Monitor Prawniczy Nr 5/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 10,98 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 5/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: SSR Aleksandra Machowska „Zmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. – cz. I". Ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 5/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • SSR Aleksandra MachowskaZmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. – cz. I". Ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzono rewolucyjne zmiany w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale wprowadzono także zmiany w zakresie: celów postępowania upadłościowego, instytucji sądu i sędziego-komisarza, roli i zadań syndyka, zgłaszania wierzytelności, systemu środków zaskarżenia, możliwych sposobów zakończenia postępowania upadłościowego osób fizycznych w ramach procedury oddłużenia, ponadto wprowadzono postępowanie konsumenckie o charakterze restrukturyzacyjnym. W części pierwszej opracowania omówione zostały zmiany obejmujące cele postępowania upadłościowego, zmiany instytucjonalne, zmiany w zakresie czynności syndyka, zmiany w zakresie zgłaszania wierzytelności, a także zmiany w zakresie środków zaskarżenia.
 • Dr Agnieszka GuzewiczEuropejskie postępowanie w sprawie drobnych roszczeń w ujęciu orzeczniczym". Celem opracowania jest analiza zagadnień, które były przedmiotem orzecznictwa Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej oraz sądów polskich w zakresie europejskiego postępowania w sprawie drobnych roszczeń. Badane orzeczenia pochodzą z publicznie dostępnych baz danych. Opracowanie zostało ponadto wzbogacone o wnioski wypływające z wywiadów przeprowadzonych z praktykami zajmującymi się transgranicznym dochodzeniem roszczeń . Przyjęta metoda badawcza pozwala na sformułowanie własnych wniosków oraz wyciągnięcie postulatów co do dalszego funkcjonowania unijnej procedury w sprawie drobnych roszczeń.
 • Dr Piotr KarlikKontrowersje wokół karalnej manipulacji instrumentem finansowym". Zagadnienie manipulacji na rynku finansowym nieustannie należy do kwestii budzących wielkie zainteresowanie mediów, inwestorów oraz organów wymiaru sprawiedliwości. Przestępstwa popełniane przez nieuczciwych uczestników rynku najczęściej dokonywane są właśnie w formie podejmowania różnego rodzaju manipulacji, tj. szeroko rozumianego wpływania na kształtowanie się cen. Problem ten miało rozwiązać uchwalenie rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 596/2014 oraz dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady nr 2014/57/UE . Dla przypomnienia jedynie należy wskazać, że rozporządzenie MAR weszło w życie 3.7.2016 r. i jest bezpośrednio stosowane, natomiast dyrektywa MAD II została implementowana do polskiego porządku prawnego dopiero na skutek nowelizacji ustawy z 10.2.2017 r. o obrocie instrumentami finansowymi . Można zatem przyjąć, że od tego czasu powinno dojść do rozstrzygnięcia najpoważniejszych wątpliwości prawnych oraz wypracowania określonych standardów postępowania w odniesieniu do przestępstw manipulacji, które będą powszechnie wykorzystywane w zwalczaniu tego rodzaju przestępczości gospodarczej. Tymczasem od dłuższego czasu utrzymuje się status quo w tym zakresie, przy jednoczesnym braku jakichkolwiek działań zmierzających do wyjścia z tego impasu. Niezmiennie kontrowersje rodzi formalny charakter przestępstwa manipulacji, możliwość przypisania sprawstwa w razie wystąpienia zamiaru ewentualnego oraz kwestie intertemporalne . Orzecznictwo z rzadka wypowiada się na powyższe tematy, a doktryna nie wypracowała do tej pory jednolitego stanowiska, co przekłada się bezpośrednio na praktykę organów postępowania. Warto wobec powyższego bliżej przyjrzeć się tym kwestiom.
 • Arkadiusz ZielińskiZmowa przetargowa w zamówieniach publicznych". Przedmiotem artykułu jest przeanalizowanie istoty praktyki przedsiębiorców, zwanej porozumieniem lub zmową przetargową, w kontekście form i rodzajów tego typu zachowań. Źródło powstawania zmowy przetargowej to przede wszystkim czynniki czysto ekonomiczne, pozostające w ścisłym powiązaniu, a nawet znajdujące pozorne uzasadnienie w obowiązujących przepisach prawa. Dlatego ważne jest zwrócenie uwagi na znaczenie zmowy przetargowej w kontekście formy, jakie może przybierać. Celem artykułu jest zbadanie tej problematyki i ukazanie, w jakich konkretnie sytuacjach mamy do czynienia z istotą problemu. Wynikiem podjętych badań jest ukazanie tej praktyki w wymiarze rynkowym, wskazując jakie przybiera formy, różne rozmiary, charakter, który może mieć również znamiona przestępstwa. Potwierdzają to wydawane w sprawach zmów przetargowych orzeczenia, w szczególności w przypadku krajowego wymiaru sprawiedliwości przez Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów , przez Krajową Izbę Odwoławczą , a w odniesieniu do unijnego wymiaru sprawiedliwości przez Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej . Uregulowanie, w najważniejszej z punktu widzenia krajowego rynku konkurencji, ustawie z 16.2.2007 r. o ochronie konkurencji i konsumentów definicji zmowy przetargowej świadczy i potwierdza tezę, że zjawisko tego rodzaju jest istotne z punktu widzenia krajowego rynku konkurencji.
 • Piotr RatusznikKwalifikacja prawna umowy hostingu". W artykule poruszono zagadnienie kwalifikacji prawnej umowy hostingu. W nauce prawa nie jest bowiem jasne, czy umowa tego rodzaju stanowi przykład umowy nienazwanej, czy zbliża się do którejś z umów wskazanych w Kodeksie cywilnym. Dotychczasowe wypowiedzi doktrynalne charakteryzują się przy tym dowolnością, co uzasadnia analizę tej problematyki przede wszystkim z punktu widzenia elementów świadczenia z umowy hostingu.
 • Tomasz Kęska-LeszyńskiCzas opóźnienia lotu relewantny dla nabycia prawa do odszkodowania, o którym mowa w art. 7 rozporządzenia 261/2004 – glosa". Artykuł analizuje wyrok SO w Gliwicach z 13.12.2018, III Ca 777/18, dotyczący problematyki odszkodowania za stratę czasu wynikającego z rozporządzenia (WE) nr 261/2004 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 11 lutego 2004 r. ustanawiającego wspólne zasady odszkodowania i pomocy dla pasażerów w przypadku odmowy przyjęcia na pokład albo odwołania lub dużego opóźnienia lotów, uchylającego rozporządzenie (EWG) nr 295/91. Autor krytykuje stanowisko przyjęte przez Sądu Okręgowego w Gliwicach, w myśl którego odszkodowanie przewidziane w art. 7 rozporządzenia nr 261/2004 jest wypłacany na warunkach określonych w art. 6 niniejszego regulaminu.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020409
 • EAN: 977123065020409
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie