Monitor Prawniczy Nr 2/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 2/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Dariusz Drajewicz „Apelacja i zażalenie w świetle nowelizacji KPK". Nowelizująca proces karny, ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy –... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 2/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Dariusz DrajewiczApelacja i zażalenie w świetle nowelizacji KPK". Nowelizująca proces karny, ustawa z 19.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania karnego oraz niektórych innych ustaw , która weszła w życie 5.10.2019 r., przewiduje modyfikację niektórych przepisów regulujących instytucję apelacji (rozdz. 49 KPK) oraz postępowanie zażaleniowe w postępowaniu przygotowawczym (rozdz. 38 KPK). W artykule przedstawiono oraz omówiono znowelizowane przepisy, formułując własne oceny i wnioski de lege ferenda.
 • Dr Cezary Paweł WaldzińskiSprostowanie orzeczenia w postępowaniu cywilnym – uwagi de lege lata". Przedmiotem publikacji jest instytucja sprostowania orzeczenia w postępowaniu cywilnym, ze szczególnym uwzględnieniem zakresu i sposobu uzewnętrzniania się skutków wydania postanowienia o sprostowaniu orzeczenia. W pracy dokonano wykładni przepisów art. 350, 360 i 396 Kodeksu postępowania cywilnego. Autor przytacza argumenty przemawiające za poglądem, że odpisy sprostowanego przez sąd I instancji prawomocnego orzeczenia powinny być wydawane w brzmieniu uwzględniającym sprostowanie, już od momentu wydania postanowienia o sprostowaniu oczywistej omyłki, nie zaś z chwilą uzyskania przez to postanowienie cechy prawomocności.
 • Dr Mateusz BaszczykPrawo opcji oraz konstrukcje na nim oparte jako ograniczenia zbywalności udziałów (akcji)". Przedmiotem niniejszego artykułu jest omówienie prawa opcji oraz konstrukcji na nim opartych z punktu widzenia kwalifikowania ich jako ograniczenia zbywalności udziałów (akcji) . Autor przedstawia analizę problemu, począwszy od krótkiego omówienia kodeksowej podstawy ustanowienia ograniczeń w umowie spółki, poprzez charakterystykę prawa opcji kupna albo sprzedaży, a skończywszy na wskazaniu maksymalnych terminów, które mają zastosowanie do takich ograniczeń ustanowionych w pozastatutowej umowie akcjonariuszy (art. 338 KSH).
 • SSA Stanisław GurgulPrzedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – cz. II". Przedmiotem analizy w drugiej części niniejszego opracowania są czynności faktyczne i prawne podejmowane względem przedsiębiorstwa w toku postępowania upadłościowego i postępowania sanacyjnego. Czynnością faktyczną jest dalsze prowadzenie przedsiębiorstwa przez syndyka lub zarządcę, czynności prawne natomiast obejmują przede wszystkim sprzedaż i dzierżawę, a rzadziej użytkowanie. We wszystkich tych sytuacjach szczególne problemy stwarza instytucja reglamentowanej działalności gospodarczej, obejmująca m.in. koncesje, licencje i zezwolenia.
 • Marcin SzymańskiEliminacja abuzywnej klauzuli waloryzacyjnej umowy kredytu indeksowanego do franka szwajcarskiego – glosa". Glosa odnosi się do wyroków SN z 4.4.2019 r., III CSK 159/17, Legalis oraz 9.5.2019 r., I CSK 242/18, Legalis, w których SN zajął jednolite stanowisko odnośnie cech charakteryzujących konstrukcję prawną umowy o kredyt indeksowany do kursu waluty obcej, przesłanek uzasadniających uznanie zamieszczonych w tego rodzaju umowie postanowień dotyczących indeksacji (tzw. klauzuli indeksacyjnej) za niedozwolone w rozumieniu art. 385(1) § 1 KC oraz konsekwencji eliminacji tych postanowień z umowy. W obu powyższych wyrokach SN słusznie stwierdził, iż umowa o kredyt indeksowany do kursu waluty obcej to umowa o kredyt udzielony w walucie polskiej, do której wprowadzono postanowienia uzależniające wysokość, spełnianego przez kredytobiorcę w walucie polskiej świadczenia, od kursu waluty obcej. Klauzula indeksacyjna jest w tym przypadku elementem umowy wpływającym na wysokość świadczenia pieniężnego kredytobiorcy. Na aprobatę zasługuje również stanowisko SN, iż klauzula indeksacyjna, klauzula, która nie określa w sposób szczegółowy sposobu ustalania kursu waluty indeksacji, pozostawiając bankowi swobodę w tej kwestii jest klauzulą niedozwoloną w rozumieniu art. 385(1) § 1 KC. W sposób przekonujący SN wyjaśnił również, dlaczego eliminacja z umowy kredytu abuzywnej klauzuli indeksacyjnej nie prowadzi do nieważności całej umowy kredytu, która wiąże dalej z niezmienionym oprocentowanie jednakże bez mechanizmu indeksacji. Wątpliwości budzi jedynie pogląd SN, że tak zdefiniowana klauzula indeksacyjna określa główne świadczenie stron, chociaż w ramach konstrukcji prawnej umowy o kredyt indeksowany klauzula ta modyfikuje jedynie wysokość świadczenia kredytobiorcy, która może być ustalona również w przypadku gdy klauzula indeksacyjna okaże się abuzywna i z tej przyczyny bezskuteczna. Pomimo tej wątpliwości glosowane wyroki stanowią cenną wskazówkę co do sposobu rozwiązania problemu abuzywnych klauzul indeksacyjny w umowach kredytu.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020403
 • EAN: 977123065020403
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie