowo administracyjnego, mającego na celu umożliwienie wszystkim sądom administracyjnym pełne wdrożenie systemu teleinformatycznego do kompleksowej obsługi tego postępowania;
 • zapewnienia sądom możliwości prowadzenia akt w postaci elektronicznej, co pozwoli na optymalizację efektywności pracy sędziów i pracowników sądów administracyjnych;
 • zmiany regulacji odnoszących się do wymogów formalnych pism procesowych, m.in. przez wprowadzenie wymogu podawania numeru PESEL/KRS/NIP/REGON przez strony postępowania, ich przedstawicieli lub pełnomocników procesowych.

Wybitny skład redakcyjny i autorski z udziałem przedstawicieli doktryny i praktyki (w tym sędziów NSA i WSA) oraz liczne odwołania do orzecznictwa i piśmiennictwa z prezentowanego zakresu gwarantują wysoki walor praktyczny prezentowanej publikacji.

Publikacja ta przeznaczona jest przede wszystkim dla profesjonalistów: adwokatów, prokuratorów, radców prawnych, sędziów, lecz może również służyć jako nieoceniona pomoc dla aplikantów czy studentów kierunków prawniczych.

Legalis - System Informacji Prawnej Wydawnictwa C.H.Beck

Darmowy dostęp do aktów prawnych online

Jeżeli w najbliższym czasie którykolwiek z aktów prawnych dostępnych w tej pozycji zostanie zaktualizowany, to istnieje możliwość bezpłatnego dostępu online do wersji ujednoliconych zawierających zmiany!

Aby skorzystać z dostępu do aktów prawnych online, należy przejść do strony legalis.pl/beckplus i użyć kodu znajdującego się na karcie zdrapce dołączonej do książki.

Dostęp trwa od 10 czerwca 2019 r. do 10 czerwca 2020 r. i uprawnia do korzystania z wersji ujednoliconych:

 • Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi,
 • Prawa o ustroju sądów administracyjnych,
 • Kodeksu postępowania administracyjnego

oraz aktów wykonawczych do wymienionych ustaw. 

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: dr Maksymilian Cherka, SNSA Janusz Drachal, Piotr Gołaszewski, Marek Grzywacz, SNSA Maria Jagielska, prof. dr hab. Jacek Jagielski, SNSA dr Piotr Pietrasz, SWSA dr Grzegorz Rząsa, dr hab. Rafał Stankiewicz, prof. UW, dr hab. Paweł Wajda, prof. UW, prof. dr hab. Aleksandra Wiktorowska, dr Karolina Barbara Wojciechowska, dr hab. Katarzyna Zalasińska

Komentarz z suplementem aktualizacyjnym

Do komentarza zostaje dołączony suplement aktualizacyjny "Zmiany w KPA i PPSA wynikające z regulacji Covid-19".


Autorzy Suplementu: Anna Jaskułowska, adw. Mariusz Rypina, prof. zw. dr hab. Marek Wierzbowski

Suplement: "Zmiany w KPA i PPSA wynikające z regulacji Covid-19", obejmuje zmiany w następujących artykułach: 1, 10, 14, 19, 35, 36, 37, 39, 393, 44, 46, 50, 58, 73, 89, 104, 107, 108, 109, 122c, 127, 129, 130, 133, 162, 189a, 189k, 260a, 268a KPA oraz art. 14a, 83, 90 PPSA.

Zmiany wynikają z tzw. tarcz antykryzysowych (ustawa z 2.3.2020 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych, Dz.U. z 2020 r. poz. 374 ze zm.; ustawa z 16.4.2020 r. o szczególnych instrumentach wsparcia w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 695 oraz ustawy z 14.5.2020 r. zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2, Dz.U. z 2020 r. poz. 875) i dotyczą m.in.: doręczeń, właściwości sądu, terminów, jawności posiedzeń, wezwań, decyzji, milczącego załatwienia sprawy, odwołań, administracyjnych kar pieniężnych.

Suplement zawiera treść danego artykułu oraz uzupełnienie komentarza tylko o te fragmenty, które są związane z ww. ustawami. Numeracja tez oraz numerów brzegowych wskazuje na umiejscowienie danego fragmentu względem komentarza do konkretnego artykułu wyd. 6. Komentarza do Kodeksu postępowania administracyjnego oraz w wyd. 6. Komentarza do Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi.

*Suplement w wersji drukowanej otrzymają Państwo w zamówieniu.

Szczegóły

 • Seria: Duże Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1412
 • Waga: 1900 g
 • ISBN: 978-83-8158-607-8
 • EAN: 9788381586078
 • Kod serwisu: 00802000

Tagi