Bestseller

Ustawa o gospodarce nieruchomościami. Komentarz

Promocyjna cena 10% taniej
 • 251,10 zł z VAT
  Cena katalogowa: 279,00 zł z VAT
  10% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Publikacja napisana przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o gospodarce nieruchomościami... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera wyczerpujące omówienie przepisów ustawy z 21.8.1997 r. o gospodarce nieruchomościami. Publikacja napisana przez praktyków w związku z czym wyróżnia się praktycznym odniesieniem do rzeczywistych problemów jakich ustawa o gospodarce nieruchomościami nastręcza uczestnikom rynku.

Szóste wydanie Komentarza do ustawy o gospodarce nieruchomościami zawiera szczegółowe omówienie zagadnień przedmiotowej dziedziny, jak i szereg przykładów kompleksowo wyjaśniających poszczególne rozwiązania i mechanizmy, dzięki czemu ma on walor praktyczny.

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie takich zagadnień jak:

 • podział i scalanie nieruchomości,
 • pierwokup,
 • wywłaszczanie,
 • wycena nieruchomości,
 • gospodarowanie nieruchomościami Skarbu Państwa i jednostek samorządu terytorialnego,
 • ustalanie opłat adiacenckich,
 • pośrednictwo i zarządzanie nieruchomościami oraz
 • wykonywanie zawodów związanych z gospodarką nieruchomościami.

Pozycja zawiera najważniejsze zmiany legislacyjne, zawarte w ustawie z 4.4.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2019 r. poz. 801), której zasadniczym celem jest dostosowanie systemu prawa do wyroków Trybunału Konstytucyjnego oraz zagwarantowanie pewności stosunków prawnych, w odniesieniu do nieruchomości objętych regulacją art. 136 ustawy, przez wprowadzenie terminu wygaśnięcia uprawnienia o zwrot wywłaszczonej nieruchomości.

Ponadto przepisy ustawy:

 • umożliwiają byłym współwłaścicielom nieruchomości oraz ich spadkobiercom dochodzenie zwrotu wywłaszczonej nieruchomości albo jej części, niezależnie od zgody pozostałych uprawnionych;
 • dopuszczają zwrot udziału w wywłaszczonej nieruchomości albo w jej części, jeśli pozostali uprawnieni nie dochodzą swoich roszczeń;
 • przesądzają o wygaśnięciu uprawnienia do zwrotu wywłaszczonej nieruchomości (lub jej części) albo udziału w wywłaszczonej nieruchomości (lub w jej części), w przypadku upływu 20 lat od dnia, w którym decyzja o wywłaszczeniu stała się ostateczna, jeżeli w tym terminie strona nie złożyła stosownego wniosku;
 • zakładają odpowiednie stosowanie przepisów o zwrocie wywłaszczonych nieruchomości także w przypadku, gdy została ona nabyta przez Skarb Państwa lub jednostkę samorządu terytorialnego w drodze umowy;
 • przewidują, że w przypadku, gdy termin wygaszenia roszczeń upłynąłby przed dniem wejścia w życie ustawy albo gdy od dnia jej wejścia w życie do upływu tego terminu pozostawałoby nie więcej niż 12 miesięcy, wniosek o zwrot wywłaszczonej nieruchomości mógłby zostać złożony w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy;
 • przyznają poprzednim właścicielom oraz ich spadkobiercom prawo żądania zwrotu wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej nieruchomości albo części wywłaszczonej nieruchomości lub udziału w tej części w terminie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy w przypadku, gdy w okresie od dnia 1.11998 r. do dnia wejścia w życie niniejszej ustawy, żądanie to nie zostało uwzględnione albo nie zostało zgłoszone w terminie 3 miesięcy od dnia otrzymania zawiadomienia o możliwości zwrotu.

Publikacja ponadto zawiera najnowsze zmiany zawarte m.in. w ustawie o zmianie ustawy o Krajowym Zasobie Nieruchomości oraz niektórych innych ustaw w której:

 • jasno określono kompetencje poszczególnych organów w zakresie odraczania terminów spłat lub rozkładania na raty oraz umarzania cywilnoprawnych należności z tytułu gospodarowania nieruchomościami przypadających Skarbowi Państwa;
 • umożliwiono przekazanie niezagospodarowanych nieruchomości, które pozostały po zlikwidowanej lub sprywatyzowanej państwowej osobie prawnej, do zasobu nieruchomości Skarbu Państwa, AMW, KOWR bądź KZN;
 • uregulowano zasady i tryb zmiany celu użytkowania wieczystego, uwzględniając zarówno inicjatywę organu, jak i możliwość złożenia wniosku przez użytkownika wieczystego. Jako podstawę przyjęto zasadę równości stron stosunku prawnego dzięki czemu, ewentualny spór w tej sprawie będzie rozstrzygał sąd powszechny;
 • organy wykonawcze gminy zostaną wyposażone w instrumenty pozwalające na eliminację lokalnych konfliktów i poczucia niesprawiedliwości społecznej.

Komentarz opiera się na najnowszym tekście jednolitym i zawiera najnowsze zmiany zawarte w:

 • ustawie z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2019 r. poz. 492), która na celu wprowadzenie rozwiązań zmierzających do poprawy efektywności zarządzania mieniem państwowym, dokonując reformy systemu zarządzania mieniem państwowym. Przyjęte zmiany mają pozwolić na usunięcie niektórych wątpliwości interpretacyjnych, jakie pojawiły się od czasu wejścia w życie ustawy o zasadach zarządzania mieniem państwowym, doprecyzowanie niektórych przepisów oraz uzupełnienie o nowe rozwiązania, które mają na celu uporządkowanie kompetencji i zadań organów administracji rządowej;
 • ustawie z 31.1.2019 r. o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami oraz ustawy o przekształcaniu prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów (Dz.U. z 2019 r. poz. 270), która wprowadziła stawkę procentową opłaty z tytułu użytkowania wieczystego za nieruchomości, na których położone są garaże lub stanowiska postojowe – które nie są wykorzystywane do prowadzenia działalności gospodarczej – na poziomie 1% ceny nieruchomości gruntowej.

Pozycja zawiera planowane zmiany legislacyjne, zawarte w komisyjnym projekcie ustawy o zmianie ustawy o gospodarce nieruchomościami (druk sejmowy Nr 3345), którego celem jest stworzenie praktycznych możliwości jednakowego traktowania przez władze gminy właścicieli, których nieruchomości zostały podłączone do tych samych urządzeń infrastruktury technicznej lub którym stworzono warunki do korzystania z wybudowanej drogi bez względu na fakt, czy postępowanie w sprawie ustalenia opłaty adiacenckiej zostało wszczęte przed dniem 22.8.2017 r. czy też nie.

Komentarz adresowany jest do sędziów, adwokatów, radców prawnych, notariuszy, a także pracowników organów administracji rządowej i samorządowej, rzeczoznawców majątkowych, geodetów, pośredników w obrocie nieruchomościami, zarządców nieruchomości, inwestorów na rynku nieruchomości oraz uczestników procesu inwestycyjnego.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 6
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 1516
 • Wymiary: 125x195 mm
 • Waga: 1220 g
 • ISBN: 978-83-8198-065-4
 • EAN: 9788381980654
 • Kod serwisu: 00825300

Kategorie

Tagi