Monitor Prawniczy 6/2020 + dodatek specjalny: Nowelizacja KPC

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze z dodatkiem specjalnym w postaci tabeli porównawczej z komentarzem do zmian w KPC. ... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 6/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dodatek specjalny: prof. UWr dr hab. Izabella GilNOWELIZACJA KODEKSU POSTĘPOWANIA CYWILNEGO – zmiany wprowadzone ustawą z 4.7.2019 r. oraz innymi ustawami – tabela porównawcza z komentarzem".
 • SSR Aleksandra MachowskaZmiany w prawie upadłościowym wprowadzone ustawą z 30.8.2019 r. – cz. 2". Ustawą z 30.8.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo upadłościowe oraz niektórych innych ustaw wprowadzono rewolucyjne zmiany w postępowaniu upadłościowym, w szczególności w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, ale wprowadzono także zmiany w zakresie: celów postępowania upadłościowego, instytucji sądu i sędziego-komisarza, roli i zadań syndyka, zgłaszania wierzytelności, systemu środków zaskarżenia, możliwych sposobów zakończenia postępowania upadłościowego osób fizycznych w ramach procedury oddłużenia, ponadto wprowadzono postępowanie konsumenckie o charakterze restrukturyzacyjnym. W części drugiej opracowania omówione zostały liczne i głębokie zmiany w postępowaniu upadłościowym osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej, w tym m.in. upadłość konsumencka w ramach postępowania uproszczonego oraz postępowanie konsumenckie o charakterze restrukturyzacyjnym, a także zmiany w Części pierwszej Prawa upadłościowego .
 • Dr hab. Artur NowackiPobranie z góry lub rozporządzenie czynszem w razie ogłoszenia upadłości wynajmującego lub wydzierżawiającego". Przedmiotem artykułu jest analiza dwóch przepisów ustawy z 28.2.2003 r. – Prawo upadłościowe . Zgodnie z art. 106 PrUp, pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu rzeczy ruchomej za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc od dnia ogłoszenia upadłości, nie zwalnia najemcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości. Zgodnie z art. 107 ust. 2 PrUp, odnoszącym się – w związku ze swoją lokalizacją za art. 107 ust. 1 PrUp – do najmu lub dzierżawy nieruchomości upadłego , pobranie z góry przez upadłego przed ogłoszeniem upadłości czynszu najmu za czas dłuższy niż trzy miesiące, a czynszu dzierżawy za czas dłuższy niż sześć miesięcy, licząc w obu przypadkach od dnia ogłoszenia upadłości, jak również rozporządzenie tym czynszem, nie zwalnia najemcy lub dzierżawcy od obowiązku zapłaty czynszu do masy upadłości.
 • Dr Piotr MoskałaRezygnacja ostatniego członka organu spółki kapitałowej (cz. I)". Problematyka rezygnacji członka organu spółki kapitałowej , a ściślej adresata oświadczenia o rezygnacji i procedury jej składania, stała się w ostatnich latach obiektem intensywnej dyskusji w orzecznictwie i piśmiennictwie prawniczym. Stan ten nie dziwi z uwagi na ważkie znaczenie skutecznego złożenia rezygnacji zarówno z perspektywy spółki (przede wszystkim w zakresie utrzymania pełnej obsady organu i doprowadzenia do uzupełnienia jego składu), jak i samego piastuna . Doktrynalna debata została w znacznej mierze rozstrzygnięta w orzecznictwie SN w 2016 r., jednak wypowiedzi SN nie przesądziły jednoznacznie sposobu postępowania w przypadku rezygnacji ostatniego członka zarządu. Ten szczególny przypadek stał się przedmiotem nowej regulacji ustawowej, która obowiązuje od 1.3.2019 r. Reguły składania rezygnacji wprowadzone przez nowelizację wymagają szczegółowej analizy, zwłaszcza z perspektywy tego, na ile kontynuują one dotychczas przyjmowane w orzecznictwie i doktrynie sposoby rezygnowania przez ostatnich członków organu spółki kapitałowej. Celem niniejszego artykułu jest właśnie przeprowadzenie tej analizy oraz ocena, czy nowa regulacja odpowiada potrzebom obrotu i eliminuje występujące uprzednio problemy związane z ustępowaniem ostatniego członka organu z funkcji. W części pierwszej artykułu zostanie zaprezentowany dotychczasowy dorobek doktryny i orzecznictwa w zakresie składania rezygnacji przez ostatniego członka organu, a także zostaną omówione ogólne założenia nowej regulacji i jej stosowanie w odniesieniu do spółki z o.o. i P.S.A. Stosowaniu nowej regulacji w odniesieniu do spółki akcyjnej, uwagom de lege ferenda i podsumowaniu zostanie poświęcona druga część artykułu.
 • Piotr TurskiUznanie umowy najmu lub dzierżawy za bezskuteczną oraz skutek wyroku pauliańskiego". Repertuar czynności fraudacyjnych dłużników rozciąga się od zwykłych czynności polegających na rozporządzeniu majątkiem skutkującym utratą własności do czynności wprawdzie niestanowiących wyzbycia się własności, ale polegających na obciążeniu majątku czy też ukształtowaniu takiej sytuacji prawnej, która prowadzi do utrudnienia, a nawet uniemożliwienia zaspokojenia wierzyciela z tego majątku. Niniejszy artykuł koncentruje się na analizie możliwej reakcji prawnej wierzyciela w stosunku do tej ostatniej kategorii działań fraudacyjnych mających za przedmiot przede wszystkim nieruchomości, jak również skutkach uzyskania orzeczenia uznającego takie zachowanie dłużnika za bezskuteczne względnie. Pomimo istniejącej od lat instytucji skargi pauliańskiej, jej stosowalność do takich zachowań dłużników, jak i określenie skutków uwzględnienia powództwa, rodzi szereg problemów natury teoretycznoprawnej.
 • Dr Michał GałęskiNarażenie osoby nieuleczalnie chorej na niebezpieczeństwo utraty życia – glosa". Przedmiotem opracowania jest postanowienie SN z 5.6.2019 r., III KK 212/18. Autor krytycznie odnosi się do poglądów SN w przedmiocie obiektywnego przypisania skutku przy zaniechaniu stanowiącym błąd medyczny. Przedstawione uwagi krytyczne odnoszą się do samego założenia o przyczynowości zaniechania, jak i zastosowania przez SN normatywnych kryteriów przypisania skutku w kontekście badanego stanu faktycznego. W kontekście omawianego orzeczenia wskazano istotne aspekty kwalifikacji prawnej czynu stanowiącego błąd medyczny.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 580 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020411
 • EAN: 977123065020411
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie