Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami. Komentarz

Promocyjna cena
%
 • 143,65 zł z VAT

  Najniższa cena: najniższa cena w ostatnich 30 dniach przed aktualną obniżką.

  Cena katalogowa: początkowa cena produktu.

  Najniższa cena: 135,20 zł
  Cena katalogowa: 169,00 zł
  %
 • Koszt dostawy od 12,99 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 12:00 wysyłamy tego samego dnia!

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.). Przedmiotowa ustawa reguluje zagadnienia dotyczące m.in.: zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi,... więcej ›

Opis książki

Komentarz zawiera szczegółowe omówienie przepisów ustawy z 23.7.2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 282 ze zm.).

Przedmiotowa ustawa reguluje zagadnienia dotyczące m.in.:

 • zakresu i formy ochrony zabytków oraz opieki nad nimi,
 • zasad tworzenia krajowego programu ochrony zabytków i opieki nad zabytkami,
 • zasad finansowania prac konserwatorskich, restauratorskich i robót budowlanych przy zabytkach,
 • organizacji organów ochrony zabytków,
 • administracyjnych kar pieniężnych oraz przepisów karnych.

W publikacji omówione zostały wszystkie najnowsze zmiany legislacyjne wprowadzone w komentowanej ustawie, w tym m.in.:

 • ustawa z 22.6.2017 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2017 r. poz. 1595); która wchodzi w życie 1.1.2018 r., 1.1.2024 r. i
  • wprowadza powołanie jako podstawę nawiązania stosunku pracy z kierownikami delegatur wojewódzkich urzędów ochrony zabytków;
  • rozszerza zakres zadań i kompetencji Generalnego Konserwatora Zabytków,
  • udziela tymczasowej ochrony zabytkom nieruchomym w toku postępowania o wpis do rejestru zabytków,
  • doprecyzowuje kwestie związane z prowadzeniem listy rzeczoznawców,
  • dodaje nowy rozdział dotyczący deliktów administracyjnych,
  • wprowadza nowe przestępstwo – nielegalne poszukiwanie zabytku,
  • zaostrza wymiar kary za umyślne przestępstwo zniszczenia lub uszkodzenia zabytku,
  • wprowadza zmiany w zakresie kadencji organów t.j. Rada Ochrony Zabytków, Główna Komisja Konserwatorska, Wojewódzkie Rady Ochrony Zabytków;
 • ustawa z 16.4.2020 r. o zmianie – Prawo geodezyjne i kartograficzne oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 782), która wprowadza zmiany wynikające z usunięcia obowiązku gromadzenia w EGIB informacji o wpisaniu do rejestru zabytków; wchodzi w życie 31.7.2020 r.;
 • ustawa z 19.7.2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz.U. z 2019 r. poz. 1696), która wprowadza obowiązek uwzględniania w dokumentacji konserwatorskiej analizy możliwości adaptacji obiektu zabytkowego, także pod kątem dostosowania go do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami; weszła w życie 20.9.2019 r.;
 • ustawa z 22.11.2018 r. o zmianie ustawy – Prawo oświatowe, ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2018 r. poz. 2245); która wprowadza drobną zmianę pojęciową w przepisie dot. kwalifikacji osób zatrudnionych przy zabytkach będących parkami; weszła w życie 1.9.2019 r.;
 • ustawa z 21.2.2019 r. o zmianie niektórych ustaw w związku z zapewnieniem stosowania rozporządzenia dot. RODO (Dz.U. z 2019 r. poz. 730); weszła w życie 4.5.2019 r., i miała na celu określić na poziomie ustawowym precyzyjny i zamknięty katalog danych osobowych przetwarzanych w rejestrach publicznych, tj. rejestr zabytków, ewidencja zabytków, krajowy wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych za granicę niezgodnie z prawem.

Autorka publikacji jest specjalistką z zakresu prawa administracyjnego, prawnej ochrony dziedzictwa kulturowego, ochrony zabytków, prawa muzealnego oraz prawnych aspektów funkcjonowania rynku sztuki, co znacząco wpływa na wysoki poziom merytoryczny dzieła.

