Bestseller

Prawo budowlane 2020 – proces inwestycyjny po zmianach

Promocyjna cena 15% taniej
 • 118,15 zł z VAT
  Cena katalogowa: 139,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 0 zł!

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Opracowanie zawiera zbiór najważniejszych rozwiązań jakie wynikają z lutowej nowelizacji prawa budowlanego i ma na celu fachowe przekazanie wiedzy z tego zakresu. W książce uwzględniono również opis zmian wprowadzonych regulacjami związanymi z COVID-19. Publikacja zawiera analizę poszczególnych artykułów nowelizacji, tabelaryczne porównanie zmian, liczne orzecznictwo oraz wzory dokumentów... więcej ›

Opis książki

Nowelizacja prawa budowlanego 2020 - analiza zmian i ich wpływ na proces inwestycyjny z uwzględnieniem regulacji COVID-19.

Opracowanie prezentuje zmiany w ustawie z 7.7.1994 r. – Prawo budowlane dokonane nowelizacją z 13.2.2020 r., zarówno w zakresie zadań inwestorskich, jak i administracyjnych. Publikacja tej nowelizacji nastąpiła 18 marca 2020 r. co oznacza, że wejdzie w życie 19 września 2020 r. (Dz. U. z 2020 r. poz. 471). Zaproponowane rozwiązania dość znacząco porządkują oraz modyfikują obowiązujące zasady przygotowania i realizacji inwestycji. Nowe zasady mogą w najbliższym czasie dostarczyć wielu trudności proceduralnych oraz interpretacyjnych dopóki orzecznictwo nie wskaże właściwych kierunków działania.

Publikacja zawiera:

 • Wzory dokumentów w tym: oświadczeń, obwieszczeń, postanowień i decyzji.
 • Zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów.
 • Tabelaryczne zestawienia różnic i zmian w prawie oraz ich porównanie.
 • Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i niejasności, poparte wieloletnim doświadczeniem autorów w zakresie inwestycji budowlanych.
 • Dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień.
 • Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.
 • Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie i orzecznictwa.

Każdy kto sięgnie po opracowanie, otrzyma informacje o nowych rozwiązaniach w tak aby mógł szybko poznać znaczenie i konsekwencje wprowadzonych zmian.

Dzięki tej publikacji Czytelnik dowie się m.in. o:

 • ochronie decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie,
 • zmianie definicji obszaru oddziaływania obiektu,
 • nowych wymaganiach co do projektu budowlanego,
 • zmianie w zakresie rodzajów inwestycji poddanych mechanizmowi zgody organu,
 • ułatwieniach w przenoszeniu pozwolenia na budowę,
 • postępowaniu legalizacyjnym.

Niezwykle oczekiwana zmiana, zwłaszcza przez uczestników procesu inwestycyjnego czyli inwestorów, inżynierów budownictwa, architektów, dotyczy form zgód administracyjnych poprzedzających inwestycję - pozwoleń na budowę oraz zgłoszeń. W art. 29 i 30 PrBud, po wejściu w życie nowelizacji, znajdą się zamknięte katalogi inwestycji, pogrupowane według wymaganej formy uproszczonej zgody budowlanej lub jej braku. Reszta inwestycji, których nie wyszczególniono w tej części PrBud wymagać będzie pozwolenia na budowę. Tak skonstruowane wykazy pozwolą na szybkie przyporządkowanie planowanej inwestycji i uzyskanie informacji czy wymagać ona będzie pozwolenia na budowę, czy zgłoszenia (i to jakiego rodzaju).

Kolejną istotną zmianą jest nowa dodatkowa procedura legalizacyjna odnosząca się do starych samowoli budowlanych, określana jako tzw. uproszczone postępowanie legalizacyjne. Uproszczone postępowanie legalizacyjne będzie mogło zostać wszczęte w przypadku stwierdzenia budowy obiektu budowlanego lub jego części bez wymaganej decyzji o pozwoleniu na budowę albo bez wymaganego zgłoszenia albo pomimo wniesienia sprzeciwu do tego zgłoszenia, jeżeli od zakończenia budowy upłynęło co najmniej 20 lat, a organ nadzoru budowlanego nie wszczął postępowania wobec inwestora czy użytkownika realizowanego lub użytkowanego w warunkach samowoli obiektu.

W książce znalazł się także opis zmian wprowadzonych regulacjami związanymi z COVID-19. Zgodnie z nimi ( np. art.12 ust.1 koronawirusU) do projektowania, budowy, przebudowy, remontu, utrzymania i rozbiórki obiektów budowlanych, w tym zmiany sposobu użytkowania - nie stosuje się przepisów PrBud. Oznacza to, że wyłączenie formalności w przypadku inwestycji pozostających w związku z przeciwdziałaniem COVID-19 jest de facto całkowite. Można więc dokonywać działań inwestycyjnych z pominięciem wymogów planistycznych, prawnobudowlanych czy z zakresu ochrony zabytków.

Regulacje związane z COVID-19 obejmują dość szerokie spektrum zagadnień, istotnych z punktu widzenia inwestycji budowlanych. Z jednej strony dotyczą kwestii ściśle związanych z inwestycjami, mającymi służyć przeciwdziałaniu epidemii (rewolucyjne i spektakularne odformalizowanie procedur z tym związanych, niemalże brak wymogów formalnoprawnych). Z drugiej strony są też zmiany dotyczące wszystkich inwestycji i to odnoszące się do bardzo ważnych spraw, jak np. bieg terminów w postępowaniach administracyjnych i sądowoadministracyjnych czy zmiany dotyczące pozwoleń na użytkowanie.

Na szczególną uwagę zasługują zestawiania ujęte w tabelach, dotyczą one m.in.:

 • Tabela 1. Formy zgód budowlanych, wymagany zakresu projektu oraz wykaz niezbędnych czynności.
 • Tabela 2. Porównanie zakresów przedmiotowych wniosków o udzielenie zgód na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych.
 • Tabela 3. Porównanie zakresów przedmiotowych poszczególnych części projektu budowlanego.
 • Tabela 4. Porównanie kompetencji projektanta, projektantów branżowych oraz projektanta sprawdzającego.
 • Tabela 5. Wykaz aktów prawa miejscowego
 • Tabela 6. Rodzaje publicznie dostępnych rejestrów zgód budowlanych.
 • Tabela 7. Schemat postępowania o pozwolenie na budowę
 • Tabela 8. Porównanie zakresów zmian istotnych i nieistotnych projektu budowlanego

W publikacji Czytelnik znajdzie także autorskie wzory dokumentów m.in.:

 • wzór oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do odwołania,
 • wzór postanowienie kierujące sprawę do mediacji,
 • wzór postanowienie o wysokości kosztów mediacji,
 • wzór pozwolenie na budowę,
 • zawiadomienie o wszczęciu postępowania.

Spis treści

O autorach

Wykaz skrótów

Wstęp

Rozdział I. Najważniejsze zmiany Prawa budowlanego objęte ZmPrBud2020

 1. Ochrona decyzji o pozwoleniu na budowę i pozwoleniu na użytkowanie
 2. Zmiana definicji „obszaru oddziaływania obiektu"
 3. Nowe wymagania co do projektu budowlanego
 4. Zmiany w zakresie rodzajów inwestycji poddanych mechanizmowi zgody organu
 5. Ułatwienia w przenoszeniu pozwolenia na budowę
 6. Bezpieczeństwo pożarowe przy zmianie sposobu użytkowania
 7. Postępowania legalizacyjne
 8. Uwagi końcowe

Rozdział II. Zgoda budowlana i kompetencje organów administracji architektoniczno-budowlanej

 1. Rodzaje zgody budowlanej
 2. Uproszczona forma zgody budowlanej
 3. Przypadki szczególne
 4. Właściwość organów administracji architektoniczno-budowlanej

Rozdział III. Specustawy a prawo budowlane

 1. Projekty inwestycyjne podlegające szczególnym regulacjom
 2. Inwestycje a COVID-19

Rozdział IV. Obszar oddziaływania inwestycji a krąg stron postępowania o pozwolenie na budowę

 1. Obszar oddziaływania obiektu
 2. Strony postępowania

Rozdział V. Obowiązek poszanowania uzasadnionych interesów osób trzecich

 1. Obszar oddziaływania obiektu
 2. Dostęp do drogi publicznej

Rozdział VI. Wniosek o pozwolenie na budowę

 1. Wezwanie do uzupełnienia braków formalnych wniosku oraz doręczenie
 2. Projekt budowlany jako obligatoryjny załącznik wniosku o pozwolenie na budowę
 3. Braki merytoryczne w projekcie budowlanym
 4. Mapa do celów projektowych - nowe zasady

Rozdział VII. Postępowanie administracyjne o pozwolenie na budowę

 1. Obwieszczenia i zawiadomienia w postępowaniach budowlanych
 2. RWDZ i BIP oraz informowanie w sposób zwyczajowo przyjęty
 3. Publicznie dostępne wykazy danych o środowisku
 4. Ponaglenie

Rozdział VIII. Sytuacje szczególne

 1. Uzgodnienia w trakcie postępowania administracyjnego o pozwolenie na budowę
 2. Zasady udzielania zgody na odstępstwo od przepisów techniczno-budowlanych

Rozdział iX. Mediacja w administracji

 1. Wprowadzenie
 2. Mediacja jako instytucja procesowa
 3. Cechy i cel mediacji
 4. Mediator
 5. Koszty mediacji
 6. Mediacja a uzyskanie pozwolenie na budowę
 7. Podsumowanie

Rozdział X. Pozwolenia i zgłoszenia budowlane

 1. Zakres rozstrzygnięć pozwolenia na budowę
 2. Terminy procesowe zgód budowlanych
 3. Legalne rozpoczęcie budowy na podstawie pozwolenia na budowę
 4. Legalne rozpoczęcie budowy po zgłoszeniu zwykłym i z obligatoryjnym projektem
 5. Specyfika pozwoleń na rozbiórkę
 6. Przeniesienie zgody budowlanej na inny podmiot
 7. Specyfika postępowania uproszczonego
 8. Zakres zgłoszenia
 9. Rezultat zgłoszenia

Rozdział XI. Przenoszenie decyzji o pozwoleniu na budowę

 1. Prawo do dysponowania nieruchomością a wola zrealizowania inwestycji
 2. Zmiana adresata decyzji o pozwoleniu na budowę
 3. Przejście własności na podstawie wyroku sądu powszechnego
 4. Możliwości zakończenia budowy przez spadkobierców
 5. Przenoszenie części decyzji o pozwoleniu na budowę .

Rozdział XII. Ostateczność, wykonalność i prawomocność decyzji administracyjnej o pozwoleniu na budowę

 1. Wprowadzenie
 2. Ostateczność decyzji administracyjnej
 3. Wykonalność decyzji administracyjnej
 4. Prawomocność decyzji administracyjnej

Rozdział XIII. Proces budowlany

 1. Rozpoczęcie budowy
 2. Obowiązki inwestora przed rozpoczęciem robót
 3. Podjęcie prac i dziennik budowy
 4. Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonych zgodą budowlaną części projektu budowlanego
 5. Prowadzenie legalizacji uproszczonej
 6. Zakończenie budowy, legalne użytkowanie obiektu

Rozdział XIV. Zadania nadzoru budowlanego

 1. Zakres obowiązków
 2. Postępowanie w sprawie rozpoczęcia i prowadzenia robót budowlanych z naruszeniem ustawy
 3. Postępowanie legalizacyjne
 4. Nakaz rozbiórki i uproszczone postępowanie legalizacyjne
 5. Zakończenie budowy
 6. Utrzymanie obiektów budowlanych

Rozdział XV. Nowelizacja innych przepisów

 1. Zestaw zmian
 2. Przepisy przejściowe

Rozdział XVI. Wzory dokumentów

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Prawo w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 207
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 360 g
 • ISBN: 978-83-8198-767-7
 • EAN: 9788381987677
 • Kod serwisu: 00859500

Kategorie

Tagi