Monitor Prawniczy Nr 8/2020 + dodatek specjalny: "OFE, PPK, IKE(+) – Zmiany w systemie emerytalnym 2019–2021"

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze z dodatkiem specjalnym w postaci analizy zmian w systemie emerytalnym 2019-2021. ... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W „Monitorze Prawniczym" numer 8/2020 polecamy:

 • prof. Jacek Gołaczyński „Przedawnienie roszczeń majątkowych i terminy zawite w okresie po ogłoszeniu stanu epidemii związanej z Covid-19". W okresie po wprowadzeniu stanu zagrożenia epidemiologicznego, a następnie stanu epidemii związanego z rozprzestrzenianiem się wirusa Covid-19, szereg czynności prawnych nie może być dokonana lub istnieją obiektywne przeszkody utrudniające ich dokonanie. Ustawa z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywołanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw zawiera pewne regulacje, które odnoszą się do dawności, czyli zarówno przedawnienia roszczeń majątkowych, jak i upływu terminów zawitych. Pomimo, że projekt rządowy zawierał wyraźnie odniesienie do przedawnienia w prawie cywilnym, na etapie prac parlamentarnych, w drodze autopoprawki rządu wykreślono z projektu przepisu art. 15 zzr ust. 1 odniesienie się do przedawnienia wynikającego z prawa cywilnego, pozostawiając jedynie odniesienie do przedawnienia przewidzianego przepisami prawa administracyjnego. Pojawiły się już komentarze, że zmiana ta mogła wynikać z uznania, że przepis art. 121 pkt 4 KC, który przewiduje zawieszenie postępowania wskutek działania siły wyższej, jest wystarczający dla obecnej sytuacji, ale jeżeli taki był zamysł rządu, to nie zmieniono dalszych przepisów art. 15 zzr, które wyraźnie odnoszą się do instytucji cywilnoprawnych.
 • dr Ireneusz WolwiakUgoda sądowa w procesie". Artykuł poświęcony jest czynności ugody zawieranej przez sądem w postępowaniu cywilnym. Zmianą Kodeksu postępowania cywilnego dokonaną ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , wprowadzono rozdział o organizacji postępowania. Wśród przepisów tego incydentalnego postępowania znalazł się także art. 2056 § 2 nakładający na przewodniczącego obowiązek skłaniania stron do ugodowego rozwiązania sporu. W ramach realizacji tej powinności może on poszukiwać ze stronami ugodowych sposobów rozwiązania sporu, wspierać je w formułowaniu propozycji ugodowych oraz wskazywać sposoby i skutki rozwiązania sporu. Jednak nie wprowadzono przy tym przepisów dotyczących samej czynności ugody sądowej. W opracowaniu przedstawione zostały poglądy zaprezentowane w nauce przedmiotu co do istoty czynności ugody sądowej wraz z ukazaniem jej jako czynności konwencjonalnej w prawie.
 • Łukasz Duśko, Mateusz SzurmanPrzedterminowe warunkowe zwolnienie w kontekście przyjęcia do wykonania kary pozbawienia wolności orzeczonej w państwie członkowskim Unii Europejskiej – rozważania na tle praktyki orzeczniczej". Niniejszy artykuł porusza kwestię przyjęcia do wykonania orzeczenia państwa członkowskiego Unii Europejskiej skazującego na karę pozbawienia wolności z perspektywy zakresu związania państwa wykonującego przepisami regulującymi przesłanki oraz tryb stosowania instytucji przedterminowego warunkowego zwolnienia, właściwymi dla państwa wydania. Przedstawiona przez autorów analiza obowiązujących regulacji prawnych, pozwoliła uznać, że zasadą pozostaje, iż stosowanie instytucji warunkowego przedterminowego zwolnienia odbywa się w oparciu o przepisy właściwe dla państwa wykonującego. Jedynie jako wyjątek, w wypadku gdy warunki, od spełnienia których uzależniono możliwość przedterminowego zwolnienia skazanego stanowią wynik dyskrecjonalnej decyzji sądu państwa wydania i expressis verbis zawarte zostały w wydanym orzeczeniu, składają się one na wymiar kary, a tym samym wiążą organy wykonawcze państwa wykonującego.
 • dr Mateusz BaszczykKodeksowy model ograniczenia zbywalności akcji imiennych". Artykuł został poświęcony kodeksowemu modelowi ograniczenia zbywalności akcji imiennych ustanowionemu w Kodeksie spółek handlowych, przez który należy rozumieć wymóg uzyskania zgody zarządu na przeniesienie akcji. Pomimo rozszerzenia zakresu regulacji w porównaniu z rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej z 27.6.1934 r. – Kodeks handlowy nadal wiele kwestii nie zostało uregulowanych przez ustawodawcę, który pozostawił doktrynie oraz orzecznictwu wypracowanie ich interpretacji. Ze względu na sankcję w postaci bezskuteczności przeniesienia akcji wobec spółki , pożądane jest omówienie i wskazanie wykładni przepisów w sytuacjach potencjalnie konfliktowych, np. gdy zarząd milczy albo został wskazany „fikcyjny" nabywca.
 • dr hab. Dominika Wajda, Paweł TymczyszynOdpowiedzialność cywilnoprawna członków zarządu wobec spółki za naruszenie umowy spółki a wykonywanie poleceń wspólników – glosa". Opracowanie zawiera analizę wyroku SN z 7.2.2019 r., II CSK 8/17, dotyczącego ponoszenia przez członków zarządu odpowiedzialności cywilnoprawnej wobec spółki za naruszenie umowy spółki oraz tego jaki wpływ na zakres ponoszonej odpowiedzialności ma wykonywanie przez zarządców poleceń wspólników.
 • DODATEK SPECJALNY: dr Antoni Kolek, Oskar SobolewskiOFE, PPK, IKE(+) – zmiany w systemie emerytalnym 2019–2021 – analiza prawno-ekonomiczna"

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 48
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 220 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020416
 • EAN: 977123065020416
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie