Bestseller

Fundusz alimentacyjny + płyta CD

Promocyjna cena 15% taniej
 • 126,65 zł z VAT
  Cena katalogowa: 149,00 zł z VAT
  15% taniej
 • Koszt dostawy od 8,95 zł

  Wysyłka w 24 godziny [?]

  Zamówienia złożone w dniu roboczym do 14:00 wysyłamy tego samego dnia!

W związku z ustawą z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875), weszły w życie długo oczekiwane zmiany w ustawie z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808). Dotyczą one m.in. podwyższenie kryterium dochodowe uprawniające do świadczeń z funduszu alimentacyjnego czy rozwiązania „złotówka za złotówkę"... więcej ›

Opis książki

Szczegółowe opracowanie zagadnień dotyczących świadczeń z funduszu alimentacyjnego z uwzględnieniem przepisów wynikających z regulacji COVID-19.

Najbardziej aktualne, kompleksowe i praktyczne omówienie rozwiązań wynikających z ustawy z 7.9.2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2020 r. poz. 808), wprowadzonych w życie m.in. ustawą z 14.5.2020 r. o zmianie niektórych ustaw w zakresie działań osłonowych w związku z rozprzestrzenianiem się wirusa SARS-CoV-2 (Dz.U. z 2020 r. poz. 875).

Do nowych zagadnień dotyczących funduszu alimentacyjnego należy zaliczyć:

 • podwyższenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do kwoty 900 zł,
 • zasadę „złotówka za złotówkę",
 • rozszerzenie katalogu dochodów utraconych ( w związku z COVID-19),
 • dodatek solidarnościowy.

Ze względu na trudną sytuację na rynku pracy (m.in. spowodowaną COVID-19, którego wystąpienie miało wpływ na wzrost bezrobocie, a także obniżenie zarobków) liczba osób uprawnionych do świadczenia z funduszu alimentacyjnego zapewne wzrośnie. Dodatkowo od 18.4.2020 r. wprowadzono zasadę, zgodnie z którą zmniejszenie wynagrodzenia z tytułu zatrudnienia lub innej pracy zarobkowej lub obniżenie dochodu z pozarolniczej działalności gospodarczej z powodu COVID-19 jest traktowane jako utrata dochodu. Więcej osób uprawnionych wynika również z podwyższenia kryterium dochodowego na osobę w rodzinie do kwoty 900 zł i wprowadzenia nowej regulacji prawnej – zasady „złotówka za złotówkę".

Dlatego warto już dzisiaj zapoznać z nowymi zasadami i przykładowymi trudnymi sytuacjami jakie mogą spotkać osoby odpowiedzialne za prowadzenie postępowań administracyjnych związanych z ustalaniem prawa świadczeń z funduszu alimentacyjnego.

Świadczenia z funduszu alimentacyjnego przyznawane są na okres świadczeniowy, tzn. od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Składanie wniosków jest możliwe od lipca – drogą elektroniczną, a od sierpnia w wersji papierowej. Przygotowanie działu do przyjmowania większej liczby klientów i wniosków należy rozpocząć wcześniej, aby nie było trudności w prawidłowym jego funkcjonowaniu. Dodatkowo, w stanie epidemii, konieczne jest dostosowanie obsługi klienta w tzw. rygorze sanitarnym do obowiązujących wymagań.

Przed każdym okresem świadczeniowym konieczne jest zabezpieczenie odpowiedniej liczby wniosków wraz z załącznikami. Przykładowo w OPS w mieście liczącym ok. 55 tys. mieszkańców liczba złożonych wniosków o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego w danym okresie świadczeniowym wynosiła dotychczas ok. 350–400. Obecnie należy przygotować się na wzrost o ok. 20%.

W ostatnim czasie wprowadzono nowe rozwiązania w zakresie ustalenia sytuacji dochodowej osób ubiegających się o przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Najważniejsze zmiany to:

 1. zmiana katalogu dochodów uzyskanych i utraconych – zmiana wynika z dodania do katalogu kilku nowych świadczeń oraz wprowadzenia rozwiązań mających na celu przeciwdziałanie COVID-19;
 2. podwyższenie kryterium dochodowego – od 1.7.2020 r. obowiązuje kryterium 900 zł ze skutkiem na nowy okres świadczeniowy 2020/2021;
 3. wprowadzenie zasady „złotówka za złotówkę" w Funduszu Alimentacyjnym – obowiązuje od nowego okresu świadczeniowego 2020/2021, zasady są podobne do tych obowiązujących od kilku lat w świadczeniach rodzinnych, ale systemem wyliczenia jest prostszy;
 4. zmiana katalogu dochodów nieopodatkowanych – w związku z wprowadzeniem m.in. zwolnienia od podatku dochodowego dla podatników do ukończenia 26. roku życia.

Jedną z podstawowych przesłanek, od których uzależnione jest przyznanie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego, jest stwierdzenie, czy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe. W tym celu konieczne jest zbadanie – na podstawie złożonych wraz z wnioskiem oświadczeń i zaświadczeń – czy dochód na członka w rodzinie nie przekracza kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Ustalenie dochodu bardzo często okazuje się trudne – ze względu na niejasne informacje uzyskane od wnioskodawcy o posiadanych przez niego źródłach dochodu. Wnioskodawca z reguły nie potrafi określić, czy dochód za dany rok obejmuje dochód uzyskiwany z jednego miejsca pracy, czy nastąpiła zmiana pracy, podjęto nowe zatrudnienie itp. W razie niejasności organ zobowiązany jest do jednoznacznego ustalenia, przez odebranie stosownego oświadczenia lub uzyskanie zaświadczenia o źródłach i wysokości dochodu, czy wnioskodawca spełnia kryterium dochodowe uprawniające do uzyskania prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Kolejną kwestią jest obniżenie wynagrodzenia w związku z przeciwdziałaniem COVID-19. Obniżenie wynagrodzenia stanowi utratę dochodu – przepis ten rozszerza katalog dochodów utraconych (należy jednocześnie pamiętać, że nie odnosi się do dochodów uzyskanych). Obowiązuje w okresie świadczeniowym 2019/2020 i 2020/2021.

„Złotówka za złotówkę"

Zgodnie z wprowadzoną zasadą „złotówka za złotówkę w FA" każda zmiana sytuacji dochodowej może wiązać się ze zmianą wysokości świadczenia do wypłaty, a nawet ewentualnym zaprzestaniem wypłaty.

Zastosowanie zasady „złotówka za złotówkę w FA" jest możliwe, jeżeli:

 • następuje przekroczenie kryterium dochodowego, czyli w okresie świadczeniowym 2020/2021 kwoty 900 zł,
 • wysokość przekroczenia kryterium jest nie wyższa niż kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej w okresie świadczeniowym, na który jest ustalane prawo do tego świadczenia,
 • po wyliczeniu wysokości świadczenia do wypłaty stanowiącego różnicę między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego a kwotą przekroczenia kryterium dochodowego kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego do wypłaty wynosi nie mniej niż 100 zł.

Procedura postępowania organu z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę w FA":

 1. wszczęcie postępowania administracyjnego (na podstawie złożonego wniosku o ustalenie prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego najwcześniej na okres świadczeniowy 2020/2021),
 2. ustalenie, czy spełnione są przesłanki ustawowe do przyznania prawa do świadczenia z funduszu alimentacyjnego, w tym kryterium dochodowe,
 3. ustalenie konkretnej kwoty przekroczenia kryterium dochodowego w przeliczeniu na osobę w rodzinie – jeżeli stwierdzono przekroczenie kryterium dochodowego,
 4. ustalenie wysokości należnego świadczenia z funduszu alimentacyjnego stanowiącego różnicę między kwotą świadczenia z funduszu alimentacyjnego przysługującego danej osobie uprawnionej a kwotą, o którą został przekroczony dochód rodziny w przeliczeniu na osobę w rodzinie,
 5. ustalenie, czy wysokość należnego świadczenia nie jest niższa niż 100 zł i w związku z tym podlega wypłacie.

Katalog utraty i uzyskania dochodu rozszerzono o jeszcze jeden rodzaj dochodu – tzw. dodatek solidarnościowy. Dodatek solidarnościowy przysługuje osobie:

 • która w 2020 r. podlegała ubezpieczeniom społecznym z tytułu stosunku pracy przez łączny okres co najmniej 60 dni oraz
 • z którą po 15.3.2020 r. pracodawca rozwiązał umowę o pracę za wypowiedzeniem lub
 • której umowa o pracę po 15.3.2020 r. uległa rozwiązaniu z upływem czasu, na który była zawarta.

Wysokość dodatku wynosi 1400 zł i przysługuje za okres nie dłuższy niż od 1.6.2020 r. do 31.8.2020 r.

Prezentowana publikacja odpowiada na m.in. następujące pytania:

 • Czy obniżenie wynagrodzenia należy traktować jak utratę dochodu?
 • Czy dodatek solidarnościowy jest dochodem i ma wpływ na ustalanie świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Jak stosować zasadę „złotówka za złotówkę"
 • Ile wynosi kryterium dochodowe dla świadczeń z funduszu alimentacyjnego? Co zrobić gdy wysokość świadczenia do wypłaty wynosi mniej niż 100 zł?
 • Jak jest minimalna kwota świadczenia z funduszu alimentacyjnego w związku ze zmianą sytuacji dochodowej – w sytuacji przyznania prawa z zastosowaniem zasady „złotówka za złotówkę w FA"?
 • Jakie są przesłanki do wzruszenia ostatecznej decyzji administracyjnej gdy organ przyznał prawo do świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Czy istnieje możliwość ustalenia prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na czas inny niż okres świadczeniowy?
 • Na czym polega procedura dochodzenia nienależnie wypłaconych świadczeń z funduszu alimentacyjnego?
 • Co zmieniło się z postępowaniu egzekucyjnym w przypadku świadczenia alimentacyjnego?
 • Jak zaksięgować świadczenie z funduszu alimentacyjnego?

Najważniejsze zalety prezentowanej książki, dzięki którym szybciej wykonają Państwo swoje obowiązki i rozwiążą problemy z interpretacją przepisów prawa to:

 • Zbiór ok. 100 wzorów dokumentów w tym: decyzji, wniosków, pism, notatek i zarządzeń.
 • Zestaw praktycznych rozwiązań i przykładów.
 • Eksperckie wytłumaczenie zawiłości prawnych i dylematów, z którymi autorzy mierzą się podczas pracy w OPS i trakcie szkoleń dla służb pomocy społecznej.
 • Dokładne i przejrzyste prezentowanie poszczególnych zagadnień.
 • Wyróżnienie w treści zagadnień ważnych i nowych.
 • Dodanie opisów tzw. stanów faktycznych przed wzorem dokumentów.
 • Uwzględnienie najnowszych zmian w prawie.

Niewątpliwie kluczowe znaczenie praktyczne dla odbiorców publikacji ma rozbudowana baza ok. 100 wzorów dokumentów zamieszczonych na płycie CD. Czytelnik znajdzie tam m.in. wzory:

 • Wezwanie do usunięcia braków formalnych wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Zawiadomienie o pozostawieniu wniosku o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego bez rozpatrzenia,
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Postanowienie o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie o uznanie dłużnika alimentacyjnego za uchylającego się od zobowiązań w związku z postępowaniem mającym na celu ustalenie jego miejsca zamieszkania,
 • Postanowienie o wznowieniu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie zwrotu świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Wniosek o udostępnienie danych ze zbioru danych osobowych,
 • Zawiadomienie o zakończeniu postępowania administracyjnego,
 • Informacja o wstrzymaniu wypłaty świadczeń z funduszu alimentacyjnego,
 • Wniosek o uznanie decyzji organu wyższego stopnia za wydaną z rażącym naruszeniem prawa.

Pliki do pobrania

Szczegóły

 • Seria: Sektor publiczny w praktyce
 • Rok wydania: 2020
 • Wydanie: 4
 • Oprawa: Miękka
 • Liczba stron: 498
 • Wymiary: 165x238 mm
 • Waga: 820 g
 • ISBN: 978-83-8198-567-3
 • EAN: 9788381985673
 • Kod serwisu: 00862200

Kategorie