Publikacja skierowana jest przede wszystkim do osób i instytucji zawodowo zajmujących się ochroną zabytków, urzędników, funkcjonariuszy Policji. Stanowi również nieodzowną pomoc dla praktyków prawa – w tym adwokatów, radców prawnych specjalizujących się w tej dziedzinie, a także jest cenną bazą wiedzy dla aplikantów zawodów prawniczych, studentów oraz wszystkich zainteresowanych pogłębieniem wiedzy z zakresu poruszanej tematyki.

Spis treści

Przedmowa

Wykaz skrótów

Wykaz literatury

Ustawa o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami z dnia 23 lipca 2003 r. (Dz.U. Nr 162, poz. 1568)

Rozdział 1. Przepisy ogólne

 • Art. 1. Zakres przedmiotowy
 • Art. 2. Oddziaływanie na inne ustawy
 • Art. 3. Słowniczek
 • Art. 4. Zakres ochrony
 • Art. 5. Zakres opieki
 • Art. 6. Wykaz obiektów podlegających ochronie

Rozdział 2. Formy i sposób ochrony zabytków

 • Art. 7. Formy ochrony
 • Art. 8. Organ prowadzący rejestr
 • Art. 9. Wpis zabytku nieruchomego
 • Art. 10. Wpis zabytku ruchomego
 • Art. 10a. Ochrona tymczasowa
 • Art. 11. Zabytki nieobjęte wpisem
 • Art. 12. Umieszczanie znaku
 • Art. 13. Skreślenie z rejestru
 • Art. 14. Wykreślenie z księgi wieczystej i z katastru nieruchomości
 • Art. 14a. Lista Skarbów Dziedzictwa
 • Art. 14aa. Zakaz
 • Art. 14b. Skreślenie z Listy Skarbów Dziedzictwa
 • Art. 15. Uznanie za pomnik historii
 • Art. 16. Park kulturowy
 • Art. 17. Zakazy i ograniczenia na terenie parku
 • Art. 18. Plany zagospodarowania przestrzennego
 • Art. 19. Gminny program opieki nad zabytkami
 • Art. 20. Uzgadnianie projektów i zmian
 • Art. 21. Ewidencja zabytków
 • Art. 22. Prowadzenie ewidencji
 • Art. 23. Wykaz zabytków skradzionych lub wywiezionych
 • Art. 23a. Delegacja ustawowa
 • Art. 24. Delegacja ustawowa

Rozdział 2a. Krajowy rejestr utraconych dóbr kultury

 • Art. 24a. Wpisy do rejestru
 • Art. 24b. Decyzja o wpisie do rejestru
 • Art. 24c. Jawność danych
 • Art. 24d. Uznanie danych za ujawnione
 • Art. 24e. Wykreślenie wpisu z krajowego rejestru
 • Art. 24f. Delegacja ustawowa

Rozdział 3. Zagospodarowanie zabytków, prowadzenie badań, prac i robót oraz podejmowanie innych działań przy zabytkach

 • Art. 25. Zagospodarowanie na cele użytkowe
 • Art. 26. Określenie sposobu korzystania w umowie
 • Art. 27. Zalecenia konserwatorskie
 • Art. 28. Informowanie o zmianach
 • Art. 29. Badanie przedmiotów w miejscu ich przechowywania
 • Art. 30. Obowiązek udostępnienia zabytku do badań
 • Art. 31. Badania archeologiczne
 • Art. 32. Wstrzymanie robót budowlanych
 • Art. 33. Zabezpieczenie znalezionego przedmiotu
 • Art. 34. Nagroda za znalezisko
 • Art. 35. Własność Skarbu Państwa
 • Art. 36. Prace wymagające pozwolenia
 • Art. 36a. Wymagania wobec zatrudnionych
 • Art. 37. Delegacja ustawowa
 • Art. 37a. Kwalifikacje osób zatrudnionych przy zabytkach wpisanych do rejestru
 • Art. 37b. Parki wpisane do rejestru, kwalifikacje zatrudnionych
 • Art. 37c. Zabytki nieruchome wpisane do rejestru, kwalifikacje zatrudnionych
 • Art. 37d. Badania architektoniczne zabytków wpisanych do rejestru, kwalifikacje zatrudnionych
 • Art. 37e. Badania archeologiczne, kwalifikacje
 • Art. 37f. Ustalanie udziału
 • Art. 37g. Dokumenty potwierdzające udział w pracach
 • Art. 37h. Wykształcenie, doświadczenie zdobyte poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej
 • Art. 37i. Ochrona przechowywanego i przewożonego zabytku

