Monitor Prawniczy Nr 24/2019

Promocyjna cena 5% taniej
 • 68,40 zł z VAT
  Cena katalogowa: 72,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 24/2019 „Monitora Prawniczego" polecamy: Prof. Michał Krakowiak „Nowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (Część IV – Dowody; Postępowanie dowodowe)".... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 24/2019 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Prof. Michał KrakowiakNowelizacja Kodeksu postępowania cywilnego mocą ustawy z 4.7.2019 r. (Część IV – Dowody; Postępowanie dowodowe)". W opracowaniu zostały omówione zmiany wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw w zakresie przepisów o dowodach oraz postępowaniu dowodowym. Ustawodawca podniósł, że większość przepisów KPC o postępowaniu dowodowym obowiązuje w brzmieniu nadanym im w latach 60-tych ubiegłego wieku. W konsekwencji, forma i treść tych przepisów jest archaiczna, ponadto występują nieścisłości i niespójności terminologiczne. Niektóre instytucje postępowania dowodowego nie odpowiadają również wymogom współczesnego wymiaru sprawiedliwości . W tym miejscu należy zwrócić szczególną uwagę na: wprowadzenie – obok faktów notoryjnych i znanych z urzędu – nowego pojęcia „faktów, o których informacja jest powszechnie dostępna" (art. 228 § 2 KPC); kompleksowe uregulowanie przesłanek pominięcia dowodu i treści postanowienia dowodowego (art. 235[2], 236 KPC); dopuszczenie do złożenia zeznań na piśmie przez świadka w każdym rodzaju postępowania cywilnego (art. 271[1] KPC) i do przesłuchania świadka z udziałem biegłego lekarza lub psychologa (art. 272[1] KPC); wprowadzenie nowych możliwości oznaczania wysokości wynagrodzenia i zwrotu wydatków biegłego (art. 89a i 89b ustawy z 28.7.2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych); wprowadzenie w postępowaniu uproszczonym nowej instytucji świadka – eksperta (art. 5057 § 3 KPC). Wymienione zmiany mają szczególne znaczenie dla kwestii sprawnego przebiegu postępowania przed sądem I instancji.
 • Dr Mariusz ŚladkowskiNadzór nad egzekucją z nieruchomości w praktyce sądowej". Artykuł przybliża instytucję sądowego nadzoru nad egzekucją z nieruchomości. Wyjaśnia jej znaczenie z racji funkcji, jakie nieruchomość pełni w warunkach gospodarki wolnorynkowej. Wskazuje ponadto poszczególne jej etapy, przybliżając w szczególności środki prawne przysługujące w jej toku stronom postępowania egzekucyjnego oraz osobom trzecim w nim uczestniczącym.
 • Dorota CzerwińskaZawiadomienie pokrzywdzonego o rozprawie głównej lub posiedzeniu wyrokowym w świetle art. 337a § 1 KPK". Artykuł dotyczy kwestii zawiadomienia pokrzywdzonego o rozprawie głównej lub posiedzeniu wyrokowym po wprowadzeniu do KPK art. 337a § 1 w brzmieniu obowiązującym do 4.10.2019 roku. Przepis ten w warstwie werbalnej nakładał bowiem na sąd obowiązek dokonania takiego zawiadomienia tylko w razie złożenia przez pokrzywdzonego o to wniosku. Pozostawał on jednak w potencjalnej kolizji zwłaszcza z art. 350 § 4 KPK, która to kolizja w orzecznictwie SN rozwiązywana była na korzyść art. 337a § 1 KPK jako lex specialis. W artykule zaproponowano jednak, uwzględniając głosy w piśmiennictwie, celowościową wykładnię tego przepisu prowadzącą do wniosku o obowiązku zawiadomienia pokrzywdzonego o posiedzeniu przed rozprawą lub rozprawą główną z urzędu także w poprzednim stanie prawnym. Uwzględniono także nowe brzmienie przepisu art. 337a § 1 KPK, mocą którego ustawodawca – usuwając sporny fragment będący przedmiotem analizy w niniejszym artykule – przesądził o obowiązku zawiadomienia pokrzywdzonego o rozprawie głównej lub posiedzeniu wyrokowym z urzędu.
 • Piotr PieńkoszE-kontrole jako narzędzie rozwoju stref płatnego parkowania w miastach na prawach powiatu. Szanse i problemy". Warszawa, jako pierwsze miasto w Polsce, pracuje nad wdrożeniem zautomatyzowanego systemu e-kontroli opłat w strefach płatnego parkowania, jako uzupełnienia, a docelowo być może alternatywy dla tradycyjnych pieszych patroli urzędników. E-kontrole pozwolą zdalnie, za pomocą kamer umieszczonych na specjalnych samochodach przejeżdżających przez strefę sprawdzać, czy parkowanie danego pojazdu zostało opłacone. Kamery zeskanują numery rejestracyjne pojazdów pozostawionych w strefie, zaś zebrane informacje przekażą do systemu teleinformatycznego, który zweryfikuje uregulowanie opłaty. W przypadku jej braku, uruchomiona będzie procedura wymierzenia i poboru sankcyjnej opłaty dodatkowej. Celem głównym (teoretyczno-poznawczym) artykułu jest rozpoznanie uwarunkowań prawnych opisywanej koncepcji, w tym ocena, czy mieści się ona w zakresie możliwości kształtowania przez samorząd zasad funkcjonowania stref płatnego parkowania. Barierą dla wdrożenia e-kontroli mogą być przepisy o ochronie danych osobowych. Elementem niezbędnym do prawidłowego funkcjonowania e-kontroli jest istnienie po stronie kierowców obowiązku podawania w parkometrze czy też aplikacji mobilnej numeru rejestracyjnego pojazdu, którego postój w strefie opłacają. Istotą e-kontroli jest bowiem to, że system teleinformatyczny porównuje zestawienie wniesionych opłat przypisanych do konkretnych numerów rejestracyjnych z informacjami zebranymi przez samochody e-kontroli, które skanują numery rejestracyjne pojazdów faktycznie zaparkowanych w tej strefie. Tymczasem WSA w Warszawie zakwestionował nakładanie przez samorząd na kierowców obowiązku podawania numerów rejestracyjnych przy wnoszeniu opłat . Orzeczenie zapadło pod rządami poprzednich przepisów o ochronie danych osobowych i w odniesieniu do systemu tradycyjnych kontroli. Mając na względzie precedensowy charakter rozwiązania, analizie w opracowaniu poddano to, czy system e-kontroli da się pogodzić z rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) , czy nie będzie dochodziło do gromadzenia nadmiernej liczby danych, czy ich zbieranie będzie uzasadnione i adekwatne do realizowanych celów oraz czy wdrożeniu systemu powinno towarzyszyć przeprowadzenie skutków dla ochrony danych. Z kolei celem praktycznym artykułu jest prezentacja szans rozwoju stref płatnego parkowania, jakie może dać wdrożenie e-kontroli.
 • Małgorzata StrzeleckaPostępowanie zabezpieczające w sprawach rozwodowych". W artykule zostały zaprezentowane zagadnienia związane z problematyką postępowania zabezpieczającego w sprawach rozwodowych. Szczegółowo zostały omówione przesłanki zabezpieczenia roszczeń pieniężnych, będących przedmiotem spraw o alimenty oraz roszczeń niepieniężnych związanych z władzą rodzicielską oraz uregulowaniem kontaktów małżonków z małoletnimi dziećmi. Ponadto omówiony został także przebieg postępowania zabezpieczającego oraz jego cele i funkcje z uwzględnieniem nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego oraz poglądów doktryny i orzecznictwa SN i sądów powszechnych.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2019
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065019850
 • EAN: 977123065019850
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie