Bestseller

Kodeks postępowania karnego. Komentarz

Promocyjna cena 15% taniej
 • 296,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 349,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego. Publikacja... więcej ›

Opis książki

Komentarz w sposób kompleksowy i praktyczny omawia KPK z uwzględnieniem wszystkich zmian wprowadzonych przez ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która ma na celu usprawnienie postępowania karnego.

Publikacja pozwala zapoznać się z kwestiami dotyczącymi m.in.: przepisów ogólnych dotyczących postępowania karnego, właściwości oraz składu sądu, stron, obrońców, pełnomocników oraz przedstawicieli społecznych występujących w postępowaniu karnym, czynności procesowych, dowodów, środków przymusu, postępowania przygotowawczego, postępowania przed pierwsza instancją, postępowania dowodowego, postępowania szczególnego, nadzwyczajnych środków zaskarżenia, kosztów procesu, postępowania w sprawach karnych ze stosunków międzynarodowych.

Główne zalety publikacji:

 • jednotomowy komentarz do całego KPK liczący ponad 2000 stron,
 • wyjaśnia problemy związane ze stosowaniem dotychczasowych i nowych przepisów,
 • zawiera dwustan prawny, tzn. dotychczas obowiązujące przepisy KPK zestawione zostały z przepisami zmienionymi,
 • stanowi wyczerpujące omówienie przepisów regulujących postępowanie karne,
 • wskazuje fundamentalne orzeczenia z punktu widzenia stosowania przepisów KPK w praktyce,
 • wskazuje konsekwencje wejścia w życie nowych przepisów z punktu widzenia potrzeb sędziego i pełnomocnika procesowego,
 • stanowi niezbędne narzędzie dla adwokatów i radców prawnych prowadzących sprawy karne będące na różnych etapach postępowania w sądach karnych,
 • wieloletnie doświadczenie Autorów, pozwala na omówienie zagadnień z uwzględnieniem potrzeb praktyki.

Zmiany wynikające z Reformy KPK 2019 obejmują następujące płaszczyzny:

 • rezygnacja ze zbędnych formalizmów procesowych i przyspieszenie postępowania (na różnych jego etapach) poprzez: selekcję świadków do przesłuchania, wykorzystanie danych osobowych w postaci numeru telefonu, numeru telefaksu oraz adresu poczty elektronicznej, uznanie dokumentów i protokołów za ujawnione bez odczytywania, możliwość odstąpienia od ogłaszania orzeczenia na posiedzeniu jawnym, jeżeli na ogłoszeniu nikt się nie zjawił; wprowadzenie ujednoliconych formularzy uzasadnień wyroków;
 • przeciwdziałanie obstrukcji procesowej poprzez: możliwość przeprowadzenia dowodu pod nieobecność oskarżonego, brak możliwości ponownego złożenie wniosku o przeprowadzenie dowodu opartego na tych samych okolicznościach faktycznych, wprowadzenie jednolitego mechanizmu rozstrzygania sporów o właściwość pomiędzy sądami różnego rzędu;
 • wprowadzanie ułatwień związanych z udziałem w postępowaniu dla jego uczestników – w tym wzmocnienie pozycji pokrzywdzonego poprzez: wydłużenie czasu na podjęcie decyzji o cofnięciu wniosku o ściganie i wprowadzenie procedury subsydiarnego akt oskarżenia;
 • postępowanie odwoławcze poprzez modyfikację przesłanek dotyczących m.in.: oddalenia wniosku dowodowego przez sąd odwoławczy, doprecyzowania zasad i trybu zaskarżania uzasadnień wyroków, ograniczenia zakresu środka odwoławczego w kwestii nieprzeprowadzenia dowodu z urzędu, ograniczenia zakresu zakazu ne peius;
 • nadzwyczajne środki zaskarżenia poprzez dopuszczenie możliwości sporządzenia i podpisania kasacji przez adwokata albo radcę prawnego, niebędącego obrońcą lub pełnomocnikiem;
 • postępowanie po uprawomocnieniu się orzeczenia poprzez: uznanie skargi nadzwyczajnej za podstawę ubiegania się o odszkodowanie w przypadku niesłusznego skazania, uzupełnienie katalogu uczestników postępowania odszkodowawczego o organ reprezentujący Skarb Państwa,
 • szersze zabezpieczenie interesu społecznego poprzez ustawowe wskazanie oskarżyciela jako podmiotu zobowiązanego do uzyskania wniosku o ściganie, rozszerzenie nałożonego na prokuratora (w postępowaniu przygotowawczym) lub sąd (w postępowaniu jurysdykcyjnym) obowiązku sygnalizacji o ukończeniu postępowania toczącego się z urzędu przeciwko osobom będącym członkami samorządu zawodowego w sprawie o czyn związany z wykonywaniem ich obowiązków zawodowych.

Uwzględniono także m.in.:

 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw (Reforma KPK 2019), która dotyczy usprawnienia postępowania karnego, wyeliminowania dostrzeżonych usterek i błędów legislacyjnych, które występują w ustawie procesowej oraz dostosowania regulacji procesowych do wyzwań wynikających z rozwoju technologicznego; w szczególności chodzi o rezygnację ze zbędnego formalizmu procesowego, wprowadzenie ułatwień dla uczestników postępowania związanych z udziałem w nim, zapobieżenie obstrukcji procesowej stron i szersze zabezpieczenie interesu społecznego w postępowaniu;
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy Nr 3193), która dotyczy dostosowania przepisów do wyroku TK (K 12/15) i ma na celu przyznanie grupie oskarżycieli posiłkowych ubocznych, których pozbawiono statusu strony w postępowaniu, prawa do zaskarżenia decyzji sądu,
 • ustawę z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego (druk sejmowy Nr 3134), która dotyczy ustalenia końca biegu terminu, określonego dla dokonania czynności procesowej, gdy koniec tego terminu przypada na dzień uznany przez ustawę za dzień wolny od pracy,
 • ustawę z 21.2.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks karny wykonawczy oraz ustawy – Kodeks postępowania karnego, która uregulowała zasady wypłaty biegłemu kwoty na poczet wynagrodzenia – zmiana weszła w życie 26.4.2019 r.
 • ustawę z 10.1.2018 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw, która stanowi implementację do polskiego porządku prawnego dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Nr 2014/41/UE. Założeniem tej ww. dyrektywy jest zapewnienie sprawnego i skutecznego systemu wzajemnej pomocy prawnej w sprawach karnych pomiędzy państwami członkowskimi UE w zakresie czynności dowodowych przez wprowadzenie możliwości wydania europejskiego nakazu dochodzeniowego (END) – zmiana weszła w życie 28.2.2018 r.

Komentarz adresowany jest w szczególności do praktyków - sędziów, prokuratorów, adwokatów, radców prawnych, funkcjonariuszy organów ścigania oraz do środowiska akademickiego i wszystkich tych, którzy zajmują się postępowaniem karnym zawodowo, jak też i tych, którzy przygotowują się do wykonywania zawodu prawniczego.

Szczegółowo zmiany przedstawia Tabela nowelizacyjna - Sprawdź >

Pliki do pobrania

Autorzy

Zespół autorski: PPG w st. spoczynku Zdzisław Brodzisz, adw. dr Dagmara Gruszecka, SSR dr Izabela Haÿduk-Hawrylak, dr Wojciech Jasiński, prof. UŁaz dr hab. Jacek Kosonoga, dr hab. Barbara Nita-Światłowska, prof. UEK, SSO dr Krzysztof Nowicki, SSA Zdzisław Pachowicz, SSA dr Ryszard Ponikowski, adw dr Włodzimierz Posnow, adw. Sławomir Szołucha, dr hab. Andrzej Światłowski, prof. UJ, SSN prof. UŁ dr hab. Dariusz Świecki, prof. dr hab. Jarosław Zagrodnik

Szczegóły

 • Seria: Komentarze Kodeksowe
 • Rok wydania: 2019
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Twarda
 • Liczba stron: 2248
 • Wymiary: 160x240 mm
 • Waga: 2000 g
 • ISBN: 978-83-8158-935-2
 • EAN: 9788381589352
 • Kod serwisu: 00798100

Kategorie

Tagi