Pisma, postanowienia, decyzje i odwołania z zakresu postępowania administracyjnego z objaśnieniami i płytą CD

Promocyjna cena
%
 • 179,10 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 169,15 zł +6%
  Cena katalogowa: 199,00 zł -10%
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym. Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące m.in.: właściwości organów (m.in. wniosek podmiotu... więcej ›

Opis książki

Publikacja zawiera szczegółowe zestawienie wzorów pism, postanowień, decyzji i odwołań najczęściej występujących w postępowaniu administracyjnym.

Prezentowana publikacja podzielona została na rozdziały dotyczące m.in.:

 • właściwości organów (m.in. wniosek podmiotu dotkniętego wystąpieniem sporu o właściwość, wniosek organu pozostającego w sporze o właściwość),
 • wyłączenia pracownika oraz organu (m.in. wniosek pracownika organu o wyłączenie od udziału w postępowaniu, postanowienie o wyłączeniu pracownika na żądanie strony, adnotacja urzędowa o wyłączeniu organu administracji),
 • doręczeń (m.in. pismo organu o wyrażenie zgody na doręczenie pism w formie dokumentu elektronicznego, pismo strony ze wskazaniem pełnomocnika do doręczeń, zawiadomienie o zmianie adresu do doręczeń),
 • wezwań (m.in. wezwanie stron do złożenia przed rozprawą wyjaśnień, dokumentów i innych dowodów, wezwanie strony do stawienia się na rozprawę administracyjną, wezwanie świadków i biegłych do stawienia się na rozprawę),
 • terminów (m.in. zawiadomienie o przekroczeniu terminu, wniosek o przywrócenie uchybionego terminu do złożenia odwołania od decyzji, zażalenie na postanowienie o odmowie przywrócenia terminu),
 • wszczęcia postępowania (m.in. wniosek o wyrażenie zgody na wszczęcie postępowania, postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, zażalenie na postanowienie o odmowie wszczęcia postępowania, zawiadomienie strony o wszczęciu postępowania z urzędu),
 • metryk, protokołów i adnotacji (m.in. wzór metryki sprawy, protokół przesłuchania strony, protokół oględzin rzeczy, protokół rozprawy administracyjnej, adnotacja urzędowa),
 • dowodów (m.in. wniosek o dopuszczenie dowodu, postanowienie o niedopuszczeniu dowodu, zawiadomienie o miejscu i terminie przeprowadzenia dowodu ze świadków),
 • rozprawy (m.in. wezwanie strony do stawienia się na rozprawę administracyjną, postanowienie o odroczeniu rozprawy administracyjnej, postanowienie o ukaraniu stron za niewłaściwe zachowanie),
 • zawieszenia postępowania (m.in. postanowienie o zawieszeniu postępowania – śmierć przedstawiciela ustawowego strony, wniosek o zawieszenie postępowania złożony przez stronę, zażalenie na postanowienie o zawieszeniu postępowania w sprawach ustalenia warunków zabudowy i zagospodarowania terenu),
 • decyzji (m.in. decyzja administracyjna, odwołanie od decyzji, decyzja o umorzeniu postępowania w całości lub części, postanowienie o uzupełnieniu decyzji),
 • ugody (m.in. protokół zawarcia ugody przez strony, postanowienie o zatwierdzeniu ugody, postanowienie o odmowie zatwierdzenia ugody),
 • wznowienia postępowania (m.in. wniosek o wznowienie postępowania, postanowienie o odmowie wznowienia postępowania, zażalenie na postanowienie o odmowie wznowienia postępowania),
 • uchylenia, zmiany oraz stwierdzenia nieważności decyzji (m.in. decyzja o odmowie uchylenia decyzji dotychczasowej, decyzja o stwierdzeniu nieważności decyzji, decyzja o stwierdzeniu wygaśnięcia decyzji),
 • wydawania zaświadczeń (m.in. zaświadczenie o ostateczności decyzji, postanowienie o odmowie wydania zaświadczenia),
 • rozpatrywania skarg i wniosków (m.in. skarga, zawiadomienie o sposobie załatwienia skargi, zawiadomienie o niezałatwieniu wniosku w terminie, skarga na sposób załatwienia wniosku),
 • opłat i kosztów postępowania (m.in. wezwanie do uiszczenia opłat i kosztów postępowania, postanowienie o zwrocie podania nieopłaconego, postanowienie ustalające wysokość kosztów postępowania, wniosek strony o zwolnienie z kosztów).

Przedstawiona publikacja zawiera wzory dotyczące wszystkich etapów ogólnego postępowania administracyjnego, począwszy od przepisów ogólnych, poprzez wszczęcie postępowania, postępowanie wyjaśniające, techniki postępowania, opłaty i koszty, wydanie decyzji, skończywszy na postępowaniu odwoławczym i nadzwyczajnym.

Trzecie – uaktualnione i uzupełnione – wydanie książki uwzględnia wszystkie zmiany, które zostały wprowadzone do przepisów regulujących postępowanie administracyjne od 2017 r. Ponadto uwzględniono najnowsze orzecznictwo oraz poglądy doktryny.

W publikacji uwzględniono dwa projekty ustaw:

 • projekt ustawy o zmianie ustawy – Kodeks postępowania administracyjnego (druk sejmowy Nr 178, Sejm IX kadencji, projekt skierowany do I czytania), który dotyczy usprawnienia procedury postępowania organów administracji ze skargami składanymi do sądów administracyjnych na decyzje tych organów poprzez wprowadzenie zasady, że organ odwoławczy zwraca akta sprawy organowi I instancji niezwłocznie, nie wcześniej jednak niż po upływie terminu do wniesienia skargi do sądu administracyjnego, oraz
 • projekt ustawy o doręczeniach elektronicznych (druk sejmowy Nr 239, Sejm IX kadencji, projekt skierowany do I czytania), który dotyczy zdefiniowania zasad wymiany korespondencji z podmiotami publicznymi w relacji z innymi podmiotami publicznymi oraz podmiotami niepublicznymi, w tym z osobami fizycznymi. Wprowadza zmiany m.in. do Kodeksu postepowania administracyjnego, Prawa o postępowaniu przed sądami administracyjnymi oraz Postępowania egzekucyjnego w administracji, w tym generalną zasadę równoważności pism służących załatwianiu spraw bez względu na to, czy zostały sporządzone i utrwalone w postaci elektronicznej czy na papierze oraz zmiany ustalające zasady komunikacji z organami administracji publicznej z wykorzystaniem spełniającej standard usługi rejestrowanego doręczenia elektronicznego lub publicznej usługi hybrydowej. Tworzy się także podstawy dla automatycznego załatwiania spraw – dzięki wykorzystaniu nowych narzędzi, czyli środków identyfikacji elektronicznej zapewniających odpowiedni poziom bezpieczeństwa i kwalifikowanej pieczęci elektronicznej organu. Zmiany te są niezwykle istotne dla jednostek samorządu terytorialnego i administracji publicznej.

Każdy wzór opatrzony został obszernym komentarzem, w którym Autor wyjaśnia najczęstsze problemy powstające podczas tworzenia poszczególnego wzoru. Ponadto, do każdego wzoru dodane zostało orzecznictwo sądowe w postaci tez, które mają związek ze stosowaniem poszczególnych wzorów w praktyce obrotu. Pomocny dodatek stanowi również płyta CD zawierająca wersje edytowalne wszystkich wzorów zamieszczonych w opracowaniu. Oprócz objaśnień każdy wzór zawiera wybór orzecznictwa dopasowany tematycznie do konkretnego zagadnienia.

W prezentowanej pozycji przedstawiono również prawno-materialne aspekty decyzji administracyjnych w zakresie m.in.: architektury i planowania przestrzennego, geodezji i katastru nieruchomości, informacji publicznej, spraw komunikacyjnych i obywatelskich, ewidencji ludności, zamówień publicznych.

Opracowanie skierowane jest przede wszystkim do urzędników administracji rządowej i samorządowej, radców prawnych, adwokatów i aplikantów zawodów prawniczych oraz studentów. Książka może być również pomocna dla osób prywatnych, które na co dzień spotykają się z problemami w postępowaniu administracyjnym.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Wzory Pism Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 3
 • Oprawa: Miękka ze skrzydełkami
 • Liczba stron: 1258
 • Wymiary: 145x205 mm
 • Waga: 1200 g
 • ISBN: 978-83-8198-525-3
 • EAN: 9788381985253
 • Kod serwisu: 00859100

Kategorie

Tagi