Monitor Prawniczy Nr 11/2020

Promocyjna cena 5% taniej
 • 71,25 zł z VAT
  Cena katalogowa: 75,00 zł z VAT
  5% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze. W numerze 11/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy: Dr Radosław Strugała „Wpływ pandemii COVID-19 na wykonywanie umów w świetle art. 357[1] KC". Zerwane łańcuchy dostaw, niedobory kadrowe... więcej ›

Opis czasopisma

Specjalistyczny dwutygodnik omawiający kluczowe zagadnienia prawnicze.

W numerze 11/2020 „Monitora Prawniczego" polecamy:

 • Dr Radosław StrugałaWpływ pandemii COVID-19 na wykonywanie umów w świetle art. 357[1] KC". Zerwane łańcuchy dostaw, niedobory kadrowe związane z przebywaniem pracowników na zasiłku opiekuńczym czy ograniczenia związane z poruszaniem się – to tylko niektóre z wielu przeszkód, na które mogą napotkać dłużnicy w warunkach pandemii Covid-19. Trudności, których doświadczają próbując wywiązać się z umów zawartych przed jej wybuchem sprawiły, że już rozpoczęli oni poszukiwanie rozwiązań prawnych pozwalających na chociażby częściowe złagodzenie skutków pandemii. Naturalnym wyborem wydaje się sięgnięcie po tzw. klauzulę rebus sic stantibus (art. 357[1] KC) pozwalającą sądowi rozwiązać lub zmodyfikować umowę, jeśli z powodu nadzwyczajnej zmiany okoliczności jej wykonanie stało się nadmiernie utrudnione albo groziłoby jednej ze stron rażącą stratą. Zagadnienie to zostało przedstawione w niniejszym artykule.
 • Prof. dr hab. Andrzej SzumańskiPostępowanie kwalifikacyjne przy powołaniu członków zarządu spółki akcyjnej a ocena odpowiedniości kandydatów na członków zarządu banku oraz domu maklerskiego". Skorzystanie przez spółkę akcyjną, będąca bankiem bądź domem maklerskim, z dyspozycji art. 3681 KSH dobrowolnie bądź obowiązkowo z mocy art. 18 ust. 1 i 2 ustawy z 16.12.1016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym wywołuje pytanie, czy w przypadku powołania członka zarządu banku bądź domu maklerskiego konieczne staje się prowadzenie postępowania kwalifikacyjnego, o którym mowa w powołanych wyżej przepisach, czy też rolę tego postępowania pełnią przyjmowane w bankach oraz w domach maklerskich tzw. Procedury (Polityki) Oceny Odpowiedniości kandydatów na te funkcje, nawiązujące do europejskich norm soft law, tj. do Wytycznych Europejskiego Nadzoru Bankowego (EBA) i Europejskiego Urzędu Nadzoru Giełd i Papierów Wartościowych (ESMA) z 21.3.2018 r. w sprawie oceny odpowiedniości członków organu zarządzającego i osób pełniących najwyższe funkcje . Pytanie to stwarza jednak stan poważnego ryzyka prawnego. Polega ono na możliwości zakwestionowania ważności powstania mandatów członków zarządu banku bądź domu maklerskiego, w razie przyjęcia odrzuconego w niniejszym opracowaniu poglądu o konieczności odrębnego prowadzenia wspomnianego postępowania kwalifikacyjnego w sytuacji, gdy w konkretnym przypadku powołania członka zarządu tych instytucji, postępowanie to nie zostało formalnie przeprowadzone.
 • Dr hab. Joanna Misztal-Konecka, prof. KULNiektóre wymogi formalne i fiskalne pozwu i apelacji w sprawie cywilnej z żądaniem ewentualnym". Dopuszczalność formułowania żądań w postępowaniu cywilnym jako żądań zasadniczych i ewentualnych jest powszechnie przyjęta w doktrynie i orzecznictwie. Niestety brak regulacji ustawowej dookreślającej samo pojęcie żądania ewentualnego, zasady dopuszczenia do orzekania o nim w postępowaniu, jak też wymogi formalne i fiskalne jego zgłoszenia rodzi wiele praktycznych problemów. Autorka wskazuje sposób ich rozwiązania na gruncie postępowania przed sądem I instancji i w postępowaniu odwoławczym.