Rozdział 4. Nadzór konserwatorski

 • Art. 38. Kontrola przestrzegania przepisów
 • Art. 39. Protokół z czynności kontrolnych
 • Art. 40. Zalecenia pokontrolne
 • Art. 41. Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa
 • Art. 42. Szczególna waga sprawy
 • Art. 43. Decyzja o wstrzymaniu działań
 • Art. 44. Wygaśnięcie decyzji wstrzymującej
 • Art. 45. Decyzja nakazująca przywrócenie zabytku do poprzedniego stanu
 • Art. 46. Wstrzymanie prac
 • Art. 47. Wznowienie postępowania
 • Art. 47a. Postępowanie w sprawie uchylenia lub zmiany pozwolenia
 • Art. 48. Uprawnienia dyrektora urzędu morskiego
 • Art. 49. Decyzja nakazująca zabezpieczenie
 • Art. 50. Czasowe zajęcie zabytku ruchomego, wywłaszczenie

Rozdział 5. Wywóz zabytków za granicę

 • Art. 51. Kategorie zabytków wymagających pozwolenia na wywóz, zakaz wywozu
 • Art. 52. Jednorazowe pozwolenie na stały wywóz
 • Art. 53. Pozwolenie na wywóz czasowy
 • Art. 54. Pozwolenie wielokrotne indywidualne
 • Art. 55. Pozwolenie wielokrotne ogólne
 • Art. 56. Cofnięcie pozwolenia
 • Art. 56a. Kolejne pozwolenie na czasowy wywóz zabytku za granicę
 • Art. 57. Powiadomienie o przywiezieniu zabytku na terytorium RP
 • Art. 58. Materiały biblioteczne
 • Art. 59. Zabytki niewymagające pozwolenia na wywóz
 • Art. 59a. Księga ewidencyjna
 • Art. 60. Opinie wyspecjalizowanych instytucji
 • Art. 61. Delegacja ustawowa

Rozdział 6. (uchylony)

 • Art. 62–70. (uchylone)

Rozdział 7. Zasady finansowania opieki nad zabytkami

 • Art. 71. Finansowanie prac przy zabytkach
 • Art. 72. Finansowanie ze środków publicznych
 • Art. 73. Ubieganie się o dotację celową
 • Art. 74. Podmiot udzielajacy dotacji
 • Art. 75. Dotacja ministra
 • Art. 76. Dotacja na dofinansowanie nakładów koniecznych
 • Art. 77. Zakres prac lub robót
 • Art. 78. Łączna wysokość dotacji
 • Art. 79. Egzekucja należności
 • Art. 80. Delegacja ustawowa
 • Art. 81. Dotacja gminna
 • Art. 82. Prowadzenie wykazów udzielonych dotacji
 • Art. 82a. Dotacja na przeprowadzenie badań archeologicznych
 • Art. 82b. Delegacja ustawowa
 • Art. 83. Środki na badania
 • Art. 83a. Dotacja na przechowywanie zabytku
 • Art. 83b. Narodowy Fundusz Ochrony Zabytków

Rozdział 8. Krajowy program ochrony zabytków i opieki nad zabytkami oraz ochrona zabytków na wypadek konfliktu zbrojnego i sytuacji kryzysowych

 • Art. 84. Krajowy program ochrony zabytków
 • Art. 85. Cele i kierunki działań
 • Art. 86. Uchwała Rady Ministrów
 • Art. 87. Programy lokalne
 • Art. 88. Ochrona zabytków w sytuacjach zagrożenia

Rozdział 9. Organizacja organów ochrony zabytków

 • Art. 89. Organy ochrony zabytków
 • Art. 90. Generalny Konserwator Zabytków
 • Art. 91. Wojewódzki konserwator zabytków
 • Art. 92. Wojewódzkie urzędy ochrony zabytków
 • Art. 93. Właściwość przedmiotowa organów
 • Art. 94. Zawiadamianie stron postępowania
 • Art. 95. Uprawnienia procesowe
 • Art. 96. Powierzanie zadań innym organom
 • Art. 97. Rada Ochrony Zabytków
 • Art. 98. Główna Komisja Konserwatorska
 • Art. 99. Wojewódzka Rada Ochrony Zabytków
 • Art. 100. Rzeczoznawca ministra
 • Art. 101. Delegacja ustawowa

Rozdział 10. Społeczni opiekunowie zabytków

 • Art. 102. Zadania społecznego opiekuna zabytków
 • Art. 103. Ustanowienie opiekuna
 • Art. 104. Uprawnienia opiekuna
 • Art. 105. Legitymacje; zaświadczenia
 • Art. 106. Odznaka dla zasłużonych
 • Art. 107. Delegacja ustawowa

Rozdział 10a. Administracyjne kary pieniężne

Wprowadzenie

 • Art. 107a. Niepowiadomienie
 • Art. 107b. Upływ ważności pozwolenia
 • Art. 107c. Utrudnianie dostępu do zabytku
 • Art. 107d. Działania bez pozwolenia
 • Art. 107e. Niewykonywanie zaleceń pokontrolnych
 • Art. 107f. Termin uiszczenia kary
 • Art. 107g. Zastosowanie przepisów KPA
 • Art. 107h. Wierzyciel należności
 • Art. 107i. Wpływy z kar pieniężnych

Rozdział 11. Przepisy karne

 • Art. 108. Niszczenie zabytków
 • Art. 109. Wywóz za granicę bez pozwolenia
 • Art. 109a. Podrabianie zabytku
 • Art. 109b. Zbywanie podrobionych zabytków
 • Art. 109c. Poszukiwanie zabytków bez pozwolenia
 • Art. 110. Dopuszczenie do zniszczenia
 • Art. 111. (uchylony)
 • Art. 112. Niszczenie parku kulturowego
 • Art. 113. Niepowiadomienie
 • Art. 113a. Niepowiadomienie
 • Art. 114. Uniemożliwianie dostępu do zabytku
 • Art. 115. Niezgłoszenie znaleziska
 • Art. 116. Niezabezpieczenie przedmiotu
 • Art. 117. Brak pozwolenia
 • Art. 118. Umieszczanie reklam bez pozwolenia
 • Art. 119. Niewykonanie zaleceń pokontrolnych
 • Art. 119a. Nieprowadzenie księgi ewidencyjnej
 • Art. 120. Orzekanie w sprawach

Rozdział 12. Zmiany w przepisach obowiązujących

 • Art. 121–138. (pominięte)

Rozdział 13. Przepisy przejściowe i końcowe

 • Art. 139. Sprawy w toku
 • Art. 140. Ważność decyzji i postanowień
 • Art. 141. Ważność uprawnień rzeczoznawcy
 • Art. 142. Pomniki historii
 • Art. 143. Zakładanie ewidencji zabytków
 • Art. 144. Dostosowanie statutów
 • Art. 145. Uwzględnianie zabytków w studiach zagospodarowań
 • Art. 146. Termin na opracowanie krajowego programu
 • Art. 147. Przekształcenia dostosowawcze
 • Art. 148. (pominięty)
 • Art. 149. Stosowanie z dniem wejścia do Unii
 • Art. 150. Derogacja
 • Art. 151. Wejście w życie

Indeks rzeczowy

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Krótkie Komentarze Becka
 • Rok wydania: 2020
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 378
 • Wymiary: 121x192 mm
 • Waga: 380 g
 • ISBN: 978-83-8198-718-9
 • EAN: 9788381987189
 • Kod serwisu: 00863000

Kategorie