Monitor Prawniczy Nr 10/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 10/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Karol Maciej Szymański „Nowy model udziału w zgromadzeniach właścicielskich spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 10/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Karol Maciej SzymańskiNowy model udziału w zgromadzeniach właścicielskich spółek kapitałowych przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej". Zaistniałe w ostatnim czasie ograniczenia w swobodzie przepływu osób, wywołane globalną pandemią koronawirusa SARS-CoV-2, stały się czytelnym dowodem uzasadniającym konieczność oraz zasadność uwzględnienia w relacjach korporacyjnych, w większym niż dotychczas stopniu, dostarczanych przez nowoczesną technikę sposobności zdalnej wymiany myśli oraz podejmowania rozstrzygnięć na odległość. Na mocy ustawy z 31.3.2020 r. o zmianie ustawy o szczególnych rozwiązaniach związanych z zapobieganiem, przeciwdziałaniem i zwalczaniem COVID-19, innych chorób zakaźnych oraz wywoływanych nimi sytuacji kryzysowych oraz niektórych innych ustaw , dokonano kilku modyfikacji przepisów ustawy z 15.9.2000 r. – Kodeks spółek handlowych normujących sposób organizowania oraz przeprowadzania obrad organów spółek z ograniczoną odpowiedzialnością oraz spółek akcyjnych . W niniejszym tekście omówione zostaną wybrane aspekty związane z przeprowadzaniem obrad zgromadzeń wspólników oraz walnych zgromadzeń przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej w ujęciu historycznym oraz de lege lata.
 • Bartłomiej Nowak-Górski, Dominika Mróz, Krzysztof OlszakStosowanie klauzuli rebus sic stantibus w dobie epidemii wirusa SARS-CoV-2". Artykuł podejmuje problem stosowania dużej klauzuli rebus sic stantibus, wyrażonej w art. 357[1] Kodeksu cywilnego, w związku z wprowadzeniem przez Ministra Zdrowia na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej najpierw stanu zagrożenia epidemicznego, a następnie stanu epidemii wirusa SARS-CoV-2. Autorzy analizują w jakich okolicznościach możliwe jest zwrócenie się do sądu z żądaniem oznaczenia sposobu wykonania zobowiązania, zmiany wysokości świadczenia, czy orzeczenia o rozwiązaniu umowy, przy uwzględnieniu obecnych warunków społecznych i gospodarczych. W artykule zaprezentowano pogląd, że przejściowe problemy finansowe uczestników obrotu nie są samodzielnie objęte hipotezą art. 357[1] KC, natomiast instytucja uregulowana w tym przepisie może – przy spełnieniu dodatkowych przesłanek – doprowadzić do ingerencji sądów w zobowiązania niepieniężne. W opracowaniu zwrócono uwagę na problem stosowania art. 357[1] KC w czasie oraz wyrażono pogląd, że w obecnych warunkach klauzula rebus sic stantibus nie jest efektywnym środkiem ochrony uczestników obrotu, których sytuacja faktyczna i prawna uległa wskutek epidemii znaczącemu pogorszeniu.
 • Dr Marcin OżógWzór użytkowy po noweli do ustawy – Prawo własności przemysłowej z 16.10.2019 r.". Za nami kolejna już w ostatnich kilku latach nowelizacja ustawy z 30.6.2000 r. – Prawo własności przemysłowej , dokonaną ustawą z 16.10.2019 r. o zmianie ustawy – Prawo własności przemysłowej . Nowelizacja tym bardziej interesująca, że dotyczy reżimu ochrony wzorów użytkowych i modelu tej ochrony tak jak ukształtowany on został w dacie wejścia w życie PrWłPrzem i przez lata trwał w tej postaci. Celem noweli było „doprecyzowanie" przepisów o ochronie wzorów użytkowych; uformowany w ustawie model ochrony wzorów użytkowych został nowelą – zgodnie z tym założeniem – odświeżony, a na tle innych podobnych regulacji pozostaje on reżimem ochrony bardzo konserwatywnym, o pozytywnie, wąsko i ściśle zdefiniowanym przedmiocie możliwej ochrony.
 • Dr Piotr KukurykUwagi o zmianach w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej w okolicznościach nietypowych wprowadzonych dyrektywą 2019/2161". W artykule omówiono zmiany w konsumenckim prawie odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość wprowadzone dyrektywą Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2019/2161 z 27.11.2019 r. zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady 98/6/WE, 2005/29/WE oraz 2011/83/UE w odniesieniu do lepszego egzekwowania i unowocześnienia unijnych przepisów dotyczących ochrony konsumenta , która w omawianym zakresie nowelizuje dyrektywę Parlamentu Europejskiego i Rady 2011/83/UE z 25.10.2011 r. w sprawie praw konsumentów, zmieniającą dyrektywę Rady 93/13/EWG i dyrektywę 1999/44/WE Parlamentu Europejskiego i Rady oraz uchylającą dyrektywę Rady 85/577/EWG i dyrektywę 97/7/WE Parlamentu Europejskiego i Rady . Jak wykazano, zmiany te mają charakter punktowy, ograniczając się do wybranych kwestii szczegółowych. Należy je zatem traktować raczej jako doprecyzowanie oraz uzupełnienie dotychczas obowiązujących rozwiązań. Ich zakres nie oznacza jednak, że ich przyszłe znaczenie będzie niewielkie. Odnosi się to w szczególności do rozszerzenia ochrony konsumenta na obszar „bezpłatnych" usług cyfrowych świadczonych przez przedsiębiorców w zamian za dostarczone przez niego dane osobowe. Na tle analizy zmienionych przepisów dyrektywy 2011/83/UE zwrócono także uwagę na potrzebę zmian w dotychczasowej regulacji prawa odstąpienia od umowy zawartej w ustawie z 30.5.2014 r. o prawach konsumenta , która w analizowanym zakresie wdraża jej przepisy do prawa polskiego.
 • Dr Joanna DerlatkaDowód z przesłuchania stron w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych – rozważania na tle umowy dowodowej". W niniejszym artykule dokonano analizy znowelizowanych przepisów KPC regulujących warunki przeprowadzenia dowodu z przesłuchania stron w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych. Na mocy nowelizacji KPC, dokonanej ustawą z 4.7.2019 r. o zmianie ustawy – Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw , wprowadzono do postępowania cywilnego nowatorskie przepisy poświęcone umowie dowodowej, a także nowe rozwiązania w zakresie przeprowadzenia dowodu z zeznań świadków. Pozostają one w bezpośrednim związku z problematyką dowodu z przesłuchania stron. W opracowaniu przedstawiono wybrane zagadnienia dotyczące treści oraz skutków umowy dowodowej w kontekście dowodu z przesłuchania stron. Odniesiono się również do relacji subsydiarnych środków dowodowych w postępowaniu odrębnym w sprawach gospodarczych oraz w procesie zwykłym.
 • Dr Daniel JakimiecSkutki śmierci uczestnika postępowania wieczystoksięgowego – glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z 21.5.2015 r., IV CSK 491/14". W postępowaniu nieprocesowym ustawodawca przyjął odmienną regulacją niż w procesie w przypadku śmierci uczestnika. Wynika to ze specyfiki postępowania nieprocesowego wówczas bowiem w postępowaniu nieprocesowym może wchodzić w rachubę nie zawieszenie postępowania, ale wezwanie zainteresowanych na podstawie art. 510 § 2 KPC, a w niektórych przypadkach umorzenie postępowania. W postępowaniu tym bardziej elastycznie niż w procesie ocenia się kwestię legitymacji jako uprawnienia do zgłoszenia wniosku, przy czym należy ona do atrybutów o charakterze materialnoprawnym i nie zalicza się do przesłanek procesowych. Tryb nieprocesowy ustawodawca przewidział dla postępowania wieczystoksięgowego. W postępowaniu tym stosownie do art. 626[1] § 3 KPC nie stanowi przeszkody do wpisu okoliczność, że po złożeniu wniosku wnioskodawca bądź inny uczestnik postępowania zmarł lub został pozbawiony albo ograniczony w możliwości rozporządzania prawem albo w zdolności do czynności prawnych. Jeżeli jednak wnioskodawca nie żył już w chwili złożenia wniosku i okoliczność ta zostanie ujawniona w toku postępowania apelacyjnego lub kasacyjnego, wydane w sprawie orzeczenia podlegają uchyleniu, a wniosek odrzuceniu.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 55
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020420
 • EAN: 977123065020420
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie