Monitor Prawniczy Nr 9/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Nakład wyczerpany
Powiadomienie o wznowieniu ›

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 9/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr hab. Robert Kulski „Wpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowanie cywilne".... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 9/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr hab. Robert KulskiWpływ stanu zagrożenia epidemicznego lub stanu epidemii ogłoszonego z powodu COVID-19 na postępowanie cywilne". Ogłoszenie z powodu COVID-19 stanu epidemii (a wcześniej stanu zagrożenia epidemicznego) na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej ma fundamentalne znaczenie dla postępowania cywilnego. Przyjęte regulacje ustawowe normują zagadnienia procesowe, a w szczególności dotyczą pojęcia sprawy pilnej, biegu terminów procesowych w okresie stanu epidemii, a także wyłączenia posiedzeń jawnych i rozpraw.
 • Dr Jarosław SzewczykProgowe obowiązki notyfikacyjne". Osiągnięcie lub przekroczenie sprecyzowanych ustawowo progów udziałowych ogólnej liczby głosów w spółce publicznej aktualizuje określone w Rozdziale 4 OfertaPublU obowiązki notyfikacyjne (zob. art. 69 i n. OfertaPublU). Przyjęte przez polskiego ustawodawcę progi udziałowe budzą zasadnicze wątpliwości co do ich zgodności z regulacjami europejskimi (m.in. art. 9 dyrektywy 2004/109/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 15.12.2004 r. w sprawie harmonizacji wymogów dotyczących przejrzystości informacji o emitentach, których papiery wartościowe dopuszczane są do obrotu na rynku regulowanym oraz zmieniającej dyrektywę 2001/34/WE oraz art. 5 ust. 1 dyrektywy 2004/25/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z 21.4.2004 r. w sprawie ofert przejęcia ) oraz celowości w kontekście funkcji jakie pełnić mają przedmiotowe obowiązki. Celem artykułu jest zwrócenie uwagi czytelnika na najważniejsze niedoskonałości i braki obowiązującej obecnie w Polsce regulacji.
 • Prof. ALK dr hab. Jan ChmielewskiZasada ogólna oceny urzędów administracyjnych i ich pracowników (art. 14a KPA) – analiza krytyczna". W artykule przeprowadzono analizę zasady oceny urzędów i ich pracowników – nowej zasady ogólnej postępowania administracyjnego, wprowadzonej do treści KPA w wyniku wejścia w życie „Konstytucji dla biznesu". W opracowaniu zaprezentowane zostały racje aksjologiczne przemawiające za wprowadzeniem tej zasady do porządku prawnego, jak również podjęto próbę wytyczenia jej zakresu podmiotowego oraz przedmiotowego. Ponadto podjęto próbę udzielenia odpowiedzi na pytanie, czy w obecnym kształcie analizowana zasada jest spójna z przepisami ogólnego postępowania administracyjnego i pozwoli skutecznie zrealizować zamierzone przez ustawodawcę cele.
 • Mateusz Blocher, Wojciech Iwański „Nieautoryzowane transakcje płatnicze". Skala wykorzystania różnorodnych instrumentów płatniczych – zwłaszcza opartych o nowoczesne technologie – sprawia, że stały się one jednym z najistotniejszych elementów współczesnej bankowości. Dla przykładu, liczba samych aktywnych użytkowników bankowych aplikacji mobilnych przekroczyła w Polsce 9 mln . W związku z tym, uwierzytelnianie, autoryzacja i odpowiedzialność za nieautoryzowane transakcje płatnicze to zagadnienia, które nabierają coraz donioślejszego znaczenia dla dostawców i odbiorców usług płatniczych. Zarówno w teorii, jak i praktyce stosowania prawa, wciąż daleko jest jednak od właściwego zrozumienia pojęć i konstrukcji kluczowych dla tego obszaru. Poglądy zaprezentowane przez autorów niniejszego opracowania mają na celu uporządkowanie i skorygowanie dotychczasowego, często nieprawidłowego, spojrzenia na wybrane aspekty tej postaci wadliwości transakcji płatniczych.
 • Dr Marcin DziurdaPrzejmowanie przez Skarb Państwa mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z KRS". W dniu 1.1.2015 r. weszła w życie ustawa z 28.11.2014 r. o zmianie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym oraz niektórych innych ustaw. Wprowadziła dwie grupy przepisów, z których wynika, że jeżeli po wykreśleniu spółki z rejestru sądowego pozostanie po niej nierozdysponowane mienie, przechodzi ono na własność Skarb Państwa, który z nabytego mienia ponosi odpowiedzialność za zobowiązania podmiotu wykreślonego z rejestru sądowego. Nowe przepisy budzą poważne wątpliwości interpretacyjne. W części zostały zakwestionowane przez Trybunał Konstytucyjny w wyroku z 11.12.2019 r., P 13/18. Ponadto w uchwale z 15.2.2019 r., III CZP 83/18, Sąd Najwyższy wyjaśnił, że Skarb Państwa nie nabył na podstawie art. 25e ust. 1 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym mienia pozostałego po podmiotach wykreślonych z rejestru przed wejściem nowelizacji w życie, czyli przed 1.1.2015 r.
 • Monika SerekNaruszenie dóbr osobistych w utworze artystycznym – glosa". Glosa dotyczy wyroku SN z 28.3.2018 r., w którym poruszono wiele zagadnień mających istotne znaczenie praktyczne przy rozstrzyganiu sporów o ochronę dóbr osobistych. W glosie wskazano przede wszystkim, że wąski krąg osób, którzy zidentyfikowali bohaterów utworu literackiego z osobami poszkodowanymi, może wpływać na zakres przysługujących poszkodowanym środków ochronnych przewidzianych w art. 24 KC, zarówno o charakterze pieniężnym jak i niepieniężnym. Nadto, w opracowaniu poruszono kwestię tego, czy twórca w utworze literackim może „używać" dzieła literackiego do obrażania, znieważania ludzi, naruszania ich prawa do prywatności i intymności, powołując się na korzystanie z przysługującej twórcy wolności artystycznej. W ocenie Autora, odpowiedzialność twórcy dzieła literackiego na gruncie przepisów o ochronie dóbr osobistych może wchodzić w grę jedynie w przypadku znieważenia lub obrażenia konkretnej osoby; ochronie prawnej w drodze powództwa cywilnego nie podlegają bowiem wartości ogólne, lecz dobra osobiste. W glosie ustosunkowano się również do możliwości orzeczenia w prawomocnym wyroku o zakazie publikacji kolejnego wydania utworu literackiego zawierającego treści, w odniesieniu do których stwierdzono naruszenie dóbr osobistych.
 • Marcin SepełowskiNasciturus jako rzeczywisty spadkobierca – glosa". W glosowanej uchwale SN (III CZP 12/19) przyjął taką wykładnię art. 1028 KC, zgodnie z którą w sytuacji, gdy rzeczywistym spadkobiercą jest nasciturus, pod zastosowanym w tym przepisie pojęciem ,,osoby trzeciej" nie należy rozumieć ,,osoby należącej do kręgu spadkobierców ustawowych". W glosie przedstawiono argumenty przemawiające przeciwko przyjęciu tego stanowiska. Podniesiono także, że analiza stanu faktycznego sprawy zdaje się prowadzić do wniosku, że interpretacja taka nie była konieczna dla ochrony interesów dziecka poczętego. Wiele wskazuje bowiem na to, że nabywca prawa należącego do spadku działał w złej wierze.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020418
 • EAN: 977123065020418
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie