Monitor Prawniczy Nr 1/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 1/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Joanna Derlatka „Powoływanie przez strony twierdzeń i dowodów w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych". W opracowaniu dokonano... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 1/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Joanna DerlatkaPowoływanie przez strony twierdzeń i dowodów w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych". W opracowaniu dokonano analizy zagadnień dotyczących nowych przepisów o postępowaniu w sprawach gospodarczych. Od 7.11.2019 r. sprawy gospodarcze sąd rozpoznaje według przepisów o postępowaniu odrębnym. Niniejszy artykuł dokonuje przedstawienia oraz oceny skutków zmian zawartych w szczególności w art. 458[5] KPC. Sąd pomija bowiem twierdzenia i dowody zgłoszone z naruszeniem art. 458[5] § 1–3 KPC, chyba że strona uprawdopodobni, że nie dopełniła obowiązku ich zgłoszenia z tego powodu, że powołanie twierdzeń i dowodów we właściwym czasie było niemożliwe lub potrzeba ich powołania powstała w późniejszym czasie. Opracowanie podkreśla szczególną rangę umowy dowodowej w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Zaprezentowano także podstawy wykorzystania przez sąd fakultatywnej inicjatywy dowodowej, co umożliwia realizacja dyskrecjonalnej władzy sędziego.
 • Dr Łukasz WęgrzynowskiZasądzanie odsetek za opóźnienie od roszczeń odszkodowawczych". Odsetki za opóźnienie w spełnieniu świadczenia pieniężnego pełnią różne funkcje w ramach obrotu cywilnoprawnego, w szczególności stymulują dłużnika do spełnienia świadczenia w terminie czy wyrównują wierzycielowi uszczerbek z tytułu braku możliwości korzystania ze środków pieniężnych. Ogólne reguły zasądzania odsetek za opóźnienie wyznaczają art. 481–482 KC, przepisy te są wykładane w powiązaniu z art. 455 KC. Istotne odrębności wykazuje jednak zagadnienie zasądzania odsetek za opóźnienie od roszczeń odszkodowawczych. Źródłem tych odrębności są regulacje dotyczące zasad ustalania wysokości odszkodowania z art. 363 § 2 KC. Ten przepis nie tylko modyfikuje zasady przyznawania odsetek, ale również wpływa na ich charakterystykę prawną wywołując wzrost napięcia między poszczególnymi funkcjami odsetek za opóźnienie. Przedstawione zagadnienie jest szeroko omówione w orzecznictwie SN. Najczęściej pojawia się w klasycznych sprawach odszkodowawczych, w związku z przyznawaniem odsetek za opóźnienie od roszczenia o naprawienie szkody ustalanego według kryteriów z art. 363 § 2 KC. Jednak zagadnienie to dość często łączy się również ze stosowaniem innych konstrukcji prawnych. Na szczególną uwagę zasługuje zasądzanie odsetek za opóźnienie od roszczenia o zadośćuczynienie, tutaj przyjmuje się wyraźnie odmienne rozwiązania w kwestii zasądzania odsetek za opóźnienie. Warto zatem spojrzeć na zagadnienie szerzej i przynajmniej pomocniczo uwzględnić wszystkie sytuacje, w których stosuje się regulację z art. 363 § 2 KC. Od razu trzeba też podkreślić, że nie budzi wątpliwości dopuszczalność zasądzenia odsetek według innej daty przy równoczesnym ustaleniu wysokości zasądzonego odszkodowania według cen z tej daty . Stąd też ta kwestia nie będzie szerzej omawiana w publikacji.
 • Dr Justyna Fibinger-JasińskaRoszczenie z weksla a badanie z urzędu stosunku podstawowego". Artykuł przedstawia relacje przepisów krajowych oraz unijnych odnośnie do ochrony konsumenta w przypadku roszczenia z weksla w postępowaniu cywilnym. W sytuacji przedłożenia weksla do pozwu i wnioskowania o wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu nakazowym, opierając się na przepisach krajowych, sąd nie może uwzględnić stosunku podstawowego z urzędu – bez zarzutu podniesionego przez pozwanego – i uznać, że nieuczciwe warunki nie wiążą konsumenta. Natomiast prawo unijne nakazuje sądowi krajowemu z urzędu ocenić nieuczciwy charakter danego warunku umownego celem zapewnienia, że konsument w sporze z przedsiębiorcą nie będzie nim związany. Zatem pomiędzy przepisami prawa krajowego a normami unijnymi zachodzi sprzeczność. Artykuł stanowi próbę odpowiedzi na pytanie, czy można z urzędu badać stosunek podstawowy w przypadku dołączenia do pozwu prawidłowo wypełnionego weksla.
 • SSA Stanisław GurgulPrzedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – cz. I". W opracowaniu autor wstępnie wyjaśnia, że „przedsiębiorstwo" jest pojęciem wieloznacznym, ujmuje się je bowiem odrębnie w sferze językowej (semantycznej), ekonomicznej i prawnej. W tej ostatniej pojęcie przedsiębiorstwa również jest różnie definiowane, mianowicie w aspekcie podmiotowym, przedmiotowym, funkcjonalnym i przedmiotowo-funkcjonalnym. Przedmiotem analizy są następnie pojęcia zorganizowanej części przedsiębiorstwa, niematerialnych i materialnych składników przedsiębiorstwa oraz ich samodzielne występowanie w obrocie powszechnym. Wreszcie, w opracowaniu autor analizuje skomplikowany status przedsiębiorstwa, zorganizowanej części przedsiębiorstwa, jego poszczególnych składników w postępowaniach upadłościowym i restrukturyzacyjnych.
 • Dr Edyta HadrowiczZdolność sądowa a reprezentacja stowarzyszenia zwykłego przez jego przedstawiciela – glosa do postanowienia NSA z 8.9.2017 r., I OSK 2274/15". Opracowanie dotyczy wpisu do ewidencji. W glosowanym orzeczeniu NSA uznał, że przedłożenie regulaminu stowarzyszenia zwykłego, protokołu podjęcia uchwały o wyborze przedstawiciela stowarzyszenia zwykłego oraz zawiadomienia o utworzeniu stowarzyszenia zwykłego i wyborze jego przedstawiciela podpisanego przez założycieli stowarzyszenia zwykłego – jest niewystarczające dla ustalenia, że przedstawiciel jest jednocześnie umocowany do dokonania określonej czynności prawnej (np. złożenia w imieniu stowarzyszenia zwykłego wniosku o dopuszczenie danej organizacji społecznej do udziału w określonej sprawie). W zakresie podniesionej argumentacji NSA oparł swoje stanowisko na tezie, iż przez reprezentowanie stowarzyszenia zwykłego, które powstało przed wejściem w życie ZmPrStowU oraz nie dokonało wpisu do ewidencji po 20.5.2016 r. – nie można rozumieć dokonywania czynności prawnej ze skutkiem dla tego stowarzyszenia. W rezultacie przedmiotową kwestię aktualnie uznać należy za ostatecznie rozstrzygniętą w polskim porządku prawnym.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020401
 • EAN: 977123065020401
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie