Zapowiedź

PAKIET: Kodeks postępowania karnego. Tom I i II. Komentarz do art. 1 - 682.

5% taniej
Promocyjna cena 5% taniej
 • 426,55 zł z VAT
  Cena katalogowa: 449,00 zł z VAT
  5% taniej
  Promocyjna cena przed premierą
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w dniu premiery [?]

  Dowiedz się więcej o realizacji zamówień zapowiedzi ›

Redakcja: Sędzia dr Dariusz Drajewicz

Autor: dr adw. Joanna Brylak, dr SSR Sławomir Buczma, dr SSR Piotr Gensikowski, dr SSO Rafał Kierzynka, dr hab. STS Czesław Kłak, SSN Wiesław Kozielewicz, SSR Grzegorz Krysztofiuk, dr SSR Maciej Nawacki, dr PR Hubert Skwarczyński, SSN Konrad Wyrtykowski

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, prezentuje jasną i rzeczową wykładnię przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz wszechstronne, aczkolwiek syntetyczne wyjaśnienie problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do orzecznictwa Sądu Najwyższego,... więcej ›

Więcej o książce

Kodeks postępowania karnego. Komentarz, prezentuje jasną i rzeczową wykładnię przepisów Kodeksu postępowania karnego oraz wszechstronne, aczkolwiek syntetyczne wyjaśnienie problemów wynikających z potrzeb praktyki z szerokim odwołaniem do orzecznictwa Sądu Najwyższego, sądów apelacyjnych oraz doktryny prawa.

W tomie I, art. 1–424 KPK, ujęto zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Przepisów wstępnych,
 • Sądu,
 • Stron, obrońców i pełnomocników procesowych,
 • Czynności procesowych i dowodów,
 • Postępowania przygotowawczego i przed sadem I Instancji.

W tomie II, art. 425–682 KPK, ujęto zagadnienia dotyczące m.in.:

 • Postępowania odwoławczego,
 • Postępowania szczególnego,
 • Nadzwyczajnych środków zaskarżania,
 • Postępowań karnych w sprawach ze stosunków międzynarodowych,
 • Kosztów procesu,
 • Spraw podlegających orzecznictwu sądów wojskowych.

I wydanie nowatorskiego komentarza do Kodeksu postępowania karnego uwzględnia również zmiany wprowadzane największą od lat nowelizacją KPK z 19.07.2019 r. (zmianie ulega ok. 100 przepisów), której celem jest:

 • usprawnienie postępowania karnego,
 • wyeliminowanie dotychczasowych usterek i błędów legislacyjnych,
 • dostosowanie regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego - w szczególności chodzi o rezygnację ze zbędnego formalizmu procesowego, wprowadzenie ułatwień dla uczestników postępowania związanych z udziałem w nim, zapobieżenie obstrukcji procesowej stron i szersze zabezpieczenie interesu społecznego w postępowaniu.

Zmiany obejmują następujące płaszczyzny:

 • rezygnacja ze zbędnych formalizmów procesowych i przyspieszenie postępowania (na różnych jego etapach):
  • selekcja świadków do przesłuchania,
  • wykorzystanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, numeru telefaksu oraz adresu poczty elektronicznej,
  • uznanie dokumentów i protokołów za ujawnione bez odczytywania,
  • możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia na posiedzeniu jawnym, jeżeli na ogłoszeniu nikt się nie zjawił,
  • wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków.
 • przeciwdziałanie obstrukcji procesowej:
  • możliwość przeprowadzenia dowodu pod nieobecność oskarżonego,
  • brak możliwości ponownego złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu opartego na tych samych okolicznościach faktycznych,
  • wprowadzenie jednolitego mechanizmu rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy sądami różnego rzędu.
 • wprowadzanie ułatwień związanych z udziałem w postępowaniu dla jego uczestników – w tym wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego:
  • wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o cofnięciu wniosku o ściganie,
  • wprowadzenie procedury subsydiarnego akt oskarżenia.
 • postępowanie odwoławcze:
  • modyfikacja przesłanek dotyczących m.in.: oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy,
  • doprecyzowanie zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków,
  • ograniczenie zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu,
  • ograniczenie zakresu zakazu ne peius.
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia:
  • dopuszczenie możliwości sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędącego obrońcą lub pełnomocnikiem.
 • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia:
  • uznanie skargi nadzwyczajnej za podstawę ubiegania się o odszkodowanie w przypadku niesłusznego skazania,
  • uzupełnienie katalogu uczestników postępowania odszkodowawczego o organ reprezentujący Skarb Państwa.
 • szersze zabezpieczenie interesu społecznego:
  • ustawowe wskazanie oskarżyciela jako podmiotu zobowiązanego do uzyskania wniosku o ściganie,
  • rozszerzenie nałożonego na prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub sąd (w postępowaniu jurysdykcyjnym) obowiązku sygnalizacji o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciwko osobom będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych.

Komentarz opracowany został przez grono wybitnych Autorów, posiadających ugruntowany i bogaty dorobek naukowy. Są wśród nich m.in. sędziowie orzekający w Sądzie Najwyższym, Sądzie Apelacyjnym oraz sądach pierwszej instancji w wielowymiarowej tematycznie aglomeracji warszawskiej. Wśród twórców Komentarza znajdziemy także przedstawicieli prokuratury i adwokatury. Taki skład autorski gwarantuje wysoki poziom merytoryczny pracy i jej szeroką przydatność praktyczną.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków (sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy organów ścigania), do środowiska akademickiego i wszystkich tych, którzy zajmują się postępowaniem karnym zawodowo, jak też i tych, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu prawniczego.

Szczegóły

Premiera: Listopad 2019 r.
Seria: Duże Komentarze Becka
Rok wydania: 2019
ISBN: 978-83-8158-866-9
Liczba stron: 2000
Oprawa: Twarda
Waga: 5000 g