 • Dr Filip GeburczykPrawa osób fizycznych w kontekście przetwarzania danych osobowych w procesach zautomatyzowanego podejmowania decyzji". Artykuł porusza doniosły z perspektywy postępującej cyfryzacji i automatyzacji problem ram prawnych dla zautomatyzowanego podejmowania decyzji. Algorytmy, na których opiera się zautomatyzowane podejmowanie decyzji, coraz częściej okazują się niezrozumiałe, a ich stosowanie niesie ze sobą istotne ryzyka. W celu minimalizacji tych ryzyk, rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) reglamentuje zautomatyzowane przetwarzanie danych i podejmowanie decyzji. O ile w polskiej literaturze problematyka prawnej dopuszczalności zautomatyzowanego podejmowania decyzji jest już znana, mniej uwagi poświęcono w tym kontekście konkretnej treści i operacjonalizacji środków ochrony praw osób fizycznych. Celem niniejszego opracowania jest zajęcie stanowiska w tej sprawie w szczególności przez rekonstrukcję debaty toczonej w literaturze zagranicznej.
 • Dr Marcin DziurdaGranice kompetencji kuratorów procesowych". Na skutek zmian wprowadzonych z dniem 15.3.2018 r. doszło do zasadniczego rozszerzenia kompetencji kuratorów procesowych, w tym przewidzianych w art. 143 i nast. KPC kuratorów dla strony, której miejsce pobytu nie jest znane. Zgodnie z art. 69 § 3 KPC kurator procesowy jest umocowany do dokonywania wszystkich czynności łączących się ze sprawą. W uchwale z 24.1.2020 r. (III CZP 41/19) Sąd Najwyższy wyjaśnił, że ustanowiony w określonym postępowaniu przez sąd orzekający kurator dla osoby nieznanej z miejsca pobytu nie jest uprawniony do wszczynania innych postępowań. Nie rozstrzygnął jednak kwestii, czy kurator procesowy może na podstawie art. 69 § 3 KPC dokonywać czynności dyspozytywnych – zawarcia ugody, uznania powództwa albo zrzeczenia się roszczenia.
 • Dr Maciej GiaroZatrzymanie wynagrodzenia podwykonawcy na poczet kaucji w procesie budowlanym". Artykuł podejmuje kwestię ustanowienia kaucji na rzecz wykonawcy przez zatrzymanie wynagrodzenia należnego podwykonawcy, powstającą w sprawach z zakresu procesu budowlanego. Sąd Najwyższy zajął stanowisko kwestionujące dokonanie takiego zatrzymania na poczet kaucji, wskazując na jego alternatywną kwalifikację jako odroczenia wymagalności. Kwalifikacja prawna owego zatrzymania ma znaczenie przede wszystkim w świetle art. 6471 KC, czyniącego inwestora solidarnie odpowiedzialnym z wykonawcą za zapłatę wynagrodzenia podwykonawcy, mimo że nie jest on stroną umowy podwykonawczej. Artykuł zwraca uwagę na problematyczne stwierdzenia Sądu Najwyższego, mające wymiar ogólny, które mogą wpłynąć na praktykę kontraktową w zakresie procesu budowlanego, prowadząc do nieuzasadnionej rezygnacji z kaucji jako prostego i efektywnego sposobu zabezpieczenia wierzytelności.
 • Joanna WojewódzkaOchrona wizerunku jako dobra osobistego oraz jako instytucji własności intelektualnej - glosa". Glosa dotyczy wyroku SA w Warszawie, który zapadł w toku postępowania wszczętego na skutek wniesienia pozwu o udzielenie ochrony naruszonych dóbr osobistych poprzez usunięcie wskazanych w treści pozwu publikacji i komentarzy do publikacji na stronie internetowej jako naruszających wizerunek, cześć i prawo do swobody twórczości artystycznej powódki oraz do usunięcia obraźliwych lub wulgarnych komentarzy zamieszczonych pod artykułami. Sąd Apelacyjny w Warszawie stwierdził w wydanym wyroku, że naruszenie dóbr osobistych, w tym wizerunku, powinno być ujmowane w kategoriach zobiektywizowanych, wynikających z ocen społecznych, świadomości prawnej, zasad współżycia społecznego i zasad moralnych, z elementem pewnej typowej, przeciętnej reakcji. Glosa jest aprobująca wobec wyroku i wskazuje na nowe możliwości ochrony dóbr osobistych wykorzystywanych komercyjnie, w tym – wizerunku.

W Monitorze Prawniczym znajdziesz:

 • Wnikliwe opracowania analizujące najistotniejsze zmiany w prawie.
 • Fachowe opinie i analizy zagadnień problemowych.
 • Przegląd najistotniejszego, nowego orzecznictwa.
 • Aktualności z sal sądowych.
 • Obszerne dodatki tematyczne.
 • Odpowiedzi na pytania kierowane do redakcji.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Monitor Prawniczy
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 56
 • Wymiary: 209x287 mm
 • Waga: 180 g
 • ISSN: 1230-6509
 • ISBN: 977123065020423
 • EAN: 977123065020423
 • Kod serwisu: PZ51

Kategorie