Monitor Prawniczy Nr 7/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W „Monitorze Prawniczym" Nr 7/2020 polecamy: prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Anna Zalesińska „Kierunki informatyzacji postępowania cywilnego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W „Monitorze Prawniczym" Nr 7/2020 polecamy:

 • prof. dr hab. Jacek Gołaczyński, dr Anna ZalesińskaKierunki informatyzacji postępowania cywilnego po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego z 4.7.2019 r.". Artykuł dotyczy informatyzacji postępowania cywilnego, po nowelizacji Kodeksu postępowania cywilnego wprowadzonej ustawą z 4.7.2019 r. Obejmuje swoim zakresem jedynie zmiany w zakresie wdrożenia elektronicznej komunikacji pomiędzy stronami a sądem (elektroniczne biuro podawcze), w ten sposób, że rezygnuje z oznaczenia daty wprowadzenia takiej funkcjonalności. Zmianie uległy zasady odnoszące się do dostępu do protokołu elektronicznego oraz informacji o sprawie z art. 9 KPC. Wprowadza możliwość wzajemnych doręczeń pomiędzy pełnomocnikami będącymi adwokatami, radcami prawnymi i rzecznikami patentowymi za pośrednictwem poczty elektronicznej, jeżeli złożą sądowi zgodne oświadczenia odpowiedniej treści i podadzą do wiadomości sadu używane do tego dane kontaktowe, w szczególności adres poczty elektronicznej. W końcu ustawodawca wprowadził w elektronicznym postepowaniu upominawczym zasadę nie kontynuacji. Po wniesionym sprzeciwie od nakazu zapłaty przez pozwanego, czy w sytuacji, gdy sąd ocenił brak podstaw do wydania nakazu zapłaty postępowanie zostanie umorzone.
 • Dr Piotr MoskałaRezygnacja ostatniego członka organu spółki kapitałowej (cz. II)". Niniejszy artykuł omawia nowe zasady składania rezygnacji przez ostatniego członka organu spółki kapitałowej, wprowadzone do przepisów Kodeksu spółek handlowych przez ustawę deregulacyjną . W części drugiej artykułu omówione zostały zasady stosowania nowej regulacji w spółce akcyjnej, a także sformułowano ocenę nowej regulacji i potencjalne kierunki jej zmiany oraz zawarto podsumowanie obydwu części.
 • Dr Łukasz WęgrzynowskiZasiedzenie w dobrej wierze służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu w związku z uwłaszczeniem przedsiębiorstw państwowych". Omawiane zagadnienie zasługuje na uwagę z wielu względów. Ma trudne do przecenienia znaczenie praktyczne. Sprawy dotyczące służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu wciąż pojawiają się dość licznie w praktyce sądowej, w tym również w orzecznictwie Sądu Najwyższego. Z oczywistych względów mają istotne znaczenie dla właścicieli nieruchomości, na których są posadowione linie przesyłowe, jak też dla prawidłowego funkcjonowania przedsiębiorstw przesyłowych. Wskazane zagadnienie wywołuje również liczne wątpliwości prawne. W publikacji zostanie szczegółowo omówiona jedna z nich, a więc oceny dobrej wiary przy zasiedzeniu służebności odpowiadającej treści służebności przesyłu. Pełna ocena cywilnoprawna wymaga uwzględnienia wcześniejszych regulacji dotyczących mienia państwowego, obowiązujących w dacie wystąpienia kluczowych zdarzeń prawnych. Konieczne jest również wyjaśnienie relacji prawnych zachodzących między Skarbem Państwa a przedsiębiorstwami państwowymi, będącymi jedną z form państwowych osób prawnych . Wreszcie, wskazane zagadnienie może stanowić interesujący przyczynek do bardziej ogólnej dyskusji dotyczącej zasad korzystania przez państwo z instrumentów cywilnoprawnych. Przede wszystkim zwraca uwagę na niektóre negatywne aspekty stosowania przez państwo szczególnych konstrukcji prawnych w sferze obrotu cywilnoprawnego.
 • prof. ALK dr hab. Aleksander MaziarzLegalizacja samowoli budowlanej w znowelizowanych przepisach Prawa budowlanego". Samowole budowlane są zjawiskiem niepożądanym, tak jak i każde zachowanie, które podejmowane jest bez dopełnienia wymaganych ustawowo obowiązków. Jednakże samowole budowlane mogą stanowić zagrożenie dla zdrowia i życia ludzi np. z uwagi na ich stan techniczny, bowiem ich budowa odbyła się bez nadzoru ze strony państwa. Od lat regulacje Prawa budowlanego są tak skonstruowane, żeby tego typu obiektów budowlanych powstawało jak najmniej. Ustawodawca nie zakazuje jednak w sposób bezwzględny samowoli budowlanych. Z tego też względu wprowadził instytucję legalizacji samowoli budowlanej, której celem jest dopuszczenie do użytkowania zgodnego z prawem budowlanym samowolnie wybudowanych obiektów budowlanych po spełnieniu wymogów ustawowych. Celem artykułu jest dokonanie analizy ustawy z 13.2.2020 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw , która wprowadziła zmiany w m.in. instytucji legalizacji samowoli budowlanej. Poddane analizie zostaną przede wszystkim przesłanki kwalifikujące daną samowolę budowlaną do legalizacji, przebieg postępowania legalizacyjnego oraz nową instytucję, która została wprowadzona przez nowelizację – legalizację samowoli budowlanych, od zakończenia budowy których upłynęło co najmniej 20 lat. Analiza nowych przepisów dotyczących legalizacji samowoli budowlanych ma odpowiedzieć na pytanie, czy wprowadzone przepisy ułatwiają legalizację samowoli budowlanych, w szczególności, czy nowe przepisy mogą doprowadzić do zalegalizowania większej ilości samowoli budowlanych niż dotychczas.
 • Dr Kazimierz J. PawelecPotrącenie na przejściu dla pieszych ze skutkiem śmiertelnym jako zabójstwo – glosa". Glosa omawia w sposób krytyczny, kontrowersyjne zdaniem autora, orzeczenie Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu, które uznało sprawcę potrącenia pieszego, wcześniej uciekającego przed policyjnym pościgiem, za winnego nie spowodowania wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym, a winnym zabójstwa popełnionego w zamiarze ewentualnym. Sąd uznając winę oskarżonego oparł się na teorii obojętności, która zdaniem autora glosy nie powinna zostać zastosowana, gdyż czyn określony jako wypadek drogowy zawsze jest przestępstwem nieumyślnym, a zdarzenie dotyczyło osoby kierującej pojazdem mechanicznym będącym w ruchu, którego kierujący umyślnie naruszył obowiązujące reguły bezpieczeństwa, czym wywołał konkretne niebezpieczeństwo, ale godzenie się na śmierć człowieka było zbyt daleko idącym wnioskiem. W dalszej części glosy zamieszone zostały postulaty de lege ferenda zmierzające do wyeliminowania z rozdziału XXI Kodeksu karnego przepisów naruszających konstytucyjną zasadę określoności, do których autor zaliczył szereg występków niemających charakteru formalnego.
 • Agnieszka Frydrykiewicz-Kownacka, Arkadiusz FrydrykiewiczDochód osoby prowadzącej pozarolniczą działalność gospodarczą w kontekście ubiegania się o świadczenie z pomocy społecznej". Glosa krytyczna została napisana w oparciu o trzy wyroki NSA, które zawierają rozbieżną ocenę tego samego stanu faktycznego. Wyroki dotyczą kwestii oceny dopuszczalności zaliczenia refundacji kosztów wyposażenia stanowiska pracy do dochodu osoby ubiegającej się o świadczenia z pomocy społecznej. W dwóch wyrokach NSA przedmiotową refundację uznał za dochód, natomiast w trzecim – na zasadzie wyjątku nie zaliczył jej do dochodu uznając, że jest to jednorazowe pieniężne świadczenie socjalne. Glosatorzy omawiają także definicję dochodu przyjętą na potrzeby pomocy społecznej.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 160 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020414
 • EAN: 977123065020414
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie