Monitor Prawniczy Nr 3/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 3/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy m.in.: Dr Jarosław Szewczyk „Publiczne oferowanie papierów wartościowych". Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 3/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy m.in.:

 • Dr Jarosław SzewczykPubliczne oferowanie papierów wartościowych". Wraz z wejściem w życie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2017/1129 z 14.6.2017 r. w sprawie prospektu, który ma być publikowany w związku z ofertą publiczną papierów wartościowych lub dopuszczeniem ich do obrotu na rynku regulowanym, w polskim porządku prawnym pojawił się nowy reżim dla publicznego oferowania papierów wartościowych. Nowy akt prawny nie tylko zmienił zasady sporządzania prospektów, ale przede wszystkim usankcjonował nową definicję oferty publicznej. Istotnie odbiega ona od definicji znanej dotychczas z art. 3 ust. 1 ustawy z 29.7.2005 r. o ofercie publicznej i warunkach wprowadzania instrumentów finansowych do zorganizowanego systemu obrotu oraz o spółkach publicznych . Celem niniejszego artykułu jest dokonanie szczegółowej wykładni nowej definicji, w tym również odniesienie się do koncepcji „oferty prywatnej".
 • Dr Paweł IzdebskiKonsumenckie prawo odstąpienia od umów o świadczenie usług maklerskich". Celem niniejszego artykułu jest zaprezentowanie oraz analiza problematyki konsumenckiego prawa odstąpienia od umowy w odniesieniu do poszczególnych typów umów o usługi maklerskie. Ideą konsumenckiego uprawnienia jest stworzenie konsumentowi czasu do namysłu, czy nabyty przez niego produkt (lub usługa) jest mu rzeczywiście potrzebny. Ponieważ konsumenckie prawo odstąpienia od umowy ma charakter obligatoryjny jedynie w odniesieniu do umów zawieranych w warunkach atypowych (na odległość, poza lokalem przedsiębiorstwa), uprawnienie to doznaje licznych ograniczeń w przypadku umów o usługi maklerskie.
 • SSA Stanisław GurgulPrzedsiębiorstwo i zorganizowana część przedsiębiorstwa w postępowaniu upadłościowym i restrukturyzacyjnym (prowadzenie, dzierżawa, sprzedaż) – cz. III". W III części prezentowanego opracowania zawarte są rozważania, których przedmiot stanowią: niematerialne i materialne składniki przedsiębiorstwa, wymienione – przykładowo – w przepisie art. 551 KC; pojęcia wartości i ceny przedsiębiorstwa oraz metody ich ustalania; tryb sprzedaży przedsiębiorstwa w obrocie powszechnym i w postępowaniu upadłościowym; skutki prawne sprzedaży przedsiębiorstwa (sukcesja generalna czy singularna?); możliwość wzruszenia umowy sprzedaży przedsiębiorstwa.
 • Dr Marcin DziurdaSkutki niepominięcia spóźnionego dowodu". Z dniem 7.11.2019 r. całkowitej zmianie uległy przepisy regulujące koncentrację materiału procesowego w postępowaniu cywilnym. W miejsce dotychczasowego modelu dyskrecjonalnej władzy sędziego nastąpił powrót do systemu prekluzji. Spóźnione twierdzenia i dowody nie podlegają pominięciu tylko wówczas, gdy strona uprawdopodobni, że ich powołanie nie było możliwe albo potrzeba ich powołania wynikła później. Mimo to istnieją podstawy do przyjęcia, że zachował aktualność wyrok SN z 9.8.2019 r., II CSK 353/18, zgodnie z którym w apelacji lub w skardze kasacyjnej nie można skutecznie podnosić zarzutu naruszenia przepisów koncentracyjnych polegającego na uwzględnieniu przez sąd spóźnionych twierdzeń lub dopuszczeniu spóźnionych dowodów.
 • Dr Bogusław LackorońskiZasiedzenie służebności a roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości". Opracowanie stanowi krytyczny komentarz do orzeczenia SN z 17.7.2019 r., I CSK 630/17, w którym stwierdzono, że nabycie służebności przez zasiedzenie powoduje, że roszczenie o wynagrodzenie za korzystanie z nieruchomości w okresie poprzedzającym zasiedzenie wygasa. Sąd Najwyższy uzasadnia zaprezentowany pogląd argumentami funkcjonalnymi. Sąd Najwyższy wskazuje, że stabilizująca funkcja zasiedzenia powinna prowadzić do wniosku, że po nabyciu służebności przez zasiedzenie nie powinno być podstaw i powodów do prowadzenia sporów dotyczących okresu poprzedzającego nabycie służebności w ten sposób. Pogląd zaprezentowany przez SN nie jest uzasadniony w aktualnym stanie prawnym w świetle art. 222–230 KC (przepisów o ochronie własności) ani w świetle art. 172–176 KC (przepisów o zasiedzeniu).
 • Dr Agnieszka GołąbUzyskanie w trakcie postępowania cywilnego innego niż orzeczenie sądu tytułu egzekucyjnego". W artykule poruszono problem uzyskania w toku postępowania cywilnego innego niż orzeczenie sądu tytułu egzekucyjnego. Zagadnienie to łączy się z kwestią utraty interesu prawnego w uzyskaniu merytorycznego orzeczenia sądu opiewającego na to samo świadczenie. Zgodnie z zasadą jednotorowości postępowania, należy dążyć do eliminacji ryzyka związanego z wystąpieniem konkurencyjnych postępowań i będących ich efektem konkurencyjnych aktów ochrony prawnej, realizujących ten sam cel w odniesieniu do tego samego stosunku cywilnoprawnego. W nauce i w orzecznictwie sporna pozostaje kwestia skutków uzyskania przez powoda w toku postępowania cywilnego innego niż orzeczenie sądu tytułu egzekucyjnego. Konsens w kwestii tego, że wierzyciel traci wówczas potrzebę uzyskania ochrony prawnej w drodze kolejnego tytułu egzekucyjnego nie wyjaśnia jeszcze, w jaki sposób sąd powinien postąpić po powzięciu odnośnej informacji.
 • Karolina OchocińskaDochodzenie roszczeń ze skargi pauliańskiej wobec osoby znajdującej się w upadłości – glosa do wyroku SN z 27.3.2019 r., V CSK 13/18". Glosowane orzeczenie dotyczy dwóch problemów prawnych pojawiających się na tle instytucji upadłości i skargi pauliańskiej. Pierwszy z odnosi się do kwestii określenia sposobu dochodzenia przez wierzyciela pauliańskiego bezskuteczności czynności prawnej w stosunku do osoby trzeciej posiadającej status upadłego. W tym zakresie możliwe jest przyjęcie, że właściwym sposobem dochodzenia roszczeń jest wytoczenie powództwa lub zgłoszenie wierzytelności sędziemu-komisarzowi. Drugie z zagadnień związane jest z losami powództwa, które dotyczy mienia wchodzącego w skład masy upadłości i jednocześnie wskazane w nim roszczenie procesowe odnosi się do wierzytelności podlegającej zgłoszeniu sędziemu-komisarzowi. Niezbędne jest wskazanie jakie rozstrzygnięcie powinno zapaść w stosunku do powództwa.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020405
 • EAN: 977123065020405
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie